Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»


Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015Сторінка11/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015.
Лисиченко В.К. Про визначення поняття „організована злочинність. – Ірпінь, 2001.

 1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс: учебное пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. - 263 с.

 2. Мельников А.М. Визначення групи осіб як суб’єкт злочину // Право України. – 2004. – №2. – С. 86-89.

 3. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. Научно-практическое пособие / Мерецкий Н.Е. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 368 с.

 4. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: учебник для студентов вузов / под общ. ред. В.Н. Карагодина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 с.

 5. Мишуточкин А. Способы совершения краж автотранспортных средств организованными преступными группами // Вестник криминалистики. – 2006. – 2. – С.64-67.

 6. Мікулін В. Проблеми доказування обвинувачення про злочини, вчинені в організованих формах // Вісник Академії правових наук України. – 2007. -1. – С.193-199.

 7. Мірошниченко С. Організація діяльності прокуратури із запобігання організованої злочинності // Право України. – 2006. – 11. – С.70-73.

 8. Мотлях О.І. Методика розслідування комп’ютерних злочинів. Монографія. – К.: «Освіта України», 2010. – 296 с.

 9. Мудрецька Г.В. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів / Г. В. Мудрецька // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С.155–158.

 10. Мудрецька Г.В. Організаційні аспекти взаємодії правоохоронних органів з контролюючими підрозділами та спеціалістами під час розкриття та розслідування викрадень бюджетних коштів / Г.В. Мудрецька // Перспективи та пріоритети розвитку юридичної науки: міжнар. наук.-практ. конф., 14 – 15 жовтня 2010 р. : тези допов. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька громадська організація «Істина», 2010. – Ч. 2. – С. 114-115.

 11. Мудрецька Г.В. Особливості провадження окремих слідчих дій під час розслідування викрадень бюджетних коштів / Г. В. Мудрецька // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи : ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 17 квітня. 2010 р. : тези допов. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2010. – С. 414-415.

 12. Мудрецька Г.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень бюджетних коштів / Г. В. Мудрецька // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010.– Вип. 48. – С.524–531.

 13. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 14. Невзоров І.Л. Щодо перспектив застосування домашнього арешту в ході розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами  [Електронний ресурс] / І. Л. Невзоров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2013. - № 1. - С. 62-71. 

 15. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью // М.: ИНФРА – М., 1996. - 468 с.

 16. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів \ За ред. Н.І.Клименко. - К., 2005.

 17. Олиндер Н.В. Преступления, совершённые с использованием электронных платёжных средств и систем: криминалистический аспект: монография. - М.: Русайнс, 2014. - 121 с.

 18. Організована злочинність та корупція: нормативно-правове забезпечення боротьби / Автори-упорядники Кузьмічов В.С., Сервецький І.В., Старушкевич А.В. - К., 1998.

 19. Осмотр места происшествия \ Под. ред. А.И.Дворкина. – М., 2001.

 20. Осмотр места происшествия: Учеб.пособие \ Под. ред. Н.А.Селиванова. – М., 2000.

 21. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: навч. посіб. /В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.М Плахотіна. – Одеса: Фенікс, 2010. – 286 с.

 22. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского и др. - М., 1996.

 23. Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере: характеристика, психология, методика расследования : монография / А.Н. Халиков ─ М. : Волтерс Клувер, 2011 . ─ 544 с.

 24. Поплавський І.Г. Деякі висновки щодо функціонування та протидії міжнародним та міжрегіональним організованим злочинним формуванням // Визначальні тенденції генезису державності і права: Зб.наук.праць / За ред. В.І.Терентьєва, О.В.Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2007. – 732 с. – С.193-196.

 25. Проценко М.П. Застосування ревізій та перевірок для виявлення злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами у сфері економіки // Часопис Київського університету права. – 2006. – 1. – С.155-159.

 26. Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.- практ.посіб. / За ред. Я.Ю.Кондратьєва та ін. – К.: НАВСУ, 2002. – 436 с.

 27. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В. Криміналістика. Підручник. – К., 2015. – 544 с.

 28. Расследование дел об организации преступного сообщества // Руководство для следователей. Под ред. Н.А.Селиванова и др. - М., 1998. - Гл.38.

 29. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

 30. Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. – М.: Юридический центр Пресс, 2005. -  548 с.

 31. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 32. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев -.Я., Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 33. Саинчин А.С. Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность: понятие и особенности тактики розыска и задержания подозреваемых и обвиняемых: Учебное пособие. – О.: Фенікс, 2007 – 208 с.

 34. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 35. Семикопний А.Д. Боротьба з загально кримінальним бандитизмом як один з пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період непу / А.Д. Семикопний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 52. – С. 45-52.

 36. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2007.

 37. Следственные действия: психология, тактика, технология / Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. – М.: Книга - 2011. — 216 с.

 38. Смирнов М. Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – 3. – С.76-82.

 39. Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики). Научно-методической пособие / Соловьев А.Б. - М: Юрлитинформ, 2006. - 216 с.

 40. Сорочик Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду у протидії організованій злочинності в Україні / Ю. Ю. Сорочик // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матер. ІІ наук.-практ. конф., 23 квітня 2010 р. – Одеса : ОДУВС, 2010. – С. 98–99.

 41. Сорочик Ю. Ю. Правовий статус органів протидії організованій злочинності у Німеччині / Ю. Ю. Сорочик // Зб. наук. праць кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету „Україна”: Випуск другий / за заг. редакцією д.ю.н., професора А. І. Берлача. – К. : Нова ідеологія, 2010. – 206 с. – С. 187–195.

 42. Степанюк Р. Л.  Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України / Р. Л. Степанюк // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2014. - № 1. - С. 138-145.

 43. Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів \ За заг. ред. В.О.Комахи. – Чернівці, 2004.

 44. Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – О., 2002.

 45. Тіщенко В. Криміналістичне значення подальшого етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів // Право України. – 2003.

 46. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко. – Одеса, 2007.

 47. Тіщенко В.В., Аркуша Л.І., Плахотіна В.М. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: Курс лекцій. – Одеса, 2010. – 286 с.

 48. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности: пособие для следователей органов внутренних дел. – М.: Деловой двор, 2008. – 98с. 

 49. Ущаповський В. Використання методів соціології у дослідженні організованої злочинності // Право України. – 2006. – 4. – С.137-141.

 50. Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід’ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №5. – С.76-83.

 51. Фадеев В.И.     Расследование криминальных инсценировок : монография / В.И. Фадеев. ─ М. : НОРМА, 2012.

 52. Халиков А. Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение (криминалистический аспект) / А. Н. Халиков; под ред. В. И. Комиссарова. – М., 2012.

 53. Хірсін А.В. Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинної діяльності, поєднаної з учиненням вбивств // Митна справа. – 2002. – № 2. – С. 100-105
  Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы. – М.: Юстицинформ, 2011. - 128 с.

 54. Чурилов С.Н. Методика расследования преступления: общие положения / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2009. - 232 с.

 55. Шепітько В. Ю. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів \\ За редакцією професора В. Ю. Шепітька. – Х.: Видавництво “Право”, 1999. – 378 с.

 56. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учеб.пособ. – М.: ЗАО «Юстицинформ», - 2006. -147 с.

 57. Шостко О. Визначення поняття «організована злочинність» у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України. – 2006. - № 1. – С.180-190.

 58. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М., 2008.

 59. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2005. – 544 с.

 60. Щур Б. В. Фальсификация доказательств в системе противодействия расследованию // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матер. – Вип. 4. – Х.: Право, 2004. – С. 178-182.

 61. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. – М.: Норма, 2015.

 62. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. - М.: Юристъ, 2002.

 63. Яницька Н.В. Запобігання злочинній діяльності груп молоді корисливо-насильницької спрямованості // Право України. -Київ, 2000. -№ 6. - С.96-100.

 64. . Яцюк О.В. Поняття організованої злочинності та характеристика організованих злочинних угруповань // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2003.— №3.— С.215-223.
Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка