Профіль освітньої програми зі спеціальності 032 «історія та археологія»Скачати 32.08 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір32.08 Kb.
ТипДиплом
ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»


1 – Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Вищий навчальний заклад “Український католицький університет”, Гуманітарний факультет

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр історії. Історик. Викладач історії

Офіційна назва освітньої програми

Магістерська програма з історії

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки

Наявність акредитації

Акредитація ОП у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти очікується у березні 2018 року

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівеньПередумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 2023 року

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://humaniora.ucu.edu.ua

2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців зі спеціальності «Історія та археологія», які б поєднували компетенції академічного дослідника міжнародного рівня й експерта, здатного працювати з проблематикою минулого в сучасному публічному просторі.

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань – 03 «Гуманітарні науки», спеціальність – 032 «Історія та археологія», спеціалізації – «Медієвістика»,

«Історія Європи ранньомодерного і модерного часу», «Історія України XVI–XXI ст. Релігійна культура ранньомодерної України»)Область гуманітарних наук. Міждисциплінарна програма, основу якої складають історичні та загально-гуманітарні дисципліни. Педагогіка i психологія вищої школи. Релігійна культура і культурна антропологія. Філософія історії.

Напрям історія та археологія поєднує академічну (дослідницьку) та професійну траєкторії. Методологія історії. Теорія та стилістика наукового тексту. Сучасна історіографія. Історія ідей та актуальні проблеми європейської історії. Публічна історія.

Спеціалізації в рамках кафедр і дослідницьких програм.

Гуманітарні науки, історія, міждисциплінарний. Освітня програма «Історія», дотичні – релігієзнавство, філософія, культурологія, філологія. Знання іноземної мови – англійська (обовʼязково). Історичні дисципліни – 60%, дотичні – 40%.


Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна (магістр).

Практична підготовка: академічна – опанування інноваційних дослідницьких методик і сучасної історіографії, високих стандартів та інструментарію; професійна – практичні вміння реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною поза академічною сферою, що виражається у підготовці фахівців, здатних вивчати, викладати та популяризувати історію, реалізовувати проекти із збереження та відновлення історичної та культурної спадщини.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Глибоке опрацювання історичних та історіографічних джерел з метою отримання й відтворення історичного знання і його презентації в академічному та публічному просторі.

Особливості програми

Особливістю програми є трирівнева підготовка   фахівців:

1) рівень теоретичної підготовки передбачає вивчення дисциплін загального та професійного спрямування, що підготують до аналітичного, критичного, логічного і творчого мислення, самостійного планування наукового дослідження;

2) рівень практично-професійної підготовки передбачає у рамках спеціалізованих дисциплін, міжнародних стажувань і практичного навчання (практичних занять, робітень, конверсаторіїв, трансляторіїв, практик, теоретико-практичних шкіл) здобути основні практичні вміння та навички для реалізації основної професійної діяльності;

3) рівень наукової підготовки передбачає набуття дослідницьких компетенцій, необхідних для здійснення кваліфікаційного наукового дослідження та реалізації міждисциплінарних наукових проектів (наприклад, з публічної історії).4 – Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Володіння всіма необхідними кваліфікаціями для продовження навчання в аспірантурі та/або працевлаштування в наукових установах, загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, органах місцевого самоврядування та центральної влади, інституціях публічної історії, музеях і галереях, туристичному бізнесі та рекламних агенціях, інституціях охорони та популяризації культурної спадщини, неурядових і міжнародних проектах та інституціях у сфері культури й освіти, архівах і бібліотеках, ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність та журналістика).

Подальше навчання

Магістр історії може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю «Історія та археологія» або суміжними гуманітарними спеціальностями в Україні та поза її межами.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

 • наявність висококваліфікованого викладацького складу з авторським баченням викладання дисциплін у рамках своїх професійних вузькоспеціалізованих компетенцій, зокрема запрошення провідних фахівців з України та з-поза її меж;

 • активне залучення студентів до наукової та практичної діяльності, зокрема використання сучасних інтерактивних методик, залучення студентів до реалізації викладацьких проектів у рамках дисциплін спеціалізації та професорських наукових семінарів (навчання через дослідження);

 • кураторський супровід – багаторівнева допомога від керівника магістерської програми, керівників спеціалізацій, навчально-дослідницьких програм та наукових керівників кваліфікаційних робіт;

 • індивідуальне планування навчального процесу дає змогу самостійно обирати базові спеціалізації, унікальні дослідницькі програми, додаткові професійні компетенції.

Оцінювання

Система оцінювання навчальних досягнень студентів програми базується на аналізі знань та компетенцій, здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою відповідно до Положення Українського католицького університету «Про порядок оцінювання знань студентів при предметно-модульній системі організації навчального процесу». Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються викладачами і доводяться до відома студентів на першому занятті. Система оцінювання включає:

 • письмові екзамени та заліки (у формі розгорнутої письмової відповіді, тестового завдання, есею чи реферату);

 • усні екзамени та заліки (у формі співбесіди, дискусії чи презентації);

 • оцінку ефективності практики (звіт про проходження практики і відгук керівників про роботу студента);

 • захист магістерської кваліфікаційної роботи / проекту. Державна атестація на здобуття кваліфікації «магістр історії» в Українському католицькому університеті проводиться у формі захисту магістерської кваліфікаційної роботи (дослідження) / магістерського кваліфікаційного проекту під керівництвом наукового керівника і (за потреби) консультанта. Робота повинна бути самостійним науковим дослідженням, виконаним на основі оригінальних джерельних документів і з використанням сучасних методик проведення історичного дослідження. Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія Українського католицького університету. Умовою допуску студента до захисту магістерської кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність критично оцінювати, аналізувати й інтерпретувати історичні джерела та історіографію, які містять історичну інформацію та перетворювати її у цілісне історичне знання, вміти презентувати результати історичних досліджень.

Загальні компетентності (ЗК)

 • Здатність до критичного та логічного мислення;

 • здатність здійснювати наукове дослідження, вміння швидко й ефективно розв’язувати дослідницькі та навчальні задачі;

 • здатність розширювати та поглиблювати свій науковий інструментарій, підвищувати інтелектуальний і загальнокультурний рівень;

 • здатність будувати власну міждисциплінарну освітню траєкторію;

 • вміння самостійно й ефективно організовувати робочий час та планувати особисту освітню діяльність;

 • вміння спілкуватися різними стилями в академічному та позаакадемічному професійних середовищах, у тому числі англійською мовою;

 • вміння дискутувати дотримуючись академічних стандартів і етичних норм;

 • вміння презентувати власні наукові та навчальні здобутки, стисло і зрозуміло пояснювати, переконувати і відстоювати свої погляди;

 • вміння критично й об’єктивно оцінювати власну працю і навчальні досягнення;

 • вміння працювати й організовувати роботу в команді;

 • здатність до проектної діяльності.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 • Розуміння і глибоке осмислення історіософських концепцій, місця історії в системі гуманітарних наук, опанування основних блоків сучасної світової історіографії;

 • вміння здійснювати пошук і опрацювання історичних джерела, аналізувати історичні явища, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та пояснювати політичні, соціокультурні, економічні процеси;

 • здатність застосовувати у дослідницькій практиці сучасні методи історичних досліджень і міждисциплінарний підхід у вирішенні науково-дослідних завдань;

 • володіння класичними і сучасними іноземними мовами;

 • вміння писати та конструювати науковий текст у галузі історії;

 • вміння презентувати наукове дослідження з історії;

 • розуміння основних засад толерантності та етики історичної пам’яті;

 • здатність практично використовувати педагогічні знання у викладанні історії, організовувати навчальний процес та розробляти навчально-методичне забезпечення дисципліни.

7 – Програмні результати навчання
 • Вільно володіє рідною та іноземними мовами як засобом професійного спілкування і науково-дослідницької діяльності;

 • володіє сучасними методами історичного дослідження;

 • володіє методиками опрацювання історичної наукової літератури, її текстової та усної інтерпретації;

 • застосовує інноваційні методики у навчальному процесі;

 • демонструє вміння аналізувати історичні події та інтерпретувати їх;

 • вміє писати історичний науковий текст, використовуючи сучасні стратегії його написання;

 • володіє майстерністю презентації власного історичного дослідження;

 • володіє на високому рівні мовою спеціалізації;

 • демонструє вміння популяризувати історичні знання в інтернет-просторі;

 • вміє аналізувати політичні, соціальні й економічні процеси в історичному контексті;

 • демонструє розуміння толерантності, об’єктивності та етики історичної пам’яті;

 • демонструє вміння застосовувати різноманітні методологічні підходи до дослідження історії християнства та релігійної культури в Україні;

 • перекладає тексти історичних джерел з давніх і сучасних іноземних мов;

 • створює проекти щодо збереження та відновлення історичної спадщини.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового
забезпечення


Викладачі, які забезпечують виконання навчальної програми, є фахівцями із закріплених за ними дисциплін, мають теоретичну підготовку, практичний досвід і наявність наукових публікацій із відповідної тематики. Важливою фаховою характеристикою викладача є також володіння фаховими іноземними мовами та регулярні наукові/педагогічні стажування.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Проектори та мультимедійні дошки. Система для онлайн-трансляцій лекцій закордонних партнерів. Інтернет-конференції.

Специфічні характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення

Використання електронних освітніх ресурсів, змішаного або дистанційного навчання, електронні бук-рідери, внутрішня університетська мережа CMS (Course Management System) на плaтформі Moodle.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Здійснюється у рамках українського освітнього законодавства.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна академічна мобільність студентів магістерської програми зі спеціальності «Історія та археологія» здійснюється відповідно до міжнародних угод укладених між ВНЗ «Український католицький університет» та університетами-партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Іноземні громадяни, згідно iз законодавством, зобов’язані навчатися українською мовою відповідно до затвердженої програми. Для іноземців, які навчаються згідно із програмами академічного обміну, забезпечується читання дисциплін англійською мовою відповідно до їхніх освітніх інтересів.


МОДУЛЬНО-КРЕДИТНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
Навчальні дисципліни, практики (змістові модулі)

Кредити

ЄКТС
1. НОРМАТИВНІ (ОБОВ'ЯЗКОВІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ1.1. Цикл загальної підготовки

1

Педагогіка і психологія вищої школи

3

2

Методологія історії

4

3

Теорія та стилістика наукового тексту

4

1.2. Цикл професійної підготовки

4

Сучасна історіографія

4

5

Історія ідей європейської культури

4

6

Актуальні проблеми європейської історії

4

7

Магістерський семінар

9

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Цикл загальної підготовки

8

Християнська духовність / Релігійна культура

4

9

Основи християнської віри / Історія християнської думки

3

10

Філософія історії / Культурна антропологія

3
2.2. Цикл професійної підготовки

11

Дисципліна спеціалізації (від кафедри спеціалізації)

4

12

Дисципліна спеціалізації (від кафедри спеціалізації)

4

14

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету)

4

15

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету)

4

16

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету / публічна історія)

4

17

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету / публічна історія)

4
Практична підготовка
18

Педагогічна (асистентська) практика

7,5

19

Магістерська  (науково-дослідна) практика

7,5
Державна атестація
20

Державний екзамен

4

21

Захист магістерської роботи / Захист магістерського проекту

5
Загальні компетенції

КОМПЕТЕНЦІЯ A

1. Здатність до критичного та логічного мислення.

КОМПЕТЕНЦІЯ B

2. Здатність здійснювати наукове дослідження, вміння швидко й ефективно розв’язувати дослідницькі та навчальні задачі.

КОМПЕТЕНЦІЯ C

3. Здатність розширювати та поглиблювати свій науковий інструментарій, підвищувати інтелектуальний і загальнокультурний рівень.

КОМПЕТЕНЦІЯ D

4. Здатність будувати власну міждисциплінарну освітню траєкторію.

КОМПЕТЕНЦІЯ E

5. Вміння самостійно й ефективно організовувати робочий час та планувати особисту освітню діяльність.

КОМПЕТЕНЦІЯ F

6. Вміння спілкуватися різними стилями в академічному та позаакадемічному професійних середовищах, у тому числі англійською мовою.

КОМПЕТЕНЦІЯ G

7. Вміння дискутувати дотримуючись академічних стандартів і етичних норм.

КОМПЕТЕНЦІЯ H

8. Вміння презентувати власні наукові та навчальні здобутки, стисло і зрозуміло пояснювати, переконувати і відстоювати свої погляди.

КОМПЕТЕНЦІЯ I

9. Вміння критично й об’єктивно оцінювати власну працю і навчальні досягнення

КОМПЕТЕНЦІЯ J

10. Вміння працювати й організовувати роботу в команді

КОМПЕТЕНЦІЯ K

11. Здатність до проектної діяльності.

Фахові компетенції

КОМПЕТЕНЦІЯ L

12. Розуміння і глибоке осмислення історіософських концепцій, місця історії в системі гуманітарних наук, опанування основних блоків сучасної світової історіографії.

КОМПЕТЕНЦІЯ M

13. Вміння здійснювати пошук і опрацювання історичних джерела, аналізувати історичні явища, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та пояснювати політичні, соціокультурні, економічні процеси.

КОМПЕТЕНЦІЯ N

14. Здатність застосовувати у дослідницькій практиці сучасні методи історичних досліджень і міждисциплінарний підхід у вирішенні науково-дослідних завдань.

КОМПЕТЕНЦІЯ O

15. Володіння класичними і сучасними іноземними мовами.

КОМПЕТЕНЦІЯ P

16. Вміння писати та конструювати науковий текст у галузі історії.

КОМПЕТЕНЦІЯ R

17. Вміння презентувати наукове дослідження з історії.

КОМПЕТЕНЦІЯ S

18. Розуміння основних засад толерантності та етики історичної пам’яті.

КОМПЕТЕНЦІЯ T

19. Здатність практично використовувати педагогічні знання у викладанні історії, організовувати навчальний процес та розробляти навчально-методичне забезпечення дисципліни.Компонент програми

Компетенції

Загальні компетенції

Фахові компетенції

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

1

Педагогіка і психологія вищої школи


Х

Х

Х

ХХХ

Х

Х

2

Методологія історії

Х

Х

Х

Х
Х
Х


Х

Х

Х

Х

Х


3

Теорія та стилістика наукового тексту
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х


Х

Х
Х
Х
4

Сучасна історіографія

Х

Х

Х

Х
Х
Х

ХХ

Х

Х
Х

Х

Х
5

Історія ідей європейської культури
Х


Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

6

Актуальні проблеми європейської історії
Х


Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
7

Магістерський семінар

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х8

Християнська духовність / Релігійна культураХ

Х
Х
Х

Х

Х
9

Основи християнської віри / Історія християнської думкиХ

Х
Х
Х

Х

Х
10

Філософія історії / Культурна антропологія

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х


Х

Х

11

Дисципліна спеціалізації (від кафедри спеціалізації)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
12

Дисципліна спеціалізації (від кафедри спеціалізації)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
13

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
14

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
15

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету / публічна історія)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
16

Дисципліна спеціалізації (від усіх спеціалізацій факультету / публічна історія)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
17

Педагогічна (асистентська) практика


Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

18

Магістерська (науково-дослідна) практика
ХХХ

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

19

Магістерська робота / магістерський проект
ХХХ

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х


Скачати 32.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка