Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»Сторінка8/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тематика рефератів:

Криміналістична характеристика корисно-насильницьких злочинів, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями


Література:

 1. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений. – Х., 2006.

 2. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К., 2013.

 3. Берестнев М. А. Методика расследования разбойных нападений на автодорогах / М. А. Берестнев, А. Ю. Головин. – М., 2012.

 4. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

 5. Васюков В. Ф. Организационные и тактические особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности / В. Ф. Васюков. – М., 2012.

 6. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - Вып. 1-4. - СПб., 1992, 1993.

 7. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рассле­дования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.

 8. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 9. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 10. Дрозд В. Ю. Інсценування в контексті методики розслідування злочинів / В. Ю. Дрозд // Митна справа . - 2014. - № 1(2.2). - С. 191-197. 

 11. Железняк A.C. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия). Учебное пособие / Железняк A.C. - М.: МГИУ, 2007. - 126 с.

 12. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під редакцією П.В. Коляди. - К: ГСУ МВС, 2001. - 240 с.

 13.  Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали міжнародного круглого столу (Одеса, 30 травня 2014 р.) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 292 с.

 14. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - X.: Одіссей, 2009. - 960 с.

 15. Килессо Е.Г. Криминалистика + Криминалисты = Опыт борьбы с преступностью. Монография / Килессо EX., Комиссарова Я.В., Перч В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 200 с.

 16. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / Когутич II. – К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.

 17. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 18. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. – К., 2000.

 19. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення. – К., 2005.

 20. Лавров В.П. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 21. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015.

 22. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 23. Настольная книга следователя. Тактические приёмы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие \ Под ред. А.И.Дворкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 640 с.

 24. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

 25. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста: Практ.пособие. – К.: Украина, 1995. – 423 с.

 26. Руководство для следователей \ Под ред.. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: Юрид. лит., 1997.

 27. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 28. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев, Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 29. Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – О., 2002.

 30. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів / В. В. Тіщенко. – Одеса, 2007.

 31. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности: пособие для следователей органов внутренних дел. – М.: Деловой двор, 2008. – 98 с. 

 32. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2006. – 147 с. 


Тема 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Вив­чи­ти:

1. Джерела первісної інформації про вбивство.

2. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування вбивств.

3. Типові слідчі ситуації у провадженнях про вбивства та відповідний їм алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій.

4. Особливості тактики провадження огляду місця події, трупа й інших речових доказів.

5. Призначення судово-медичної та інших експертиз.

6. Встановлення і допит свідків у провадженнях про вбивство. Затримання і допит підозрюваних.

7. Планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій: обшуку, призначення судових експертиз, слідчого експерименту та ін.


Законспектувати:

Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених кримінальним угрупованням.


Питання для самоконтролю:

1.Які особливості розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними формуваннями?

2.Які психологічні фактори визначають специфіку розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними формуваннями?

3.Що входить в предмет доказування при розслідуванні кримінальних правопорушень, , учинених організованими злочинними формуваннями?

4.Які дані огляду місця події свідчать, що кримінальне правопорушення вчинено організованими злочинними формуваннями?

5.Які особливості провадження окремих слідчиїх (розшукових) дій?


Тестові завдання

ЗАВДАННЯ № 1. Дані, що вказують на вчинення кримінального правопорушення групою осіб:

а) сліди крові; сліди рук і ніг, залишені різними особами; переміщення важких предметів;

б) сліди крові; сліди рук і ніг, залишені різними особами; кількість використаного посуду і залишків страв;

в) сліди знарядь злому; сліди пострілів, сліди крові.


ЗАВДАННЯ № 2. Задачі розслідування кримінального правопорушення:

а) швидке встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

б) недопущення втрати доказів;

в) створювання умов для затримання підозрюваної особи.


ЗАВДАННЯ № 3. Причини несвоєчасного розкриття кримінального правопорушення:

а) фактори, що ускладнюють пізнання події і встановлення злочинця в умовах неочевидності (відсутність свідків, втрата слідів кримінального правопорушення);

б) помилки, які були допущені при розслідуванні (несвоєчасний виїзд на місце події, неякісний огляд місця події, неякісне проведення слідчих (розшукових) дій, невірна оцінка слідчої ситуації);

в) протидія розслідуванню.


ЗАВДАННЯ № 4. Що з указаного не є елементом криміналістичної характеристики вбивств?

1. Місце вбивства.

2. Особливості особи вбитого.

3. Відмова підозрюваного давати показання.

4. Відсутність очевидців.
Ситуаційні завдання:

Задача 1.

9 грудня 2014 року о 2.00 год. до відділу поліції зателефонував ведучий конструктор НДІ «Автогенмаш» Петров і повідомив, що повернувшись додому, застав вбитими двох своїх знайомих, яким здавав на ніч квартиру, 36 - літнього члена правління Банка «Діловий» Кравцова та його 19 річну подругу-москвичку Зарічну. Мужчина був убитий одним пострілом у голову, а жінка трьома пострілами в голову.

За словами сусіда з квартири виходили три чоловіка.


 1. Описати послідовні дії чергового відділу поліції згідно отриманого повідомлення.

 2. Описати організацію роботи на місці події та що саме в даному випадку слід вилучати при огляді місця події.

 3. Висунути версії та написати план слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів від імені слідчого згідно даного зразка:

План розслідування

по факту (короткий зміст фабули)
Версія № 1 ________________________________________


Обставини (питання), які необхідно з’ясувати

Слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи

Терміни та почерговість виконання

Виконавець

Примітки, відмітка про виконання

1

2

3

4

5

Примітка: відповідати на запитання чітко та лаконічно, висувати версії та планувати слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи конкретно, виходячи з інформації, даної у фабулі.


Тематика рефератів:

Криміналістична характеристика вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями


Література:

 1. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений. – Х., 2006.

 2. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К., 2013.

 3. Біляков А. М. Вплив алкогольної інтоксикації на структуру насильницької смерті киян молодого віку за матеріалами київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за 2001 – 2005 роки  / А. М. Біляков, І. А. Федотова // Вісник проблем біології і медицини . - 2014. - Вип. 3(2). - С. 393-395.

 4. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

 5. Вбивства на замовлення: попередження та розкриття / Никифорчук Д. Й., Ніколаюк С. І., Ю. Б. Ірхін та ін. – К., 2009.

 6. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - Вып. 1-4. - СПб., 1992, 1993.

 7. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рассле­дования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.

 8. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 9. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 10. Дрозд В. Ю. Інсценування в контексті методики розслідування злочинів / В. Ю. Дрозд // Митна справа . - 2014. - № 1(2.2). - С. 191-197. 

 11. Железняк A.C. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия). Учебное пособие / Железняк A.C. - М.: МГИУ, 2007. - 126 с.

 12. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під редакцією П.В. Коляди. - К: ГСУ МВС, 2001. - 240 с.

 13.  Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали міжнародного круглого столу (Одеса, 30 травня 2014 р.) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 292 с.

 14. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / Когутич II. – К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.

 15. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 16. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. – К., 2000.

 17. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення. – К., 2005.

 18. Лавров В.П. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 19. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015.

 20. Ларкін М.О. Тактико-криміналістичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі. // Вісник академії адвокатури України. - 3(19). - 2010. - С. 122-128.

 21. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: учебник для студентов вузов / под общ. ред. В.Н. Карагодина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 с.

 22. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 23. Настольная книга следователя. Тактические приёмы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие \ Под ред. А.И.Дворкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 640 с.

 24. Плевинскис П. В.    Специфика допроса, следственного эксперимента и проверки показаний на месте при расследовании преступлений против жизни и здоровья : монография / П. В. Плевинскис. ─ Черновцы : Финарт, 2012 . ─ 147 с.

 25. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

 26. Розслідування злочинів, повʼязаних із насильством у сімʼї : наук.-практ. рек. / О.В. Одерій, І.В. Кубарєв, С.О. Корона; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Промінь, 2011. – 132 с.

 27. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста: Практ.пособие. – К.: Украина, 1995. – 423 с.

 28. Руководство для следователей \ Под ред.. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: Юрид. лит., 1997.

 29. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 30. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев, Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 31. Шеремет А.П. Розслідування та запобігання вбивствам. – Чернівці, 2008.

 32. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2006. – 147 с. Тема 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ КОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчити:

1.Поняття і види кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.

2.Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.

3.Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.

4.Розслідування корупції.

5.Криміналістична характеристика корупційних кримінальних правопорушень.

6.Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні корупційних правопорушень.
Законспектувати:

Висунення типових версій і планування розслідування корупційної діяльності..


Питання для самоконтролю:

1.Які елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг?

2.Які типічні ситуації виникають при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг?

3.Як процесуально та тактично правильно провести затримання з полічним особи, яка одержала неправомірну вигоду?

4.Які експертизи призначаються при розслідуванні одержання неправомірної вигоди?

5.Які обставини сприяють вчиненню кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг?

6. Які профілактичні дії можна проводити в боротьбі з вчиненням кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг?

9.Назвіть типічні версії, що висуваються при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.

10.В чому полягає особливість провадження окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг?
Тестові завдання

ЗАВДАННЯ № 1. До групи злочинів у сфері службової діяльності віднесені:

а) види суспільно небезпечних діянь, що порушують функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ або організацій, незалежно від фор­ми власності та галузей діяльності службових осіб;

б) таємне викрадання чужого майна;

в) дослідження для вирішення питань, що потребують спеціальних знань.


ЗАВДАННЯ № 2. Для встановлення кримінального механізму службового діяння необхідно з’ясувати:

а) чи не має допитуваний дефектів органів чуттів і психіки, котрі можуть відбитися на характері і повноті сприйняття об’єкта, що впізнається, хто може підтвердити його показання;

б) у результаті яких дій службової особи була заподія­на істотна шкода державним або суспільним інтересам, що охороняються законом, правам і інтересам громадян, ін­тересам суб’єктів економічної діяльності, чи мало місце порушення службовою особою обумо­влених його службовим становищем обов’язків;

в) чи мав місце причинний зв’язок між злочинним діянням службової особи і наслідками, що наступили.


ЗАВДАННЯ № 3. Основними способами приховування службових кримінальних правопорушень є:

а) фальсифікація обліку і звітності; внесення змін до документів; заміна або виготовлення фіктивних докумен­тів; знищення документів; штатні переміщення; знищення матеріальних слідів кримінального правопорушення тощо;

б) обстановка, в якій готуються і вчиняються кримінальні правопорушення;

в) вірної відповіді не має.


ЗАВДАННЯ № 4. Найчастіше мотивами зловживання владою або службовим становищем бувають:

а) корислива або інша особиста заінтересованість, кар’єризм, помилково витлумачені про­фесійні або службові інтереси тощо;

б) законність виконаних службовою особою дій;

в) дії, у результаті яких службової особої була заподіяна істотна шкода державним або суспільним інтересам, що охороняються законом, правам і інтересам громадян, ін­тересам суб’єктів економічної діяльності.


ЗАВДАННЯ № 5. Службові злочини так чи інакше пов’язані з:

а) корупційними проявами, їх супроводжують діяння, що вчинюються в різних сферах діяльності, працівниками, що не є службовими особами;

б) тим, що злочинець для заволодіння майном потерпілого використовує близькі, довірчі стосунки з ним;

в) встановленням свідків.


ЗАВДАННЯ № 6. При розслідуванні зловживань, пов’язаних із пору­шенням технологічного процесу, випуском на товарний ринок або реалізацією недоброякісної продукції, необхідно:

а) провести огляд виробничого обороту, вилучити проби і зразки;

б) з’ясувати, чи не має допитуваний дефектів органів чуттів і психіки, котрі можуть відбитися на характері і повноті сприйняття об’єкта, хто може підтвердити його показання;

в) встановити, чи мав місце причинний зв’язок між злочинним діянням службової особи і наслідками, що наступили.


ЗАВДАННЯ № 7. Службова недбалість -

а) невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподія­ло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи гро­мадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;

б) неналежне виконання службових обов’язків виявля­ється в діях службової особи, хоча і здійснюваних у рам­ках службових обов’язків, але виконаних не відповідно до інтересів служби;

в) такі види суспільне небезпечних діянь, що порушують функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ або організацій, незалежно від фор­ми власності та галузей діяльності службових осіб.


ЗАВДАННЯ № 8. Що можна віднести до способів приховування службових злочинів:

а) штатні переміщення;

б) внесення змін до документів;

в) фальсіфікація обліку та звітності;

г) усе перелічені.
ЗАВДАННЯ № 9. Яка експертиза призначається для перевірки фінансових і господарських операцій підприємства, організації або окремих посадових осіб:

а) судово-економічна;

б) судово-технічна;

в) судово-технологічна;

г) судово-товарознавча.

ЗАВДАННЯ № 10. Службовими особами є:

а) Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків, або виконують такі обовязки за спеціальним повноваженням;

б) Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом;

в) Службовими особами є особи, які постійно здій­снюють функції представників влади, а також обіймають постійно на підприємствах, в установах чи органі­заціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організа­ційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повнова­женням;

г) Службовою особою є спеціальний суб'єкт злочину, елементом функціонування соціального інституту, своєю діяльністю зсередини руйнує систему забезпечення безпечного існування особи, суспільства, держави тоді, коли суб'єкт замість виконання визначених його соціальною роллю (станом) корисних функцій шляхом дії чи бездіяльності, пов'язаного з його статусними характеристиками, заподіює шкоди позначеним об'єктам кримінально-правової охорони.


ЗАВДАННЯ11. Де дається визначення службової особи:

а) у ст. 11 «Поняття злочину» КК України;б) у ст. 18 «Суб'єкт злочину» та у примітці до ст. 364 «Зловживання
владою або службовим становищем» КК України;

в) у примітці до ст. 45 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям» КК України, де дається визначення корупційних злочинів;

г) у Законі України «Про державну службу».
ЗАВДАННЯ12. У кримінальному провадженні про викрадення гро­шей на фабриці, вчинене групою поса­дових і матеріально відповідальних осіб, слідчий для визначення розмірів збитків призначив експертизу. Який вид експертизи? В якій установі провадяться такого виду експертизи?

1. В науково-дослідному інституті судових експертиз МЮ.

2. В науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі УМВС.

3. В обласному бюро судово-медичних експертиз.

4. У психіатричній лікарні.
Ситуаційні завдання:

До відділу поліції звернулась громадянка Бабченко із заявою, в якій вказувала, що два місяці тому начальник відділу соціального забезпечення Вовченко запропонувала дати їй хабар у сумі одна тисяча гривень за те, що вона посприяє у нарахуванні Бабченко підвищеної пенсії, аніж це передбачено за законодавством. Бабченко передала гроші, але через місяць з'ясувалося, що пенсія не була підвищена, як обіцяла Вовченко. На питання Бабченко, чому пенсія не була підвищена, Вовченко відповіла, що зараз у відділі працює перевірочна комісія і підвищену пенсію Бабченко почне отримувати через місяць. Не задовольнившись такою відповіддю, Бабченко стала вимагати повернути гроші назад, але Вовченко сказала, що грошей не може повернути, оскільки більш половини вже передала "потрібним людям". Після того, як в наступному місяці Бабченко знову не отримала підвищену пенсію, вона вирішила звернутись із заявою про неправомірну вигоду.

Складіть план першочергових слідчих (розшукових) дій по розслідуванню цього кримінального правопорушення.
Тематика рефератів:

Поняття і класифікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.


Література:

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011  3206-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404. 1. Александров И. В. Налоговое расследование: основы криминалистической методики / И. В. Александров. – М., 2012.

 2. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К., 2013.

 3. Бурбело Б.А. Особливості методики розслідування корупційних злочинів. // Профілактика корупційних правопорушень: науково-практична конференція, 17 квітня 2015 р., м. Харків: Збірник тез доповідей.– Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 357 с. - С.13-19.

 4. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

 5. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - Вып. 1-4. - СПб., 1992, 1993.

 6. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рассле­дования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.

 7. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 8. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2004.

 9. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 154 с.

 10. ДанилюкМ.І. Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування корупційних правопорушень, вчинених представниками органів місцевої влади [Електронний ресурс] / М. І. Данилюк // Актуальні проблеми права: теорія і практика . - 2013. - № 26. - С. 263-269. 

 11. Дергач Л. В. Розслідування вимагань, які вчинюють організовані злочинні групи, у сучасних умовах / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : (Запоріжжя, 5 листоп. 2010 р.) : у 3 ч. – Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2010. –
  Ч. І. – С. 174–176.

 12. Дрозд В. Ю. Інсценування в контексті методики розслідування злочинів / В. Ю. Дрозд // Митна справа . - 2014. - № 1(2.2). - С. 191-197. 

 13. Железняк A.C. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия). Учебное пособие / Железняк A.C. - М.: МГИУ, 2007. - 126 с.

 14. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під редакцією П.В. Коляди. - К: ГСУ МВС, 2001. - 240 с.

 15.  Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали міжнародного круглого столу (Одеса, 30 травня 2014 р.) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 292 с.

 16. Карпенко М. І. Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 411-413 КК України  / М. І. Карпенко // Юридична наука . - 2014. - № 2. - С. 113-130.

 17. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В.Ю. Шепітька. - X.: Одіссей, 2009. - 960 с.

 18. Килессо Е.Г. Криминалистика + Криминалисты = Опыт борьбы с преступностью. Монография / Килессо EX., Комиссарова Я.В., Перч В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 200 с.

 19. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / Когутич II. – К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.

 20. Комісарчук Р. В. Розслідування незаконної приватизації державного та комунального майна / Р. В. Комісарчук. – Одеса, 2011.

 21. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 22. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. – К., 2000.

 23. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення. – К., 2005.

 24. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. - М.:  Юрайт, 2015.

 25. Мышков Я. Е. Взяточничество: методика расследования преступлений. / Я. Е. Мышков. – Х., 2011.

 26. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 27. Настольная книга следователя. Тактические приёмы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие \ Под ред. А.И.Дворкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 640 с.

 28. Організована злочинність та корупція: нормативно-правове забезпечення боротьби / Автори-упорядники Кузьмічов В.С., Сервецький І.В., Старушкевич А.В. - К., 1998.

 29. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М., 1997.

 30. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста: Практ.пособие. – К.: Украина, 1995. – 423 с.

 31. Руководство для следователей \ Под ред.. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: Юрид. лит., 1997.

 32. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 33. Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие / [Аверьянова Т.В., Баев, Григорьев В.Н, Гриненко A.B. и др.]; отв. ред.: Гриненко A.B. - [2-е изд., пересмотр. и доп.] - М.: Норма, 2008. - 768 с.

 34. Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід’ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №5. – С.76-83.

 35. Халиков А.Н.     Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере: характеристика, психология, методика расследования: монография / А.Н. Халиков. ─ М. : Волтерс Клувер, 2011. ─ 544 с.

 36. Халиков А. Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение (криминалистический аспект) / А. Н. Халиков ; под ред. В. И. Комиссарова. – М., 2012.

 37. Шиманський Ф. В. Злочини у сфері службової діяльності та особливості їх розслідування / Ф. В. Шиманський. – Одеса, 2009.

 38. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2006. – 147 с. Тема 10. СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ФОРМУВАННЯМИ
Вив­чи­ти:

1. Поняття, зміст і суб’єкти протидії розслідуванню.

2. Форми і способи протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.

3. Корупційні механізми протидії розслідуванню

4. Форми взаємодії спецпідрозділів БОЗ з іншими підрозділами правоохоронних органів у протидії організованій злочинності.
Законспектувати:

Поняття, зміст і суб’єкти протидії розслідуванню.


Питання для самоконтролю:

1. За якими критеріями можуть бути диференційовані організовані злочинні угруповання?

2. У чому можуть виявлятися ознаки організованості та стійкості злочинної групи?

3. Які обставини необхідно з'ясовувати при розслідуван­ні злочинів, що вчиняються організованими групами?

4. За якими напрямами може відбуватися взаємодія слід­чого з оперативно-розшуковими органами по даній категорії справ?

5. У чому полягають особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами?

6. Які обставини має охоплювати предмет допиту орга­нізатора (керівника) злочинної групи?

7. Які обставини має охоплювати предмет допиту вико­навця злочину?

8. У чому полягають особливості проведення обшуку при розслідуванні даної категорії злочинів?

9. Які можливості надає зняття інформації з каналів зв'язку при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами?

10. Як здійснюється протидія розслідуванню у формі приховування кримінального правопорушення, його наслідків або осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

4. Як здійснюється інсценування кримінального правопорушення та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків.


Ситуаційні завдання:

Задача 1

До відділу поліції звернулась громадянка Бабченко із заявою, в якій вказувала, що два місяці тому начальник відділу соціального забезпечення Вовченко запропонувала дати їй хабар у сумі одна тисяча гривень за те, що вона посприяє у нарахуванні Бабченко підвищеної пенсії, аніж це передбачено за законодавством. Бабченко передала гроші, але через місяць з'ясувалося, що пенсія не була підвищена, як обіцяла Вовченко. На питання Бабченко, чому пенсія не була підвищена, Вовченко відповіла, що зараз у відділі працює перевірочна комісія і підвищену пенсію Бабченко почне отримувати через місяць. Не задовольнившись такою відповіддю, Бабченко стала вимагати повернути гроші назад, але Вовченко сказала, що грошей не може повернути, оскільки більш половини вже передала "потрібним людям". Після того, як в наступному місяці Бабченко знову не отримала підвищену пенсію, вона вирішила звернутись із заявою про неправомірну вигоду.

Складіть план першочергових слідчих (розшукових) дій по розслідуванню цього кримінального правопорушення.
Задача 2

До працівників поліції надійшло повідомлення про те, що в примiщеннi кафе "Золота підкова" по вул. М. Кривоноса, 9 було виявлено труп особи чоловічої статті. На пiдлозi приміщення цього кафе з двома колото – рiзаними пораненнями грудної клітини i спини, різаними ранами кистей рук, потиличної частини голови, чисельними садинами голови правоохоронцями було виявлено труп 40 – річного бармена.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівниками поліції отримано оперативну інформацію відносно трьох осіб чоловічої статті, віком приблизно 19, 21 і 25 років, які перебували у кафе "Золота підкоіва", поводилися агресивно, погрожували відвідувачам цього закладу.

Під час перевірки оператвної інформації встановлено одну особу з них, яка підозрюється у вчиненні вбивства особи чоловічої статті. Ним виявився Іванов Тарас Петрович, 1990 року народження, безробітній, проживає в м. Києві по вул. Освіти, 12, кв. 35, раніше притягався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Як пояснив затриманий, маючи на меті скоєння крадіжки, вони втрьох зі знакомими особами принесли з дому три викрутки і монтувалку. Але, коли потерпілий почав чинити опір їх незаконним діям, він монтувалкою наніс йому декілька ударів по голові та тулубу, від чого бармен впав на підлогу. Після цього другий злочинець дістав з кармана перочинний ніж, який завжди носив з собою, та наніс бармену два удари по тулубу.

Потім злочинци забрали гроші у сумі 5 000 гривень, сумочку та мобільний телефон потерпілого. Прийшовши додому молодик зняв верхній одяг зі слідами крові та склав його разом з мобільним телефоном потерпілого в поліетиленовий пакет, який сховав на території домоволодіння своєї знайомої. Потім він на таксі вирушив до свого знайомого в Бровари Київської області, де залишив викрадені гроші у сумі 3600 гривень. Повернувшись додому зловмисник був затриманий правоохоронцями. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.Завдання

1. Визначити алгоритм дій оперативного чергового щодо проведення невідкладних дій за заявами та повідомленнями про кримінальне правопорушення.

2. Назвіть основні завдання СОГ.

3. Визначити алгоритм дій СОГ під час огляду місця події.

4. Назвіть порядок та підстави виконання співробітниками оперативного підрозділу письмових доручень про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.
Тематика рефератів:

Інсценування кримінального правопорушення та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків.


Література:

 1. Аленін Ю.П., Тищенко В.В. Особливості розслідування тяжких злочинів проти особи. - Одеса: БАХВА, 1996. - 112 с.

 2. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – М.: Юрид. лит., 1978. – 104 с.

 3. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Белкин Р. С. - [2-е изд., доп.]. - М. : Мегатрон ХХІ, 2000. - 334 с.

 4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. – М: Юридическая литература, 1988. – 304 с.

 5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М.: Издательство НОРМА – ИНФРА - М, 2001. – 240 с.

 6. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 837 с.

 7. Біленчук П.Д. та ін. Криміналістика. - К.: АТІКА, 1998. – 416 с.

 8. Бурбело Б.А. Особливості методики розслідування корупційних злочинів. // Профілактика корупційних правопорушень: науково-практична конференція, 17 квітня 2015 р., м. Харків: Збірник тез доповідей.– Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 357 с. - С.13-19.

 9. Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – 197 с.

 10. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. / Г. Гросс. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1088 с.

 11. Даньшин М. В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / М. В.Даньшин. - Х., 2000. - 19 с.

 12. Дідківська С.П., Сагайдак П.Г. Використання судово-медичних і криміналістичних даних при розслідуванні злочинів проти людини. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. - 136 с.

 13. Дрозд В.Ю. Інсценування в контексті розслідування злочинів // Митна справа. – 2014. - №1 (91). Ч.2. Кн.2. – С.191-197.

 14. Дынту В.А. Внешние признаки инсценировки в обстановке преступления // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар.наук.-практ.конф. (16-17 травня 2013 р.). Т.2 / відп. За випуск д.ю.н., проф. В.М.Дрьомін; Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – 814 с. – С.545-547.

 15. Зуев С. Противодействие организованной преступности: зарубежный опыт // Современное право. - 2007. - 2. – С.99-103.

 16. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб.науч.статей / Под ред.М.Ф. Орзиха, В.Н.Дрёмина. – Одесса: Фен1кс, 2003. – 217 с.

 17. Ищенко А.В., Карпов Н.С. Научное обеспечение практики борьбы с преступ­ностью. - К.,1997.

 18. Кавун Д.Ю. Щодо способів приховування корупційних злочинів: криміналістична характеристика // Профілактика корупційних правопорушень: науково-практична конференція, 17 квітня 2015 р., м. Харків: Збірник тез доповідей.– Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 357 с. - С.347-353.

 19. Калюга К. Значення негативних обставин та ознак інсценування на місці події для якісного розслідування події злочину та встановлення особи злочинця // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: збірник наукових праць / за ред. С.В.Ківалова, В.О.Тулякова, О.В.Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 428 с. - С.208-209.

 20. Комаринська Ю.Б. Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті: навчальний посібник / Ю.Б.Комаринська Ю.Б., О.І.Галаган. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 124 с.

 21. Комаха В.О. Тактичні особливості попереднього дослідження криміналістичних об’єктів та призначення судових експертиз: Монографія \ ОНЮА. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 736 с.

 22. Коновалов В.В. Криміналістична тактика та методика розслідування окремих видів злочинів. - Миколаїв, 2006. – 144 с.

 23. Коновалова В.Є. Допит: тактика і психологія. - Харків, 1999. – С.15.

 24. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кузьмічов Я.В. та ін. Криміналістика. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.

 25. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко, В.І.Бояров та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.

 26. Криміналістика: навч.посіб. / За ред. А.Ф.Волобуєва. – К.: КНТ, 2011. – 504 с.

 27. Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - М.: Высшая школа, 2000. – 672 с.

 28. Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1999. – 760 с.

 29. Криминалистика (конспект лекций в схемах) / Под ред. Д.И.Платонова. – М.: Издательство ПРИОР, 2000. – 144 с.

 30. Криміналістика: підручник / Кол.авт.: В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін. / За ред. проф.В.Ю.Шепітька. – 4-е вид., перероб.і доп. – Х.: Право, 2010. – 464 с.

 31. Кримінологія: Навчальний посібник / За ред. О.М.Джужі. – К.: Атіка, 2001. – 368 с.

 32. Кручинина Н. В. Алиби. Теоретические проблемы и их прикладное значение в уголовном судопроизводстве / Н. В. Кручинина, В. И. Шиканов. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1992. - 200 с.

 33. Кузнецов Н.М., Лузгин И.М. Криминалистические средства и методы установления фактов сокрытия следов преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений: Сборник научных трудов под ред. И.М. Лузгина / Академия МВД СССР. – М., 1987. – 160 с.

 34. Ларин А.М. От следственной версии – к истине. – М.: Юрид. лит., 1976. – 200 с.

 35. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. — М. : Юрид. лит., 1973. — 216 с.

Медведев С.Г. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. – Волгоград, 1973. – 160 с.

 1. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками / Г.Н. Мудьюгин. – М.: Изд-во Всесоюзного института, 1973. – 157 с.  

 2. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів / М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – 2-ге вид. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 728 с.

 3. Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками / Овечкин В. А. - Х.: Харьков. юрид. ин-т, 1975. - 64 с.

 4. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками : учеб. пособ. — Х. : Харьков. юрид. ин-т, 1979. — 64 с.

 5. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Наук.-практ.посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.

 6. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Руководство / Под ред. А.А. Матышева. - СПб.: Издательство «Лань», 1997. – 288 с.

 7. Пещак Я. Следственные версии / Ян Пещак. – М.: Прогресс, 1976. – 227 с.

 8. Пряхін Є.В. Інсценування як вид протидії під час розкриття і розслідування кримінальних правопорушень: Лекція. – Львів: ЛДУВС, 2012. – 10 с.  

 9. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие / [Баев О.Я. и др.]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та. – 1986. – 192 с.

 10. Руководство по расследованию убийств. - М.: Юридическая литература, 1977. - 400 с.

Саінчин О.С. Теорія і практика розслідування умисних вбивств / Монографія /. – Одеса, 2012. – 237 с.

 1. Саковський А.А. Криміналістичні засади розслідування інсценувань злочинів: автореф. дис..канд.юрид.наук. – Київ: НАВСУ, 2013. - 20 с.

 2. Семеногов В.В. Розслідування злочинів: проблеми інсценування // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - Випуск 11. - 2011. – С. 121-126.

 3. Семеногов В.В. Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням: автореф. дис.канд. юрид. наук. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2004. – 19 с.

 4. Семикопний А.Д. Боротьба з загально кримінальним бандитизмом як один з пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період НЕПу / А.Д. Семикопний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 52. – С. 45-52.

 5. Снігерьов О.П., Матвійчук В.В., Никифорчук Д.Й. Умисні вбивства. Попередження та розкриття: Практичний посібник. – К.: КНТ, 2005. – 100 с.

 6. Сорочик Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду у протидії організованій злочинності в Україні / Ю. Ю. Сорочик // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матер. ІІ наук.-практ. конф., 23 квітня 2010 р. – Одеса : ОДУВС, 2010. – С. 98–99.

 7. Сорочик Ю. Ю. Правовий статус органів протидії організованій злочинності у Німеччині / Ю. Ю. Сорочик // Зб. наук. праць кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету „Україна”: Випуск другий / за заг. редакцією д.ю.н., професора А. І. Берлача. – К. : Нова ідеологія, 2010. – 206 с. – С. 187–195.

 8. Тіщенко В.В., Аркуша Л.І., Плахотіна В.М. Криміналістика: Навчально-методичний посібник \\ ОНЮА. – О.: Фенікс, 2007. – 172 с.

Торган Л. М. Инсценирование преступления в системе подготовки, совершения и укрывательства преступлений / Л. М. Торган // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2013. – Т. 26 (65). № 1. – С. 296-299.

 1. Торган Л.М. Ознаки інсценування у системі методики розслідування злочинів / Л. М. Торган // Сучасні проблеми криміналістики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяч. 100-річчю з дня народження В.П. Колмакова, 27-28 вересня 2013 р., м. Одеса / упоряд.: В. В. ТіщенкоО. П. Ващук ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад."  – Одеса : Юрид. літ., 2013. – С. 314-316. 

 2. Трухачев В. В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2000. - 224 с.

 3. Чичиркіна С. П. Способи приховування злочинів у сфері службової діяльності // Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/6758/%D7

 4. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Підручник для студ.вищ.навч.закл. – К.: Ін Юре, 2010. – 496 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика: Навчальний посібник. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 440 с.

 6. Шеремет А.П. Розслідування та запобігання вбивствам: Навчальний посібник. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007. – 248 с.

 7. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие. – Х.: Эспада, 2005. – 544 с.Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка