Прогнозування ризику зіткнення повітряних суденСкачати 310.15 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір310.15 Kb.
#18864
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра аеронавігаційних систем

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

______________Харченко В.П.

«____» червня 2013р.ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

“СПЕЦІАЛІСТ”

Тема: Прогнозування ризику зіткнення повітряних суден.

Виконавець: Марчук Л.Л.

Керівник: Алєксєєв О.М.

Консультант з розділу

«Охорона праці»: Применко .

Консультант з розділу

«Охорона навколишнього середовища»: Черняк Л.М.

Нормоконтролер: Ларін В.Ю.

Київ-2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних системСпеціальність: 7.07010202 Системи аеронавігаційного обслуговування

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри
______________Харченко В.П.

«____» червня 2013р.ЗАВДАННЯ

на виконання дипломного проекту спеціаліста

Марчука Любомира Любомировича

1. Тема дипломного проекту: «Прогнозування ризику зіткнення повітряних суден»

затверджена наказом ректора від "__" ______ 2013 р. № 1625/ст.

2. Термін виконання проекту: з _________2013 по _________2013.

3. Вихідні дані до проекту: документи ІКАО, наукова та технічна інформація.

4. Зміст пояснювальної записки: аналіз ешелонування в зоні маневрування, розгляд теоретичних та практичних методів ешелонування в зоні маневрування, аналіз ризиків зіткнення на злітно-посадковій смузі, удосконалення принципів скорочених мінімумів ешелонування на злітно-посадковій смузі.

5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: графіки, таблиці, формули.

6. Календарний план-графік№ пор.

Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконанняПідготовка та написання 1 розділу «Аналіз аварійності з цивільними ПС»

____13-____13

виконаноПідготовка та написання 2 розділу «Формування математичних моделей, які забезпечують процес автоматизації управління безпекою польотів»

_____13-_____13

виконаноПідготовка та написання 3 розділу

«Адаптація методу багатоальтернативної класифікації до розпізнавання класу наявності польотнох ситуації»_____13-_____13

виконаноПідготовка презентації та доповіді

______13-_____13

виконано

7. Консультанти з окремих розділів

Розділ

Консультант

(посада, П.І.Б.)Дата, підпис

Завдання видав

Завдання

прийняв


Охорона праці

доцент

Применко

Охорона навколишнього середовища


професор

Черняк Л.М.
8. Дата видачі завдання: ________ 2013 р.

Керівник дипломної роботи _____________________________ Алєксєєв О.М.

(підпис керівника) (П.І.Б.)


Завдання прийняла до виконання __________________________Марчук Л.Л.

(підпис випускника) (П.І.Б.)РЕФЕРАТ
Структура роботи. Дипломний проект складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури. Дипломний проект складається із 102 сторінок, у тому числі 15 таблиць, що займають 15 сторінок, 32 рисунки, що займають 29 сторінок. Список використаної літератури вміщує 84 найменувань займає 6 сторінок.

Мета роботи – підвищення ефективності роботи інтегрованих аеронавігаційних систем при гарантованому рівні безпеки польотів за рахунок використання методів комплексування інформації, багатоальтернативної класифікації ситуацій та моделей прогнозування ризику зіткнень ПК.

Методи дослідження. В дипломній роботі використані методи та результати математичного аналізу, теорії імовірності, теорії прийняття рішень, статистичного та імітаційного моделювання.

Об'єкт дослідження – процес підвищення ефективності організації повітряного руху.

Предмет дослідження – методи визначення потенційно конфліктних ситуацій.

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………......................3

РОЗДІЛ 1. АНЛІЗ АВАРІЙНОСТІ З ЦИВІЛЬНИМИ ПС……………….5

1.1 Загальний аналіз аварійності в аеронавігаційній системі України за період 2002-2012рр……………………………………………………………….5

1.2 Аналіз підходів до вимірювання ризиків. …………………………....7

1.3 Фактори створення ризику: характеристика та вплив на ризики …..13

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………18

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЦЕС АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ……………………………………………………………………….19

2.1 Метод моделювання імовірності виникнення особливих ситуацій у польоті …19

2.2 Багатофакторна модель ризику виникнення авіаційних подій………26

2.3 Імовірнісна модель управління факторами ризику…………………..29

2.4 Нейронно-мережева модель автоматизованого управління безпекою польотів……………………………………………………………………………31

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………39

РОЗДІЛ 3. АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ БАГАТОАЛЬТЕРНАТИВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДО РОЗПІЗНАВАННЯ КЛАСУ НАЯВНОЇ ПОЛЬОТНОЇ СИТУАЦІЇ………………………………………………………………….40

3.1. Побудова класів польотних ситуацій………………………………40

3.2. Щільність розподілу ймовірності відхилення повітряного корабля від заданої траєкторії руху………………………………………………43

3.3. Вибір оптимального обсягу основної і навчальної вибірок………47

3.4 Розрахунок норм бічного ешелонування із застуванням СРА………53

ВИСНОВКИ……………………………………………………………70

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………71

ВСТУП………………………………………………………………………71

4.1 Аналіз умов праці диспетчера-планувальника………………………….72

4.2 Розробка заходів з охорони праці………………………………………..75

4.3 Пожежна безпека…………………………………………………………77

4.4 Розробка інструкції………………………………………………………..80

4.5 Необхідність медогляду диспетчерів…………………………………….82

ВИСНОВОК……………………………………………………………………84

РОЗДІЛ 5. ЕКОЛОГІЯ……………………………………………………………..85

5.1 Поняття ризику та небезпеки……………………………………………..85

5.2 Ризики для людей та навколишнього середовища, що можуть виникнути внаслідок недостатньої професійної підготовки операторів……………………90

5.3 Можливі негативні наслідки для навколишнього середовища при зіткненні повітряних суден……………………………………………………915.4 Практичні рекомендації щодо зменшення зменшення виникнення ризиків для людини та навколишнього середовища під час здійснення обслуговування повітряного руху операторами………………………………………………………93

ВИСНОВОК………………………………………………………………………95

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………………96

Список використаних джерел…………………………………………………………97

ВСТУП
Актуальність теми. Головною задачею, яку вирішує міжнародне авіаційне співтовариство на сучасному етапі, є підвищення економічної ефективності при забезпеченні безпеки польотів, надання учасникам повітряного руху більшої самостійності у виборі оптимальних режимів польоту.

Результати досліджень вказують, що сучасна система керування повітряним рухом (КПР) потребує модернізації для прискорення процесу переходу до нових міжнародних концепцій польотів (методу зональної навігації, RVSM, Safe Flight, Free Flight). Це потребує розробки нових методів та інженерних методик оцінки ризику зіткнень й оптимізації рішень при комплексному використанні засобів аеронавігації.Практичне значення одержаних результатів. Застосування на практиці запропонованих рекомендацій дозволить забезпечити адекватне та своєчасне уникнення ризику зіткнення ПС, своєчасне одержання та аналіз необхідної інформації. Результати дослідження сприятимуть постановці оперативного та якісного надання інформації ОПР, та можуть впроваджуватись у практику роботи служби ОПР.

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблені моделі і побудовані процедури сумісної обробки інформації, які забезпечують класифікацію ситуацій динамічної повітряної обстановки з гарантованим рівнем ризику та мінімальним часом прийняття рішень. Обґрунтовано багатоальтернативний підхід до задач класифікації ситуацій польоту ПК, що забезпечує прийняття адекватних рішень щодо правильного розведення літаків.
Список використаних джерел:

 1. Шапиро Д.И. Принятие решений в системах организационного управления: Использование расплывчатых категорий / Д.И. Шапиро. – М.: Энергоатомиздат,

 2. Давиденко М.Ф. Концепція Державної цільової програми безпеки польотів на період до 2015 року. / О.М. Алєксєєв, М.О. Яцков, М.М. Лисов, О.М. Алексеев, О.В. Печенюк, М.М. Балинець. – К.: Державіаадміністрації, 2009.

 3. ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.

 4. Международный стандарт МЭК 300-3-9. Управление общей надежностью. Часть 3 Руководство по применению. Раздел 9. Анализ степени риска. Изд1, Швейцария,

 5. Алексеев О.Н. Рассмотрение причин авиационных происшествий связанных с человеческим фактором в системе ОВД./ О.Н. Алексеев // – Наукові праці академії, Кіровоград, 2003

 6. Положення про систему управління безпекою польотів з цивільними повітряними суднами України / Міністерство транспорту України. К.: – 2006.

 7. Правила розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами України / Міністерство транспорту України. – К.: 2008.

 8. Луппо А.Е. Нові підходи до класифікації причин авіаційних подій та інцидентів, як ефективний засіб підвищення безпеки польотів / А.Е. Луппо, О.Н. Алексєєв // Вісн. НАУ № 3-4 (33). 2007

 9. Луппо А.Е. Проблемы диагностики и совершенствования профессионально-вважных качеств диспетчеров управления воздушным движением / А.Е. Луппо, О.Н. Алексеев ГЛАУ.// Наукові праці академії, Кіровоград 2002

 10. Швец В.А. Анализ состояния аварийности гражданских воздушных судов Украины за период 19982007 гг. Госавиаадминистрация / В.А. Швец, О.Н. Алексеев. 2008.

 11. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: Учебник. Изд. Второе, перераб. И доп. - М.: Логос, 2002.

 12. Грабовой П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталев Б.Б., Яровенко С.М. Риски в современном бизнесе. М.:Аланс, 1994,

 13. Overview: Credit risk. - http://risk.ifci.ch

 14. Dembo Ron S., Aziz Andrew R., Rosen D., Zerbs M. Mark To Future. A Framework for Measuring Risk and Reward. - Algorithmics Publications. May 2000.

 15. H. Felix Kloman. Integrated Risk Assesment. Current Views Of Risk Management. -www.garp.com

 16. Попович П.Р. Системный анализ комплексов «космонавт - техника» / П.Р. Попович, А.И. Губинский, Г.М. Колесников, В.П. Савиных - М.: Машино­строение, 1994.

 17. Geist R.M. and Smotherman M.K.. Ultrahigh reliability estimates through simulation / Proc. of Ann. Reliability and Maintainability Symp., 1989.

 18. Рекомендации по эксплуатации автоматизированных систем управления воздушным движением. – М.: Воздушный транспорт. 1986.

 19. технічної конференції «Авіа-2003» 23-25 квітня 2003 року. – К. : 2003.

 20. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП) (Doc 9859 AN/460). ИКАО. 2006.

 21. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский – М.: Высш. шк. 1982.

 22. Руководство по предотвращению авиационных происшествий Doc 9422-AN/923. – ИКАО. 1984.

 23. Колмогоров А.Н., Введение в математическую логику / А.Н. Колмогоров, А.Г Драгалин, М.: – 1982.

 24. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения: Учеб. Пособие для студ. Вузов / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр „Академія”, 2003.

 25. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: Учебник для студ. Вузов/ Е.С. Вентцель. 10-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 2005.

 26. Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике: Учебное пособие / Под ред. Н.П. Тихомирова– М.: «Экзамен», 2003,

 27. Багрин И.И. Высшая математика / И.И. Багрин. Учеб. Пособие для высших педагогических ВУЗов. Издательский центр „Академія”. ­ М.: 2004.

 28. Харченко В.П. Проблемы развития и методы управления эффективностью систем аэронавигационного обеспечения / В.П. Харченко // дисс…. Доктора техн.. наук: 05.22.13. – К.: 1994.

 29. J. McCarthy. Моделирование рискас помощью системы оценки полетного эксплуатационного риска (FORAS)/.-М.: Некоммерческое партнерство «Безопасность полетов», 2000.

 30. Исаков В.Н. Элементы численных методов – 192с., Учеб. пособие для студ. Высших педагогических Вузов / Исаков В.Н. – М.: Изд центр «Академия», 2004.

 31. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов М.: ГУП «НТЦ Промышленная безопасность» 2001

 32. Королев В.Ю. Математические основы теории риска: учебное пособие / В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шорин. – М.: Фундамент, 2007.

 33. Козлов В.В. Классификация причин авиационных проишествий и инцидентов – эффективное средство повышения безопасности полетов / В.В.Козлов // Труды общества независимых расследователей авиационных проишествий. (Выпуск 12а) – М.: Полиграф. 2001.

 34. Контроль факторов угрозы и ошибок (КУО) при управлении воздушным движением (Сir 314 AN/178). ИКАО, 2008.

 35. Гузий А. Г. Методология предотвращения авиационных происшествий через активное управление уровнем безопасности предстоящих полетов / А.Г. Гузий, В.В.Онуфриенко // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. Информационный сборник – М:. ВИНИТИ. № 3, 2006.

 36. Гузий А.Г. Методология активного управления уровнем безопасности предстоящих полетов в авиакомпании. / А.Г. Гузий, В.В. Онуфриенко // Труды общества независимых расследователей авиационных происшествий (выпуск 17) – М., 2005.

 37. ГОСТ 8.508-84. ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля.

 38. Кокорєва Л.В. Діалогові системи та представлення знань / Л.В. Кокорєва О.Л. Перевозчикова, К.Л. Ющенко – К.: Наукова думка, 1992.

 39. Зубков Б.В. Основы безопасности полетов: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. Заведений / Б.В. Зубков Е.Р. Минаев, М.: Транспорт. 1987.

 40. 103

 41. ГОСТ В 23743-88. Изделия авиационной техники. Номенклатура по­казателей безопасности полета, надежности, контроле пригодности, эксплу­атационной и ремонтной технологичности.

 42. Эксплуатационные последствия автоматизации в оборудованных передовой техникой кабинах экипажа // Человеческий фактор: Сборник материалов №5.- Циркуляр IСАО 234 - АМ/142. – Монреаль, Канада. 1992.

 43. Гузий А.Г. Методика промежуточной коррекции прогнозных оценок вероятностных показателей уровня безопасности полетов. / А.Г. Гузий //Проблемы безопасности полетов. Информационный сб. №2. – М.:ВИНИТИ, 2004.

 44. Daubechies I. Ten lectures on wavelets. - Philadelphia: SIAM, 1992.

 45. Гузий А. Г. Концепция предотвращения авиационных происшествий и управление уровнем безопасности полетов / А.Г. Гузий, В.В. Онуфриенко // Труды общества расследователей авиационных происшествий (Вып.16). – М.: Полиграф, 2004.

 46. Гузий А.Г. Апостериорная оценка точности и надежности индивидуального и группового экспертного прогнозирования количества авиационных событий в авиакомпании / А.Г. Гузий, А.А. Симак // Информационный сборник №7. – М.: ВИНИТИ. 2007.

 47. Ларин С.В. Числовые системы Учеб. Пособие для высших педагогических ВУЗов / С.В. Ларин.: Издательский центр „Академія”, 2006.

 48. Орлик С. Секреты Delphi на примерах /С. Орлик - М.:Бином, 1996

 49. Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок. 2-е изд / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М.: Статистика. 1980.­

 50. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения: Учеб. Пособие для студ. Вузов / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр „Академія”, 2003.

 51. Грищенко В. И. Системная эффективность программированной эксплуатации объектов новой техники. Теоретические основы и методы повышения системной эффективности функционирования авиационного оборудования / В. И. Грищенко, В.М. Воробьев, А.А. Тимченко. – К.: 1996.

 52. Давыдов Э.Г. – Исследование операций / Э.Г. Давыдов // Учебное пособие для студентов вузов – М.: Высшая школа, 1990.

 53. Горбань А.Н. Обобщенная аппроксимационная теорема и вычислительные возможности нейронных сетей / А.Н. Горбань. РАН. Сибирское отделение. Новосибирск, 1998.

 54. Боровиков В.П. Нейронные сети. Statistica Neural Networks: Методология и технологии современного анализа даннях / В.П. Боровиков, А.Н. Борисов. Киев. 2008.

 55. Lane S.H., Handelman D.A., Gelfand J.J.. Theory and development of higher-order CMAC neural networks// IEEE Control System. 1992.-Vol. 12-2.-p. 23-30р.

 56. Прозоров С.Е. Безопасность полетов. Часть III. Оценка риска и управление безопасностью полетов / С.Е. Прозоров М.: МГТУ ГА, 2008.

 57. Оптнер С.А. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем / С.А. Оптнер Сов радио, 1976.

 58. Алешин Б. Ориентация и навигация подвижных объектов / Алешин Б.,

Афонин А., Времеенко К. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006.

 1. Харченко В. П. Многоальтернативный последовательный метод в задачах ситуационного анализа воздушной обстановки / В. П. Харченко, Г. Г. Косенко // Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов обеспечения полётов: сб. науч. тр. К.: КМУГА, 1996.

 2. Международная организация гражданской авиации. Группа экспертов по рассмотрению общей концепции эшелонирования. Совещание (6; 1988). Doc 9536, RGCSP/6 TOM 1. Доклад: Монреаль, 28 ноября 15 декабря 1988 г..Т. 1/ИКАО. Монреаль,1988.

 3. Международная организация гражданской авиации. Группа экспертов по рассмотрению общей концепции эшелонирования. Совещание (6; 1988). Doc9536, RGCSP/6 TOM 2. Доклад: Монреаль, 28 ноября 15 декабря 1988 г.Т.2/ИКАО . Монреаль,1988.

 4. Правила полётов и обслуживание воздушного движения. Правила аэронавигационного обслуживания. DOC 4444 RAC / 501 / 12. М.:МОГА, 1985.

 5. Правила радіолокаційного обслуговування / Державний департамент авіаційного транспорту. K.: Міністерство транспорту України.

 6. Kharchenko V. Multiple-choice classification in air navigation system /V. Kharchenko, I. Ostroumov // Proceeding of the NAU. 2008.

 7. Безпека авіації / [В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов та ін.]. К.: Техніка, 2004.

 8. Харченко В. П. Проблемы развития и методы управления эффективностью систем аэронавигационного обслуживания: дис.доктора тех. наук:05.22.13 / В. П. Харченко. К., 1994.

 9. Справочник пилота штурмана гражданской авиации / [Русол В. А., Киселёв В. Ф., Крылов Г. О. и др.] : под ред. И. Ф. Васина. М.: Транспорт, 1986.

 10. Правила радіолокаційного обслуговування / Державний департамент авіаційного транспорту. K.: Міністерство транспорту України.

 11. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. М.: Финансы и статистика, 1983.

 12. Пугачёв В. С. Теория вероятности и математическая статистика: учеб. пособие / В. С. Пугачёв. [2-е изд.]. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.

 13. Харченко В. П. Щільність ймовірності відхилення літального апарата від заданої висоти польоту / В. П. Харченко, І. В. Остроумов // Електроніка та системи управління. 2008.

 14. Ус А. А. Последовательное правило выбора решения, основанное на апостериорной вероятности / А. А. Ус, Г. Г .Косенко. М.: Радиотехника и электроника. Т.35. 2. 1990.

 15. Горяинов В. Т. Статистическая радиотехника. Примеры и задачи: [учеб. пособие для вузов] / [Горяинов В. Т., Журавлёв А. Г., Тихонов В. И.] : под ред. В. И. Тихонова. [ 2-е изд.]. М.: Сов. радио, 1980.

 16. Боровков Л. Л. Математическая статистика / Л. Л. Боровков. М.: Наука, 1984.

 17. Бабак В. П. Статистична обробка даних / Бабак В. П., Білецький А. Я., Приставка О. П. К.: МІВВЦ, 2001.

 18. Бочаров П. П. Теория вероятностей. Математическая статистика /П. П. Бочаров, А. В. Печинкин. М.: Гардарика, 1998.

 19. Харченко В. П. Оптимизация количества измерений координат при многоальтернативной классификации ситуаций воздушного движения/В. П. Харченко, А. Г. Кукуш, И. В. Остроумов Кибернетика и вычислительная техника : Сб. науч. трудов. 2007.

 20. ДСанПіН 3.3.2-007-98

 21. СНиП ІІ-4-79

 22. ДНАОП 0.00-1.31-99

 23. Сайт med-center.at.ua.

 24. Сайт ecology-lectures.

 25. Стаття із сайту newsru.com.

 26. Сайт zelife.ru.

Каталог: main -> study -> abstracts
abstracts -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією

Скачати 310.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка