Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка30/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   65

встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію

внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства,

установи, організації (далі - підприємство) і керівниками

структурних підрозділів та іншими працівниками, а також систему

взаємовідносин керівника підприємства з представниками інших

підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами. Організовує

робочий час керівника підприємства, оперативно вносить зміни та

доповнення до програми і розкладу його роботи. Складає щомісячно

графік звітів керівників структурних підрозділів про результати

господарської діяльності. Доводить до відома всіх зацікавлених

служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і

прийнятих рішень, здійснює контроль за їх виконанням. Складає

замовлення на необхідне обладнання, матеріали та послуги. Бере

участь у розгляді управлінських і організаційних справ. Веде

встановлену документацію. За дорученням керівника підприємства

готує аналітичні огляди з актуальних соціальних, економічних і

фінансових питань в умовах ринкових відносин. Здійснює відбір та

опрацювання інформації для керівника. Готує згідно із затвердженою

номенклатурою проекти розпорядчої документації, адміністративної,

комерційної, технічної та іншої кореспонденції: запитів, звернень,

відповідей на листи, повідомлень тощо. Виконує протокольні записи,

контролює готовність стенографічних звітів про важливі та значні

події і виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо. Бере

участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для

виступів керівника підприємства. Організовує своєчасне та адресне

направлення доручень, розпоряджень та наказів керівника

підприємства, службової кореспонденції та спеціальної документації

керівникам підрозділів та іншим виконавцям. Простежує процес

одержання встановленої інформації, контролює повноту її

надходження. Реєструє звернення і заяви працівників, організовує

їх прийом (зустріч) з керівником підприємства. Допомагає

керівникові підприємства в застосуванні відповідних норм етикету

та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та

гостей. Регулює протягом робочого дня поїздки керівника

підприємства. Супроводжує керівника підприємства під час його

візитів, відряджень та поїздок, виконуючи постійні завдання та

обов'язки, а також роботи, що випливають з конкретних обставин.
Повинен знати: законодавство України про підприємницьку

діяльність; основи адміністративного, господарського та трудового

права; нормативні, методичні та інші керівні документи в галузі

професійної діяльності; діловодство; положення, інструкції та інші

матеріали з розроблення управлінської, організаційної, технічної

та інших видів документації; основи економіки, організації праці,

виробництва; профіль, спеціалізацію та особливості управління

підприємством; організаційну, виробничу й соціальну структуру

підприємства; основи технології виробництва; комп'ютерну й офісну

техніку; технічні засоби реєстрації й оброблення інформації;

правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів,

зустрічей, прийомів, нарад тощо; основи психології спілкування,

соціології та етики професійних відносин; основи вітчизняної

культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового

мовлення; одну або більше іноземних мов.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і стаж

роботи за професійним спрямуванням на підприємстві - не менше

1 року.
20. ТЕХНІК


Завдання та обов'язки. Під керівництвом більш кваліфікованого

працівника виконує роботу з проведення необхідних технічних

розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем,

забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним

стандартам та нормативним документам. Здійснює налагодження,

настроювання, регулювання і дослідну перевірку устаткування та

систем у лабораторних умовах і на об'єктах, стежить за їх справним

станом. Бере участь у проведенні експериментів і випробувань,

підключає прилади, реєструє необхідні характеристики та параметр і

виконує оброблення одержаних результатів. Бере участь у

розробленні програм, інструкцій та іншої технічної документації у

виготовленні макетів, а також у випробуваннях і експериментальних

роботах. Виконує роботу зі збирання, оброблення і накопичення

вихідних матеріалів, даних статистичної звітності,

науково-технічної інформації. Готує описи робіт, що проводяться,

необхідні специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу

технічну документацію. Вивчає з метою використання в роботі

довідкову і спеціальну літературу. Бере участь в обґрунтуванні

економічної ефективності впровадження нової техніки та

прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і

винаходів. Виконує роботу з оформлення планової та звітної

документації, вносить необхідні зміни і виправлення до технічної

документації згідно з рішеннями, прийнятими під час розгляду та

обговорення виконуваної роботи. Приймає та реєструє документацію і

кореспонденцію з виконуваної роботи, що надходить, забезпечує її

збереженість, веде облік проходження документів і контролює

терміни їх виконання, а також здійснює технічне оформлення

документів, закінчених діловодством. Систематизує, обробляє і

готує дані для складання звітів про роботу. Вживає необхідних

заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.


Повинен знати: нормативно-правові акти та довідкові матеріали

за тематикою роботи; основні методи виконання налагоджувальних

робіт; термінологію, яка застосовується в спеціальній і довідковій

літературі, робочих програмах та інструкціях; чинні стандарти і

технічні умови на технічну документацію, що розробляється, порядок

її складання та правила оформлення; послідовність і техніку

проведення вимірювань, спостережень та експериментів;

контрольно-вимірювальну апаратуру і правила користування нею;

основи технології виробництва; технічні характеристики,

конструктивні особливості, призначення, принципи роботи і правила

експлуатації устаткування, що використовується, методи огляду

устаткування і виявлення дефектів; методи і засоби вимірювання

параметрів, характеристик та даних режимів роботи устаткування,

виконання технічних розрахунків, графічних та обчислювальних

робіт; технічні засоби одержання, оброблення і передавання

інформації; правила експлуатації обчислювальної техніки; форми

обліку та звітності, що застосовуються, порядок ведення обліку та

складання звітності; методи розрахунку економічної ефективності

впровадження нової техніки та прогресивної технології,

раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи ведення

діловодства; основи економіки, організації виробництва, праці та

управління; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Технік I категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка II категорії - не

менше 1 року.

Технік II категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка - не менше

2 років.

Технік: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки

(молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
21. ТЕХНІК З ІНСТРУМЕНТУ
Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом більш

кваліфікованого працівника розрахунки, необхідні для визначення

потреб окремих підрозділів підприємства в інструменті і

технологічній оснастці, розроблення проектів перспективних і

поточних планів виготовлення інструменту та оснастки, складання

заявок на їх придбання, а також необхідного для інструментального

виробництва литва, спеціальних марок сталі, сплавів та інших

матеріалів. Бере участь у розрахунках питомих норм витрат, норм

запасів інструменту на робочих місцях, інструментальному складі,

розмірів оборотного фонду для інструментально-роздавальних комор.

Веде облік витрачання інструменту і оснастки підрозділами

підприємства, контроль за додержуванням ними встановлених

нормативів і виявляє випадки перевитрат, а також понаднормативні

запаси інструменту та оснастки. Оформлює документи на списання

спрацьованого інструменту та оснастки, а також документи,

пов'язані з реалізацією залишків і неходового інструменту, готує

лімітні карти на використання інструменту й оснастки виробничими

підрозділами підприємства. Бере участь у проведенні інвентаризацій

в інструментальних складах та інструментально-роздавальних

коморах. Веде оперативний облік витрат інструменту і технологічної

оснастки, показників виконання інструментальним цехом виробничої

програми. Перевіряє правильність оформлення, наявність і

достовірність даних в облікових і звітних документах, що надходять

в інструментальний відділ. Добирає матеріали, необхідні для

складання звітності про виконання планів інструментального

забезпечення виробництва.


Повинен знати: основи технології виготовлення інструменту та

оснастки, правила їх експлуатації і зберігання; технічні вимоги до

інструменту та оснастки, матеріалів, що використовуються для їх

виготовлення; організацію складського господарства; основи

економічної статистики; порядок визначення потреб підрозділів

підприємства в інструменті і технологічній оснастці; порядок

розрахунку норм витрат і запасів інструменту та технологічної

оснастки; чинні на підприємстві цінники на інструмент і оснастку;

порядок ведення обліку показників виконання виробничих програм

інструментальним цехом, витрат інструменту і оснастки; основи

економіки, організації праці і виробництва; основи законодавства

про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Технік з інструменту I категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з інструменту

II категорії - не менше 1 року.

Технік з інструменту II категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з

інструменту - не менше 2 років.

Технік з інструменту: неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
22. ТЕХНІК З МЕТРОЛОГІЇ


Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом більш

кваліфікованого працівника різного роду вимірювання під час

проведення експериментів і випробувань продукції, яку випускає

підприємство, у разі перевірки технологічного устаткування на

відповідність до встановлених норм точності, спеціальні

вимірювання під час технологічних процесів, а також розрахунки

економічної ефективності впровадження нових засобів вимірювання.

Бере участь у розробленні засобів вимірювання спеціального

призначення, у проведенні відомчої перевірки робочих еталонів,

метрологічної атестації і перевірки засобів вимірювання, які не

стандартизуються. Проводить метрологічний контроль за правильністю

монтажу, встановленням, використанням і станом засобів вимірювання

в підрозділах підприємства. Здійснює своєчасне подання вихідних

зразків засобів вимірювання на державну перевірку і в ремонт,

організовує одержання і доставку перевірених засобів вимірювання,

оформлює результати перевірки і складає відповідну технічну

документацію. Виконує роботу з ведення фонду стандартів та інших

нормативних документів, які регламентують точність вимірювання,

методи і засоби перевірки. Здійснює розрахунки потреби підрозділів

підприємства в засобах вимірювання, бере участь у складанні заявок

на їх придбання. Веде оперативний облік засобів вимірювання, їх

рух, систематизує та опрацьовує дані, необхідні для підготовки

звітів про виконання планів метрологічного забезпечення

виробництва.


Повинен знати: стандарти, положення, інструкції, методичні та

інші нормативні матеріали з метрологічної атестації і випробування

продукції, експлуатації, ремонту, налагодження, перевірки,

юстирування і збереження засобів вимірювання; технічні

характеристики, конструктивні особливості, призначення і принципи

застосування засобів вимірювання і технологію їх ремонту; основи

технології виробництва; методи виконання вимірювань; порядок

складання і правила оформлення технічної документації; порядок

ведення фонду стандартів і інших документів, які регламентують

точність вимірювань, методи і засоби перевірки; методи розрахунку

економічної ефективності впровадження нових засобів вимірювання;

основи економіки, організації виробництва; основи законодавства

про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік з метрології I категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з метрології

II категорії - не менше 1 року.

Технік з метрології II категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з

метрології - не менше 2 років.

Технік з метрології: неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
23. ТЕХНІК З НАЛАГОДЖУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Завдання та обов'язки. Під керівництвом інженера з

налагодження та випробувань виконує пусконалагоджувальні роботи

(випробування) різних видів устаткування і систем

(електроустаткування, технічне устаткування, вентиляція тощо).

Встановлює відповідність технічних характеристик змонтованого

устаткування і монтажних робіт технічній і проектній документації,

виявляє дефекти робіт і устаткування, забезпечує їх усунення. Бере

участь у складанні календарних графіків і програм виконання

пусконалагоджувальних робіт, у розробленні заходів з охорони праці

і протипожежного захисту в процесі проведення

пусконалагоджувальних робіт, у прийманні устаткування після

випробувань, виконаних монтажною організацією. Підключає прилади,

реєструє необхідні характеристики і параметри, опрацьовує одержані

результати. Бере участь у проведенні необхідних розрахунків, а

також у випробуваннях і налагодженні устаткування вхолосту, під

навантаженням і в комплексних випробуваннях. Складає акти

відповідно до форм, установлених чинними нормативними документами,

із зазначенням у них обсягів виконаних пусконалагоджувальних

робіт.
Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні

матеріали щодо проведення монтажних і налагоджувальних робіт;

організацію виконання пусконалагоджувальних робіт; основні

технічні характеристики, особливості кінематичних схем і

конструкцій вузлів та елементів налагоджуваних і випробуваних схем

та пристроїв; способи вимірювання параметрів, характеристик і

даних режимів роботи устаткування; правила користування

вимірювальними приладами й інструментами, пристроями; порядок

огляду устаткування, методи виявлення його дефектів; правила

складання актів та іншої технічної документації; основи економіки,

наукової організації праці і організації виробництва; основи

законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Технік з налагоджування та випробувань I категорії: базова

або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр

або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з

налагоджування та випробувань II категорії - не менше 1 року.

Технік з налагоджування та випробувань II категорії: базова

або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр

або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу

роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією

техніка з налагоджування та випробувань - не менше 2 років.

Технік з налагоджування та випробувань: неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до

стажу роботи.


24. ТЕХНІК З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом більш

кваліфікованого фахівця розроблення науково обґрунтованих норм

трудових витрат на прості види робіт, які виконуються на

підприємстві, використовуючи міжгалузеві галузеві та інші

прогресивні нормативи з праці, а також місцеві норми, розраховані

на основі технічних даних про продуктивність устаткування, аналізу

витрат робочого часу. Бере участь у розробленні проектів

календарних планів перегляду норм на основі призначених до

впровадження організаційно-технічних заходів, які забезпечують

зростання продуктивності праці. Перевіряє чинні норми праці з

метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм, визначає

ефективність упровадження науково обґрунтованих норм трудових

витрат. Виконує роботи, пов'язані з визначенням трудових процесів

і витрат робочого часу на виконання операцій, аналізує ефективні

прийоми і методи праці, сприяє їх розповсюдженню. Готує

повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і

розцінок. Складає звітність про стан нормування праці відповідно

до встановлених форм.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні

нормативні та інші керівні матеріали щодо організації, нормування

і оплати праці; методи нормування праці; міжгалузеві і галузеві

нормативи трудових витрат; економіку, організацію виробництва

праці та управління; технологічні процеси і режими виробництва;

систему технологічної документації, порядок розробки календарних

планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів підвищення

продуктивності праці; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Технік з нормування праці I категорії: базова або неповна

вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з нормування праці

II категорії - не менше 1 року.

Технік з нормування праці II категорії: базова або неповна

вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з

нормування праці - не менше 2 років.

Технік з нормування праці: неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
25. ТЕХНІК З ПЛАНУВАННЯ


Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом більш

кваліфікованого працівника розрахунки, необхідні для складання

проектів перспективних і річних планів виробничої, господарської і

соціальної діяльності підприємства, розроблення

техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для

визначення собівартості продукції, планово-розрахункових цін на

основні види сировини, матеріалів, палива, енергії, що

використовуються у виробництві. Бере участь у визначенні рівня

напруженості бізнес-плану, деталізації включених до нього

показників і завдань за строками виконання і доведенні їх до

підрозділів підприємства. Здійснює збирання і систематизацію

пропозицій працівників підприємства щодо поліпшення якості

продукції, організації праці, виробництва і підвищення його

ефективності з метою виявлення резервів виробництва. Бере участь у

перевірці правильності розрахунків економічної ефективності

впровадження нової техніки і технології, організації праці,

раціоналізаторських пропозицій і винаходів, проведенні

техніко-економічного аналізу діяльності підприємства і окремих

підрозділів. Приймає документацію, що надходить, перевіряє

правильність заповнення і наявність усіх необхідних даних в

облікових і звітних документах, які подано підрозділами. Веде

облік виконання планових завдань, підбирає матеріал для підготовки

довідок про виробничо-господарську діяльність підприємства і його

підрозділів, накопичує та опрацьовує показники виконання планових

завдань для складання встановленої звітності. Вживає заходів для

використання в роботі сучасних технічних засобів.


Повинен знати: економіку, організацію праці і виробництва,

порядок розроблення перспективних і річних планів виробничої,

господарської і соціальної діяльності підприємства; організацію

планової роботи на підприємстві; встановлені форми обліку і

звітності; методи техніко-економічного аналізу показників роботи

підприємства та його підрозділів; порядок визначення економічної

ефективності впровадження нової техніки і технології,

раціоналізаторських пропозицій і винаходів, обліку виконання

планових завдань; основи технології виробництва; номенклатуру

продукції, що випускає підприємство; правила експлуатації

обчислювальної техніки; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік з планування I категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з планування

II категорії - не менше 1 року.

Технік з планування II категорії: базова або неповна вища

освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для

молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з

планування - не менше 2 років.

Технік з планування: неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
26. ТЕХНІК З ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом більш

кваліфікованого працівника розрахунки, необхідні для розроблена

проектів перспективних і річних планів з праці і заробітної плати

підприємства і його підрозділів, планів організації вдосконалення

праці і підвищення її продуктивності, визначення трудомісткості

виробничої програми, фондів заробітної плати і чисельності

працівників за категоріями персоналу. Бере участь у роботі з

деталізації показників, які включено в програми і плани з

удосконалення організації праці, доведенні їх до підрозділів

підприємства, вивченні ефективності застосування чинних форм і

систем заробітної плати, використання робочого часу, а також у

апробації і впровадженні нормативних матеріалів з праці у

виробничих умовах. Опрацьовує одержані від проведених досліджень

дані, бере участь у їх аналізуванні і розробленні пропозицій щодо

вдосконалення форм матеріального і морального стимулювання,


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка