Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка25/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   65

технічної експлуатації; технологію оброблення інформації; види

технічних носіїв інформації; діючі системи числення, шифрів і

кодів; методи математичного моделювання і формалізації задач,

розроблення алгоритмів; методи математичного і логічного аналізу;

порядок оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і

світовий досвід використання обчислювальної техніки; основи

економіки, організації праці і виробництва.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний математик: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

математика I категорії - не менше 2 років.

Математик I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

математика II категорії: для магістра - не менше 2 років,

спеціаліста - не менше 3 років.

Математик II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією

математика III категорії - не менше 2 років.

Математик III категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією

математика - не менше 1 року.

Математик: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Завдання та обов'язки. Організовує і здійснює

навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної та

економічної підготовки кадрів. Бере участь у плануванні навчання

кадрів, у розробленні навчальних планів і програм, посібників і

рекомендацій, складанні розкладу занять навчальних груп, доборі

кадрів викладачів. Контролює систематичність, якість і

відвідування занять, які проводяться, додержання строків навчання,

виконання навчальних планів і програм, правильність ведення

необхідної навчальної документації. Виконує роботу із забезпечення

викладачів і слухачів необхідною навчальною і методичною

літературою, оснащення кабінетів наочними посібниками і технічними

засобами навчання, бере участь у проведенні підсумкових занять.

Надає допомогу підрозділам підприємства (об'єднання) в організації

пропаганди професійних і економічних знань через пресу, радіо,

кіно, лекторії тощо. Бере участь у роботі ради підприємства з

професійного та економічного навчання кадрів, кваліфікаційних і

атестаційних комісій, реалізації їх рішень. Вживає заходів щодо

вдосконалення форм і методів професійного й економічного навчання,

узагальнення і розповсюдження передового досвіду в цій галузі.

Веде облік роботи з професійного та економічного навчання кадрів,

аналізує результати навчання і його ефективність. Складає

встановлену звітність.


Повинен знати: закони, постанови, рішення державних органів

влади і управління з питань підготовки, підвищення кваліфікації і

перепідготовки кадрів, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали в галузі освіти; перспективи

розвитку галузі і підприємства, техніко-економічні показники

підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції,

яка випускається; види, форми і методи професійного та

економічного навчання кадрів; порядок розроблення планів навчання

кадрів, навчальних планів, програм та іншої навчала методичної

документації; систему підготовки, атестації та оплат праці

викладачів; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний методист з економічної освіти: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією методиста з економічної освіти I категорії - не менше

2 років.


Методист з економічної освіти I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією методиста з економічної освіти II категорії - не менше

2 років.

Методист з економічної освіти II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією методиста з економічної освіти - не менше 1 року.

Методист з економічної освіти: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


43. ПЕРЕКЛАДАЧ
Завдання та обов'язки. Перекладає наукову, технічну,

суспільно-політичну, економічну та іншу спеціальну літературу,

патентні описи, нормативно-технічну та товаросупровідну

документацію, матеріали листування із зарубіжними установами, а

також матеріали конференцій, нарад, семінарів тощо. Виконує в

установлені строки усні та письмові, повні і скорочені переклади,

забезпечуючи при цьому точну відповідність перекладів лексичному,

стилістичному і смисловому змісту оригіналів, дотримання

встановлених вимог стосовно наукових і технічних термінів та

означень. Здійснює редагування перекладів. Готує анотації та

реферати іншомовної літератури і науково-технічної документації.

Бере участь у складанні оглядів з тематики матеріалів, які

перекладає. Бере участь у складанні тематичних оглядів за

зарубіжними матеріалами. Веде роботу з уніфікації термінів,

удосконалення використовуваних понять і визначень у відповідній

галузі економічної діяльності, науки, техніки, облік і

систематизацію виконаних перекладів, анотацій, рефератів.
Повинен знати: мови, що використовує під час перекладу;

методику науково-технічного перекладу; чинну систему координації

перекладів; спеціалізацію діяльності підприємства, установи

(організації); термінологію з тематики досліджень і розробок

мовами, що використовуються для перекладу; словники,

термінологічні стандарти, збірники, довідники; основи наукового та

літературного редагування; граматику та стилістику мови.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний перекладач: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

перекладача I категорії - не менше 2 років.

Перекладач I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією

перекладача II категорії - не менше 2 років.

Перекладач II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією

перекладача - не менше 1 року.

Перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


44. ПСИХОЛОГ
Завдання та обов'язки. Вивчає вплив психологічних,

економічних і організаційних факторів виробництва на трудову

діяльність працівників підприємства, установи, організації з метою

розроблення заходів для створення сприятливих умов праці і

підвищення її ефективності. Бере участь у складанні проектів

планів і програм соціального розвитку підприємства, визначає

психологічні фактори, що впливають на працівників. Проводить разом

з фізіологом обстеження індивідуальних рис працівників,

особливостей трудової діяльності працівників різних професій і

спеціальностей, пов'язаних з професійним добором, перевіркою

психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей,

задоволення працею, експерименти щодо визначення впливу умов праці

на психіку працівників, аналізує виробничі процеси і психологічний

стан людини під час роботи. Разом із соціологом та іншими

фахівцями підприємства бере участь у розгляді завдань соціального

розвитку, вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, які

потребують рішення (плинність персоналу, порушення трудової

дисципліни, малопродуктивна праця), визначає шляхи усунення

причин, які їх викликали. Розроблює професіограми і детальні

психологічні характеристики працівників різних посад, які

визначаються впливом виробничого оточення на нервово-психологічне

напруження працюючих, дає рекомендації стосовно умов оптимального

використання особистих трудових можливостей людини з урахуванням

перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у

здійсненні заходів з виробничої і професійної адаптації молодих

робітників і фахівців. На основі вивчення психофізіологічних

особливостей трудової діяльності готує рекомендації і пропозиції

щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу

практику, а також заходи з конкретних напрямів удосконалення

управління соціальним розвитком підприємства, які сприяють

організації оптимальних трудових процесів, установленню

раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню

морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню

працездатності людини, здійснює контроль за їх виконанням. Вивчає

і аналізує причини плинності персоналу, добір та його розстановку,

виходячи з вимог організації праці та управління виробництвом,

розроблює пропозиції, які забезпечують стабільність персоналу на

підприємстві, допомагають адаптації працівників, у тому числі

робітників і молодих фахівців. Бере участь у формуванні трудових

колективів, проектуванні систем організації праці (організації

робочого часу, робочих місць) з урахуванням технологічних факторів

і ергономічних вимог. Консультує керівників підприємства із

соціально-психологічних проблем управління виробництвом і

соціального розвитку колективу, а також працівників, які

займаються кадровими і трудовими питаннями.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології;

психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію;

методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності

працівників; технічні засоби, які застосовуються для вивчення умов

праці; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів;

основи економіки, технології й організації виробництва, праці та

управління; профорієнтаційну роботу; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний психолог: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

психолога I категорії - не менше 2 років.

Психолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст), для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією психолога

II категорії - не менше 2 років.

Психолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією психолога - не

менше 1 року.

Психолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


45. СОЦІОЛОГ
Завдання та обов'язки. Проводить соціологічні дослідження з

метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення

найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, які позитивно

впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних

потреб працівників, зростання продуктивності їх праці та

ефективності виробництва. Бере участь у складанні проектів програм

економічного і соціального розвитку підприємства, фонду

соціально-культурних заходів. Складає програми соціологічних

досліджень і контролює їх виконання. Організовує соціологічне

дослідження, оброблює первинну інформацію, узагальнює одержані

пропозиції. На основі проведених досліджень розроблює рекомендації

щодо вдосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації,

поліпшення умов трудової діяльності. Бере участь у роботі з

визначення перспектив зросту заробітної плати працівників, з

удосконалення систем матеріального і морального стимулювання

трудової діяльності працівників, а також визначення можливостей

повнішого задоволення потреб членів трудового колективу в житлі,

дитячих закладах, поліпшення організації громадського харчування,

побутового обслуговування, розвитку санаторно-курортної мережі і

забезпечення медичною допомогою. Разом з психологом та іншими

спеціалістами підприємства визначає найбільш актуальні питання і

проблеми соціального характеру і шляхи усунення причин, які

викликають плинність персоналу, порушення трудової дисципліни

тощо. Готує пропозиції щодо вирішення соціальних проблем із

зазначенням конкретних строків і виконавців, а також необхідних

фінансових коштів, вживає заходів з мобілізації трудових

колективів на їх виконання. Організовує пропаганду соціологічних

знань, надає методичну допомогу працівникам підприємства щодо

вирішення соціальних питань.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні

нормативні та інші керівні матеріали щодо вирішення соціальних

питань; соціологію праці; методи проведення соціологічних

досліджень; основи психології праці, інженерної і соціальної

психології, а також економіки, технології та організації

виробництва, праці й управління; порядок, методи організації

соціального розвитку підприємства; передовий вітчизняний і

світовий досвід роботи соціологів; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний соціолог: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж робот за професією

соціолога I категорії - не менше 2 років.

Соціолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією соціолога

II категорії - не менше 2 років.

Соціолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією соціолога - не

менше 1 року.

Соціолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


46. СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ВИРІШЕННЯ

КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)


Завдання та обов'язки. Бере участь у створенні умов для

солідарних дій, довіри і взаєморозуміння між роботодавцем та

працівниками, які повинні забезпечувати ефективну роботу

підприємства і виконання економічних, соціально-побутових та інших

вимог працівників. Забезпечує взаємодію і погодження інтересів

роботодавця і працівників, які беруть участь у розробленні, зміні

та доповненні колективних договорів і згод між роботодавцем або

уповноваженим ним органом та однією або кількома профспілковими

організаціями, іншими організаціями і представниками працівників.

Організовує прямі і безпосередні зв'язки з представниками

працівників (професійних спілок або їх членами, інших організацій

працівників, груп працівників, які не є членами профспілок та

інших організацій) з питань, які належать до компетенції

роботодавця. Бере участь у проведенні заходів та дій, передбачених

законодавством, колективним договором та іншими спільними

документами за умови, якщо їх результати не впливають на зниження

ефективності роботи підприємства. Обґрунтовує дії і готує рішення

роботодавця щодо встановлення нормальних взаємовідносин між

адміністрацією підприємства і працівниками, проводить консультації

з державними та іншими органами і організаціями з цього приводу.

Розроблює і після узгодження з представниками працівників подає

пропозиції для прийняття адміністрацією рішень для встановлення і

реалізації політики та системи регулярних зв'язків роботодавця з

організаціями працівників. Організовує і бере участь у проведенні

заходів: нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих

груп працівників, масових інформаційних каналів зв'язку (газет,

журналів, бюлетенів, об'яв, виставок, кінофільмів, радіомовлення,

телебачення тощо), а також соціологічних досліджень і періодичні

збирання пропозицій працівників з питань діяльності підприємства.

Готує інформацію про роботу підприємства і перспективу його

розвитку, у тому числі про умови найму, переводу і звільнення,

застосування професійних обов'язків, які мають бути виконані на

роботах або на робочих місцях, можливостях професійного

просування, умов праці, охорони праці і гігієни праці, запобігання

нещасним випадкам і професійним захворюванням,

соціально-побутовому обслуговуванні працівників (медичне

обслуговування, харчування, рішення житлових проблем, відпочинку

тощо), соціального забезпечення, економічного і фінансового стану

підприємства. Бере участь в урегулюванні змін в організації

виробництва, нормуванні праці, заробітної плати, встановленні

гарантій, компенсацій і пільг, участі трудового колективу, окремих

груп трудящих та їх представників у формуванні, розподіленні і

використанні прибутку, режиму роботи, умов і охорони праці,

соціально-побутового обслуговування працівників підприємства та

інших питань, які виникають у процесі підприємницької діяльності.

Розроблює разом з іншими спеціалістами кошториси витрат в обсязі і

на умовах, обумовлених згодами між представниками працівників і

роботодавця, які необхідні для реалізації колективних договорів.

Роз'яснює рішення адміністрації з використанням консультацій,

дискусій, різних форм співробітництва між представниками

роботодавця і представниками працівників. Бере участь в

урегулюванні суперечностей під час проведення колективних

переговорів, організації процедур примирення, складанні протоколів

розбіжностей, у які вносяться сформульовані пропозиції сторін, і

їх виконанні. Розроблює методи розглядання звернень і скарг,

оскаржень дій і захисту працівників у разі порушення правових

норм, нанесення збитку або несправедливого до них ставлення з боку

представників роботодавця. Під час проведення зборів, мітингів,

страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть до

розв'язання спірних питань. Консультує роботодавця, представників

адміністрації (керівників підприємства, підрозділів тощо), які

уповноважені приймати рішення з питань колективних та

індивідуальних трудових відносин. Розробляє заходи з контролю

виконання колективних договорів і угод.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та керівні матеріали органів державного управління,

органів і професійних союзів з регулювання виробничих, трудових і

соціально-економічних відносин; спеціалізацію виробництва і

особливості структури підприємства, перспективи його технічного,

економічного і соціального розвитку; економіку, організацію

виробництва, праці і управління; форми і системи заробітної плати;

основи соціології і психології праці; вітчизняний і світовий

досвід регулювання колективних і індивідуальних трудових відносин;

порядок оформлення і ведення трудової і правової документації і

ділових паперів.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний спеціаліст з питань вирішення колективних трудових

спорів (конфліктів): повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

спеціаліста з питань вирішення колективних трудових спорів

(конфліктів) I категорії - не менше 2 років.

Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів

(конфліктів) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією спеціаліста з

питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

II категорії - не менше 2 років.

Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів

(конфліктів) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією спеціаліста з

питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) - не

менше 1 року.

Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів

(конфліктів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
47. ФАХІВЕЦЬ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
II рівень кваліфікації(1)
---------------

(1) Відповідно до Державного нормативного акта про охорону

праці (ДНАОП) 0.00-1.27-7, Європейського стандарту ЕН 473 та

Європейського стандарту ЕН 45013 встановлено такий професійний ряд

працівників з неруйнівного контролю:
робітники - Контролер з неруйнівного контролю, I рівень

кваліфікації (початковий рівень), Контролер з

неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації

(вищий рівень);

фахівці - Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень

кваліфікації (початковий рівень), Фахівець з

неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації

(вищий рівень), Фахівець з неруйнівного контролю,

III рівень кваліфікації /адміністратор/ (вищий

рівень).
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль об'єктів (продукції)

із застосуванням одного або кількох методів та апаратури для

неруйнівного контролю (НК). Розроблює технологічні карти контролю

конкретних об'єктів (продукції, виробів) відповідно до чинної

нормативної документації (НД). Перевіряє справність апаратури і

налагоджує її на задані параметри. Виконує операції з контролю

об'єктів (продукції) відповідними методами НК. Інтерпретує

результати контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції). Оформляє документацію про

результати контролю. Робить остаточні висновки про якість об'єктів

(продукції), що контролювалися працівниками з НК нижчої

кваліфікації, в разі потреби керує ними. Здійснює інспекційний

контроль робіт, виконаних підлеглими йому працівниками. Маркує

(ставить маркери) на об'єкти (продукцію), якщо цього вимагає НД.

Бере участь у підготовці та атестації працівників з НК відповідної

кваліфікації.
Повинен знати: стандарти та НД про якість та контроль якості;

стандарти та НД з контролю конкретних об'єктів певним методом НК,

інші можливі методи контролю об'єктів даного виду; фізичні основи

методів та видів НК; класифікації методів контролю, види дефектів

та браку; технологію контролю конкретних об'єктів певним методом

НК (підготування до контролю, вибір параметрів, налагодження

апаратури, проведення контролю, усунення можливих причин

помилкового бракування); конструктивні особливості, технологію

виготовлення, експлуатації та ремонтування об'єктів контролю; типи

дефектів, їх потенційну небезпеку та можливі зони (місця)

утворення з урахуванням діючих навантажень та інших факторів, що

викликають їх утворення; принцип дії, будову, функціональні схеми

та правила експлуатації апаратури для певного методу НК, включаючи

правила перевірення якості витратних матеріалів; особливості

методу і параметри апаратури, які визначають достовірність

результатів контролю, способи вимірювання параметрів та

метрологічного забезпечення контролю якості; вимірювані


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка