Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка24/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   65

участь у розробленні перспективних та поточних планів і графіків

роботи, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів

щодо поліпшення його експлуатації, підвищення ефективності

використання електронної техніки. Здійснює підготовку

електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих

пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних

елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою

своєчасного виявлення несправностей, усуває їх. Виконує

налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин,

радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів.

Організовує технічне обслуговування електронної техніки,

забезпечує її раціональне використання, працездатний стан,

проведення профілактичного і поточного ремонту. Вживає заходів

щодо своєчасного і якісного виконання ремонтних робіт згідно із

затвердженою документацією. Здійснює контроль за проведенням

ремонту і випробувань устаткування, за додержанням інструкцій з

експлуатації, технічного догляду за ним. Бере участь у перевірці

технічного стану електронного устаткування, проведенні

профілактичного огляду і поточних ремонтів, прийманні устаткування

з капітального ремонту, а також у прийманні і введенні в

експлуатацію нового устаткування. Вивчає можливості підключення

додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин

з метою розширення їх технічних можливостей, створення

обчислювальних комплексів. Веде облік й аналізує показники

використання електронного устаткування, вивчає режими роботи і

умови його експлуатації, розроблює нормативні матеріали з

експлуатації і технічного обслуговування електронного

устаткування. Складає замовлення на електронне устаткування і

запасні частини, технічну документацію на ремонт, звіти про

роботу. Проводить контроль за своєчасним забезпеченням електронної

техніки запасними частинами і матеріалами, організовує зберігання

радіоелектронної апаратури.


Повинен знати: керівні і нормативні матеріали з питань

експлуатації і ремонту електронного устаткування;

техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості;

призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної

експлуатації; технологію автоматизованого оброблення інформації;

формалізовані мови програмування; види технічних носіїв

інформації; діючі системи числення, шифрів і кодів, стандартні

програми і команди; основи математичного забезпечення і

програмування; методи розроблення перспективних і поточних планів

(графіків) роботи і порядок складання звітів про їх виконання;

організацію ремонтного обслуговування; передовий вітчизняний і

світовий досвід експлуатації і технічного обслуговування

електронного устаткування; порядок складання замовлень на

електронне устаткування, запасні частини, проведення ремонту та

іншої технічної документації; основи економіки, організації праці

і виробництва.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер-електронік: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-електроніка I категорії - не менше 2 років.

Інженер-електронік I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера-електроніка II категорії: для магістра - не

менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер-електронік II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж

роботи за професією інженера-електроніка III категорії - не менше

2 років.


Інженер-електронік III категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера-електроніка - не менше 1 року.

Інженер-електронік: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
37. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Завдання та обов'язки. Розроблює ескізні, технічні і робочі

проекти особливо складних, складних і середньої складності

виробів; використовуючи засоби автоматизації проектування,

передовий досвід розроблення конкурентоспроможних виробів,

забезпечує в процесі проектування відповідність розроблюваних

конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці,

вимогам найбільш економної технології виробництва, а також

застосування в проектах стандартизованих й уніфікованих деталей і

складальних одиниць. Проводить патентні дослідження і визначає

показники технічного рівня виробів, які проектуються. Розроблює

кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні погодження

окремих елементів конструкцій на основі принципових схем і

ескізних проектів, перевіряє робочі проекти і проводить контроль

креслень за фахом або профілем роботи, знімає ескізи складних

деталей з натури і виконує складні деталювання. Проводить технічні

розрахунки в процесі проектування, техніко-економічний аналіз і

функціонально-вартісний аналіз ефективності конструкцій, які

проектуються, а також розрахунок ризиків при розробленні нових

виробів. Розроблює інструкції з експлуатації конструкцій,

пояснювальні записки до них, карти технічного рівня, паспорти (в

тому числі патентні й ліцензійні), програми випробувань, технічні

умови, повідомлення щодо змін у раніше розроблених кресленнях та

іншу технічну документацію. Вивчає й аналізує конструкторську

документацію, що надходить від інших підприємств і організацій, з

метою її використання в процесі проектування і конструювання.

Погоджує розроблювані проекти з іншими підрозділами підприємства,

представниками замовника та органів нагляду, економічно

обґрунтовує розроблювані конструкції. Бере участь у монтажі,

налагоджуванні, випробуваннях і здаванні до експлуатації

експериментальних зразків виробів, вузлів, систем і деталей нових

і модернізованих конструкцій продукції, що випускається

підприємством, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки,

а також у роботах з удосконалення, модернізації, уніфікації

конструйованих виробів, їх елементів і розроблення проектів

стандартів. Готує відгуки і висновки на проекти стандартів,

раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються окремих

елементів і складальних одиниць.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші

керівні, методичні і нормативні матеріали з конструкторської

підготовки виробництва; системи і методи проектування; принципи

роботи, умови монтажу і технічної експлуатації проектованих

виробів, технологію їх виробництва, перспективи технічного

розвитку підприємства, використовуване устаткування, оснастку й

інструмент; технічні характеристики й економічні показники кращих

вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим;

стандарти, методики та інструкції з розроблення та оформлення

креслень та іншої конструкторської документації; технічні вимоги

до розроблюваних конструкцій; засоби автоматизації проектування;

сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку;

методи проведення технічних розрахунків у конструюванні;

матеріали, які застосовуються в конструкціях, та їх властивості;

порядок і методи проведення патентних досліджень; основи

винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і

технології; вимоги організації праці в проектуванні і

конструюванні; основи технічної естетики і художнього

конструювання; системи автоматизованого проектування; передовий

вітчизняний і світовий досвід конструювання аналогічних виробів;

основи трудового законодавства, економіки та організації

виробництва.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер-конструктор: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-конструктора I категорії - не менше 2 років.

Інженер-конструктор I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера-конструктора II категорії: для магістра - не

менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер-конструктор II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж

роботи за професією інженера-конструктора III категорії - не менше

2 років.


Інженер-конструктор III категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера-конструктора - не менше 1 року.

Інженер-конструктор: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Завдання та обов'язки. Керує проведенням або проводить

лабораторні аналізи, випробування та інші види досліджень

сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової

продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і

стандартам. Виконує експериментальні і дослідні роботи з метою

пошуку і застосування економних та ефективних методів виробництва,

а також лабораторного контролю виробництва. Проводить необхідні

розрахунки в межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень,

аналізує одержані результати і систематизує їх. Бере участь у

розробленні технологічних процесів і дослідженні їх під час

освоєння, розробленні і впровадженні стандартів і технічних умов

на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються на

виробництві, а також у встановленні прогресивних норм їх витрат.

Розроблює нові й удосконалює діючі методи проведення лабораторних

аналізів, випробувань і досліджень, надає допомогу з їх освоєння.

Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні

пропозицій щодо його запобігання й усунення. Розроблює заходи щодо

комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і

вишукує способи утилізації відходів виробництва. Стежить за

правильною експлуатацією лабораторного устаткування і своєчасним

передаванням його на періодичну державну повірку.
Повинен знати: технологію виробництва; устаткування

лабораторії і правила його експлуатації; технічні вимоги до

сировини, матеріалів і готової продукції; чинні на виробництві

стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з

технологічної підготовки виробництва, лабораторного контролю та

оформлення технічної документації; методи проведення

науково-дослідних робіт і організації лабораторного контролю

виробництва; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікації та

зв'язку; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у

галузі технології виробництва аналогічної продукції.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер-лаборант: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-лаборанта I категорії - не менше 2 років.

Інженер-лаборант I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією

інженера-лаборанта II категорії - не менше 2 років.

Інженер-лаборант II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-лаборанта - не менше 1 року.

Інженер-лаборант: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


39. ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ
Завдання та обов'язки. На основі аналізу математичних моделей

і алгоритмів рішення економічних та інших задач розроблює

програми, які забезпечують можливість виконання алгоритму і,

відповідно, поставлену задачу засобами обчислювальної техніки,

проводить їх тестування і налагодження. Розроблює технологію

розв'язання задачі на всіх етапах. Здійснює вибір мови

програмування і переклад нею алгоритмів задач. Визначає

інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної

техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення,

зберігання і видавання інформації, методи її контролю. Визначає

обсяги і зміст даних тестових прикладів, які забезпечують найбільш

повну перевірку відповідності програм їх функціональному

призначенню. Виконує роботи під час підготовки програм до

налагодження і проводить їх налагодження. Розроблює інструкції на

роботи з програмами, оформлює необхідну технічну документацію

Визначає можливість використання готових програмних засобів.

Здійснює супроводження впроваджених програм і програмних засобів.

Розроблює і впроваджує методи і засоби автоматизації

програмування, типові і стандартні програмні засоби. Бере участь у

проектних роботах. На основі логічного аналізу проводить

камеральну перевірку програм. Визначає сукупність даних, що

забезпечують урахування максимального числа умов, які включено до

програми, виконує роботи з її підготовки до налагодження. Здійснює

запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, які

визначаються умовами поставлених задач. Проводить коректування

розробленої програми на основі аналізу вихідних даних. Розроблює

інструкції щодо роботи з програмами, оформляє необхідну технічну

документацію. Визначає можливість використання готових програм,

розроблених іншими підприємствами (установами). Розроблює і

впроваджує методи автоматизації програмування, типові і стандартні

програми, програмуючі програми, транслятори, вхідні алгоритмічні

мови. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки

правильності програм, типові і стандартні програмні засоби,

складає технологію оброблення інформації. Виконує роботи з

уніфікації і типізації обчислювальних процесів. Бере участь у

створенні каталогів і картотек стандартних програм, розробленні

форм документів, які підлягають машинному обробленню, у проектних

роботах, що стосуються розширення сфери застосування

обчислювальної техніки.
Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, які

регламентують методи розробки алгоритмів і програм та використання

обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації; основні

принципи структурного програмування, техніко-експлуатаційні

характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими

роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;

технологію механізованого оброблення інформації; види технічних

носіїв інформації; методи класифікації і кодування інформації;

формалізовані мови програмування; чинні стандарти, системи

числення, шифрів і кодів; методи програмування; порядок оформлення

технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід

програмування і використання обчислювальної техніки; основи

економіки, організації праці і виробництва.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-програміста I категорії - не менше 2 років.
Інженер-програміст I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера-програміста II категорії: для магістра - не

менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер-програміст II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), для

магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж

роботи за професією інженера-програміста III категорії - не менше

2 років.

Інженер-програміст III категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера-програміста - не менше 1 року.

Інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


40. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Завдання та обов'язки. Розроблює, застосовуючи засоби

автоматизації проектування, та впроваджує прогресивні технологічні

процеси, види обладнання і технологічної оснастки, засоби

автоматизації і механізації, оптимальні режими виробництва на

продукцію, яку випускає підприємство, і на всі види різних за

складністю робіт, забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної

продукції і скорочення матеріальних і трудових витрат на її

виготовлення. Запроваджує порядок виконання робіт та операційний

маршрут оброблення деталей, складальних одиниць. Розроблює плани

розміщення устаткування, технічного оснащення та організації

робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження

устаткування. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих

норм часу (виробітку), лінійних і сітьових графіків в

опрацьовуванні конструкцій виробів на технологічність, розраховує

нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат сировини,

напівфабрикатів, матеріалів, інструментів, технологічного палива,

енергії), економічну ефективність проектованих технологічних

процесів. Розроблює технологічні нормативи, інструкції, схеми

складання, маршрутні карти, карти технічного рівня та якості

продукції та іншу технологічну документацію, вносить зміни до

технічної документації у зв'язку з коригуванням технологічна

процесів і режимів виробництва. Узгоджує розроблену документацію з

цехами та відділами підприємства. Складає технічні завдання на

проектування пристроїв, оснастки і спеціального інструменту,

передбаченого технологією, бере участь у розробленні керуючих

програм (для устаткування з числовим програмним керуванням), в

опрацьовуванні розроблених програм, коригуванні їх у процесі

доопрацювання, складанні інструкцій на роботу з програмами.

Проводить патентні дослідження і розраховує показники технічного

рівня проектованих об'єктів техніки і технології. Бере участь у

проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження

нових технологічних процесів у виробництво, у складанні заявок на

винаходи та промислові зразки, а також у розробленні програм

впровадження нової техніки організаційно-технічних заходів для

своєчасного освоєння виробничих потужностей, удосконалення

технології і контролює їх виконання. Проводить контроль за

додержанням технологічної дисципліни в цехах та правильної

експлуатації технологічного устаткування. Вивчає передовий

вітчизняний та світовий досвід у галузі технології виробництва,

розроблює і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення

ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат

матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення

продуктивності праці. Аналізує причини браку і випуску продукції

низької якості і знижених сортів, бере участь у розробленні

заходів щодо їх запобігання та усунення, а також у розгляді

рекламацій на вироблену підприємством продукцію. Розроблює методи

технічного контролю і випробування продукції. Бере участь у

розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на

устаткування, заявок на винаходи і промислові зразки. Розглядає

раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення технології

виробництва і готує висновки про доцільність їх використання в

умовах підприємства.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки і

організації виробництва; конструкцію виробів або склад продукту,

на які проектується технологічний процес; технологію виробництва

продукції; перспективи технічного розвитку підприємства; системи і

методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва;

основне технологічне устаткування і принцип його роботи; технічні

характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і

світових технологій, аналогічних тим, що проектуються; типові

технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги до

сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти і технічні

умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;

види браку і способи його запобігання; системи автоматизованого

проектування; порядок і методи проведення патентних досліджень;

основи винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів

техніки і технології; вимоги організації праці в проектуванні

технологічних процесів; керівні матеріали з розроблення й

оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних та

зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництв

аналогічної продукції; основи економіки; трудове законодавство.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер-технолог: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-технолога I категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера-технолога II категорії: для магістра - не менше 2 років,

спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер-технолог II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для майстра - без вимог

до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією

інженера-технолога III категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог III категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера-технолога - не менше 1 року.

Інженер-технолог: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


41. МАТЕМАТИК
Завдання та обов'язки. Розроблює системи математичного

забезпечення розв'язання науково-технічних і виробничих задач.

Вивчає та аналізує інформацію з розв'язуваної задачі, формулює її

сутність, дає математичний опис. Надає задачі математичної форми.

Розроблює технічні умови і завдання на програму і підпрограми, які

входять до складу загальної програми. Визначає можливість і методи

розв'язання задачі найбільш раціональним способом. Складає

алгоритми задачі та окремих її етапів, логічну схему програми.

Здійснює розроблення математичної моделі і вибір чисельного методу

розв'язання задачі. Визначає можливість використання готових

алгоритмів розв'язання задач, розроблених іншими підприємствами.

Виконує роботи з уніфікації обчислювальних процесів. Бере участь у

проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної

техніки, а також удосконалення методів математичного забезпечення

розв'язання задач.
Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, які стосуються

використання обчислювальної техніки в процесі оброблення

інформації, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні

особливості, призначення і режим роботи устаткування, правила


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка