Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка29/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   65

щодо запобігання та усунення порушень процесу виробництва,

залучаючи в разі потреби відповідні служби підприємства. Виявляє

резерви виробництва для встановлення найбільш раціональних режимів

роботи технологічного устаткування, більш повного і рівномірного

завантаження устаткування і виробничих площ, скорочення тривалості

циклу виготовлення продукції. Здійснює впровадження і забезпечує

раціональне використовування технічних засобів оперативного

управління виробництвом. Веде диспетчерський журнал, складає

звітні рапорти та іншу технічну документацію про процес

виробництва. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності

підрозділів підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів.

Керує роботою операторів диспетчерської служби.
Повинен знати: нормативно-правові акти, методичні матеріали з

питань виробничого планування й оперативного управління

виробництвом; організацію виробничого планування і диспетчеризацію

на підприємстві; виробничі потужності підприємства і його

підрозділів; спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі

зв'язки між ними; номенклатуру продукції, що випускається, види

виконуваних робіт (послуг); організацію виробничих складів,

транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;

основи технології виробництва продукції підприємства; технічні

вимоги до продукції підприємства, організацію оперативного обліку

процесу виробництва і здавання готової продукції; організаційну

техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання

процесу виробництва; основи економіки, організацію виробництва та

управління; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Старший диспетчер: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера - не менше

2 років (у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року).

Диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж

роботи на даному підприємстві - не менше 1 року.
10. ЕКСПЕДИТОР
Завдання та обов'язки. Приймає та оброблює вхідну і вихідну

кореспонденцію (індексує, сортує, веде запис у реєстрових книгах і

описах), перевіряє правильність її оформлення. Розпечатує конверти

(пакети), перевіряє наявність укладеного і направляє

кореспонденцію адресатам. У разі відсутності або зіпсування

укладеного повідомляє завідувача канцелярії. Законвертовує,

адресує і маркує вихідну кореспонденцію. Забезпечує зберігання

документів, які проходять через експедицію. Стежить за технічним

станом устаткування і машин, що перебувають в експлуатації,

своєчасно повідомляє про їх несправності.


Повинен знати: основи організації діловодства на

підприємстві, засоби і методи оброблення кореспонденції; адреси

постійних кореспондентів; правила роботи на машинах, що обробляють

кореспонденцію; структуру підприємства і його підрозділів; основи

організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
11. ЕКСПЕДИТОР З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
Завдання та обов'язки. Приймає вантажі зі складів відповідно

до супровідних документів. Перевіряє цілісність упаковки (тари).

Контролює наявність пристроїв і санітарний стан відповідних видів

транспорту, призначених для перевезення, правильність виконання

вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення та укладання

вантажів. Супроводжує вантажі до місця їх призначення, забезпечує

необхідний режим зберігання і збереження їх під час

транспортування. Здає доставлені вантажі, оформлює

приймально-здавальну документацію. У разі потреби бере участь у

складанні актів на нестачу, псування вантажів та інших документів.


Повинен знати: організацію вантажно-розвантажувальних робіт;

порядок приймання і здавання вантажів; адреси основних

постачальників і їх складів; умови перевезення і зберігання

вантажів під час транспортування; нормативи простою рухомого

складу і контейнерів під вантажно-розвантажувальними операціями;

маршрути перевезення вантажів; форми документів на приймання і

відправлення вантажів, правила їх оформлення; основи організації

праці; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
12. ЕНЕРГЕТИК ЦЕХУ*
---------------

* У разі безцехової структури управління - енергетик

дільниці.
Завдання та обов'язки. Забезпечує безперебійну роботу,

правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного

устаткування, електричних і теплових мереж, повітропроводів і

газопроводів цеху. Виконує розрахунки потреб цеху в електричній,

тепловій та інших видах енергії, бере участь у розробленні норм їх

витрат, режиму роботи цеху, виходячи з витратних лімітів на

енергію, у здійсненні заходів щодо економії енергії і палива.

Організовує підготовку календарних планів (графіків) оглядів,

перевірок і ремонту енергоустаткування, заявок щодо його ремонту

спеціалізованими організаціями, лімітів енергоспоживання і

приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж

цеху, одержання потрібних для експлуатації енергоустаткування,

планово-запобіжних і поточних ремонтів матеріалів, запасних

частин, інструментів, вимірювальних приладів тощо. Бере участь у

випробуваннях і прийманні енергоустаткування та мереж у виробничу

експлуатацію. Вивчає умови роботи енергоустаткування, виявляє

причини передчасного спрацювання, готує пропозиції щодо підвищення

надійності та економічності його роботи, здійснює аналіз втрат

усіх видів енергії і палива. Складає графіки зниження енергетичних

навантажень під час максимальних навантажень енергосистеми і

забезпечує їх виконання в межах, визначених для цеху розмірів,

проводить паспортизацію встановлених у цеху енергетичних,

електричних і природоохоронних установок. Готує котли, посудини,

що працюють під тиском, трубопроводи пари і гарячої води,

електроустаткування та інші об'єкти енергогосподарства, які

контролює державний нагляд і енергонагляд, для приймання в

експлуатацію, перевірки і огляду відповідними інспекціями.

Здійснює контроль за додержанням інструкцій з експлуатації,

технічного обслуговування і нагляду за енергоустаткуванням та

електричними мережами цеху, бере участь у розслідуванні причин

аварій, розробляє заходи щодо їх ліквідації і запобігання,

створення безпечних умов праці. Розглядає раціоналізаторські

пропозиції і винаходи, які стосуються енергетичного обслуговування

цеху, готує висновки і вживає заходів щодо впровадження прийнятих

пропозицій. Організовує облік наявного енергоустаткування, аварій,

витрат цехом усіх видів енергії, а також виконання робіт з ремонту

і модернізації енергоустановок, контролює їх якість і правильність

витрат ресурсів, призначених на вказані цілі. Забезпечує

додержання правил і норм охорони праці в процесі експлуатації і

ремонту енергоустановок та мереж. Керує працівниками цеху, які

здійснюють технічне обслуговування і ремонт енергоустаткування.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази і методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації енергетичного

устаткування і комунікацій; державні програми енергозабезпечення,

енергозберігаючі технології, нормативи витрат енергії; організацію

енергетичного обслуговування на підприємстві; перспективи

технічного розвитку підприємства, цеху; технічні характеристики,

конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної

експлуатації енергетичного устаткування та установок цеху, що

споживають енергію; систему планово-запобіжного ремонту і

раціональної експлуатації устаткування; організацію і технологію

ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання, налагодження і

ремонту енергетичного устаткування; порядок складання заявок на

енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини,

інструменти; правила здавання устаткування в ремонт і прийом його

після ремонту; основи технології виробництва продукції цеху;

вимоги організації праці в процесі експлуатації, ремонту і

модернізації енергетичного устаткування; передовий вітчизняний і

світовий досвід експлуатації і ремонту енергоустаткування; основи

економіки, організації виробництва, праці та управління;

законодавство про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для

спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи

за професією, пов'язаною з експлуатацією та обслуговуванням

енергетичного устаткування, - не менше 1 року.
13. ІНСПЕКТОР З КАДРІВ
Завдання та обов'язки. Веде облік особового складу

підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами

первинної облікової документації. Оформлює прийом, переведення і

звільнення працівників відповідно до законодавства про працю,

положень, інструкцій і наказів керівника підприємства, а також

іншу встановлену документацію з кадрів. Формує і веде особові

справи працівників, вносить зміни, пов'язані з трудовою

діяльністю. Бере участь у розробленні перспективних і поточних

планів з праці і кадрів. Готує необхідні матеріали для

атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти

документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.

Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий

стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність

працівників. Веде записи в трудових книжках про заохочення і

винагороди працівників. Веде облік надання відпусток працівникам,

здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових

відпусток. Оформлює документи, необхідні для призначення пенсій

працівникам підприємства та їх сім'ям. Вивчає особливості

переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні

заходів щодо їх усунення. Веде архів особових справ, після

закінчення встановлених строків поточного зберігання готує

документи для здавання їх до державного архіву. Вносить інформацію

про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить

за його своєчасним оновленням і поповненням. Здійснює контроль за

станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і

додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку,

контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими

організаціями і трудовими колективами відповідних заходів. Складає

встановлену звітність про роботу з кадрами.


Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти;

методичні матеріали з обліку і руху персоналу; законодавство про

працю, структуру і штати підприємства; порядок оформлення пенсій,

ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників

підприємства; структуру підприємства і його підрозділів; стандарти

уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої

документації; чинне законодавство про приймання, переведення та

звільнення працівників; порядок обліку особливостей переміщення

кадрів і складання установленої звітності; порядок установлення

назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної

роботи, пільг, компенсацій працівникам; порядок ведення банку

даних про персонал підприємства; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій і зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги.
Старший інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів - не

менше 1 року.

Інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
14. ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ

ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за своєчасним

виконанням наказів, доручень і розпоряджень керівника

підприємства. Перевіряє відповідність проектів наказів і

розпоряджень, які готуються на підприємстві, керівним та

нормативним документам, за якими вони видаються. Заповнює

контрольні картки і веде картотеки обліку наказів, розпоряджень та

інших документів, а також доручень, які потребують контролю за їх

виконанням. Веде оперативний облік проходження документів.

Визначає причини несвоєчасного виконання доручень, інформує

керівника підприємства про стан їх виконання. Бере участь у

підготовці пропозицій щодо вдосконалення діловодства на

підприємстві, розробці заходів з раціоналізації документообігу.


Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні і

нормативні матеріали з організації діловодства на підприємстві;

форми і методи контролю виконання документів; організацію

діловодства на підприємстві; форми і методи контролю виконання

документів; структуру підприємства і його підрозділів; стандарти

уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

основи організації праці; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Старший інспектор з контролю за виконанням доручень: базова

або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр

або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з

контролю за виконанням доручень - не менше 1 року.

Інспектор з контролю за виконанням доручень: базова або

неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або

молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
15. КОМІВОЯЖЕР
Завдання та обов'язки. Формує попит і сприяє забезпеченню

збуту різних товарів (послуг) у віддалених від місця їх

виробництва регіонах, а також одержання і розміщення замовлень на

ці товари (послуги). За дорученням продавця товарів (послуг) та за

його рахунок здійснює посередницькі функції на основі договору,

який визначає характер доручення, а також розмір і порядок

одержання винагороди за їх виконання. Виявляє потенційних покупців

(замовників) на товари (послуги), що пропонуються з урахуванням їх

вимог. Рекламує запропонований покупцеві (замовнику) товар

(послугу) за наявними в нього зразками, каталогами та іншими

рекламними виданнями, переконуючи покупця (замовника) в існуванні

раніше невиявленої потреби саме в цих товарах (послугах) і в тому,

що саме ці товари (послуги) найкращим чином вирішать його проблеми

або задовольнять потреби. Збирає інформацію, яка характеризує

кон'юнктуру ринку відповідних товарів (послуг) в цьому регіоні

(попит, пропозиції, ціни, вимоги споживачів). Знаходить вигідних

покупців (замовників), налагоджує і підтримує з ними ділові

зв'язки, готуючи сприятливі умови для наступних контактів,

проведення переговорів і укладання угод. Готує звіти про

результати проведеної роботи зі збуту товарів (послуг).


Повинен знати: чинне законодавство, яке регулює

підприємницьку діяльність; основи організації роботи з формування

попиту і стимулювання збуту товарів (послуг); види реклами і

основи організації рекламної діяльності; основні властивості,

якісні та споживчі характеристики товарів (послуг), що

пропонуються, чинні цінники і прейскуранти на них; форми і методи

вивчення ринку; навички ділового спілкування; основи ринкової

економіки, психології та законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
16. КОПІЮВАЛЬНИК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Знімає на кальку або спеціальні сорти

паперу копії креслень, схем та іншої технічної документації,

виготовленої тушшю або олівцем. Розфарбовує в разі потреби копії

фарбами або кольоровою тушшю. Стежить за станом інструменту і

приладдя, забезпечує збереження і правильний догляд за ними.
Повинен знати: положення та інструкції щодо роботи з

технічною документацією, основи технічного креслення; інструменти

і приладдя, які застосовуються під час копіювання, правила

зберігання і догляду за ними; правила підготовки кальки або

спеціальних сортів паперу для зняття копій; основи законодавства

про працю; основи організації праці.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
17. КРЕСЛЯР
Завдання та обов'язки. Виконує креслярські роботи (креслення

деталей, складальні креслення, креслення загального вигляду,

габаритні й монтажні креслення та іншу конструкторську

документацію) за ескізними документами або з натури в потрібних

масштабах тушшю або олівцем із додержанням правил креслення.

Використовує комп'ютерне обладнання для створення й модифікації

робочих креслень, що важко копіюються і мають цифрові дані.

Складає схеми, специфікації, різні відомості і таблиці. Оформлює

креслення, робить необхідні написи і проставляє умовні позначення.

Вживає заходів щодо використання сучасних технічних засобів.


Повинен знати: методи і засоби виконання креслярських робіт;

основи технічного креслення; інструменти і приладдя, що

застосовуються під час креслення; стандарти, технічні умови й

інструкції щодо оформлення креслень та іншої конструкторської

документації; правила експлуатації технічних засобів; основи

організації праці; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодшій

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
18. МЕХАНІК ЦЕХУ*
---------------

* В умовах безцехової структури управління - механік дільниці

або механік з ремонту устаткування.
Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну і надійну

роботу всіх видів устаткування цеху, його правильну експлуатацію,

своєчасний якісний ремонт і технічне обслуговування, проводить

роботи з модернізації і підвищення економічності ремонтного

обслуговування обладнання. Здійснює технічний нагляд за станом і

ремонтом захисних пристроїв на механічному устаткуванні, будівель

і споруд цеху. Організовує підготовку календарних планів

(графіків) огляду, перевірок і ремонту устаткування, замовлень на

централізоване виконання капітальних ремонтів устаткування,

одержання матеріалів, необхідних для планово-запобіжних і поточних

ремонтів, запасних частин, інструменту тощо, розроблення паспортів

на устаткування, специфікацій на запасні частини та іншої

технічної документації. Бере участь у прийманні і встановленні

нового устаткування, проведенні робіт з атестації і раціоналізації

робочих місць, модернізації і заміни малоефективного устаткування

високопродуктивним, у впровадженні засобів механізації важких

фізичних і трудомістких робіт. Організовує облік усіх видів

устаткування, а також такого устаткування, яке відпрацювало

амортизаційний термін і морально застаріло, підготовку документів

на його списання. Вивчає умови роботи устаткування, окремих

деталей і вузлів з метою виявлення причин передчасного

спрацювання, проводить аналіз причин і тривалості простоїв,

пов'язаних із технічним станом устаткування. Розроблює і

впроваджує прогресивні методи ремонту і відновлення вузлів та

деталей механізмів, а також вживає заходів щодо збільшення

тривалості використання устаткування, скорочення його простоїв і

підвищення змінності, запобігання аваріям і виробничому

травматизму, зниження трудомісткості і собівартості ремонту,

сприяє поліпшенню його якості. Готує для пред'явлення інспекції

органу державного нагляду за охороною праці підіймальні механізми

та інші об'єкти, які підлягають державному наглядові. Здійснює

технічне керівництво мастильно-емульсійним господарством,

упроваджує прогресивні норми витрат мастильних і обтиральних

матеріалів, організовує регенерацію відпрацьованих масел. Бере

участь у перевірці устаткування цеху на технічну точність, у

встановленні оптимальних режимів роботи устаткування, які сприяють

його ефективному використанню, у розробленні інструкцій з

технічної експлуатації, змащування устаткування і догляду за ним,

безпечного ведення ремонтних робіт. Розглядає раціоналізаторські

пропозиції і винаходи, які стосуються ремонту і модернізації

устаткування, готує висновки щодо них, забезпечує впровадження

прийнятих пропозицій. Організовує облік робіт, виконаних у процесі

ремонту і модернізації устаткування, контролює їх якість, а також

правильність витрат матеріальних ресурсів, виданих на зазначені

заходи. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці, вимог

екологічної безпеки в процесі виконання ремонтних робіт. Керує

працівниками цеху, які ремонтують устаткування і підтримують його

в робочому стані.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту

устаткування, будівель, споруд; організацію ремонтної служби на

підприємстві, в цеху; систему планово-запобіжного ремонту і

раціональної експлуатації технологічного устаткування; перспективи

технічного розвитку цеху і підприємства; технічні характеристики,

конструктивні особливості, призначення, режими роботи і правила

експлуатації устаткування цеху; організацію і технологію ремонтних

робіт; методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування;

основи технології виготовлення продукції в цеху; порядок

розроблення паспортів на устаткування, інструкцій з експлуатації,

відомостей дефектів, специфікацій та іншої технічної документації;

правила здавання устаткування до ремонту і прийом після ремонту;

організацію мастильно-емульсійного господарства; вимоги

раціональної організації праці в процесі експлуатації, ремонту і

модернізації устаткування на підприємстві; передовий вітчизняний і

світовий досвід ремонтного обслуговування; основи економіки,

організації виробництва, праці; управління; основи екологічного

законодавства; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для

спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи

за професією, пов'язаною з експлуатацією та обслуговуванням

устаткування, - не менше 1 року.
19. РЕФЕРЕНТ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Завдання та обов'язки. Бере участь у впровадженні системи

взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка