Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рікСкачати 163.02 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір163.02 Kb.
ТипПрограма
Гімназія імені Пантелеймона Куліша міста Борзни

Борзнянської районної ради Чернігівської області

Районний методичний кабінет
ПРОГРАМА
БІОЛОГІЯ
9 – 11 класи

Учитель Кобець Наталія Михайлівна

Борзна – 2015 рік

Програму складено відповідно до збірника навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 288 с.

Обговорено та погоджено на засіданні методичної ради гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни, протокол № 1 від 03 вересня 2015 року

Затверджено районною науково-методичною радою, протокол № 6 від 14 вересня 2015 рокуПояснювальна записка

В основу даної програми покладені принципи: систематизація знань, отриманих при вивченні основного курсу; прикладний напрямок; висока ступінь узагальнення шкільного матеріалу, розвиток інтересу учнів до са­мостійного набуття знань.

Опановуючи зміст програми, учні зможуть поглиблювати знання, роз­ширювати їх, оволодівати системою нових знань, ознайомлюватися із ме­тодами експерементальної та дослідної роботи, навчатися самостійно пра­цювати з науковою літературою.

Виконання лабораторно-практичних робіт в кожній темі сприяє фор­муванню вмінь та навичок практичної діяльності. Перед виконанням ла­бораторно-практичних робіт школярі мають ознайомитись з правилами техніки безпеки. Кожен учень вивчає правила поведінки в лабораторії та в природі.

Мета і завдання:

 • розвивати творчу особистість;

 • виробляти творче ставлення до праці;

 • формувати інтерес до поглибленого вивчення теоретичних основ біологічних наук, до науково-дослідницької та раціоналізаторсь­ко-винахідницької роботи;

 • сформувати уміння біологічних досліджень, користуватись прила­дами та устаткуванням біологічних лабораторій, проведення лабо­раторного аналізу, написання науково-дослідницьких робіт;

 • сформувати вміння працювати з науковою літературою, пропагувати досягнення біологічної науки.

Програма розрахована на дистанційну форму навчання, яка передбачає вивчення теоретичного матеріалу, практичні заняття, консультації за допомогою електронної пошти, програми Skype, самопідготовку.


Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Основні вимоги

до знань і вмінь учнів2

6

4

І. Вступ

 1. Біологія - наука про живу природу

Предмет і завдання біології. Місце біології серед інших природничих наук. Галузі біології та їх значення. Роз­виток біологічних наук на сучасному етапі.


 1. Початкові біологічні поняття

Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Дроб’янки, Гриби, Рослини, Тварини. Поняття про клітину, речовини, обмін речовин і енергії, розмноження, тканини, органи, системи органів.


 1. Організація обладнання і правила робота в біологічній лабораторії

Основні методи біологічних досліджень. Організація і обладнання біо­логічної лабораторії. Методика постановки польових і лабораторних ек­спериментів. Метод електронної мікроскопії. Центрифугування. Хрома­тографічний метод. Метод “мічених атомів”. Спектральний аналіз. Мікро­скоп і мікроскопічні дослідження. Будова лупи та світлового мікроскопа. Правила користування і догляду за ними. Виготовлення мікропрепаратів.

Лабораторно-практична робота:

 1. Ознайомлення з будовою лупи та мікроскопа. Правила роботи з ними. Розгляд постійних мікропрепаратів та виготовлення мікропрепарату шкірочки луски цибулі.

Учні повинні знати:

 • предмет і завдання біології;

 • місце біології серед інших природничих наук;

 • галузі біології та їх значення;

 • стан розвитку біологічних галузей;

 • різноманітність живих організмів;

 • основні методи біологічних досліджень;

 • будову збільшувальних приладів;

Учні повинні вміти:

 • проводити найпростіші досліди;

 • вести фенологічні спостереження, фіксувати та аналізувати їх ре­зультати;

 • користуватися збільшувальними приладами, виготовляти мікроп­репарати і розглядати їх під мікроскопом;

дотримуватися правил поведінки і техніки безпеки при роботі в біологічних лабораторіях та природі.
8

6

6

3

3

ІІ. Основи цитології і гістології


 1. Будова клітини. Клітинна теорія

Поняття про цитологію. Історія вчення про клітину. Клітина - структурно-функціональна одиниця всього живого. Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Сучасний стан клітинної теорії.

Методи дослідження клітини. Будова клітини заданими електронного мікроскопа. Особливості будови клітин прокаріот, еукаріот.

Вміст хімічних елементів у клітині. Неорганічні речовини клітини. Вода, її роль у життєдіяльності клітини. Органічні речовини: ліпіди, АТФ, біополімери (вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти), їх роль у клітині. Ферменти, їх роль у процесах життєдіяльності організмів. Самоподвоєння ДНК.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова рослинної і тваринної клітин.

2. Вивчення явищ плазмолізу і деплазмолізу.

3. Спостереження за рухом цитоплазми в клітинах елодеї.


 1. Цитологічні основи спадковості. Життєвий цикл клітини

Життєвий цикл клітини. Гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом.

Поняття про каріотип. Видова специфічність каріотипу.

Амітоз. Мітоз. Біологічне значення мітозу. Мейоз. Біологічне значення мейозу. Відмінність між мітозом і мейозом.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова статевих клітин.

2. Спостереження різних фаз мітозу в клітинах корінців цибулі.
3. Обмін речовин і перетворення енергії

Обмін речовин і перетворення енергії - основа життєдіяльності кліти­ни. Енергетичний обмін і його сутність. Значення АТФ в енергетичному обміні.

Пластичний обмін. Біосинтез білка. Ген і його роль в біосинтезі. Код ДНК. Реакція матричного синтезу. Взаємозв’язок процесів пластичного і енергетичного обмінів. Фотосинтез.
4. Рослинні тканини

Поняття про тканини. Класифікація тканин. Меристеми, покривні, механічні, провідні, основні та видільні тканини. Особливості будови, кла­сифікація та функціонування.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Особливості будови меристем.

2. Покривні тканини: особливості будови, класифікація та функціо­нування.

3. Особливості будови, класифікація та функціонування механічних, основних, провідних та видільних тканин.
5. Тваринні тканини

Епітеліальна, сполучна, м’язова та нервова тканини. Особливості бу­дови та функцій, класифікація.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Особливості будови, класифікація та функціонування епітеліальної тканини.

2. Сполучні тканини: особливості будови, класифікація та функції.

3. М’язова та нервова тканини.
Учні повинні знати:

 • положення клітинної теорії, основні функції ядра, мітохондрій, хлоропластів, рибосом, хромосом;

 • роль основних неорганічних речовин у клітині, роль органічних ре­човин, принцип подвоєння ДНК;

 • особливості будови прокаріот і еукаріот, сутність енергетичного і пластичного обмінів речовин, перетворення енергії, фотосинтезу, біосинтезу білків, стан клітин у період підготовки її до поділу, зна­чення поділу клітини;

 • особливості будови, класифікацію та функції рослинних і тварин­них тканин.

Учні повинні вміти:

 • працювати з мікроскопом, виготовляти, розглядати та описувати мікропрепарати;

 • проводити спостереження;

 • виявляти основні компоненти клітини;

 • порівнювати будову рослинної і тваринної клітин; різні типи поділу клітин;

 • використовувати біологічні знання для доказу єдності живої природи, загальний характер зв’язків у природі;

 • самостійно працювати з літературою; складати конспекти, реферати;

 • робити логічно обгрунтовані висновки.

3

4


3


6

6

6


4

ІІІ. Основні біологічні процеси (живлення, дихання, транспорт речовим тощо), їх регуляція
1. Транспорт речовин у рослин

Водний режим: осмос; водний потенціал. Рух води у квіткових рослинах. Транспірація і рух води в листках. Рух води по ксилемі. Поглинання води коренями. Транслокація органічних речовин по флоемі.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Продихи: будова, механізм закривання і відкривання.

2. Рух води по ксилемі.
2. Транспорт речовин у тварин

Загальні відомості про циркуляторні системи. Еволюція транспортних систем у тварин. Склад крові (на прикладі ссавців). Кровоносна система тварин. Функції крові. Імунна система.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Склад крові.

2. Серцево-судинна система людини.
3. Координація і регуляція біологічних процесів у рослин

Рух рослин: тропізми, таксиси, настії, кінези. Ростові речовини ро­слин: ауксини, гібереліни.

Синергізм і антагонізм. Вплив світла на розвиток рослин. Яровизація і цвітіння.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Тропізми, їх види.

2. Будова насінного зачатка та пилку.

4. Координація і регуляція біологічних процесів у тварин

Нервова система. Філогенетичний розвиток нервової системи. Сен­сорні рецептори. Будова і функції рецепторів. Ефектори. Поведінка: вро­джена і набута.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови головного мозку за муляжами та таблицями.

2. Будова нервової системи людини.
5. Автотрофне живлення

Автотрофне живлення. Класифікація автотрофних організмів. Фото­синтез, його значення. Будова листка. Зміна швидкості фотосинтезу. Фотодихання і С4 - фотосинтез. Фотосинтезуючі бактерії і синьо-зелені водо­рості. Хемосинтез. Кругообіг мінеральних елементів. Мінеральне живлен­ня тварин і рослин.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Анатомічна будова кореня та стебла рослин.

2. Поглинання води коренем і її рух по стеблу.

6. Гетеротрофне живлення

Гетеротрофне живлення. Різні способи живлення тварин. Живлення ссавців. Різновиди травного тракту ссавців. Травний тракт людини. Регуляція секреції травних залоз. Регуляція апетиту у людини. Демонстрування муляжів з даної теми, мікропрепаратів, таблиць.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Слинні залози людини. Роль ферментів слини в процесі травлення.

2. Будова травної системи людини.
7. Використання енергії

Значення дихання. АТФ. Біологічне окиснення. Мітохондрії. Газооб­мін у тварин і рослин. Анаеробне дихання.Учні повинні знати:

 • визначення осмосу, водного потенціалу, транспірації;

 • механізм руху води по ксилемі, поглинання води коренями, транслокацію органічних речовин;

 • еволюцію транспортних систем у тварин;

 • склад крові, її функції, будову серцево-судинної та лімфатичної сис­тем;

 • будову нервової системи; її філогенетичний розвиток; особливості будови і функціонування рецепторів і ефекторів;

 • характеристику тропізмів, таксисів, настій, кінезів;

 • особливості будови та дії ауксинів, гіберелінів;

 • синергізм і антагонізм;

 • механізм автотрофного живлення;

 • будову і функції листка;

 • роль дихання; газообмін у рослин і тварин.

Учні повинні вміти:

 • проводити фенологічні спостереження з її подальшим фіксуван­ням;

 • користуватися обладнанням та устаткуванням біологічної лабора­торії, виготовляти мікропрепарати, проводити спостереження;

 • складати план опрацьованого матеріалу, використовувати малюн­ки і тексти як посібники до лабораторних робіт, знаходити в тексті відомості для складання таблиць і схем;

 • орієнтуватися в літературному джерел і за допомогою змісту, працю­вати з текстом, виділяти головні думки, знаходити відповіді на запи­тання;

 • працювати зі словником біологічних термінів;

 • додержуватися правил поведінки в лабораторії та природі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Біологія / За ред. та в перекладі з російської к., б. н. В. О. Мотузного. - 3-є видання. - К.: Вища школа, 2001. - 623 с.

2. Биология / Под ред. акад. РАМН, проф. В. Н. Ярыгина. - М.: Владос, 2001. - 464 с.

3. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. - К.: Вища школа, 1989. - 406 с.

4. Дідух Я.П. і ін. Екофлора України. В 3-х т. - К. Фітосоціоцентр, 2000. - Т. 1. - 284 с.; 2004. - Т. 2. - 480 с.; 2002 - Т. 3. - 496 с.

5. Довідник з біології / За ред. акад. НАН України К. М. Ситника. - К.: Наукдумка, 1998. - 683 с.

6. Гершензон С.М. Основи сучасної генетики. - К.: Наук, думка, 1983.- 560 с.

7. Гармаш И. Тайны бионики. - К.: Рад. шк., 1985. - 176 с.

8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х т. - М.: Мир, 1990. - Т. 1 - 368 с.; Т.2. - 325 с.; Т. 3. - 376 с.

9. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. - М.: Мир, 1988. - 671 с.

10. Ковалев Н. Е., Шевчук Л. Д., Щуренко О. И. Биология. Для подго­товительных отделений медицинских институтов. - М.: Высшая школа, 1986. - 383 с.

11. Рейвн П., Эверт Р., Айюсорн С. Современная ботаника: в 2-х т. - М.: Мир, 1990 - Т.1 - 348 с.; Т.2. - 344 с.

12. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. - М.: Просвещение, 1988. - 319 с.

13. Сауляк-Савицька М.М. Анатомія людини. - К.: Рад. шк., 1978. - 472 с.

14. Справочник по биологии / Под ред. акад. АН УССР К. М. Сытника. - 2-е изд. -К.: Наук, думка, 1981. - 440 с.
Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Гребінка Євген Павлович
tbkp -> Що цікавого ти знаєш про рослини? Текст-розповідь

Скачати 163.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка