Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка21/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   65

підприємства і реалізації власної програми маркетингу

інформаційної продукції, підготовці аналітичної та рекламної

продукції. Бере участь у створенні довідково-інформаційного фонду

підприємства, розрахованого на застосування сучасних

інформаційно-пошукових систем. Систематично поповнює

довідково-інформаційний фонд матеріалами відповідно до профілю

підприємства, проводить з використанням сучасної комп'ютерної

техніки їх оброблення і систематизацію, веде картотеки і каталоги,

у тому числі електронні, складає реферати та анотації, контролює

їх практичне використання. Бере участь у проведенні досліджень

ринку інформаційних послуг і маркетингу інформаційної продукції і

послуг підприємства, підготовці тематичних оглядів про стан і

тенденції розвитку виробництва, проведенні робіт з порівняння

досягнутих результатів з результатами діяльності і практикою

аналогічних вітчизняних і зарубіжних підприємств. Готує матеріали

про передовий виробничо-технічний досвід підприємства відповідно

до замовлень інших підприємств та установ, веде листування з цих

питань. Бере участь у пропагуванні досягнень вітчизняної і

світової науки і техніки, передового досвіду, в організації його

впровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій,

екскурсій, виставок, демонстрацій науково-технічних фільмів. Веде

облік ефективності використання інформаційних матеріалів на

підприємстві під час освоєння передового досвіду. Удосконалює

форми і методи інформаційної роботи. Готує звітність про роботу з

науково-технічної інформації.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації

науково-технічної інформації; перспективи розвитку вітчизняної і

світової науки і техніки у відповідних сферах знань і галузях

виробництва; виробничу і організаційну структуру підприємства;

основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;

методи організації і планування інформаційної роботи; нові

інформаційні технології; правила, інструкції, положення та інші

нормативні акти, які визначають систему комплектування,

збереження, пошуку і видання наукової і виробничо-технічної

інформації; порядок готування інформаційних матеріалів до видання

і основи редакційно-видавничої роботи; організацію

довідково-інформаційного фонду; основи економіки та організації

праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з науково-технічної інформації: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж

роботи за професією інженера з науково-технічної інформації

I категорії - не менше 2 років.

Інженер з науково-технічної інформації I категорії: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж

роботи за професією інженера з науково-технічної інформації

II категорії - не менше 2 років.

Інженер з науково-технічної інформації II категорії: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж

роботи за професією інженера з науково-технічної інформації - не

менше 1 року.

Інженер з науково-технічної інформації: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
23. ІНЖЕНЕР З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


Завдання та обов'язки. Розроблює та впроваджує науково

обґрунтовані норми трудових витрат з різних видів робіт, що

виконуються на підприємстві, на основі використання міжгалузевих,

галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням

психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також

місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про

продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого

часу із застосуванням найбільш продуктивних прийомів і методів

праці. Аналізує стан нормування, ступінь обґрунтування та

напруженості норм, проводить роботу з поліпшення їх якості,

забезпечення рівної напруженості норм на однорідних роботах,

виконуваних за однаковими організаційно-технічними умовами.

Установлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи,

пов'язані з відступом від технологічних процесів. Здійснює

контроль за додержанням у встановлюваних нормах вимог з

раціональної організації праці під час розроблення технологічних

процесів (режимів виробництва), визначає економічний ефект від

впровадження науково обґрунтованих норм трудових витрат. Перевіряє

чинні норми праці з метою виявлення застарілих та помилково

встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної заміни новими,

більш прогресивними в процесі впровадження організаційно-технічних

заходів. Визначає чисельність робітників за функціями управління і

структурними підрозділами відповідно до галузевих нормативів

чисельності, виявляє відхилення фактичної чисельності від

нормативної і причини таких відхилень, розроблює пропозиції з

метою усунення понаднормативної чисельності. Складає проекти

календарних планів перегляду норм на підставі намічених до

впровадження організаційно-технічних заходів, які забезпечують

виконання встановлених завдань з росту продуктивності праці. Бере

участь у підготуванні проектів програм і річних планів

удосконалення організації праці на підприємстві. Визначає

трудомісткість виробів в результаті здійснення заходів, які

забезпечують зростання продуктивності праці і підвищення якості

продукції, а також нових видів виробів у зв'язку з впровадженням

нової техніки і прогресивної технології, раціоналізаторських

пропозицій і винаходів, удосконаленням організації праці і

виробництва, розроблює завдання для зниження нормативної

трудомісткості. Вивчає рівень виконання норм, досліджує

безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень

фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці

пропозицій з утворення необхідних умов для освоєння робітниками

норм трудових витрат. Здійснює контроль за своєчасним доведенням

до працівників нових норм і розцінок, правильністю застосування на

підприємстві нормативних матеріалів з праці. Бере участь у

розробленні заходів із зниження трудомісткості продукції, у

виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок

підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці

робітників з почасовою оплатою праці та керівників, професіоналів,

фахівців і технічних службовців, з усунення втрат робочого часу та

поліпшення його використання, в підготовці пропозицій з

вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального

стимулювання працівників. Здійснює інструктаж робітників з

освоєння норм, що наново вводяться. Проводить роботу з вивчення

трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій за

допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та

зв'язку, аналізує одержані дані, виявляє найбільш ефективні

прийоми і методи праці, сприяє їх розповсюдженню. Здійснює

контроль за правильністю застосування в підрозділах підприємства

нормативних матеріалів з праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних

сіток та ставок під час оформлення первинних документів з обліку

виробітку, простоїв, доплат за умови наявності відхилень від

нормальних умов праці тощо). Складає повідомлення про зміни

затверджених норм трудових витрат і розцінок. Бере участь у

визначенні взаємних обов'язків адміністрації і працівників, які

включено до колективних договорів, із зниження трудомісткості

виробів, підвищення продуктивності праці, рівня її нормування, у

тому числі з підвищення питомої ваги науково обґрунтованих норм, а

також з організації нормативно-дослідних робіт, які сприяють

підвищенню рівня нормування праці, розширенню сфери його

застосування, розробленню міжгалузевих і галузевих нормативних

матеріалів з праці. Організовує проведення та здійснює перевірку у

виробничих умовах проектів міжгалузевих та галузевих нормативних

матеріалів для нормування праці та їх упровадження після

затвердження. Веде облік кількості, складу і рівня виконання норм

трудових витрат, виконання завдань із зниження трудомісткості

виробів, застосування науково обґрунтованих норм, а також

економічної ефективності їх упровадження. Вивчає передовий

вітчизняний та світовий досвід у сфері організації, нормування та

оплати праці і використовує його у своїй роботі. Забезпечує

складання звітності про стан нормування праці.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні і

нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці,

методи нормування праці; міжгалузеві та галузеві нормативи

трудових витрат, економіку, організацію виробництва, праці і

управління; технологічні процеси та режими виробництва; єдину

систему технологічної документації; форми і системи оплати праці;

положення з преміювання, відповідні випуски Довідника

кваліфікаційних характеристик професій працівників та інші

нормативні і методичні матеріали, порядок розроблення календарних

планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів з

підвищення продуктивності праці, планів організації праці, завдань

із зниження трудомісткості виробів; вимоги раціональної

організації праці під час розроблення технологічних процесів,

режимів виробництва; методи аналізу стану нормування праці, якості

норм, показників з праці, вивчення трудових процесів та найбільш

ефективних прийомів і методів праці, використання робочого часу;

засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; передовий

вітчизняний та світовий досвід організації, нормування та оплати

праці; основи соціології, фізіології та психології праці; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з нормування праці: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з нормування праці I категорії - не менше

2 років.


Інженер з нормування праці I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з нормування праці II категорії - не менше

2 років.

Інженер з нормування праці II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера з нормування праці - не менше 1 року.

Інженер з нормування праці: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


24. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Розроблює заходи щодо вдосконалення на

науковій основі організації праці всіх категорій працівників

підприємства з метою подальшого підвищення продуктивності і якості

праці, ефективності виробництва. Бере участь у підготовці проектів

програм і планів з організації праці підприємства, виконує

необхідні розрахунки економічної ефективності запланованих

заходів, а також розроблює завдання з упровадження організації

праці для підрозділів підприємства, контролює здійснення заходів.

Вивчає безпосередньо на робочих місцях існуючі

організаційно-технічні умови виробництва, трудові процеси, прийоми

і методи праці, готує необхідні матеріали для розроблення заходів

з удосконалення організації робочих місць та їх атестації з метою

поліпшення умов праці і скорочення важких, трудомістких і ручних

робіт, а також заходів, спрямованих на підвищення продуктивності

праці і зниження трудомісткості продукції. Проводить роботу з

комплексного удосконалення організації праці і підвищення її

ефективності на основі застосування методичних і нормативних

матеріалів з урахуванням конкретних виробничих умов. Аналізує

ефективність передбачених у планах заходів і результати їх

упровадження. Здійснює контроль за додержанням вимог з організації

праці під час розроблення пропозицій (проектів) з розширення і

реконструкції виробництва, упровадження нової техніки і

технології, автоматизації і механізації виробничих процесів, а

також застосуванням розроблених централізовано методичних і

нормативних матеріалів з удосконалення організації праці. Аналізує

існуючі організаційно-технічні умови виробництва, розроблює

спільно з іншими службами та впроваджує режими роботи і

раціональні форми організації праці, які передбачають скорочення

застосування малокваліфікованої і важкої фізичної праці, здійснює

контроль за їх виконанням. Проводить дослідження з основних

напрямів удосконалення організації праці та готує пропозиції щодо

вдосконалення розподілу і кооперації праці, спеціалізації та

поліпшення обслуговування робочих місць, їх планування і

оснащення, створення сприятливих умов праці, розвитку колективних

форм організації і стимулювання праці, атестації та раціоналізації

робочих місць, розширення суміщення професій і посад,

багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування та

розповсюдження інших передових методів праці, виконує роботу,

пов'язану з упровадженням розроблених пропозицій. Бере участь у

виявленні резервів підвищення продуктивності праці за рахунок

удосконалення її організації. Розроблює для цехів та інших

підрозділів підприємства завдання (плани) з упровадження

організації праці і здійснює контроль за їх виконанням. На основі

загальногалузевих і галузевих рекомендацій розроблює методичні і

нормативні матеріали з організації праці з урахуванням конкретних

умов виробництва. Вивчає й узагальнює передовий вітчизняний і

світовий досвід у сфері організації праці, розроблює пропозиції

щодо його використання і сприяє їх упровадженню. Бере участь у

виявленні передових методів праці, розповсюдженні прогресивного

досвіду у сфері організації праці, у роботі з проведення виставок,

семінарів, шкіл передового досвіду, оглядів-конкурсів. Надає

методичну та практичну допомогу структурним підрозділам під час

розроблення і реалізації програм і планів з удосконалення

організації праці. Веде облік впроваджених заходів.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні і

нормативні матеріали з організації, нормування та оплати праці;

структуру і штати підприємства, спеціалізацію і перспективи його

розвитку; економіку праці; економіку і організацію виробництва;

порядок розроблення програм і планів з удосконалення організації

праці; методи вивчення і проектування трудових процесів,

використання робочого часу, визначення економічної ефективності

заходів з організації праці, оцінки рівня організації праці,

виробництва і управління; порядок складання технічної документації

і звітності з удосконалення організації праці; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи соціології,

фізіології і психології праці, технічної естетики й ергономіки;

стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої

документації; основи технології виробництва; передовий вітчизняний

і світовий досвід удосконалення організації праці; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з організації праці: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з організації праці I категорії - не менше

2 років.


Інженер з організації праці I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з організації праці II категорії - не менше

2 років.

Інженер з організації праці II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера з організації праці - не менше 1 року.

Інженер з організації праці: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


25. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Виконує комплекс робіт з удосконалення

організації та нормування праці, вивчає стан організації і

нормування праці, розроблює та упроваджує заходи щодо їх

удосконалення з метою підвищення продуктивності і якості праці та

ефективності виробництва. Бере участь у складанні проектів програм

і річних планів із вдосконалення організації праці з необхідними

розрахунками економічної ефективності і контролює здійснення

передбачених у них заходів. Розроблює та впроваджує науково

обґрунтовані норми трудових витрат на основі використання

міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці

для різних видів робіт, що виконуються на підприємстві, а також

місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про

продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого

часу з урахуванням передових прийомів та методів праці. Установлює

норми часу (виробітку) на разові та додаткові роботи, пов'язані з

відхиленням від технологічних процесів. Вивчає ступінь і причини

невідповідності фактичних витрат часу нормативним, бере участь у

підготовці пропозицій, які забезпечують виконання норм, здійснює

інструктаж робітників з метою освоєння нововведених норм. Аналізує

чинні норми трудових витрат з метою виявлення застарілих і

помилково встановлених норм, проводить роботу зі своєчасної їх

заміни новими, більш прогресивними за мірою впровадження

організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання

продуктивності праці. Коригує норми трудових витрат під час

змінювання організаційно-технічних умов виробництва. Аналізує

існуючі організаційно-технічні умови виробництва, трудові процеси,

сприяє підвищенню ефективності організації праці на підставі

розвитку колективних форм організації і стимулювання праці,

атестації та раціоналізації робочих місць, розширення суміщення

професій і посад, багатоверстатного (багатоагрегатного)

обслуговування та інших передових методів праці. Проводить роботу

з виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок

поліпшення її організації і нормування, а також широкого

використання цих резервів. Бере участь у виявленні і

розповсюдженні раціональних методів праці, організації виставок,

семінарів, шкіл передового досвіду, оглядів і конкурсів. Вивчає

передовий досвід у сфері організації і нормування праці,

узагальнює його і сприяє впровадженню. Веде облік впроваджених

заходів.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці;

структуру і штати підприємства, спеціалізацію і організацію

виробництва; перспективи розвитку галузі і підприємства;

економіку, організацію праці, виробництва й управління; основи

технології виробництва; порядок розроблення програм і планів з

удосконалення організації праці; методи вивчення та проектування

трудових процесів, використання робочого часу, визначення

економічної ефективності заходів з удосконалення організації

праці, оцінки рівня організації праці, виробництва та управління;

порядок складання технічної документації і звітності з

удосконалення організації праці; засоби організаційної та

обчислювальної техніки; основи соціології, фізіології і психології

праці, технічної естетики і ергономіки; передовий вітчизняний та

світовий досвід вдосконалення організації праці; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з організації та нормування праці: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування

праці I категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації та нормування праці I категорії: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж

роботи за професією інженера з організації та нормування праці

II категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації та нормування праці II категорії: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж

роботи за професією інженера з організації та нормування праці -

не менше 1 року.

Інженер з організації та нормування праці: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
26. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ

КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Завдання та обов'язки. Здійснює з урахуванням умов ринкової

кон'юнктури і сучасних досягнень науки і техніки розроблення

заходів з удосконалення систем керування виробництвом з метою

реалізації стратегії підприємства і досягнення найбільшої

ефективності виробництва і підвищення якості роботи. Аналізує стан

діючих систем керування виробництвом та розроблює заходи з

ліквідації виявлених недоліків та їх запобігання. Вивчає показники

роботи підприємства, діючі методи управління під час вирішення

виробничих завдань і виявляє можливості підвищення ефективності

управлінської праці, готує рекомендації з використання науково

обґрунтованих методів комплексного вирішення задач управління із

застосуванням сучасних інформаційних технологій. Бере участь у

складанні проектів перспективних та поточних планів розвитку

виробництва, розробленні раціональних організаційних структур

керування виробництвом. Розробляє заходи з удосконалення трудових

процесів і операцій, виконуваних в апараті управління, систем

документообігу і контролю за проходженням документів, застосування

сучасних технічних засобів управління з необхідними розрахунками

економічної ефективності їх упровадження. Організовує роботу з

проектування методів виконання управлінських робіт, складання

положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій

працівникам, забезпечує внесення в них необхідних змін та

доповнень. Розроблює разом з відповідними відділами і службами

пропозиції з удосконалення керування виробництвом. Бере участь у

роботі зі спрощення та здешевлення апарату управління,

удосконалення діяльності функціональних служб, їх взаємозв'язку,

оперативного регулювання процесу виробництва, у підготуванні

пропозицій щодо підвищення рівня організації керування в процесі

розвитку виробництва. Контролює додержання вимог з раціональної

організації праці і керування виробництвом під час підготовки

проектів розширення та реконструкції підприємств або їх

перепрофілювання, планів упровадження нової техніки і прогресивної

технології, автоматизації та механізації виробництва. Здійснює

контроль за застосуванням розроблених централізовано міжгалузевих


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка