Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»Сторінка7/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.Тактика взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими службами правоохоронних органів, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень.


За якими напрямами може відбуватися взаємодія слід­чого з оперативно-розшуковими органами по даній категорії справ?
Тестові завдання:

1.Завдання криміналістичної методики - це ...

 1. розробка рекомендацій з найбільш ефективного використання науково-технічних засобів і технічних прийомів при розслідуванні злочинів;

 2. визначення обставин, що підлягають установленню у ході досудової перевірки матеріалів;

 3. створення системи криміналістичних рекомендацій з розслідування окремих видів злочинів;

 4. розробка теоретичних і практичних основ доказування на досудовом слідстві й судовому розгляді;

 5. (всі відповіді правильні).

3.У зміст загальних положень методики розслідування окремих видів злочинів не входить

 1. поняття і сутність слідчої ситуації;

 2. загальні положення використання спеціальних знань у розслідуванні;

 3. поняття етапів розслідування; завдання і загальна характеристика кожного етапу;

 4. загальні положення взаємодії слідчого з іншими службами правоохоронних органів;

 5. порядок дій слідчого на кожному етапі з обліком виникаючих при цьому типових слідчих ситуацій; особливості тактики слідчих дій, організаційних і інших заходів.

4.У зміст методики розслідування злочину конкретного виду не входять...

 1. обставини, що підлягають установленню при розслідуванні злочинів даного виду;

 2. криміналістичні характеристики даного виду злочину;

 3. поняття, сутність і значення криміналістичної характеристики злочину;

 4. особливості планування початкового етапу розслідування;

 5. особливості застосування спеціальних знань.

Тематика рефератів:

1.Поняття та предмет методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.2. Поняття, сутність та класифікація слідчих ситуацій.
Література:

 1. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений. – Х., 2006.

 2. Бахін В.П. Следственная практика (проблемы и мнения). – К., 2002.

 3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001.

 4. Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І. та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука - 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка, 2001.- 544 с.: іл.

 5. Бобрицький Л. В.  Проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями, у контексті нового кримінального процесуального законодавства [Електронний ресурс] / Л. В. Бобрицький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2013. - № 2. - С. 3-8.

 6. Букаев Н.М., Зорина И.Б. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ: учебно-практическое пособие. – Ростов н\Д.: Феникс, 2007. – 190 с.

 7. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 8. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 9. ДанилюкМ.І. Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування корупційних правопорушень, вчинених представниками органів місцевої влади [Електронний ресурс] / М. І. Данилюк // Актуальні проблеми права: теорія і практика . - 2013. - № 26. - С. 263-269. 

 10. Дергач Л. В. Розслідування вимагань, які вчинюють організовані злочинні групи, у сучасних умовах / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : (Запоріжжя, 5 листоп. 2010 р.) : у 3 ч. – Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2010. –
  Ч. І. – С. 174–176.

 11. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - X.: Одіссей, 2009. - 960 с.

 12. Кимлик Н. В.Тактичні прийоми розслідування злочинних корупційних діянь за новим КПК України / Н. В. Кимлик // Європейські перспективи . - 2012. - № 4(1). - С. 142-146. 

 13. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / Когутич II. – К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.

 14. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. - М.: СПАРК, 1999. - С. 57-58.

 15. Комаров И. М. Криминалистические операции досудебного производства – М., 2013.

 16. Коновалова В. Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій // Вісник АПН України. – 2005. - №4 (43).

 17. Криминалистика: учебник для вузов / сост.: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухов и др. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М. : НОРМА, 2010 . ─ 944 с.

 18. Криминалистика / [Агафонов В.В., Бурнашев H.A., Газизов В.А. и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2008. - 441 с.

 19. Криминалистика (Методика расследования отдельных видов преступлений) / Под ред. Н.М. Балашова. – М., 1993.

 20. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник для вузов / [Баянов А.И., Дмитренко Т.М., Жбанков В.А. и др]; под редакцией В.Я. Колдина. - М.: Зерцало-М, 2007. - 752 с.

 21. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

 22. Криміналістика : підруч. / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Хар. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.

 23. Криміналістика. / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

 24. Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірна, В.М. Бараняк, Є.В. Пряхін, О.М. Дуфенюк, С.І. Марко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 539 с.

 25. Криміналістика: навч.-практ. посіб. / O.A. Борідько, СВ. Діденко, В.В. Літвін, В.В. Логінова, К.В. Парасочкіна. - Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. - 269 с.

 26. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва та ін.; Акад. адвокатури України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.

 27. Криминалистика: Навч.посібник. / За ред. А.Ф. Волобуєва. – К.: КНТ, 2011.

 28. Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. ВолынскогоВ.П. Лаврова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 .  - 943 с.

 29. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

 30. Криминалистика. Ищенко Е.П., Топорков А.А. - Научно-практическое пособие - 2010. - 784 с.

 31. Криміналістика: посіб. для підготов. до іспитів / А.В. Кофанов, О.С. Кофанова. – К.: Ліпкан О.С., 2011. – 245 с.

 32. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / A.B. Кофанов, Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 279 с.

 33. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М.: Дело, 2001. – 800 с.

 34. Криміналістика: Навч.посібник. / За ред. В. С. Кузьмічова. – К., 2001.

 35. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

 36. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

 37. Криминалистика / Н.И.Порубов, Г.И.Грамович, А.Н.Порубов, Г.В.Федоров. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 639 с.

 38. Криміналістика: навчальний посібник / За заг. ред. Є.В.Пряхіна. – Львів, 2010.

 39. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995.

 40. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

 41. Криміналістика : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : Центр учбов. л-ри, 2013. – 200 с.

 42. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2012.

 43. Криміналістика: підручник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - [5-е вид., перероб. і доп.]. - X. : Право, 2011. - 464 с.

 44. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 45. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

 46. Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности. Ставрополь. 1996.

 47. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: учебник для студентов вузов / под общ. ред. В.Н. Карагодина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 с.

 48. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 49. Організована злочинність та корупція: нормативно-правове забезпечення боротьби / Автори-упорядники Кузьмічов В.С., Сервецький І.В., Старушкевич А.В. - К., 1998.

 50. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: навч. посіб. /В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.М Плахотіна. – Одеса: Фенікс, 2010. – 286 с.

 51. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского и др. - М., 1996.

 52. Расследование дел об организации преступного сообщества // Руководство для следователей. Под ред. Н.А.Селиванова и др. - М., 1998. - Гл.38.

 53. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

 54. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 55. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев -.Я., Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 56. Саинчин А.С. Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность: понятие и особенности тактики розыска и задержания подозреваемых и обвиняемых: Учебное пособие. – О.: Фенікс, 2007 – 208 с.

 57. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 58. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко. – Одеса, 2007.

 59. Тіщенко В.В., Аркуша Л.І., Плахотіна В.М. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: Курс лекцій. – Одеса, 2010. – 286 с.

 60. Чурилов С.Н. Методика расследования преступления: общие положения / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2009. - 232 с.

 61. Шепітько В. Ю. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів \\ За редакцією професора В. Ю. Шепітька. – Х.: Видавництво “Право”, 1999. – 378 с.

 62. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учеб.пособ. – М.: ЗАО «Юстицинформ», - 2006. -147 с.

 63. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М., 2008.

 64. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. – М.: Норма, 2015.

 65. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. - М.: Юристъ, 2002.Тема 6. ВИСУВАННЯ ВЕРСІЙ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ.

СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ПОЧАТКОВОГО І НАСТУПНОГО ЕТАПІВ РОЗСЛІДУВАННЯ


Вив­чи­ти:

1.Слідча ситуація: поняття, фактори, складові елементи та принципи її оцінки. Типові криміналістичні ситуації при розслідуванні діяльності організованих злочинних формувань

2. Поняття, види криміналістичних версій та їх значення в розслідуванні кримінальних правопорушень.

3.Висування версій і організація розслідування кримінальних правопорушень, вчинених кримінальним угрупованням.

5. Поняття організації розслідування та планування роз­слідування, його принципи і елементи.

6. Виявлення ознак вчинення злочину організованою групою

7. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій.

Питання для самоконтролю:

1.Які особливості розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними формуваннями?

2.Які психологічні фактори визначають специфіку розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними формуваннями?

3.Що входить в предмет доказування при розслідуванні кримінальних правопорушень, , учинених організованими злочинними формуваннями?

4.Які дані огляду місця події свідчать, що кримінальне правопорушення вчинено організованими злочинними формуваннями?

5.Які особливості провадження окремих слідчиїх (розшукових) дій?


Законспектувати:

Поняття і значення планування розслідування.


Питання для самоконтролю:

Що таке слідча ситуація?

Яка роль слідчих ситуацій в виборі тактики проведення слідчих (розшукових) дій?

Що ми розуміємо під плануванням розслідування?

Назвіть принципи та елементи планування.

Яка роль версій в плануванні розслідування?

Назвіть структуру версій та їх класифікацію.

Яке місце займають логіка та психологія в природі версій?

В чому проявляється роль типічних версій в розкритті кримінальних правопорушень?

Які вимоги пред являються до слідчих версій?

Які існують прийоми побудови та перевірки версій?

Яке співвідношення слідчої, пошукової , експертної та судової версії?

Які їснують види та форми планування?

Як виконується планування по окремому кримінальному провадженні?

Які особливості планування початкового етапу розслідування?

В чому полягає планування наступного етапу розслідування?

Яка допоміжна документація використовується при плануванні розслідування?

У чому полягають особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами?

Які обставини має охоплювати предмет допиту орга­нізатора (керівника) злочинної групи?

Які обставини має охоплювати предмет допиту вико­навця злочину?

У чому полягають особливості проведення обшуку при розслідуванні даної категорії злочинів?

Які можливості надає зняття інформації з каналів зв'язку при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами?


Тестові завдання

1. Слідча ситуація –

а) це реальне положення матеріальних речей, явищ, подій і фактів, з якими стикається суб’єкт у практичній предметно-перетворюючий діяльності;

б) динамічна категорія, коли суб’єкт обирає знаряддя праці і прогнозує спосіб їх застосування в ситуації, яка склалася;

в) наслідок планування інтелектуальної і предметно-перетворюючої діяльності суб’єкта.
2. Планування –

а) це реальне положення матеріальних речей, явищ, подій і фактів, з якими стикається суб’єкт у практичній предметно-перетворюючий діяльності;

б) динамічна категорія, коли суб’єкт обирає знаряддя праці і прогнозує спосіб їх застосування в ситуації, яка склалася;

в) наслідок планування інтелектуальної і предметно-перетворюючої діяльності суб’єкта.


3. Планування розслідування — це:

а) криміналістична характеристика кримінальних правопорушень;

б) особливості організації робочого місця слідчого;

в) визначення найбільш раціональної послідовності слідчих (розшукових) дій;

г) немає вірної відповіді.
4. Тактичний прийом –

а) динамічна категорія, коли суб’єкт обирає знаряддя праці і прогнозує спосіб їх застосування в ситуації, яка склалася;

б) спосіб, рекомендація, лінія поведінки, спосіб дії, модель, програма, організаційний захід, система форм рухів суб’єкта;

в) наслідок планування інтелектуальної і предметно-перетворюючої діяльності суб’єкта.


5. Тактична операція –

а) це засіб діяльності слідчого, застосовуваний для вирішення тактичних завдань, що виникають при розкритті, розслідуванні і попередженні кримінальних правопорушень;

б) це реальне положення матеріальних речей, явищ, подій і фактів, з якими стикається суб’єкт у практичній предметно-перетворюючий діяльності;

в) поєданність чогось у певному порядку, система прийомів і методів для здійснення складного задуму, хитрування, виверт.

6. Тактична комбінація –

а) поєданність чогось у певному порядку, система прийомів і методів для здійснення складного задуму, хитрування, виверт;

б) це засіб діяльності слідчого, застосовуваний для вирішення тактичних завдань, що виникають при розкритті, розслідуванні і попередженні кримінальних правопорушень;

в) засоби криміналістичної тактики.


Ситуаційні завдання:

Задача 1. Близько 22-ї години 5 березня в відділ поліції звернулася гр-ка Ж. із заявою про вчинений на неї розбійний напад. Вона повідомила, що приблизно о 18 годині прилетіла із Ужгорода, куди прибула з комерційної поїздки до Угорщини. Її погодився підвезти водій автомашини “Москвич”, з номера якого вона запам’ятала цифри “69-10”, оскільки вони збігаються з роком і місяцем її народження. При виїзді з аеропорту до них підсіли юнак і дівчина. Через деякий час водій звернув на бокову неосвітлену дорогу, що веде до лісу, а її вдарили чимось по голові. Опритомнівши через деякий час, Ж. побачила, що знаходиться на узбіччі дороги в кущах. Скільки вона пролежала непритомною, не знає, бо годинник у неї зняли злочинці. Крім того, в автомашині залишалися всі речі. З неї також зняли пальто.

Ж. насилу дійшла до траси, що з’єднує аеропорт з містом, і тролейбусом доїхала до відділу поліції. Ж. була без верхнього одягу, дуже схвильована, говорила повільно, із зупинками. Помічник чергового викликав “Швидку допомогу”, лікар якої запропонував негайно госпіталізувати Ж.Завдання

Побудувати з належною аргументацією відповідно до умов ситуації, наведеної в задачі, версії стосовно події в цілому і окремих її обставин; класифікувати висунуті версії за прийнятими в криміналістиці підставами; спрогнозувати значення побудованих версій для розслідування злочину (викласти окремо).


Вироблення вмінь:

Скласти план розслідування кримінального правопорушення за наданою фабулою.


Тематика рефератів:

1. Роль слідчої версії в розслідуванні кримінальних правопорушень.

2. Перевірка версій як зміст процесу розслідування кримінального правопорушення.

3. Планування розслідування кримінального правопорушення


Література:

 1. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – М.: Юрид. лит., 1978. – 104 с.

 2. Еникеев М. И. Следственные действия: психология, тактика, технология / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. – М., 2011.

 3. Железняк A.C. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия). Учебное пособие / Железняк A.C. - М.: МГИУ, 2007. - 126 с.

 4. Зорин Г.А. Использование криминалистических игр, инверсий, эффектов и тактических ловушек при расследовании, обвинении и защите по уголовным делам. Учебно-методическое пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 360 с.

 5. Комиссаров В. И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития / В. И. Комиссаров. – М., 2009.

 6. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 7. Криміналістична тактика: щодо визначення поняття / М. А. Погорецький, Д. Б.Сергєєва// Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія"Право". – 2012. –No1(5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pmasvp.pdf.

 8. Криминалистическая тактика / Под ред. В.И Киреева. – М., 1991.

 9. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. – К., 2012.

 10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х., 2012.

 11. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. Научно-практическое пособие / Мерецкий Н.Е. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 368 с.

 12. Рыжаков А.П. Следственные действия. – М., 2001.

 13. Следственные действия: психология, тактика, технология. / Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. – М.: Книга - 2011. — 216 с.

 14. Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики). Научно-методической пособие / Соловьев А.Б. - М: Юрлитинформ, 2006. - 216 с.

 15. Шевчук В. Функції тактичних операцій у кримінальному провадженні // Право України. – 2014. – №1. – 266-273.

 16. Шепитько В.Ю. Криминалистична тактика (системно-структурний аналіз): Монографія. – Х.: Харків юрид., 2007.

 17. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики. – Х., 2002.Тема 7. РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСНО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Вив­чи­ти:

1. Криміналістична характеристика корисно-насильницьких злочинів.

2. Джерела первісної інформації про ці кримінальні правопорушення.

3. Типові слідчі ситуації у справах про корисно-насильницьких злочинів та відповідний ним алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій.

4. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду місця події і речових доказів, освідування і інших С(Р)Д.

5. Призначення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз.

6. Планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій: обшуку, призначення судових експертиз, слідчого експерименту та ін.
Законспектувати:

Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених кримінальним угрупованням.


Питання для самоконтролю:

1.Які особливості розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними формуваннями?

2.Які психологічні фактори визначають специфіку розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними формуваннями?

3.Що входить в предмет доказування при розслідуванні кримінальних правопорушень, , учинених організованими злочинними формуваннями?

4.Які дані огляду місця події свідчать, що кримінальне правопорушення вчинено організованими злочинними формуваннями?

5.Які особливості провадження окремих слідчиїх (розшукових) дій?


Тестові завдання:

ЗАВДАННЯ1. В одному із сільських районів здійснено ряд злочинних нападів на каси з використан­ням вогнепальної зброї. Діяли два злочинці в масках. Встановити їх не вдалося, розслідування було припинене. Через місяць за крадіжку автомашини були затримані Воронцов і Молєв. При затриманні Молєв пробував скористатися револьвером. Враховуючи поведінку затриманих, виникла версія про їхню причетність до розбійного нападу на каси. Яку слідчу (розшукову) дію необхідно провести пер­шою в даній ситуації для перевірки версії?

1. Обшук.

2. Допит.

3. Відібрання зразків і призначення експертиз.

4. Одночасний допит.

ЗАВДАННЯ2. У кримінальному провадженні про розбійний напад на квартиру Пудова, оглядаючи місце події, було виявлено слід пальця руки. Потерпілий добре запам’ятав зовнішність нападника і описав його. Оперативним працівником була встановлена людина, схожа за ознаками на злочинця, - недавно звільнений з місць позбавлен­ня волі Костров. Яку слідчу (розшукову) дію необхідно провести в даній ситуації першою?

1. Допит Кострова.

2. Пред’явлення для впізнання Кострова.

3. Відібрання зразків і призначення дактилоскопічної екс­пертизи.

4. Обшук за місцем проживання Кострова.
ЗАВДАННЯ № 3. Протягом року в місті було вчинено ряд розбійних нападів на квартири громадян. Напади здійснювали троє чоловіків, описати яких потерпілі не змогли. З квартир викрадено гроші та ювелірні прикра­си. Через невстановлення злочинців розслідування було припинено. Але за якийсь час у відділ міліції за вчинене хуліганство достави­ли Сажина, в якого було вилучено кілька ювелірних при­крас, схожих на ті, що знаходилися в розшуку. Яку слідчу (розшукову) дію у зв’язку з даною обставиною необхідно провести першою?

1. Обшук за місцем проживання Сажина.

2. Пред’явлення для впізнання Сажина.

3. Пред’явлення для впізнання ювелірних прикрас.

4. Допит Сажина.
ЗАВДАННЯ № 4. У ході розслідування викрадення грошей із приміщення відділення зв’язку було встановлено, що кражі передувала ретельна підготовка до її здійснення. Вкажіть, для яких випадків характерна ретельна підготовка кражі.

1 Здійснення кражі особою, судимою за аналогічне кримінальне правопорушення.

2 Здійснення кражі групою осіб.

3 Здійснення кражі неповнолітніми.

4 Коли об’єктом кражі є каси ощадного банку або відділення зв’язку.
Ситуаційні завдання:

Задача № 1.

20 вересня 2014 р. о 10 годин ранку в відділ поліції по телефону поступило повідомлення про те, що в магазині № 2 здійснена вночі крадіжка та вбивство сторожа цього магазину.

Коли на місце пригоди прибули працівники міліції, на місці пригоди уже знаходилися продавець Русакова та завідуюча магазином Огнева.

Із попереднього їх опитування виявилося, що 19 вересня о 9 годин вечора Огнева, дочекавшись, поки сторож Крючков заступить на нічне чергування, разом з продавцем Русаковою пішла додому. Вранці 20 вересня на роботу першою прийшла Русакова, яка, побачивши, що двері магазину відкриті, ввійшла туди, думаючи, що Огнева вже в магазині. Там вона побачила весь у крові труп Крючкова. Вибігши із криком з магазину, вона сказала про те, що трапилося підійшовшій Огневій, після чого вони разом пішли в поштове відділення, розташоване поруч з магазином, і подзвонили в міліцію. Судячи по їх поведінці, обидві були вражені скоєним.

Оглядом місця пригоди встановлено, що все приміщення, займане магазином, складається із торгівельного залу розміром 20х18 метрів і підсобного приміщення, що до нього примикає.

В торгівельному залі розміщені два відділи: промтоварний та продовольчий ( де продаються спиртні напої та цигарки). На вхідних дверях в торгівельний зал з вулиці були виявлені сліди злому та інших пошкоджень в вигляді подряпин. В торгівельному залі магазину багато товару було розкидано на стелажах та на полу.

Торгівельний зал з підсобним приміщенням площиною 2х4 метра з’єднувався дверима, які на момент огляду виявилися відкритими навстіж. На дверях були сліди злому. В підсобному приміщенні біля дверей на підлозі в калюжі крові на спині лежав труп сторожа Крючкова, 55 років. На голові його були обширні пошкодження. В тому ж приміщенні на маленькому столі стояла порожня пляшка з-під горілки “Екстра”, два порожніх стакана та огризки хліба з сиром.

В трьох метрах від вхідних дверей магазину в кущах палісадника була виявлена нова дамська сорочка рожевого кольору з торгівельною етикеткою.

Слідчий порушив кримінальну справу. Допитана як свідок Огнева повідомила, що Крючков охороняв магазин з рушницею, яка була поламана. Постріл з неї не можна було зробити. Про це знали всі жителі селища і часто підшутковували над Крючковим, говорячи: ”Візьми краще свисток”.

27 вересня о 10 годин ранку в відділ міліції була доставлена рушниця, знайдена перехожим в придорожній канаві, в кущах міського парку, розташованого в пів кілометрі від магазину. Косарев, житель села, що приніс рушницю, повідомив, що в ранці 27 вересня о 9 годин ранку йшов на роботу і, перетинаючи міський парк, помітив в кущах придорожньої канави рушницю. Діставши її, став розглядати і згадав про пограбування магазину. Вирішивши, що ця рушниця може мати якесь відношення до події в магазині 20 вересня, він і приніс її слідчому.

В результаті оперативної роботи, проведеної за завданням слідчого, були зібрані додаткові дані про особистість Огневої та Русаковой. Виявилося, що вони живуть не за зароблені кошти. Серед їх приятелів є дехто Воронов та Семенов, які раніше були засуджені.

Завдання

1. Вкажіть, хто саме повинен прибути для огляду місця події і з якою криміналістичною технікою.

2. Дотримуючись процесуальних норм, складіть протокол на основі даних, викладених в умові задачі, і накресліть схему місця події за даною фабулою.

3. Змоделюйте модель особи злочинця в даному випадку.

4. Висуньте й обґрунтуйте слідчі версії.

5. Перелічіть, які слідчі (розшукові) дії та з якою метою необхідно провести.

6. Перелічіть, які документи та з якою метою необхідно вилучи­ти (затребувати) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

7. Чи можна при розслідуванні цього кримінального правопорушення використати можливості судової одорології для його розкриття, яким чином це можна відобразити в матеріалах кримінального провадження, як можуть бути оцінені результати.

8. Вкажіть, як можна використати можливості кримінальної реєстрації для розшуку злочинця, речей і таке інше.

9. Складіть план розслідування, включивши в нього слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові заходи, необхідні для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

10. Перелічіть, які слідчі (розшукові) дії та з якою метою необхідно буде про­вести в разі затримання особи, підозрюваної в скоєнні кримінального правопорушення.

Визначте, які експертизи повинні бути призначені і винесіть постанови

про призначення необхідних судових експертиз, вкажіть, які підготовчі заходи необ­хідно провести в ході підготовки до проведення цієї експертизи.


Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка