Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка23/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   65

майстерності робітників. Організовує лекції і доповіді, проведення

семінарів і консультацій з метою підвищення рівня підготовки

наставників, викладачів та інструкторів. Готує трудові угоди

(контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошториси

витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату

праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою,

контролює правильне використання коштів з цією метою. Бере участь

у здійсненні контролю за відвідуванням занять і успішністю

працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без

відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації

працівників у закладах професійно-технічної та вищої освіти, а

також інститутів та курсів підвищення кваліфікації. Бере участь в

організації роботи кваліфікаційних і атестаційних комісій,

навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання

робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробленні

заходів, що сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок

підвищення кваліфікації і майстерності працівників. Постійно

вдосконалює форми і методи професійного навчання і підвищення

кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та розповсюджує

передовий досвід у цій галузі. Аналізує якісні показники

результатів навчання та його ефективність (зміни

професійно-кваліфікаційного і посадового складу працівників,

зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде

встановлену звітність.


Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,

методичні матеріали з питань підготовки і підвищення кваліфікації

кадрів на виробництві; структуру та штати підприємства, профіль,

спеціалізацію та перспективи його розвитку, кадрову політику та

стратегію підприємства; основні технологічні процеси виробництва

продукції підприємства; форми, види і методи професійного

навчання; методи планування; порядок розроблення планів

підготовки, перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації

кадрів, навчальних планів та програм, іншої навчально-методичної

документації; порядок оформлення договорів з навчальними

закладами; порядок складання кошторисів витрат на підготовку та

підвищення кваліфікації кадрів і оформлення трудових договорів

(контрактів) з викладачами та інструкторами; прогресивні форми,

методи і засоби навчання; порядок фінансування витрат на навчання;

організацію роботи з професійної орієнтації та професійного

добору; систему оплати праці викладачів та інструкторів; порядок

ведення обліку та складання звітності з підготовки та підвищення

кваліфікації кадрів; основи педагогіки, соціології та психології;

основи економіки, організації виробництва, праці та управління;

трудове законодавство.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з підготовки кадрів: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з підготовки кадрів I категорії - не менше

2 років.


Інженер з підготовки кадрів I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з підготовки кадрів II категорії - не менше

2 років.

Інженер з підготовки кадрів II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера з підготовки кадрів - не менше 1 року.

Інженер з підготовки кадрів: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


32. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ
Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення перспективних та

поточних планів (графіків) різних видів ремонту устаткування та

інших основних фондів підприємства (будівель, систем

водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також

заходів щодо поліпшення їх експлуатації та обслуговування,

контролює виконання затверджених планів (графіків). Сприяє

впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування,

які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування,

ефективну роботу підприємства, прогресивної технології ремонту,

високоефективних ремонтних пристроїв, механізації трудомістких

процесів. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування,

якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке

надходить на підприємство, у необхідних випадках оформлює

документацію на його списання або передавання іншим підприємствам.

Організовує підготування ремонтних робіт, визначає потребу в

запасних частинах для ремонту устаткування, забезпечування ними

підприємства на умовах кооперації. Здійснює контроль за діяльністю

підрозділів підприємства, які беруть участь у проведенні ремонтних

робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил

експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ним.

Розроблює заходи, спрямовані на вдосконалення організації

обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості

і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості, підвищення

ефективності використання основних фондів (підвищення

зносостійкості і зменшення простою устаткування). Бере участь у

плануванні технічного розвитку виробництва капітального ремонту і

модернізації основних фондів, складанні балансу виробничих

потужностей та їх використання. Розроблює нормативні матеріали

щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування

(нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби

запасних частин, номенклатури змінних та швидкоспрацьовуваних

деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів). Аналізує

причини підвищеного спрацювання, аварій та простоїв устаткування

та бере участь у їх розслідуванні, а також причин виробничого

травматизму і вживає заходів щодо їх запобігання. Здійснює

контроль за додержанням установлених строків складання відомостей

дефектів, заявок на проведення ремонту. Складає заявки і

специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює

правильність їх витрачанню. Готує матеріали для укладення

договорів з підприємствами-виготівниками на поставку запасних

частин і устаткування, а також зі спеціалізованими підрядними

організаціями на капітальний ремонт основних

(промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль

за витрачанням коштів на ці цілі. Бере участь у роботі, яку

пов'язано з розроблюванням та впроваджуванням стандартів і

технічних умов з експлуатації, утримання і ремонту устаткування.

Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з

питань удосконалення конструкції устаткування, організації

ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування, надає

раціоналізаторам та винахідникам практичну допомогу та організовує

впровадження прийнятих пропозицій. Узагальнює і розповсюджує

передовий досвід організації ремонту й експлуатації устаткування.

Веде облік і паспортизацію устаткування, будівель, споруд та інших

основних фондів підприємства, вносить до паспортів устаткування

зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і

реконструкції, складає необхідну технічну документацію і веде

встановлену звітність.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні і

нормативні матеріали з технічного обслуговування і ремонту

устаткування; перспективи технічного розвитку підприємства;

організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування

устаткування; систему планово-запобіжного ремонту і раціональної

експлуатації технологічного устаткування; технічні характеристики,

конструктивні особливості, призначення і режими роботи

устаткування підприємства; правила його технічної експлуатації;

методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси

виробництва продукції підприємства; передові системи ремонтів і

технологію ремонтних робіт; порядок складання кошторисів на

проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні

частини, інструмент тощо; основи економіки, організації

виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з ремонту: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера з ремонту I категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з

ремонту II категорії - не менше 2 років.

Інженер з ремонту II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера з ремонту - не менше 2 років.

Інженер з ремонту: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


33. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ
Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань з

підвищення якості виготовлення виробів, що розроблюються і

випускаються, виконуваних робіт (послуг), здійснює контроль за

діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення

відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки і техніки,

потребам на внутрішньому ринку, експортним вимогам тощо. Бере

участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи

управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних

показників, контролює їх додержання. Аналізує необхідну інформацію

і показники якості, які характеризують продукцію, що розроблюється

і випускається, вживає заходів щодо запобігання випусканню

виробів, які не відповідають установленим вимогам. Розглядає та

аналізує рекламації щодо якості робіт, готує висновки і веде

листування за результатами розгляду. Вивчає причини, що викликають

погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуск браку, бере

участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення. Готує

висновки про відповідність якості сировини, матеріалів,

напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що надходять на

підприємство, чинним стандартам, технічним умовам і оформлює

документи для пред'явлення претензій постачальникам. Вивчає

передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення та

упровадження систем управління якістю. Бере участь у створенні

стандартів підприємства з управління якістю, в роботах з

підготовки продукції до сертифікації і атестації, в підготовці

заходів, пов'язаних з упровадженням стандартів і технічних умов на

продукцію, яку випускає підприємство, а також у розробленні та

впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю, які

передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і

створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів

неруйнівного контролю. Бере участь у розробленні методик та

інструкцій з поточного контролю якості робіт у процесі

виготовлення продукції, у випробуванні готових виробів і

оформленні документів, які засвідчують їх якість. Розроблює та

організовує виконання заходів за результатами державного нагляду,

міжвідомчого і позавідомчого контролю за упровадженням і

додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції,

підготовці продукції до сертифікації і атестації. Веде облік і

складає звітність про діяльність підприємства в управлінні якістю

продукції.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю

продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого

контролю за якістю продукції; методи планування підвищення якості

продукції; технологічні процеси і режими виробництва; основні

технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається;

чинні в галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови; види

виробничого браку, методи щодо його запобігання та усунення;

порядок пред'явлення і розгляду рекламацій на якість сировини,

матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової

продукції; вимоги до технічної документації сировини, матеріалів,

напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції,

системи, методи і засоби контролю їх якості; правила проведення

випробувань і приймання продукції; порядок підготовки промислової

продукції до сертифікації і атестації, організацію обліку і строки

складання звітності про якість продукції; основи економіки,

організації праці організації виробництва та управління; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з якості: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера з якості I категорії - не менше 2 років.

Інженер з якості I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з

якості II категорії - не менше 2 років.

Інженер з якості II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера

з якості - не менше 1 року.

Інженер з якості: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


34. ІНЖЕНЕР ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Здійснює обов'язковий нормалізаційний

контроль технічної документації, розроблення проектів нових і

перегляд чинних стандартів та інших документів із стандартизації і

сертифікації, їх упровадження на підприємстві, проводить роботи з

підвищення якості і конкурентоспроможності продукції методами

стандартизації, з підготовки проведення сертифікації і державної

атестації продукції. Визначає для включення в проект плану

завдання з упровадження нових прогресивних стандартів на продукцію

запланованого рівня стандартизації та уніфікації в розроблюваних

на підприємстві проектах. Вивчає технічний рівень продукції,

особливості виробництва і результати експлуатації стандартизованих

і уніфікованих виробів та окремих елементів, бере участь в

експертизі проектів виробів за оцінкою рівня їх стандартизації та

уніфікації. Здійснює систематичну перевірку застосовуваних на

підприємстві стандартів та інших документів із стандартизації з

метою установлення відповідності наведених у них показників і норм

сучасному рівню розвитку науки і техніки, вимогам внутрішнього

ринку, експортним вимогам тощо. Готує пропозиції щодо зміни

стандартів та інших документів із стандартизації а також стосовно

змін, які внесено в технологічну документацію і технологічні

процеси сертифікованої продукції, затверджених на підприємстві, а

також пропозиції, які направляються до відповідної базової

(головної) організації із стандартизації, про необхідність

перегляду або відміни застарілих розроблених централізовано

стандартів, удосконалення форм, методів і систем стандартизації.

Складає технічні завдання на підготування проектів стандартів,

визначає економічну ефективність проведення робіт із

стандартизації. Бере участь в упровадженні на підприємстві

стандартів та інших документів із стандартизації, у розробленні

заходів щодо підвищення якості продукції, а також у підготуванні

її до атестації за категоріями якості. Контролює виконання робіт

із стандартизації підрозділами підприємства, надає їм методичну

допомогу з розроблення і застосування стандартів та інших

документів із стандартизації та сертифікації. Готує висновки на

проекти нормативно-технічної документації, які надходять на відгук

від сторонніх організацій. Вивчає і систематизує передовий

вітчизняний і світовий досвід у галузі стандартизації та

сертифікації, а також стандарти (рекомендації) міжнародних

організацій. Бере участь в обміні досвідом розроблення і

застосування стандартів, організації виставок, семінарів,

конференцій з питань стандартизації і сертифікації. Готує для

подання до галузевого органу науково-технічної інформації

інформаційні матеріали про стандарти та інші документи із

стандартизації, розроблені на підприємстві, а також звіти про

виконання робіт із стандартизації, в тому числі про впровадження

стандартів і підготовлення до проведення сертифікації продукції та

послуг.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали щодо порядку розроблення,

оформлення, затвердження і впровадження стандартів та інших

документів із стандартизації та сертифікації; державну систему

стандартизації і сертифікації продукції і послуг; системи

конструкторської та технологічної підготовки виробництва; галузеві

стандарти; порядок проведення нормалізаційного контролю,

розрахунку рівня стандартизації й уніфікації технічної

документації; методи складання технічних завдань на розроблення

стандартів та інших документів із стандартизації; порядок

проведення сертифікації продукції в Україні; порядок розроблення

стандартів та інших документів із стандартизації і порядок

проведення заходів із сертифікації продукції та послуг;

конструктивні дані продукції, яка випускається, і технологію її

виробництва; методику розрахунку економічної ефективності

впровадження стандартів та інших документів із стандартизації;

передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі стандартизації і

сертифікації; основи економіки, організації праці, організації

виробництва і управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер із стандартизації: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера із стандартизації I категорії - не менше

2 років.


Інженер із стандартизації I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера із стандартизації II категорії - не менше

2 років.

Інженер із стандартизації II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера із стандартизації - не менше 1 року.

Інженер із стандартизації: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


35. ІНЖЕНЕР-ДОСЛІДНИК
Завдання та обов'язки. Під керівництвом провідного інженера,

відповідального виконавця або керівника теми (завдання) бере

участь у проведенні наукових досліджень або виконанні технічних

розробок, спрямованих на освоєння нової техніки і технології,

удосконалення діючої технології, випуск продукції, що відповідає

вимогам кращих вітчизняних і світових зразків. Розробляє робочі

плани і програми проведення окремих етапів робіт. Здійснює

збирання, оброблення, аналіз і систематизацію науково-технічної

інформації за темою (завданням). Проектує кінематичні, монтажні і

інші схеми різного призначення, розраховує необхідні параметри і

величини. Складає описи будови і принципів дії виробів, об'єктів,

що проектуються, а також обґрунтування технічних рішень. Проектує

засоби випробування і контролю, оснастку, лабораторні макети,

контролює їх виготовлення. Бере участь у стендових і виробничих

випробуваннях дослідних зразків (партій) виробів, що проектуються,

встановленні і налагодженні обладнання під час проведення

досліджень і експериментів. Здійснює налагодження і регулювання

складної і точної апаратури. Здійснює контроль за її станом і

правильним користуванням. Стежить за роботою обладнання, проводить

складні досліди і вимірювання, веде записи за експериментами, які

проводяться, виконує необхідні розрахунки, аналізує і узагальнює

результати, складає за ними технічні звіти і готує оперативні

відомості. Готує вихідні дані для складання планів, кошторисів,

заявок на матеріали, обладнання тощо. Розробляє проектну і робочу

технічну документацію, оформляє закінчені науково-дослідні і

проектно-конструкторські роботи. Бере участь у впровадженні

розроблених технічних рішень і проектів, наданні технічної

допомоги і здійсненні авторського нагляду в процесі виготовлення,

монтування, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію

виробів, об'єктів, які проектуються. Узагальнює досвід

впровадження результатів досліджень і розроблених технічних

рішень. Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну

інформацію, досягнення вітчизняної і світової науки і техніки з

питань досліджень або розробок. Готує інформаційні огляди, а також

рецензії, відгуки і висновки на технічну документацію. Бере участь

в експертизі наукових робіт, у роботі семінарів, конференцій,

науково-технічних товариств. Складає розділи науково-технічних

звітів про виконану роботу. Бере участь у підготовці публікацій,

складанні заявок на винаходи і відкриття.
Повинен знати: методи досліджень, проектування і проведення

експериментальних робіт; спеціальну науково-технічну і патентну

літературу з тематики досліджень і розробок; порядок користування

реферативними і довідково-інформаційними виданнями, а також іншими

джерелами науково-технічної інформації; технологію виробництва

відповідної галузі економіки; призначення, склад, конструкцію,

принцип роботи, умови монтажу і технічної експлуатації виробів,

об'єктів, які проектуються; обладнання підрозділу установи

(організації), особливості його експлуатації; стандарти, технічні

умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення

технічної документації; методи і засоби виконання технічних

розрахунків і обчислювальних робіт; вітчизняні і світові

досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань; вимоги до

організації праці в процесі проектування; основи економіки,

організації праці і організації виробництва; основи трудового

законодавства; правила і норми з охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер-дослідник: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-дослідника I категорії - не менше 2 років.

Інженер-дослідник I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією

інженера-дослідника II категорії - не менше 2 років.

Інженер-дослідник II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера-дослідника - не менше 1 року.

Інженер-дослідник: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


36. ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК
Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну технічну

експлуатацію, безперервну роботу електронного устаткування. Бере


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка