Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»


Способи вчинення і приховання злочинів учасниками організованих злочинних утвореньСторінка6/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. Способи вчинення і приховання злочинів учасниками організованих злочинних утвореньЗаконспектувати:

Елементи криміналістичної характеристики злочинів, вчинених організованими зло­чинними утвореннями.


Питання для самоконтролю:

1. Фактори, що визначають особливості методики розкриття і розслідування організованої злочинної діяльності.

2. Криміналістична характеристика кримінального правопорушення

3. Значення криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень для розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.


Тестові завдання:

ЗАВДАННЯ № 1. Дані, що вказують на вчинення кримінального правопорушення групою осіб:

а) сліди крові; сліди рук і ніг, залишені різними особами; переміщення важких предметів;

б) сліди крові; сліди рук і ніг, залишені різними особами; кількість використаного посуду і залишків страв;

в) сліди знарядь злому; сліди пострілів, сліди крові.
ЗАВДАННЯ № 2. Що з указаного не є елементом криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень?

а. Місце вчинення.

б. Особливості особи жертви.

в. Відмова підозрюваного давати показання.

г. Відсутність очевидців.
Тематика рефератів:

Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами.


Література:

 1. Аркуша Л.І. Характеристика психічних особливостей особистості злочинців, які здійснюють легалізацію доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності /Л.І. Аркуша// Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15 грудня 2010 року. – Одеса: ОДУВС, 2010. – С. 10-11.

 2. Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І. та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука - 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка, 2001.- 544 с.: іл.

 3. Варцаба В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами (проблемы теории и практики) // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності: Зб. наук. статей / За ред. М.П.Орзіха, В.М.Дрьоміна. – Біб-ка журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНІКС, 2003. – С. 206-213.

 4. Весельский В. Криміналістична характеристика злочинів // Право України. – 2001. - №5.

 5. Головкін О.В. Групова злочинність та її місце у загальній структурі злочинності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 23. − К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України. − 2004. − С. 484−490.

 6. Головкін О.В. Кримінально-правові ознаки групового злочину // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. − К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. − 2004. − С. 517−524.

 7. Дергач Л. В. Розслідування вимагань, які вчинюють організовані злочинні групи, у сучасних умовах / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : (Запоріжжя, 5 листоп. 2010 р.) : у 3 ч. – Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2010. –
  Ч. І. – С. 174–176.

 8. Дергач Л. В. Тактична операція «Виявлення організатора злочинного угруповання, яке вчинює вимагання» / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ : тези доп. круглого столу, (Київ, 3 берез. 2010 р.) / [ред. кол. : В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін.]. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 32–34.

 9. Закалюк А.П. Організована злочинна діяльність: сутність та потреби нормативного визначення // Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. - К.-Х.: Юрінком-Інтер, 2002.

 10. Іваненко І.В. Злочинна організація: окремі аспекти сучасного розуміння та відмінність від організованої групи // Часопис Київського університету права. – 2006. – 1. – С.144-147.

 11. Карпов Н. Особливості сучасної організованої злочинності // Юридична Україна. – 2006. – 6. – С.72-79.

 12. Криминалистика: учебник для вузов / сост.: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухов и др. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М. : НОРМА, 2010 . ─ 944 с.

 13. Криминалистика / [Агафонов В.В., Бурнашев H.A., Газизов В.А. и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2008. - 441 с.

 14. Криминалистика (Методика расследования отдельных видов преступлений) / Под ред. Н.М. Балашова. – М., 1993.

 15. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник для вузов / [Баянов А.И., Дмитренко Т.М., Жбанков В.А. и др]; под редакцией В.Я. Колдина. - М.: Зерцало-М, 2007. - 752 с.

 16. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

 17. Криміналістика : підруч. / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Хар. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.

 18. Криміналістика. / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

 19. Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірна, В.М. Бараняк, Є.В. Пряхін, О.М. Дуфенюк, С.І. Марко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 539 с.

 20. Криміналістика: навч.-практ. посіб. / O.A. Борідько, СВ. Діденко, В.В. Літвін, В.В. Логінова, К.В. Парасочкіна. - Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. - 269 с.

 21. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва та ін.; Акад. адвокатури України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.

 22. Криминалистика: Навч.посібник. / За ред. А.Ф. Волобуєва. – К.: КНТ, 2011.

 23. Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. ВолынскогоВ.П. Лаврова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 .  - 943 с.

 24. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

 25. Криминалистика. Ищенко Е.П., Топорков А.А. - Научно-практическое пособие - 2010. - 784 с.

 26. Криміналістика: посіб. для підготов. до іспитів / А.В. Кофанов, О.С. Кофанова. – К.: Ліпкан О.С., 2011. – 245 с.

 27. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / A.B. Кофанов, Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 279 с.

 28. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М.: Дело, 2001. – 800 с.

 29. Криміналістика: Навч.посібник. / За ред. В. С. Кузьмічова. – К., 2001.

 30. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

 31. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

 32. Криминалистика / Н.И.Порубов, Г.И.Грамович, А.Н.Порубов, Г.В.Федоров. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 639 с.

 33. Криміналістика: навчальний посібник / За заг. ред. Є.В.Пряхіна. – Львів, 2010.

 34. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995.

 35. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

 36. Криміналістика : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : Центр учбов. л-ри, 2013. – 200 с.

 37. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2012.

 38. Криміналістика: підручник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - [5-е вид., перероб. і доп.]. - X. : Право, 2011. - 464 с.

 39. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 40. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

 41. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. – К., 2012.

 42. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступ­ной деятельности. – Ульяновск, 1994.

 43. Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности. Ставрополь. 1996.

 44. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015.

 45. Лисиченко В.К. Про визначення поняття „організована злочинність. – Ірпінь, 2001.

 46. Мельников А.М. Визначення групи осіб як суб’єкт злочину // Право України. – 2004. – №2. – С. 86-89.

 47. Мікулін В. Проблеми доказування обвинувачення про злочини, вчинені в організованих формах // Вісник Академії правових наук України. – 2007. -1. – С.193-199.

 48. Мірошниченко С. Організація діяльності прокуратури із запобігання організованої злочинності // Право України. – 2006. – 11. – С.70-73.

 49. Мудрецька Г.В. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів / Г. В. Мудрецька // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С.155–158.

 50. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью // М.: ИНФРА – М., 1996. - 468 с.

 51. Організована злочинність та корупція: нормативно-правове забезпечення боротьби / Автори-упорядники Кузьмічов В.С., Сервецький І.В., Старушкевич А.В. - К., 1998.

 52. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: навч. посіб. /В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.М Плахотіна. – Одеса: Фенікс, 2010. – 286 с.

 53. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского и др. - М., 1996.

 54. Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.- практ.посіб. / За ред. Я.Ю.Кондратьєва та ін. – К.: НАВСУ, 2002. – 436 с.

 55. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В. Криміналістика. Підручник. – К., 2015. – 544 с.

 56. Расследование дел об организации преступного сообщества // Руководство для следователей. Под ред. Н.А.Селиванова и др. - М., 1998. - Гл.38.

 57. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 58. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев -.Я., Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 59. Саинчин А.С. Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность: понятие и особенности тактики розыска и задержания подозреваемых и обвиняемых: Учебное пособие. – О.: Фенікс, 2007 – 208 с.

 60. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 61. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2007.

 62. Смирнов М. Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – 3. – С.76-82.

 63. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко. – Одеса, 2007.

 64. Тіщенко В.В., Аркуша Л.І., Плахотіна В.М. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: Курс лекцій. – Одеса, 2010. – 286 с.

 65. Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід’ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №5. – С.76-83.

 66. Хірсін А.В. Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинної діяльності, поєднаної з учиненням вбивств // Митна справа. – 2002. – № 2. – С. 100-105
  Шепітько В. Ю. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів \\ За редакцією професора В. Ю. Шепітька. – Х.: Видавництво “Право”, 1999. – 378 с.

 67. Шостко О. Визначення поняття «організована злочинність» у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України. – 2006. - № 1. – С.180-190.

 68. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М., 2008.

 69. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. – М.: Норма, 2015.

 70. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. - М.: Юристъ, 2002.

 71. Яницька Н.В. Запобігання злочинній діяльності груп молоді корисливо-насильницької спрямованості // Право України. -Київ, 2000. -№ 6. - С.96-100.

 72. Яцюк О.В. Поняття організованої злочинності та характеристика організованих злочинних угруповань // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2003.— №3.— С.215-223.Тема 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчити:

1.Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, учинених кримінальним угрупованням.

2.Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених кримінальним угрупованням.

3.Методика розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою злочинною групою.

4.Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених кримінальним угрупованням.
Законспектувати:

Значення криміналістичної методики для практики розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.


Питання для самоконтролю:

Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка