Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка5/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

стимулювання, поліпшення умов праці, підвищення її змістовності та

престижності, раціоналізації структур та штатів, зміцнення

дисципліни праці. Визначає напрями роботи з управління соціальними

процесами на підприємстві, створення сприятливого

соціально-психологічного клімату у колективі, стимулювання та

розвитку форм участі працівників в управлінні виробництвом,

створення соціальних гарантій, умов для ствердження здорового

способу життя, підвищення змістовності використання вільного часу

працюючих з метою підвищення їх трудової віддачі. Забезпечує

організацію та координацію проведення досліджень щодо створення

нормативно-методичної бази управління персоналом, вивчення та

узагальнення передового досвіду в сфері нормування та організації

праці, оцінки персоналу, профорієнтації та профвідбору,

практичного упровадження методичних та нормативних розробок.

Контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з

персоналом. Консультує керівників вищого рівня, а також керівників

підрозділів з усіх питань, пов'язаних з персоналом. Забезпечує

періодичну підготовку та своєчасне подання аналітичних матеріалів

з соціальних та кадрових питань на підприємстві, складання

прогнозів розвитку персоналу, виявлення проблем, що виникають, та

підготовку можливих варіантів їх рішення. Забезпечує постійне

удосконалення процесів управління персоналом підприємства на

основі впровадження соціально-економічних та

соціально-психологічних методів управління, передових технологій

кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу,

стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування

засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку. Здійснює

методичне керівництво та координацію діяльності структурних

підрозділів підприємства, які забезпечують управління персоналом.

Організовує проведення необхідного обліку та складання звітності.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,

методичні матеріали, що стосуються питань праці та соціального

розвитку; цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;

профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;

методику планування та прогнозування потреби у персоналі; методи

аналізу кількісного та якісного складу працюючих; систему

стандартів з праці, трудових та соціальних нормативів; порядок

укладання трудових договорів, тарифних угод та регулювання

трудових спорів; трудове законодавство; економіку, соціологію та

психологію праці; сучасні теорії управління персоналом та його

мотивації; форми і системи оплати праці, його стимулювання; методи

оцінки працівників та результатів їх праці; передові технології

кадрової роботи; стандарти та уніфіковані форми кадрової

документації; основи технології виробництва; економіку і

організацію виробництва; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі

управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:

для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3

років.
14. ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво

фінансово-господарською діяльністю підприємства у сфері

матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання

сировини, збуту продукції на ринку та за договорами постачання,

транспортного та адміністративно-господарського обслуговування,

забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і

фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту

обігових коштів. Організовує участь підпорядкованих йому служб і

структурних підрозділів у складанні перспективних та річних планів

виробництва і реалізації продукції, визначенні довгострокової

стратегії комерційної діяльності та фінансових планів

підприємства, а також у розробленні стандартів з

матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації

зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції.

Вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та

фінансових договорів з постачальниками і споживачами сировини та

продукції, розширення прямих і тривалих господарських зв'язків,

забезпечує виконання договірних зобов'язань з поставок продукції

(за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, строками та

іншими умовами поставок). Здійснює контроль за реалізацією

продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства,

фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства,

за правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням

банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, яка не

матиме збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати

працюючим. Керує розробленням заходів щодо ресурсозбереження і

комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення

нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів

матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи

та формування системи економічних індикаторів роботи підприємства,

підвищення ефективності виробництва, зміцнення фінансової

дисципліни, запобігання утворенню та ліквідації наднормативних

запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат

матеріальних ресурсів. Бере участь від імені підприємства у

ярмарках, торгах, на виставках, біржах з рекламування та

реалізації продукції, що випускається. Контролює додержання

дисципліни під час виконання завдань і зобов'язань з поставок

продукції і їх відповідність господарським договорам, вивчає

ринкову кон'юнктуру на вироби, які випускає підприємство.

Організовує роботу складського господарства, створює умови для

належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції.

Забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту,

удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів

щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами

та пристроями. Організовує роботу з використання і реалізації

вторинних ресурсів та побічних продуктів. Забезпечує своєчасне

складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків,

установленої звітності про виконання планів збуту готової

продукції, фінансової діяльності, матеріально-технічного

забезпечення та роботи транспорту. Координує роботу

підпорядкованих йому служб і підрозділів.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, які

визначають напрями розвитку відповідної галузі виробництва та

фінансово-економічної діяльності підприємства; профіль,

спеціалізацію, особливості структури підприємства; перспективи

технічного та фінансово-економічного положення підприємства;

виробничі потужності підприємства; основи технології виробництва

продукції підприємства; порядок розроблення і затвердження планів

виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності

підприємства; ринкові методи господарювання та фінансового

менеджменту підприємства; порядок ведення обліку та складання

звітів про господарсько-фінансову діяльність підприємства;

організацію фінансової роботи на підприємстві,

матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування

і збуту продукції, організацію вантажно-розвантажувальних робіт;

порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрат і

запасів товарно-матеріальних цінностей; порядок укладання та

виконання господарських і фінансових договорів; економіку,

організацію виробництва, праці та управління.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі

управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:

для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше

3 років.
15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ
Завдання та обов'язки. Очолює роботу з організації та ведення

архівної справи на підприємстві, в установі, організації.

Забезпечує відповідно до встановленого порядку приймання,

реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів.

Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє номенклатуру

справ поточного діловодства. Керує роботою з упорядкування

довідкового апарату, який полегшує облік і використання архівних

документів. Надає методичну допомогу щодо пошуку потрібних

документів, інструктує працівників структурних підрозділів

підприємства про порядок формування, підготовки і здавання

матеріалів до архіву, Контролює своєчасне надходження до архіву

документів, ведення яких закінчено. Забезпечує проведення роботи з

експертизи цінності архівних документів, формування документів у

справи постійного та тимчасового зберігання. Керує роботою із

складання описів справ для передавання документів до державних

архівів, складання актів про знищення документів, термін

зберігання яких минув. Здійснює контроль за станом документів,

своєчасним їх відновленням, додержанням у приміщеннях архіву умов,

необхідних для забезпечення зберігання документів. Організовує

роботу з ведення обліку документообігу та кількості справ,

видавання архівних довідок на основі даних, які є в документах

архіву. Складає встановлену звітність. Бере участь у розробленні

положень та інструкцій з ведення діловодства та організації

архівної справи.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, які

стосуються роботи архівів; державну систему діловодства; порядок

оформлення документів, які надходять до архіву, та чинну систему

їх класифікації; структуру підприємства, установи, організації;

основи організації виробництва, праці та управління; основи

трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи з ведення архівної справи - не менше

1 року.
16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК


Завдання та обов'язки. Організовує роботу бюро відповідно до

встановленого порядку і чинних керівних документів з організації

пропускного режиму підприємства, установи, організації. Забезпечує

додержання пропускного режиму і здійснює контроль за правильним

оформленням, видаванням і поверненням перепусток, які дають право

входу (виходу) на підприємство, в установу, організацію або в'їзду

(виїзду) на їх територію, а також облік і зберігання бланків і

повернених перепусток. Керує роботою з підготовки необхідних

звітів та довідок, пов'язаних з діяльністю бюро і видаванням

пропускних документів. Складає у встановленому порядку акти на

знищення документів, термін зберігання яких закінчився.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються

організації пропускного режиму; правила і порядок видавання

перепусток, структуру підприємства, установи, організації та режим

роботи його підрозділів; порядок обліку та зберігання бланків і

повернених перепусток; керівний склад працівників підприємства,

установи, організації і зразки підписів осіб, які мають право

дозволяти видавання перепусток; основи організації праці; основи

трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи на підприємстві - не менше 1 року.
17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з

господарського обслуговування підприємства, установи, організації

або їх підрозділів. Забезпечує збереження господарського

інвентарю, його відновлення та поповнення, а також додержання

чистоти у приміщеннях та на прилеглій території. Стежить за станом

приміщень та вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту.

Забезпечує працівників канцелярським приладдям та предметами

господарського вжитку. Керує роботою обслуговуючого персоналу.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються

господарського обслуговування підприємства, установи, організації;

засоби механізації праці обслуговуючого персоналу; правила

експлуатації приміщень; основи організації праці; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування - не

менше 1 року.


18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ
Завдання та обов'язки. Керує роботою обслуговуючого персоналу

гуртожитку. Організовує вселення в гуртожиток громадян, які

прибули, стежить за своєчасною і правильною реєстрацією громадян,

які вселилися, та випискою тих, що вибули. Організовує прибирання

приміщень та контролює додержання чистоти у спальних кімнатах і

місцях загального користування. Стежить за справною роботою

електромережі, зв'язку, водопроводу, каналізації та обладнання

гуртожитку. Забезпечує видавання і приймання інвентарю та іншого

необхідного майна. Відмічає громадянам, які вибувають із

гуртожитку, обхідні листи або видає довідки про відсутність

заборгованості. Веде облік наявного майна, проводить періодично

його огляд та забезпечує його збереження. Складає за умови

необхідності акти на списання майна, зіпсовані або втрачені

матеріальні цінності особами, що проживають у гуртожитку, в

установленому порядку оформляє документи на стягнення їх вартості

з винуватців. Стежить за забезпеченням гуртожитку необхідним

майном, обладнанням, інвентарем та засобами протипожежного

захисту. Контролює виконання правил протипожежного захисту. Веде

книгу записів санітарного і пожежного нагляду, а також книгу скарг

і пропозицій, вживає заходів до усунення зазначених недоліків,

розв'язання конфліктних ситуацій, які виникають між особами, що

проживають в гуртожитку, та обслуговуючим персоналом. Забезпечує

проведення культурно-масової та виховної роботи.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, що

стосуються житлово-комунального господарства; порядок утримання

житлових, соціально-культурних та побутових приміщень гуртожитку;

правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках; основи організації

праці; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування - не

менше 1 року.


19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою

експедиції. Організовує роботу з приймання, оброблення,

відправлення за призначенням вантажів, документів, кореспонденції,

що надходять, забезпечення їх зберігання та своєчасного

доставляння адресатам. Складає інструкції із супроводження

вантажів та документів, які проходять через експедицію. Бере

участь у перевірках цілісності упаковки (тари) та наявності

вкладень згідно із супровідними документами, у необхідних випадках

у складанні актів на виявлену недостачу або псування. Вживає

заходів щодо забезпечення працівників експедиції засобами

механізації праці, інвентарем, обладнанням, стежить за їх

правильною експлуатацією і технічно справним станом. Здійснює

контроль за наявністю необхідних видів транспорту, організацією

правильного транспортування, проведенням

вантажно-розвантажувальних робіт, розміщенням та укладанням

вантажів, документів і кореспонденції, правильним оформленням

приймально-здавальної документації, Організовує роботу з ведення

обліку, складання встановленої звітності, підготовки довідок про

додержання строків доставки. Забезпечує необхідний режим

зберігання вантажів, документів і кореспонденції під час їх

транспортування.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються

організації діловодства; структуру підприємства, установи,

організації; прийоми і методи оброблення кореспонденції,

організацію діловодства; організацію вантажно-розвантажувальних

робіт; порядок приймання та здавання вантажів; адреси основних

постачальників вантажів, їх складів; форми документів на приймання

і відправлення вантажів та правила їх оформлення; порядок

складання вимог на транспорт; особливості транспортування,

складування і зберігання експедируваних матеріалів; порядок

реєстрації відправників та одержувачів вантажів, документів та

кореспонденції, організацію контролю за їх доставлянням;

установлену звітність; засоби механізації праці; спеціальне

устаткування та інвентар; основи економіки, організації праці та

управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше

1 року.
20. ЗАВІДУВАЧ КАМЕРИ СХОВУ (РУЧНОГО БАГАЖУ)


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з

приймання, зберігання та видавання речей. Організовує раціональне

розміщення та укладання речей на стелажі та полиці за порядком, що

забезпечує зберігання і швидке знаходження їх під час видавання.

Стежить за додержанням режиму зберігання і справним станом

обладнання, механізмів та інвентарю. Розглядає скарги власників

речей і вживає заходів щодо їх задоволення. Здійснює контроль за

роботою автоматичних камер схову. Контролює правильне установлення

сум платні за зберігання ручного багажу. Оформляє документи на

речі, що надходять до камери схову, а також на загублені

громадянами (пасажирами) речі, забезпечує повернення або здавання

їх на реалізацію після закінчення встановленого строку. Складає

зведену звітність про роботу камери схову.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, що

стосуються діяльності підприємства, установи, організації; порядок

роботи камери схову; правила експлуатації автоматичних камер

схову; основи організації праці; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше

1 року.
21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ


Завдання та обов'язки. Організовує роботу канцелярії.

Забезпечує своєчасне оброблення кореспонденції, що надходить та

відправляється, її доставляння за призначенням. Здійснює контроль

за строками виконання документів та їх правильним оформленням.

Організовує роботу з реєстрації, обліку, зберігання та передавання

до відповідних структурних підрозділів документів поточного

діловодства, у тому числі наказів і розпоряджень керівництва, з

формування справ та їх здавання на зберігання. Розроблює

інструкції з ведення діловодства на підприємстві, в установі,

організації та організовує їх впровадження. Вживає заходів щодо

забезпечення працівників служби діловодства необхідними

інструктивними та довідковими матеріалами, а також інвентарем,

обладнанням, оргтехнікою, технічними засобами управлінської праці.

Здійснює методичне керівництво організацією діловодства у

підрозділах, контроль за правильним формуванням, зберіганням та

своєчасним здаванням справ до архіву, підготування довідок про

додержання строків виконання документів. Забезпечує друкування та

розмножування службових документів. Бере участь у підготовці

скликаних керівництвом нарад, організовує їх технічне

обслуговування, оформлює документи на відрядження, реєструє

працівників, які прибувають у відрядження на підприємство, в

установу, організацію. Керує працівниками канцелярії.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються

організації діловодства; державну систему діловодства; стандарти

уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

структуру підприємства, установи, організації; організацію

діловодства; порядок складання номенклатури справ, описів справ

постійного і тимчасового зберігання, встановленої звітності,

строки та порядок передачі справ до архіву; схеми документообігу;

порядок розроблення номенклатури справ, описів справ постійного і

тимчасового зберігання, встановленої звітності; строки та порядок

здавання справ до архіву; системи організації контролю за

виконанням документів; організаційну техніку та інші технічні

засоби управлінської праці; основи економіки, організації

виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи у службі діловодства - не менше 1 року.
22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне та якісне

виконання копіювальних і розмножувальних робіт, у тому числі

мікрофільмування технічної документації для всіх структурних

підрозділів підприємства, установи, організації. Організовує

приймання технічної і службової документації для копіювання,

розмножування, облік і надходження матеріалів від підрозділів.

Визначає витрати матеріалів а також видавання готової продукції

замовникам. Складає графіки виконання копіювальних і

розмножувальних робіт. Розподіляє роботу між виконавцями

відповідно до їх спеціальності і кваліфікації та інструктує

працівників. Визначає потребу бюро в обладнанні, матеріалах та

забезпечує складання заявок на їх одержання. Здійснює контроль за

строками та якістю виконання копіювальних і розмножувальних робіт,

а також комплектністю матеріалів, що здаються замовникам. Бере

участь у розробленні інструкцій, правил та інших нормативних

документів з техніки виконання копіювальних і розмножувальних

робіт. Вживає заходів щодо вдосконалення організації праці

працівників бюро, упровадження передових прийомів і методів роботи

з метою зниження витрат, економії матеріалів, поліпшення

використання обладнання і підвищення продуктивності праці.

Забезпечує зберігання прийнятої в роботу документації. Контролює

стан робочих місць, обладнання і його своєчасний ремонт,

додержання правил експлуатації обладнання та охорони праці під час

виконання копіювальних і розмножувальних робіт. Вивчає причини, що

спричиняють брак під час виконання копіювальних і розмножувальних


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка