Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка4/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

технічних завдань на реконструкцію і модернізацію агрегатів та

устаткування, підготовкою до пуску новозбудованих об'єктів і тих,

що реконструюються, та забезпечує своєчасне освоєння проектних

потужностей. Бере участь у складанні планів науково-дослідних

робіт, упровадження нової техніки, передової технології і

механізації трудомістких процесів, організаційно-технічних заходів

щодо технічного переозброєння та реконструкції діючого

виробництва, удосконалення методів технічного контролю

виробництва, покращення якості продукції, організації праці,

забезпечує їх виконання. Керує проведенням дослідних та

експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і

режимів виробництва. Розглядає та готує висновки на

раціоналізаторські пропозиції та винаходи, які стосуються

устаткування, технології та організації металургійного

виробництва, організовує роботу з вивчення та впровадження

передового вітчизняного і світового досвіду в цій галузі.

Координує діяльність підрозділів і працівників підприємства, які

здійснюють технологічну підготовку металургійного виробництва,

організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.
Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з

технологічної підготовки виробництва; профіль, спеціалізацію та

особливості організаційно-технологічної структури підприємства,

перспективи його розвитку; технологію металургійного виробництва

та продукції, що виробляється підприємством; організацію

технологічної підготовки виробництва у галузі і на підприємстві;

виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні

особливості та режими роботи устаткування підприємства, правила

його експлуатації; порядок і методи планування технологічної

підготовки виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів,

напівфабрикатів та готової продукції; методи проведення технічних

розрахунків; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з

розроблення та оформлення технічної документації; основи

патентознавства, стандартизації та сертифікації; вимоги

раціональної організації праці під час проектування технологічних

процесів; передовий вітчизняний та світовий досвід проектування і

технологічної підготовки виробництва; основи економіки,

організації виробництва, праці та управління; основи екологічного

законодавства; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


10. ГОЛОВНИЙ МЕТРОЛОГ
Завдання та обов'язки. Організовує роботу з метрологічного

забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації

продукції, що випускається підприємством. Керує підготовкою

проектів та планових завдань з упровадження нової вимірювальної

техніки, організаційно-технічних заходів з підвищення ефективності

виробництва, удосконалення метрологічного забезпечення, засобів та

методів вимірювань, контролю та випробувань. Забезпечує складання

локальних перевірних схем, установлення оптимальної періодичності

та розроблення календарних графіків перевірки засобів вимірювань.

Очолює роботу з проведення метрологічної експертизи

конструкторської та іншої технічної документації, яка

розробляється на підприємстві, а також тієї, що надходить від

інших підприємств та організацій. Бере участь у випробуваннях з

автоматизації виробничих процесів, пов'язаних із застосуванням

засобів вимірювання, в роботі щодо визначення потреби підприємства

в цих засобах. Забезпечує впровадження сучасних методів та засобів

вимірювань, а також проведення робіт з оцінки похибок вимірювань.

Організовує роботу з аналізу стану метрологічного забезпечення,

проведення метрологічних атестацій нестандартизованих засобів

вимірювань, розроблення, погодження та затвердження методик,

інструкцій та іншої нормативно-технічної документації з їх

перевірки, а також атестації засобів вимірювань після їх

відновлення, ремонту та повірки. Здійснює контроль за оснащенням

технологічного процесу всіма передбаченими регламентом засобами

вимірювань, відповідністю застосовуваних у підрозділах

підприємства засобів і методів вимірювань вимогам щодо додержання

заданих режимів виробництва та якості продукції. Організовує

підготовку технічних завдань на проектування та розроблення

засобів вимірювань спеціального призначення. Забезпечує

комплектацію обмінного фонду засобів вимірювань, випробувань та

контролю, збереження та звіряння за встановленим порядком робочих

еталонів, ремонт та утримання в належному стані зразків засобів

вимірювань. Сприяє впровадженню державних і галузевих стандартів,

стандартів підприємства та іншої нормативно-технічної

документації, яка регламентує норми точності вимірювань, методи та

засоби перевірки. Керує роботою щодо складання установленої

звітності та подання її до органів державної метрологічної служби.

Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників

метрологічної служби. Керує працівниками підприємства, які

здійснюють метрологічний контроль та метрологічне забезпечення

виробництва.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,

методичні матеріали з метрологічного забезпечення виробництва;

профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної

структури підприємства, перспективи його розвитку, порядок та

методи планування роботи з метрологічного контролю та забезпечення

виробництва; організацію метрологічного забезпечення виробництва в

галузі та на підприємстві; виробничі потужності, технічні

характеристики, конструктивні особливості та режими роботи

устаткування, правила його експлуатації; основи технології

виробництва продукції підприємства; положення, інструкції та інші

керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної

документації; будову та правила експлуатації засобів вимірювань,

організацію їх ремонту; методи проведення досліджень та розробок з

удосконалення метрологічного забезпечення і засобів вимірювань;

порядок укладання договорів із сторонніми організаціями; передовий

вітчизняний та світовий досвід з метрологічного контролю та

забезпечення виробництва; основи економіки, організацію

виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


11. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК
Завдання та обов'язки. Забезпечує безперебійну і технічно

правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування, підвищення

його змінності, утримання в працездатному стані з потрібним рівнем

точності. Організовує розроблення планів (графіків) оглядів,

випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з

положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці

плани та контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку

виробництва. Погоджує плани (графіки) з підрядними організаціями,

залученими для проведення ремонтів, своєчасно забезпечує їх

необхідною технічною документацією, бере участь у складанні

титульних списків на капітальний ремонт. Організовує роботу з

обліку наявності та руху устаткування, складання і оформлення

технічної і звітної документації. Керує розробленням нормативних

матеріалів з ремонту устаткування, витрат матеріалів на

ремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його

використання, складанням кошторисів на проведення ремонтів,

оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин,

необхідних під час експлуатації устаткування. Організовує

міжремонтне обслуговування, своєчасний і якісний ремонт та

модернізацію обладнання, роботу з підвищення його надійності та

довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом

будівель та споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів

на виконання ремонтних робіт. Бере участь у підготовці пропозицій

з атестації, раціоналізації, обліку та планування робочих місць, з

модернізації обладнання, реконструкції, технічного переозброєння

підприємства, впровадження засобів комплексної механізації та

автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього

середовища, у розробленні планів підвищення ефективності

виробництва. Організовує проведення інвентаризації виробничих

основних засобів, визначає застаріле обладнання, об'єкти, які

потребують капітального ремонту, та встановлює черговість

проведення ремонтних робіт. Бере участь в експериментальних,

налагоджувальних та інших роботах з упровадження та освоєння нової

техніки, у випробуваннях устаткування, у прийманні нового та

відремонтованого устаткування, реконструйованих будівель і споруд.

Вивчає умови роботи устаткування, окремих вузлів та деталей,

розробляє і здійснює заходи щодо запобігання неплановим зупинкам

устаткування, подовження строків служби вузлів та деталей,

міжремонтних періодів, поліпшення зберігання устаткування,

підвищення надійності його в експлуатації, організовує на

підприємстві спеціалізований ремонт, централізоване виготовлення

запасних частин, вузлів та змінного устаткування. Бере участь у

вивченні причин підвищеного спрацювання устаткування, його

простоїв, розслідуванні аварій, розробленні та впровадженні

заходів щодо їх ліквідації та запобігання. Керує розробленням та

впровадженням заходів щодо заміни малоефективного устаткування

високопродуктивним, скорочення незапланованих ремонтів та простоїв

устаткування, зниження витрат на ремонт та його утримання на

основі застосування нових прогресивних методів ремонту і

відновлення деталей, вузлів та механізмів. Організовує міжремонтне

обслуговування, своєчасний та якісний ремонт і модернізацію

устаткування, роботу з підвищення його надійності та

довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом

будівель і споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів

для виконання ремонтних робіт. Бере участь у підготовці пропозицій

з атестації, раціоналізації, обліку та планування робочих місць,

модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння

підприємства, упровадження засобів комплексної механізації та

автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього

середовища, у розробленні планів підвищення ефективності

виробництва. Організовує проведення інвентаризації основних

виробничих фондів, визначає застаріле устаткування, об'єкти, що

потребують капітального ремонту, і встановлює черговість

проведення ремонтних робіт. Керує розробленням та впровадженням

заходів щодо заміни малоефективного устаткування

високопродуктивним, скорочення незапланованих ремонтів та простоїв

устаткування, зниження витрат на ремонт та його утримання на

основі застосування прогресивних методів ремонту і відновлення

деталей, вузлів та механізмів. Забезпечує контроль за якістю робіт

з монтажу устаткування, раціональними витратами коштів на

капітальний ремонт, правильним зберіганням устаткування на

складах, своєчасністю перевірки та пред'явлення органам, які

здійснюють державний технічний нагляд, підйомних механізмів та

інших об'єктів, внесення змін у паспорти устаткування. Вживає

заходів щодо виявлення невикористаного устаткування та його

реалізації, поліпшення експлуатації діючого устаткування,

організації ремонтних робіт на основі механізації праці та

впровадження прогресивної технології, удосконалення організації

праці працівників ремонтної служби. Забезпечує додержання правил і

норм охорони праці під час проведення ремонтних робіт. Бере участь

у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і

сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонтування

устаткування, в розгляді раціоналізаторських пропозицій стосовно

поліпшення роботи устаткування, готує відгуки та висновки на більш

складні з них, а також на проекти галузевих нормативів і державних

стандартів, сприяє впровадженню прийнятих раціоналізаторських

пропозицій. Вживає заходів щодо виявлення невикористаного

устаткування та його реалізації, поліпшення експлуатації діючого

устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації

праці та впровадження передового досвіду, удосконалення

організації праці працівників ремонтної служби. Забезпечує

додержання правил і норм охорони праці під час проведення

ремонтних робіт. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів

щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час

експлуатації та ремонтування устаткування, в розгляді

раціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи

устаткування, готує відгуки та висновки на більш складні з них, а

також на проекти державних, галузевих нормативів і стандартів,

сприяє впровадженню прийнятих раціоналізаторських пропозицій. Бере

участь у складанні заявок на придбання обладнання на умовах

лізингу. Керує працівниками відділу і підрозділами, які здійснюють

ремонтне обслуговування устаткування, будівель та споруд

підприємства, організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.
Повинен знати: нормативні, методичні та інші матеріали з

організації ремонту устаткування, будівель, споруд; профіль,

спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури

підприємства, перспективи його розвитку; основи технології

виробництва продукції підприємства; організацію ремонтної служби

на підприємстві; порядок і методи планування роботи устаткування

та проведення ремонтних робіт; систему планово-запобіжного ремонту

і раціональної експлуатації технологічного устаткування; виробничі

потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості,

призначення та режими роботи устаткування підприємства, правила

його експлуатації; методи монтажу та ремонту устаткування,

організацію і технологію ремонтних робіт; порядок складання

відомостей дефектів, паспортів, альбомів креслень запасних частин,

інструкцій з експлуатації устаткування та іншої технічної

документації; правила приймання і здавання устаткування після

ремонту; вимоги раціональної організації праці під час

експлуатації, ремонтування та модернізації устаткування і

ремонтної оснастки; передовий вітчизняний та світовий досвід

ремонтного обслуговування підприємства; основи економіки,

організації виробництва, праці та управління; основи екологічного

законодавства; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


12. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
Завдання та обов'язки. Організовує розроблення і впровадження

прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсо- та

природозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва

продукції, що випускає підприємство, виконання робіт (послуг), які

забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки і

технічного переоснащення виробництва, скорочення витрат сировини,

матеріалів, трудових витрат, поліпшення якості продукції, робіт

(послуг) та зростання продуктивності праці. Вживає заходів щодо

прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних

процесів, найновіших матеріалів, широкого впровадження

науково-технічних досягнень. Керує складанням планів упровадження

нової техніки і технології, підвищення техніко-економічної

ефективності виробництва, розробленням технологічної документації,

організовує контроль за забезпеченням нею цехів, дільниць та інших

виробничих підрозділів підприємства. Розглядає та затверджує

зміни, що вносяться до технічної документації у зв'язку з

коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва.

Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної

підготовки виробництва, суворе додержання встановлених

технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни

та вживає заходів щодо їх усунення. Керує роботою з організації та

планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, освоєння

нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів,

виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження

устаткування, підвищення технічного рівня виробництва і

коефіцієнта змінності роботи устаткування, складання та перегляду

технічних умов і вимог до сировини, основних та допоміжних

матеріалів, напівфабрикатів, розроблення та упровадження

прогресивних норм трудових витрат, витрачання технологічного

палива та електроенергії, сировини та матеріалів, заходів щодо

запобігання та усунення браку, зниження матеріаломісткості

продукції та трудомісткості її виробництва. Забезпечує

вдосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт

(послуг), упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних

базових технологій, високопродуктивних, ресурсо- та

природозберігаючих безвідходних технологій, проектування і

впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього

середовища, комплексної механізації та автоматизації виробничих

процесів, нестандартного устаткування, технологічної оснастки,

пристроїв та інструменту, своєчасне освоєння проектних

потужностей, додержання нормативів використання устаткування.

Здійснює заходи з атестації та раціоналізації робочих місць. Бере

участь у роботі з визначення номенклатури вимірних параметрів та

оптимальних норм точності вимірювань, з вибору необхідних засобів

їх виконання, удосконалення методів контролю якості продукції.

Розглядає проекти конструкцій виробів або складу продукту,

державних і галузевих стандартів, а також найбільш складні

раціоналізаторські пропозиції та винаходи, що стосуються

технології виробництва, готує висновки про їх відповідність

вимогам економічної та екологічної технології виробництва.

Узгоджує найбільш складні питання, що стосуються технологічної

підготовки виробництва з підрозділами підприємства, проектними,

дослідними організаціями, представниками замовників. Забезпечує

впровадження систем автоматизованого проектування, організаційної

та обчислювальної техніки, автоматизованих систем керування

устаткуванням і технологічними процесами. Бере участь у

розробленні проектів реконструкції підприємства, заходів щодо

скорочення строків освоєння нової техніки і технології,

раціонального використання виробничих потужностей, зниження

енерго- і матеріаломісткості виробництва, підвищення його

ефективності, поліпшення якості продукції, вдосконалення

організації праці. Керує проведенням дослідних і експериментальних

робіт з освоєння розроблених нових технологічних процесів, бере

участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів,

засобів механізації та автоматизації виробництва, у роботі комісій

з приймання систем устаткування в експлуатацію. Керує працівниками

відділу, координує і спрямовує діяльність підрозділів

підприємства, які забезпечують технологічну підготовку

виробництва, організовує роботу з підвищення кваліфікації

працівників.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з

технологічної підготовки виробництва; профіль, спеціалізацію та

особливості організаційно-технологічної структури підприємства;

перспективи технічного розвитку галузі та підприємства; технологію

виробництва продукції підприємства; системи і методи проектування;

організацію технологічної підготовки виробництва в галузі та на

підприємстві; виробничі потужності, технічні характеристики,

конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила

його експлуатації; порядок і методи планування технологічної

підготовки виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів і

готової продукції; положення, інструкції та інші керівні матеріали

з розроблення та оформлення технічної документації; засоби

механізації та автоматизації виробничих процесів; методи

визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і

технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та

винаходів; порядок атестації якості промислової продукції;

можливості застосування засобів обчислювальної техніки і методи

проектування технологічних процесів з їх використанням; порядок

приймання устаткування в експлуатацію; вимоги раціональної

організації праці під час проектування технологічних процесів;

досягнення науки і техніки в країні та за кордоном у відповідній

галузі виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід з

виробництва аналогічної продукції; основи економіки, організації

виробництва, праці та управління; основи екологічного

законодавства; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


13. ДИРЕКТОР З КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТА ПОБУТУ
Завдання та обов'язки. Організовує управління формуванням,

використанням та розвитком персоналу підприємства на основі

максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її

основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства і

заходів до її реалізації. Бере участь у розробленні бізнес-планів

підприємства в частині забезпечення його трудовими ресурсами.

Організовує проведення досліджень, розроблення та реалізацію

комплексу планів та програм щодо роботи з персоналом з метою

залучення та закріплення на підприємстві працівників потрібних

спеціальностей та кваліфікації на основі застосування наукових

методів прогнозування та планування потреби у кадрах, з

урахуванням забезпечення збалансованого розвитку виробничої та

соціальної сфери, раціонального використання кадрового потенціалу

з урахуванням перспектив його розвитку та розширення самостійності

у нових економічних умовах. Проводить роботу з формування та

підготовки резерву кадрів для висунення на керівні посади на

основі політики планування кар'єри, створення системи безперервної

підготовки персоналу. Організовує і координує розроблення

комплексу заходів з підвищення трудової мотивації працівників усіх

категорій на основі реалізації гнучкої політики матеріального


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка