Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»


Розподіл балів, які отримують студентиСторінка10/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
#31147
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9. Розподіл балів, які отримують студенти


9.1. Критерії виставлення оцінок по національній шкалі балів
Поточний і підсумковий контроль успішності та якості підготовки студентів оцінюється за п'ятибальною шкалою.

На оцінку «відмінно» (5 балів) - заслуговує повна, правильна і точна відповідь студента, яка свідчить про те, що він в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, термінами, може чітко висловлювати свою думку. При виставленні відмінної оцінки може враховуватися активна участь студента у науково-дослідницькій роботі академії.

На оцінку «добре» (4 бали) - заслуговує повна і правильна відповідь, яка вказує на те, що студент взагалі володіє навчальним матеріалом, термінами, може висловити свою думку робити логічні висновки, але його знання, в основному, базуються на матеріалах підручнику або навчального посібнику.

На оцінку «задовільно» (3 бали) - заслуговує правильна, але неповна відповідь, яка свідчить проте, що студент вивчав матеріал, але не може логічно та повно висловити свою думку.

На оцінку «незадовільно» (2 бали) - заслуговує відповідь, яка є неправильною та неповною, свідчить про те, що студент не розуміє значення термінів, не може ними апелювати.

На оцінку «незадовільно» (1 бал) – заслуговує відсутність відповіді студента на поставлене запитання, або відсутність без поважних причин самого студента під час проведення поточного або підсумкового контролів.9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

А

відмінно

зарахованоВ

добре

С

D

задовільно

Е

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни10. Рекомендована література

10.1 Базова


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року. // Відомості верховної Ради України. – 1996. – №30.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Прийнятий 13.04.2012 року.

 3. Кримінальний кодекс України, прийнятий 5.04.2001 року.

 4. Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18 лютого 1992. № 2135.

 5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Закон України від 30 червня 1993 р. № 3341- ХII.

 6. Про засади запобігання і протидії корупції. Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3206- VI.

 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення. Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3207- VI.

 8. Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038- ХII.

10.2 Допоміжна


 1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 2. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду № 8 від 30 травня 1997 р.


  1. Навчально-методичні джерела

 1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. – М.: Норма, 2006.

 2. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений. – Х., 2006.

 3. Аркуша Л.І. Характеристика психічних особливостей особистості злочинців, які здійснюють легалізацію доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності /Л.І. Аркуша// Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15 грудня 2010 року. – Одеса: ОДУВС, 2010. – С. 10-11.

 4. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – М.: Юрид. лит., 1978. – 104 с.

 5. Багмет А.М. Расследование организации массовых беспорядков, участия в массовых беспорядках и призывов к массовым беспорядкам: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2015. -  391 с.

 6. Бахін В.П. Следственная практика (проблемы и мнения). – К., 2002.

 7. Бахин В.П. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел: Учебное пособие / В.П. Бахин, B.C. Кузьмичев, Е.Д. Лукьянчиков. - К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990. - 56 с.

 8. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001.

 9. Біленчук П.Д. та ін. Проведення судових експертиз. Довідник. - К.: РВВ МВС України, 1995.

 10. Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І. та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука - 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка, 2001.- 544 с.: іл.

 11. Бобрицький Л. В.  Проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями, у контексті нового кримінального процесуального законодавства [Електронний ресурс] / Л. В. Бобрицький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2013. - № 2. - С. 3-8.

 12. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. – Харьков, 1998.

 13. Бояров В.І. Деякі особливості розслідування умисних вбивств, здійснених в процесі протистояння організованих злочинних груп \\ Криминалистика и судебная экспертиза. – 1997. - № 48. - К.: МЮ Украины, 1997. – С. 72-83.

 14. Букаев Н.М., Зорина И.Б. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ: учебно-практическое пособие. – Ростов н\Д.: Феникс, 2007. – 190 с.

 15. Варцаба В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами (проблемы теории и практики) // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності: Зб. наук. статей / За ред. М.П.Орзіха, В.М.Дрьоміна. – Біб-ка журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНІКС, 2003. – С. 206-213.

 16. Вещественные доказательства: информационные технологии процессуального доказывания \ под ред. В.Я. Колдина. – М., 2002.

 17. Владимиров В.Ю.Бабаханян Р.В.Голубев Н.В.Валетов Д.А. Криминалистическое оружиеведение: Генезис современности. - М.: Юридический центр Пресс, 2007. - 524 с.

 18. Волчецкая Т.С. и др. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. - М., 1996.

 19. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 20. Гилинский Я.И. Организованная преступность в России // Девиантность, преступность, социальный контроль. – СПб.:Юридический центр Пресс, 2004. – С.227-239.

 21. Головкін О.В. Групова злочинність та її місце у загальній структурі злочинності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 23. − К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України. − 2004. − С. 484−490.

 22. Головкін О.В. Кримінально-правові ознаки групового злочину // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. − К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. − 2004. − С. 517−524.

 23. Гриб В.Г. и др. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник. - М., 1998.

 24. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 25. ДанилюкМ.І. Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування корупційних правопорушень, вчинених представниками органів місцевої влади [Електронний ресурс] / М. І. Данилюк // Актуальні проблеми права: теорія і практика . - 2013. - № 26. - С. 263-269. 

 26. Дергач Л. В. Розслідування вимагань, які вчинюють організовані злочинні групи, у сучасних умовах / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : (Запоріжжя, 5 листоп. 2010 р.) : у 3 ч. – Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2010. –
  Ч. І. – С. 174–176.

 27. Дергач Л. В. Тактична операція «Виявлення організатора злочинного угруповання, яке вчинює вимагання» / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ : тези доп. круглого столу, (Київ, 3 берез. 2010 р.) / [ред. кол. : В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін.]. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 32–34.

 28. Дрозд В. Ю. Інсценування в контексті методики розслідування злочинів / В. Ю. Дрозд // Митна справа . - 2014. - № 1(2.2). - С. 191-197. 

 29. Дрозд О. Ю. Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями[Електронний ресурс] / О. Ю. Дрозд, А. В. Тітко // Митна справа . - 2014. - № 4(2). - С. 121-127. 

 30. Закалюк А.П. Організована злочинна діяльність: сутність та потреби нормативного визначення // Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. - К.-Х.: Юрінком-Інтер, 2002.

 31. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під редакцією П.В. Коляди. - К: ГСУ МВС, 2001. - 240 с.

 32. Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные основы. – Х.: Основа, 1994. -179 с.

 33. Зуев С. Противодействие организованной преступности: зарубежный опыт // Современное право. - 2007. - 2. – С.99-103.

 34. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб.науч.статей / Под ред.М.Ф. Орзиха, В.Н.Дрёмина. – Одесса: Фен1кс, 2003. – 217 с.

 35. Ищенко А.В., Карпов Н.С. Научное обеспечение практики борьбы с преступ­ностью. - К.,1997.

 36. Іваненко І.В. Злочинна організація: окремі аспекти сучасного розуміння та відмінність від організованої групи // Часопис Київського університету права. – 2006. – 1. – С.144-147.

 37. Карпов Н. Особливості сучасної організованої злочинності // Юридична Україна. – 2006. – 6. – С.72-79.

 38. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - X.: Одіссей, 2009. - 960 с.

 39. Килессо Е.Г. Криминалистика + Криминалисты = Опыт борьбы с преступностью. Монография / Килессо EX., Комиссарова Я.В., Перч В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 200 с.

 40. Кимлик Н. В.Тактичні прийоми розслідування злочинних корупційних діянь за новим КПК України / Н. В. Кимлик // Європейські перспективи . - 2012. - № 4(1). - С. 142-146. 

 41. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / Когутич II. – К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.

 42. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. - М.: СПАРК, 1999. - С. 57-58.

 43. Кокин А.В.Ярмак К.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. -  350 с.

 44. Комаров И. М. Криминалистические операции досудебного производства – М., 2013.

 45. Криминалистика: учебник для вузов / сост.: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухов и др. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М. : НОРМА, 2010 . ─ 944 с.

 46. Криминалистика / [Агафонов В.В., Бурнашев H.A., Газизов В.А. и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2008. - 441 с.

 47. Криминалистика (Методика расследования отдельных видов преступлений) / Под ред. Н.М. Балашова. – М., 1993.

 48. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник для вузов / [Баянов А.И., Дмитренко Т.М., Жбанков В.А. и др]; под редакцией В.Я. Колдина. - М.: Зерцало-М, 2007. - 752 с.

 49. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

 50. Криміналістика : підруч. / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Хар. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.

 51. Криміналістика. / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

 52. Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірна, В.М. Бараняк, Є.В. Пряхін, О.М. Дуфенюк, С.І. Марко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 539 с.

 53. Криміналістика: навч.-практ. посіб. / O.A. Борідько, СВ. Діденко, В.В. Літвін, В.В. Логінова, К.В. Парасочкіна. - Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. - 269 с.

 54. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва та ін.; Акад. адвокатури України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.

 55. Криминалистика: Навч.посібник. / За ред. А.Ф. Волобуєва. – К.: КНТ, 2011.

 56. Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. ВолынскогоВ.П. Лаврова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 .  - 943 с.

 57. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

 58. Криминалистика. Ищенко Е.П., Топорков А.А. - Научно-практическое пособие - 2010. - 784 с.

 59. Криміналістика: посіб. для підготов. до іспитів / А.В. Кофанов, О.С. Кофанова. – К.: Ліпкан О.С., 2011. – 245 с.

 60. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / A.B. Кофанов, Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 279 с.

 61. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М.: Дело, 2001. – 800 с.

 62. Криміналістика: Навч.посібник. / За ред. В. С. Кузьмічова. – К., 2001.

 63. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

 64. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

 65. Криминалистика / Н.И.Порубов, Г.И.Грамович, А.Н.Порубов, Г.В.Федоров. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 639 с.

 66. Криміналістика: навчальний посібник / За заг. ред. Є.В.Пряхіна. – Львів, 2010.

 67. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995.

 68. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

 69. Криміналістика : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : Центр учбов. л-ри, 2013. – 200 с.

 70. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2012.

 71. Криміналістика: підручник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - [5-е вид., перероб. і доп.]. - X. : Право, 2011. - 464 с.

 72. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 73. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

 74. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. – К., 2012.

 75. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х., 2012.

 76. Кузьмічов В., Москвін Ю. Криміналістичне вивчення злочинної діяльності // Право України. – 1999. - № 5.

 77. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступ­ной деятельности. – Ульяновск, 1994.

 78. Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности. Ставрополь. 1996.

 79. Лавров В.П. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций: Учебн. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка