Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»Сторінка5/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6. Самостійна робота


Результативність навчання прямо пропорційно залежить від оптимальної підготовки студента під час самостійного засвоєння базових знань. Форми самопідготовки залежать від уподобань студента під контролем і за допомогою ведучого викладача. Самопідготовка повинна здійснюватися на підставі вивчення теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих підручників і навчальних посібників з дотриманням затвердженого плану. Самопідготовка має декілька форм її проведення, однак обов’язковим елементом є вивчення теоретичних положень. Варіантність форм самопідготовки залежить від виду навчальної дисципліни і може мати наступний зміст.

По-перше, додаткове вивчення окремих питань, які не викладаються лектором під час проведення лекційних занять або тих, які тільки аналізуються в обмеженому обсязі. Саме тому першу частину завдань для самостійної роботи студента складають питання, що виносяться на семінарське заняття, які вимагають більш детального самостійного засвоєння і відображення у базовому конспекті лекцій. Крім того, в процесі викладання теоретичного курсу виникає потреба у зверненні студентами до окремих теоретичних питань, які детально вивчаються при ознайомленні з іншими курсами, зокрема такими як теорія держави та права, кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, адміністративне право і процес та багатьох інших. Саме тому деякі питання для самостійної підготовки орієнтовані на звернення до вже вивчених дисциплін, що стає підґрунтям для більш глибокого і системного засвоєння інформації при вивченні навчальної дисципліни - криміналістики. Відносно питань, які не досліджувалися під час викладання лекційного курсу, може застосовуватися така форма самопідготовки як рефератне викладення змісту на підставі самостійного вивчення теоретичних положень з використанням монографічних досліджень, підручників та навчальних посібників з відповідного питання. Однак, враховуючи специфіку гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов’язковому оприлюдненню під час проведення практичного заняття за відповідною темою і подальшого обговорення отриманої інформації в межах дискусій, що проводяться на заняттях. З метою підвищення уваги студентів до змісту рефератів обговорювані питання включаються в тематику наступних практичних занять для всіх студентів академічної групи. Відповідно, окремі питання для самопідготовки можуть розглядатися як тема реферату.

По-друге, студенту запропоновані тестові завдання з теми, що вивчається, які можуть мати відкритий характер (вони дають змогу перевірити ступінь засвоєння студентом основних дефініцій) та містити певну кількість відповідей, одна або декілька яких є правильними (перевіряється глибина усвідомлення основних положень). За результатами тестування студенту необхідно звернутися до викладача, який не тільки перевірить правильність відповідей, але й може провести роботу над помилками. Результати тестування можуть розглядатися як підстави для концентрації більшої уваги на вивченні окремих питань навчальної дисципліни. Таким чином, другу частину завдань для самостійної роботи складають тестові завдання для перевірки і більш глибокого засвоєння студентом окремих питань криміналістики.

Треба зазначити, що самостійна робота студента здійснюється під керівництвом ведучого викладача, який викладає лекційний курс навчальної дисципліни.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИтема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Вивчити:

1.Поняття, предмет, система та завдання криміналістичної методики.

2. Поняття та предмет методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

3.Методика розслідування кримінальних правопорушень.


Законспектувати:

Методика розслідування кримінальних правопорушень.


Питання для самоконтролю:

1.Що складає предмет методики розслідування окремих видів та груп кримінальних правопорушень?

2.Яке співвідношення методики з іншими частинами науки криміналістики ?

3.Які задачі кожного етапу розслідування?

4. Яке криміналістичне поняття та зміст обставин, які підлягають встановленню?
Тестові завдання

ЗАВДАННЯ № 1. Методика розслідування кримінальних правопорушень у криміналістиці є:

а) основним розділом;

б) вступним розділом;

в) заключним розділом;

г) немає вірної відповіді.
ЗАВДАННЯ № 2. Вид окремої криміналістичної методики за об’ємом :

а) комплексна;

б) конкретна;

в) повна;

г) змішана.
ЗАВДАННЯ № 3. Окремі методики — це:

а) теоретичні основи, що включають дослідження предмета, системи й задач криміналістики;

б) кінцевий продукт усієї криміналістичної науки;

в) стійкі та повторювані криміналістичні системи;

г) немає вірної відповіді.
ЗАВДАННЯ № 4. Джерелом криміналістичної методики є:

а) право;

б) тактичні рекомендації;

в) відсоток розкриття кримінальних правопорушень;

г) усі відповіді вірні.
ЗАВДАННЯ № 5. Методика розслідування кримінальних правопорушень вивчає:

а) закономірності організації й здійснення розкриття, розслідування й попередження кримінальних правопорушень;

б) закономірності виникнення злочинної поведінки;

в) застосування науково-технічних засобів з метою збирання, фіксації й дослідження доказів;

г) закономірності злочинності.
ЗАВДАННЯ № 6. Криміналістична методична рекомендація — це:

а) науково розроблена й перевірена настанова з організації й здійснення розкриття; розслідування й попередження кримінального правопорушення конкретного виду;

б) характер закономірностей, які вивчаються криміналістикою;

в) типова система методичних рекомендацій;

г) немає вірної відповіді.
ЗАВДАННЯ № 7. Чи необхідно дотримуватися принципу законності при розробці методик розслідування кримінальних правопорушень:

а) так, якщо ця методика зачіпає права потерпілого;

б) так;

в) ні;


г) інший варіант.
ЗАВДАННЯ № 8. Організація процесу розслідування кримінальних правопорушень поділяється на:

а) 2 зтапи;

б) 3 зтапи;

в) судовий та слідчий;

г) немає вірної відповіді.
ЗАВДАННЯ № 9. Початковий етап розслідування — це:

а) основна частина процесу розслідування, спрямована на збирання й дослідження доказів;

б) оцінка зібраних доказів, виконання додаткових та повторних дій;

в) першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на вирішення загальних та специфічних задач;

г) інший варіант.
Тематика рефератів:

1. Поняття та предмет методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.2. Структура методики розслідування кримінальних правопорушень.
Література:

 1. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К., 2013.

 2. Бахін В.П., Садченко 0.0., Кузьмічов В.С. Потреби слідчої практики. – К., 1993.

 3. Бахин В.П. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел: Учебное пособие / В.П. Бахин, B.C. Кузьмичев, Е.Д. Лукьянчиков. - К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990. - 56 с.

 4. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

 5. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.

 6. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - Вып. 1-4. - СПб., 1992, 1993.

 7. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рассле­дования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.

 8. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 9. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 10. Дрозд В. Ю. Інсценування в контексті методики розслідування злочинів / В. Ю. Дрозд // Митна справа . - 2014. - № 1(2.2). - С. 191-197. 

 11. Железняк A.C. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия). Учебное пособие / Железняк A.C. - М.: МГИУ, 2007. - 126 с.

 12. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під редакцією П.В. Коляди. - К: ГСУ МВС, 2001. - 240 с.

 13. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали міжнародного круглого столу (Одеса, 30 травня 2014 р.) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 292 с.

 14. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - X.: Одіссей, 2009. - 960 с.

 15. Килессо Е.Г. Криминалистика + Криминалисты = Опыт борьбы с преступностью. Монография / Килессо EX., Комиссарова Я.В., Перч В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 200 с.

 16. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / Когутич II. – К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.

 17. Коновалова В. Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій // Вісник АПН України. – 2005. - №4 (43).

 18. Корноухов B.E. Предмет раздела науки криминалистики "Методика расследования отдельных видов преступлений" - Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2007. - 120 с.

 19. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 20. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. – К., 2000.

 21. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення. – К., 2005.

 22. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015.

 23. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 24. Настольная книга следователя. Тактические приёмы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие \ Под ред. А.И.Дворкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 640 с.

 25. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

 26. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста: Практ.пособие. – К.: Украина, 1995. – 423 с.

 27. Руководство для следователей \ Под ред.. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: Юрид. лит., 1997.

 28. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 29. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев, Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 30. Степанюк Р. Л.  Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України / Р. Л. Степанюк // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 138-145.

 31. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. – Харьков, 1998.

 32. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко. – Одеса, 2007.

 33. Филиппов А.Г. Криминалистическая методика. – М.: Юрайт, 2015.

 34. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы. – М.: Юстицинформ, 2011. - 128 с.

 35. Чурилов С.Н. Методика расследования преступления: общие положения / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2009. - 232 с.

 36. Чурилов С.Н. Общие положения методики расследования преступлений. – М., 2010.

 37. Шепитько В.Ю. Справочник следователя / В.Ю. Шепитько. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ Х. : Одиссей, 2010 . ─ 200 с.

 38. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2006. – 147 с. 

 39. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик / Б. В. Щур. – Х., 2010.

 40. Ярмиш О. Н.  "Творці" методик розслідування злочинів: професіонали чи переписувачі?  / О. Н. Ярмиш, А. В. Іщенко, В. С. Давиденко // Юридичний вісник. - 2014. - № 2. - С. 148-154. Тема 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Вивчити:

1.Поняття, елементи і структура криміналістичної характеристики.

2.Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень.

3.Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень.


Законспектувати:

Поняття, елементи і структура криміналістичної характеристики.


Питання для самоконтролю:

1.Що таке криміналістична характеристика кримінального правопорушення?

2.Які елементи включає в себе криміналістична характеристика кримінального правопорушення?

3.Чим відрізняються криміналістична та кримінально-правова характеристики кримінального правопорушення?

4.Яка криміналістична характеристика кримінальних правопорушень?

5.В чому полягає ситуаційний характер розслідування кримінальних правопорушень?

6.Які обставини підлягають доказу при розслідуванні кримінальних правопорушень?
Тестові завдання

ЗАВДАННЯ № 1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень — це:

а) відомості, необхідні для вірної організації слідчих (розшукових) дій від перевірки первинної інформація й до закінчення розслідування;

б) найбільш оптимальні плани й програми розслідування;

в) методики розслідувана двох та більше взаємопов'язаних видів кримінальних правопорушень;

г) немає вірної відповіді.
ЗАВДАННЯ № 2. Що з указаного не є елементом криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень?

а. Місце вчинення.

б. Особливості особи жертви.

в. Відмова підозрюваного давати показання.

г. Відсутність очевидців.
Тематика рефератів:

1. Сутність криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень.2. Елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень.
Література:

 1. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К., 2013.

 2. Бахін В.П., Садченко 0.0., Кузьмічов В.С. Потреби слідчої практики. – К., 1993.

 3. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

 4. Весельский В. Криміналістична характеристика злочинів // Право України. – 2001. - №5.

 5. Вещественные доказательства: информационные технологии процессуального доказывания \ под ред. В.Я. Колдина. – М., 2002.

 6. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.

 7. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - Вып. 1-4. - СПб., 1992, 1993.

 8. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рассле­дования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.

 9. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 10. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 11. Дрозд В. Ю. Інсценування в контексті методики розслідування злочинів / В. Ю. Дрозд // Митна справа . - 2014. - № 1(2.2). - С. 191-197. 

 12. Железняк A.C. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия). Учебное пособие / Железняк A.C. - М.: МГИУ, 2007. - 126 с.

 13. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під редакцією П.В. Коляди. - К: ГСУ МВС, 2001. - 240 с.

 14. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали міжнародного круглого столу (Одеса, 30 травня 2014 р.) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 292 с.

 15. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - X.: Одіссей, 2009. - 960 с.

 16. Килессо Е.Г. Криминалистика + Криминалисты = Опыт борьбы с преступностью. Монография / Килессо EX., Комиссарова Я.В., Перч В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 200 с.

 17. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / Когутич II. – К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.

 18. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. – X., 1985.

 19. Корноухов B.E. Предмет раздела науки криминалистики "Методика расследования отдельных видов преступлений" - Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2007. - 120 с.

 20. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 21. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. – К., 2000.

 22. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення. – К., 2005.

 23. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015.

 24. Литвинов А.Н. Логика в следственной и экспертной деятельности: проблемы применения и оценки: учеб. пособие для студентов юридических вузов и фак. - М.: Юркнига, 2005. - 112 с.

 25. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 26. Настольная книга следователя. Тактические приёмы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие \ Под ред. А.И.Дворкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 640 с.

 27. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее исполь­зование в следственной практике. – Волгоград, 1997.

 28. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

 29. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста: Практ.пособие. – К.: Украина, 1995. – 423 с.

 30. Руководство для следователей \ Под ред.. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: Юрид. лит., 1997.

 31. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 32. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев, Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 33. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів. – К., 1997.

 34. Степанюк Р. Л.  Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України / Р. Л. Степанюк // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 138-145.

 35. Сьоміна Н.А. Генезис криміналістичного вчення про механізм вчинення злочину Адвокат. - №2 (113). - 2010. - С. 41-44.

 36. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. – Харьков, 1998.

 37. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко. – Одеса, 2007.

 38. Филиппов А.Г. Криминалистическая методика. – М.: Юрайт, 2015.

 39. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы. – М.: Юстицинформ, 2011. - 128 с.

 40. Чурилов С.Н. Методика расследования преступления: общие положения / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2009. - 232 с.

 41. Чурилов С.Н. Общие положения методики расследования преступлений. – М., 2010.

 42. Чурилов С.Л. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие / Чурилов С.Л. - М.: Юстицинформ, 2010. - 136 с.

 43. Шепитько В.Ю. Справочник следователя / В.Ю. Шепитько. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ Х. : Одиссей, 2010 . ─ 200 с.

 44. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2006. – 147 с. 

 45. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик / Б. В. Щур. – Х., 2010.

 46. Ярмиш О. Н.  "Творці" методик розслідування злочинів: професіонали чи переписувачі?  / О. Н. Ярмиш, А. В. Іщенко, В. С. Давиденко // Юридичний вісник. - 2014. - № 2. - С. 148-154. Тема 3. СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ


Вив­чи­ти:

1. Криміналістичні ознаки організованої злочинної групи.

2. Виникнення, розвиток і зміст групової злочинної діяльності.

3. Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань.

4. Мафіозні клани та їхні корумповані зв’язки.

5. Сучасні засоби і методи діяльності злочинних угруповань. Чинники, що впливають на кількісно-якісний склад злочинної групи, вибір нею способів підготовки, вчинення і приховування кримінальних правопорушень.


Законспектувати:

Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань.


Питання для самоконтролю:

1. За якими критеріями можуть бути диференційовані організовані злочинні угруповання?

2. У чому можуть виявлятися ознаки організованості та стійкості злочинної групи?

3. Які обставини необхідно з'ясовувати при розслідуван­ні злочинів, що вчиняються організованими групами?


Тестові завдання:

У кримінальному провадженні про крадіжку з мага­зину було встановлено, що організатором кримінального правопорушення є раніше судимий Кулько, який, однак, сам у магазин не проникав. Це робили Журін (зломлював двері) і Проценко. У вчиненні крадіжки брав участь студент радіотех­нічного технікуму Івасьов, який відключив сигналізацію. Всі підозрювані затримані. Кого з них доцільно допитати першим?

1. Кулька.

2. Журіна.

3. Проценка.

4.Івасьова.


Тематика рефератів:

Криміналістичні ознаки організованої злочинної групи.


Література:

 1. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений. – Х., 2006.Аркуша Л.І. Характеристика психічних особливостей особистості злочинців, які здійснюють легалізацію доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності /Л.І. Аркуша// Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15 грудня 2010 року. – Одеса: ОДУВС, 2010. – С. 10-11.

 2. Бахін В.П. Следственная практика (проблемы и мнения). – К., 2002.

 3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001.

 4. Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І. та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука - 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка, 2001.- 544 с.: іл.

 5. Гилинский Я.И. Организованная преступность в России // Девиантность, преступность, социальный контроль. – СПб.:Юридический центр Пресс, 2004. – С.227-239.

 6. Головкін О.В. Групова злочинність та її місце у загальній структурі злочинності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 23. − К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України. − 2004. − С. 484−490.

 7. Головкін О.В. Кримінально-правові ознаки групового злочину // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. − К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. − 2004. − С. 517−524.

 8. Гриб В.Г. и др. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник. - М., 1998.

 9. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 10. Дергач Л. В. Тактична операція «Виявлення організатора злочинного угруповання, яке вчинює вимагання» / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ : тези доп. круглого столу, (Київ, 3 берез. 2010 р.) / [ред. кол. : В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін.]. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 32–34.

 11. Закалюк А.П. Організована злочинна діяльність: сутність та потреби нормативного визначення // Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. - К.-Х.: Юрінком-Інтер, 2002.

 12. Іваненко І.В. Злочинна організація: окремі аспекти сучасного розуміння та відмінність від організованої групи // Часопис Київського університету права. – 2006. – 1. – С.144-147.

 13. Карпов Н. Особливості сучасної організованої злочинності // Юридична Україна. – 2006. – 6. – С.72-79.

 14. Криминалистика: учебник для вузов / сост.: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухов и др. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М. : НОРМА, 2010 . ─ 944 с.

 15. Криминалистика / [Агафонов В.В., Бурнашев H.A., Газизов В.А. и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2008. - 441 с.

 16. Криминалистика (Методика расследования отдельных видов преступлений) / Под ред. Н.М. Балашова. – М., 1993.

 17. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник для вузов / [Баянов А.И., Дмитренко Т.М., Жбанков В.А. и др]; под редакцией В.Я. Колдина. - М.: Зерцало-М, 2007. - 752 с.

 18. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

 19. Криміналістика : підруч. / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Хар. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.

 20. Криміналістика. / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

 21. Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірна, В.М. Бараняк, Є.В. Пряхін, О.М. Дуфенюк, С.І. Марко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 539 с.

 22. Криміналістика: навч.-практ. посіб. / O.A. Борідько, СВ. Діденко, В.В. Літвін, В.В. Логінова, К.В. Парасочкіна. - Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. - 269 с.

 23. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва та ін.; Акад. адвокатури України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.

 24. Криминалистика: Навч.посібник. / За ред. А.Ф. Волобуєва. – К.: КНТ, 2011.

 25. Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. ВолынскогоВ.П. Лаврова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 .  - 943 с.

 26. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

 27. Криминалистика. Ищенко Е.П., Топорков А.А. - Научно-практическое пособие - 2010. - 784 с.

 28. Криміналістика: посіб. для підготов. до іспитів / А.В. Кофанов, О.С. Кофанова. – К.: Ліпкан О.С., 2011. – 245 с.

 29. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / A.B. Кофанов, Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 279 с.

 30. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М.: Дело, 2001. – 800 с.

 31. Криміналістика: Навч.посібник. / За ред. В. С. Кузьмічова. – К., 2001.

 32. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

 33. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

 34. Криминалистика / Н.И.Порубов, Г.И.Грамович, А.Н.Порубов, Г.В.Федоров. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 639 с.

 35. Криміналістика: навчальний посібник / За заг. ред. Є.В.Пряхіна. – Львів, 2010.

 36. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995.

 37. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

 38. Криміналістика : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : Центр учбов. л-ри, 2013. – 200 с.

 39. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2012.

 40. Криміналістика: підручник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - [5-е вид., перероб. і доп.]. - X. : Право, 2011. - 464 с.

 41. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 42. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

 43. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. – К., 2012.

 44. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступ­ной деятельности. – Ульяновск, 1994.

Лисиченко В.К. Про визначення поняття „організована злочинність. – Ірпінь, 2001.

 1. Мельников А.М. Визначення групи осіб як суб’єкт злочину // Право України. – 2004. – №2. – С. 86-89.

 2. Мудрецька Г.В. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів / Г. В. Мудрецька // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С.155–158.

 3. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 4. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью // М.: ИНФРА – М., 1996. - 468 с.

 5. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: навч. посіб. /В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.М Плахотіна. – Одеса: Фенікс, 2010. – 286 с.

 6. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского и др. - М., 1996.

 7. Поплавський І.Г. Деякі висновки щодо функціонування та протидії міжнародним та міжрегіональним організованим злочинним формуванням // Визначальні тенденції генезису державності і права: Зб.наук.праць / За ред. В.І.Терентьєва, О.В.Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2007. – 732 с. – С.193-196.

 8. Проценко М.П. Застосування ревізій та перевірок для виявлення злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами у сфері економіки // Часопис Київського університету права. – 2006. – 1. – С.155-159.

 9. Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.- практ.посіб. / За ред. Я.Ю.Кондратьєва та ін. – К.: НАВСУ, 2002. – 436 с.

 10. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В. Криміналістика. Підручник. – К., 2015. – 544 с.

 11. Расследование дел об организации преступного сообщества // Руководство для следователей. Под ред. Н.А.Селиванова и др. - М., 1998. - Гл.38.

 12. Семикопний А.Д. Боротьба з загально кримінальним бандитизмом як один з пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період непу / А.Д. Семикопний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 52. – С. 45-52.

 13. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2007.

 14. Смирнов М. Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – 3. – С.76-82.

 15. Сорочик Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду у протидії організованій злочинності в Україні / Ю. Ю. Сорочик // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матер. ІІ наук.-практ. конф., 23 квітня 2010 р. – Одеса : ОДУВС, 2010. – С. 98–99.

 16. Сорочик Ю. Ю. Правовий статус органів протидії організованій злочинності у Німеччині / Ю. Ю. Сорочик // Зб. наук. праць кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету „Україна”: Випуск другий / за заг. редакцією д.ю.н., професора А. І. Берлача. – К. : Нова ідеологія, 2010. – 206 с. – С. 187–195.

 17. Тіщенко В.В., Аркуша Л.І., Плахотіна В.М. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: Курс лекцій. – Одеса, 2010. – 286 с.

 18. Ущаповський В. Використання методів соціології у дослідженні організованої злочинності // Право України. – 2006. – 4. – С.137-141.

 19. Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід’ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №5. – С.76-83.

 20. Хірсін А.В. Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинної діяльності, поєднаної з учиненням вбивств // Митна справа. – 2002. – № 2. – С. 100-105
  Шепітько В. Ю. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів \\ За редакцією професора В. Ю. Шепітька. – Х.: Видавництво “Право”, 1999. – 378 с.

 21. Шостко О. Визначення поняття «організована злочинність» у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України. – 2006. - № 1. – С.180-190.

 22. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М., 2008.

 23. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. - М.: Юристъ, 2002.

 24. Яницька Н.В. Запобігання злочинній діяльності груп молоді корисливо-насильницької спрямованості // Право України. -Київ, 2000. -№ 6. - С.96-100.

 25. Яцюк О.В. Поняття організованої злочинності та характеристика організованих злочинних угруповань // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2003.— №3.— С.215-223.

Тема 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Вивчити:

1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими зло­чинними утвореннями.

2. Зміст криміналістич­ної характеристики злочинів:

- типові слідчі ситуації, під якими розуміється характер вихідних даних;

- спосіб підготовки і вчинення злочину;

- спосіб приховання злочину, маскування;

- типові матеріальні сліди злочину і ймовірні місця їхнього перебування (слідова картина);

- предмет злочинного посягання;

- характеристика особистості злочинця;

- обстановка злочину (місце, час, інші обставини).Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка