Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСкачати 12.55 Mb.
Сторінка7/65
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.55 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   65

інтеграції і координації з метою мінімізації загальних витрат,

забезпечення високого рівня якості продукції та задоволення потреб

споживачів. Координує діяльність різних підрозділів підприємства

та інших підприємств і організацій щодо забезпечення ефективного

просування товарів і послуг у сферах виробництва та обігу,

розв'язує конфліктні ситуації, знаходить компроміси для погодження

інтересів різних ланок логістичної системи з метою досягнення

загальносистемних цілей. Спільно зі службою маркетингу розробляє

прогнози попиту на продукцію чи послуги, бере участь у розробленні

виробничої програми, визначенні асортименту продукції відповідно

до замовлень споживачів. Визначає спільно зі службами постачання

оптимальну потребу в матеріально-технічних ресурсах, установлює

раціональні господарські зв'язки з постачальниками, організовує

забезпечення виробничого процесу необхідними матеріальними

ресурсами за принципом "точно в термін" та доставку на виробничі

дільниці, координує процес матеріально-технічного забезпечення з

виробництвом, збутом, складуванням і транспортуванням. Бере участь

у розробленні виробничої програми, планів-графіків запуску-випуску

готової продукції, поточних та оперативних планів збуту продукції,

визначає канали збуту та формує розподільчу мережу, приймає

рішення щодо пакування продукції, комплектування партії відправки,

організовує відвантаження продукції та контролює доставку,

системно пов'язує процес розподілу з процесами виробництва і

постачання. Розробляє стратегію управління запасами на виробництві

та у сфері товарного обігу, визначає оптимальні рівні запасів,

оцінює вплив запасів на розмір обігового капіталу підприємства,

втрати від імобілізації фінансових коштів у запасах чи від

дефіциту. Організовує транспортно-експедиційне забезпечення

постачання матеріальних ресурсів та відправку готової продукції,

вибирає вид транспорту, спосіб доставки, визначає маршрути

перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів,

спільно планує процес транспортування із складським та виробничим

процесами. Вносить пропозиції щодо освоєння нових товарних ринків,

вибору каналів постачання і збуту, організовує зв'язки з діловими

партнерами, проводить переговори, забезпечує укладання договорів і

здійснює контроль за їх виконанням з метою управління

інтегрованими потоками. Сприяє впровадженню сучасних технологій

виробництва і доставки товарів, нових інноваційних технологій у

процеси управління та забезпечення руху матеріальних,

інформаційних, фінансових та сервісних потоків. Бере участь у

визначенні загальних витрат упродовж логістичного ланцюга,

використовує наукові методи зменшення витрат без погіршення

якості, сприяє ефективному управлінню фінансовими потоками, оцінює

економічний ефект від прийняття логістичних рішень та

конкурентоспроможність підприємства. Забезпечує розроблення

логістичної інформаційної системи підприємства, складання

встановленої звітності, формування бази даних внутрішньої та

зовнішньої інформації з організації матеріальних потоків

підприємства.
Повинен знати: чинне законодавство України та нормативні

акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність;

ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу; кон'юнктуру

ринку, порядок ціноутворення та оподаткування; основи маркетингу;

теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки; перспективи та

світові тенденції розвитку галузі; порядок підготовки та

встановлення господарських зв'язків, методику актово-претензійної

роботи; принципи логістики, організацію і проектування логістичних

систем, теорію управлінських рішень та комунікацій; чинні

стандарти і технічні умови на сировину, продукцію, умови

постачання, зберігання та транспортування матеріальних ресурсів;

інтегровані матеріальні потоки, логістику закупок і розміщення

замовлень; порядок розроблення комерційних умов договорів,

контрактів, угод; основи технології виробництва, перспективи

інноваційної та інвестиційної діяльності; етику дідового

спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних

технічних засобів, комунікацій та зв'язку, обчислювальної техніки;

теорію і практику роботи з персоналом.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки

"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або

повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не

менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".


31. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ПЕРСОНАЛУ
Завдання та обов'язки. Організовує роботу із забезпечення

персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства,

установи, організації та конкретних напрямів кадрової політики з

метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення

персоналу. Забезпечує роботу з укомплектування підприємства,

установи, організації працівниками потрібних професій,

спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем

отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням

можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного

працівника. Безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів

у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням

перспектив розвитку підприємства, установи, організації, змін у

складі працівників через впровадження нової техніки і технології.

Вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення

потрібними кадрами. Організовує роботу з проведення досліджень,

прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів

економічного і соціального розвитку підприємства. Розроблює та

реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань

найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення

працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та

розширення самостійності у сучасних економічних умовах. Інформує

та консультує керівників різних рівнів з питань організації

управління персоналом. Очолює роботу з організації навчання

персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також

мотивації ділової кар'єри працівників. Організовує роботу з

проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих,

атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад. Забезпечує

створення нормативно-методичної бази управління персоналом та

практичне впровадження методичних і нормативних розробок.

Організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення

управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів

постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами. Бере

участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні

трудових спорів та конфліктів. Контролює додержання трудового

законодавства у роботі з персоналом. Забезпечує постійне

вдосконалення процесів управління персоналом на основі

впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних

методів управління, передових технологій кадрової роботи,

створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та

уніфікації кадрової документації, застосування засобів

обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв'язку. Організовує

проведення табельного обліку, складання і виконання графіків

відпусток, контролює стан трудової дисципліни і дотримання

працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує

складання встановленої звітності з обліку особистого складу та

роботи з персоналом.


Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти,

методичні матеріали, які регламентують діяльність підприємства,

установи, організації з управління персоналом; цілі, стратегію

розвитку та бізнес-план підприємства; трудове законодавство;

основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;

кон'юнктуру ринку праці та освітніх послуг; методику планування і

прогнозування потреби персоналу; методи аналізу кількісного та

якісного складу працюючих; сучасні концепції управління

персоналом; систему стандартів з праці, трудових і соціальних

нормативів; основи технології виробництва та перспективи розвитку,

структуру управління та кадровий склад; основи соціології та

психології праці; етику ділового спілкування; передові технології

кадрової роботи, стандарти та уніфіковані форми кадрової

документації; методи оброблення інформації із застосуванням

сучасних технічних засобів комунікацій та зв'язку, обчислювальної

техніки; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та

виробничої санітарії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки

"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або

повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не

менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".


32. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З РЕКЛАМИ
Завдання та обов'язки. Організовує роботу з рекламування

продукції, що виробляється, та послуг, що надаються з метою їх

просування на ринки збуту, інформуючи споживачів про переваги

якості та відмінні властивості товарів та послуг, що рекламуються.

Розробляє плани рекламних заходів з одного виду або групи товарів

(послуг) і визначає витрати на їх проведення. Здійснює

керівництво, планування та координацію робіт з проведення

рекламних кампаній. Бере участь у формуванні рекламної стратегії,

яка базується на перспективних напрямах подальшого організаційного

розвитку, інноваційній та інвестиційній діяльності. Здійснює вибір

форм і методів реклами в засобах масової інформації, їх

текстового, кольорового та музичного оформлення. Визначає

конкретних носіїв реклами (газети, журнали, рекламні ролики тощо)

та їх оптимальне поєднання. Вивчає ринок збуту та попит покупців з

метою визначення найкращого часу і місця розміщення реклами,

масштабів та термінів проведення рекламних кампаній, кола осіб, на

яких слід спрямувати рекламу, орієнтуючи її на цільові групи за

професією, віком, купівельною спроможністю, статтю. Організовує

розроблення рекламних текстів, плакатів, проектів, каталогів,

буклетів, контролює їх якість, забезпечуючи наочність і

доступність реклами, додержання норм громадської моралі, не

допускаючи порушень правил конкурентної боротьби. Здійснює

контроль за розробленням та реалізацією договорів і контрактів з

рекламування продукції та послуг. Організовує зв'язки з діловими

партнерами, систему збору потрібної інформації та розширення

зовнішніх зв'язків з метою вдосконалення рекламної діяльності.

Аналізує мотивацію попиту на продукцію, що виробляється, або

послуги, що надаються, організовує вивчення потреби покупців та

визначає спрямованість проведення рекламних кампаній. Підтримує

необхідні зв'язки з іншими структурними підрозділами підприємства,

установи, організації в процесі розроблення і проведення рекламних

заходів, залучає до вирішення поставлених завдань консультантів і

експертів, запрошує до участі в рекламі широковідомих та

популярних осіб, укладаючи з ними договори на комерційній основі.

Здійснює керівництво підлеглими працівниками.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, що

регламентують підприємницьку, комерційну і рекламну діяльність;

основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;

кон'юнктуру ринку; порядок ціноутворення і оподаткування; теорію і

практику менеджменту; організацію рекламної справи; засоби і носії

реклами; основи ділового адміністрування, маркетингу; форми і

методи ведення рекламних кампаній; порядок розроблення договорів і

контрактів щодо організації і проведення рекламних кампаній; етику

ділового спілкування; основи соціології, загальну та соціальну

психологію; основи технології виробництва, структуру управління

підприємством, установою, організацією, перспективи інноваційної

та інвестиційної діяльності; сучасні засоби збору та оброблення

інформації; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;

форми і методи роботи з персоналом, мотивації праці; основи

трудового законодавства; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід

ведення рекламної справи.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки

"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або

повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не

менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".


33. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗБУТУ
Завдання та обов'язки. Організовує та координує збутову

діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів,

забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у

встановлені терміни в повному обсязі. Організовує проведення

маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його

перспектив, формування і розширення господарських зв'язків зі

споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня

задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що

пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку

шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу

конкурентів. Бере участь у розробленні маркетингової політики.

Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо підвищення якості і

поліпшення споживчих властивостей товарів та послуг. Бере участь у

підготовці проектів перспективних і річних планів реалізації

продукції, складанні прогнозів збуту, розробленні рекламної

стратегів програм із формування попиту і стимулювання збуту.

Вносить пропозиції щодо коригування цін на продукцію, що

пропонується, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і

часу виходу на ринок. Бере участь у ярмарках, торгах, виставках,

біржах із рекламування і реалізації продукції, що випускається.

Організовує зв'язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне

виконання обов'язків перед контрагентами, добирає необхідну

інформацію для розширення зовнішніх зв'язків. Виконує роботу з

укладання договорів на постачання продукції і узгодження умов

постачання. Складає заявки, зведені відомості замовлень і

асортиментні (номенклатурні) плани постачання. Аналізує дані з

обліку готової продукції на складах підприємства і проводить

розподіл по покупцях відповідно до укладених договорів. Контролює

відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом і

номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів. Спільно з

технічними службами підприємства бере участь у розробленні

технічних умов приймання від виробничих підрозділів готової

продукції, її пакування, зберігання і транспортування. Контролює

дотримання правил зберігання і підготовки готової продукції до

відправлення споживачам. Визначає потребу в різних транспортних

засобах і робочій силі для своєчасного відвантаження готової

продукції та оформлює договори на перевезення продукції з

транспортними організаціями. Організовує і контролює своєчасне

відвантаження готової продукції у відповідності до укладених

договорів. Бере участь у здаванні, прийманні продукції покупцям

(перевізникам) і перевірці її якості, кількості та комплектності,

підписує і візує приймально-здавальні акти, супровідні документи.

Вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за

реалізовану продукцію. Одержує і аналізує претензії від покупців

щодо невідповідності якості, кількості і комплектності продукції,

яка постачається, порушення термінів постачання. Готує інформацію,

необхідну для пред'явлення претензій покупцям за порушення

термінів приймання продукції та оплати. Вживає заходів щодо заміни

продукції, яку повернув покупець, її реалізації чи перероблення.

Забезпечує складання встановленої звітності, формує базу даних

щодо внутрішньої та зовнішньої інформації із збуту (натуральні і

вартісні обсяги; засоби просування товару на ринки, територіальне

поширення та терміни його збуту; відхилення і зміни кон'юнктури

ринку). Контролює внесення змін у довідкову та рекламну

інформацію.
Повинен знати: чинне законодавство України та нормативні

акти, що регламентують підприємницьку діяльність; комерційне

право, методологію аналізу ринкового середовища на

мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності;

перспективи та світові тенденції розвитку галузі; порядок

підготовки та встановлення господарських зв'язків, методику

актово-претензійної роботи, маркетинг та менеджмент, теорію

управлінських рішень та комунікацій; економіку підприємства,

ціноутворення, логістику, основи рекламної діяльності, етику

ділового спілкування; стандарти і технічні умови на продукцію, що

виготовляється, умови постачання, зберігання та транспортування

продукції; конфліктологію; інформаційні технології менеджменту,

економіко-математичні моделі та методи; статистичну звітність,

бухгалтерський облік основних бухгалтерських операцій;

діловодство; організацію праці та управління, правила і норми

охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки

"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не

менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".


34. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ)

ІЗ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


Завдання та обов'язки. Здійснює координацію зв'язків і

безпосередньо зв'язок підприємства з громадськістю відповідно до

загальної мети підприємства. Розробляє відповідні заходи і плани

розвитку зв'язків підприємства з громадськістю. Здійснює

інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів

масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення та

принципи свого підприємства. Організовує прес-конференції,

зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації

керівників підприємства. Готує відповідні матеріали для преси,

заяви, інформацію, повідомлення. Контролює матеріали засобів

масової інформації з метою перевірки правильності відображення

інформації, яка виходить із підприємства. Забезпечує контакти з

відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої

влади щодо обміну інформаційними матеріалами. Надає засобам

масової інформації матеріали про діяльність підприємства.

Проводить переговори щодо контактів з представниками газет,

журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних

організацій. Бере участь у підготовленні й випуску

рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних

і міжгалузевих зв'язків. Забезпечує координацію зв'язків і

безпосередньо здійснює зв'язок з періодичними виданнями (газетами,

журналами). Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами

інших підприємств. Бере участь у плануванні соціального розвитку

колективу, вирішенні спірних питань та конфліктів, залучає до їх

вирішення відповідних консультантів і експертів (правових,

технічних, фінансових). Приймає рішення щодо планування та

управління різними фондами, раціонального використання наданих

коштів.
Повинен знати: чинне законодавство України та нормативні

акти, що регламентують діяльність підприємства; нормативно-правові

акти з питань масової інформації; основи ринкової економіки,

підприємництва й комерційної діяльності; ведення бізнесу; основи

маркетингу; теорію менеджменту, стан і перспективи розвитку

підприємства; теорію і практику роботи з персоналом; форми і

методи ведення рекламних кампаній; порядок розробки бізнес-планів

і комерційних угод, договорів, контрактів; основи соціології,

психології і мотивації праці; етику ділового спілкування; основи

технології, організації виробництва; структуру управління

підприємством; перспективи інноваційної та інвестиційної

діяльності; методи оцінки ділових якостей робітників; основи

діловодства; методи обробки інформації з використанням сучасних

технічних засобів, комунікацій і зв'язку, обчислювальної техніки;

основи законодавства про працю; правила та норми охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки

"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або

повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не

менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".


35. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ)

ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Завдання та обов'язки. Розробляє стратегічні цілі

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. На основі

комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення

попиту і пропозиції розробляє поточні і перспективні плани

розвитку підприємства. Визначає оптимальну стратегію

зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням

прийнятого рівня ризику. Проводить аналіз і розрахунок основних

економічних показників зовнішньоекономічної діяльності

підприємства (підрозділу) з використанням сучасних методик і

врахуванням інфляції та конвертованості національної валюти. На

основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з

основних показників господарської діяльності оцінює експортний

потенціал підприємства (підрозділу), розраховує обсяги

зовнішньоекономічної діяльності за основними напрямами діяльності

підприємства. На основі аналізу та дослідження зовнішніх ринків

обґрунтовує шляхи реалізації стійких конкурентних переваг суб'єкта

зовнішньоекономічної діяльності. Проводить багатоваріантні

розрахунки цін на продукцію, формує цінову політику. Аналізує,

планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції. Оцінює

та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства.

Планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах.

Аналізує умови і бере участь у розробленні стратегії залучення

позикових ресурсів. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних

зв'язків. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку, у

тому числі світовому. Бере участь в аналізі продуктивності праці і

розробленні заходів щодо її підвищення та забезпечення

конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовує шляхи економії

всіх видів ресурсів. Здійснює маркетингові дослідження зовнішнього

ринку з метою визначення потенційних споживачів. Прогнозує попит

на продукцію. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи

зміни вітчизняного та міжнародного законодавства. Організовує

роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень

(контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і

готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами,

організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

в органах реєстрації. Забезпечує одержання ліцензій у випадках,


Каталог: user files
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл

Скачати 12.55 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   65
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка