Програма "Цифрова та медіаграмотність"Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації11.09.2019
Розмір0.64 Mb.
#85642
ТипПрограма
  1   2   3   4
Цифрова та медіаграмотність (1)
ciklograma, 500-131010022325-phpapp02 (1), 500-131010022325-phpapp02 (1)
Програма
“Цифрова та медіаграмотність”

інтегрованого курсу за вибором/факультативу


(Інформатична освітня галузь, Мовно-літературна освітня галузь, Соціальна і здоров’язбережна освітня галузь, Мистецька освітня галузь за НУШ;
Освітні галузі “Технології, “Мови і літератури”, “Мистецтво” - Державний стандарт базової та середньої освіти 2012-2013 р.р. )
Автори: Саражинська Н.А., Якуба С.Ю.
Пояснювальна записка
Актуальність
Ми живемо в світі, де інформація є все більш важливим ресурсом. Засоби масової
інформації відіграють вирішальну роль у створенні та поширенні цієї інформації. Цифрові медіа впливають на розвиток людини, тому важливо розуміти їх всеохоплючий вплив на формування особистості. Важливо формувати культуру сприймання та створення медіаконтенту упродовж усього періоду навчання дитини.
Сьогодні «старі медіа» (газети, книги, фото, радіо, кіно, телебачення та ін.) доповнюють
«нові медіа» (англ. New media) - інтерактивні електронні видання, цифрові, мережеві технології і
комунікації, що задіюють мультимедійний принцип цифрового представлення інформації». [9, с.
14]
В індустріальному суспільстві, де інформація переважно передавалася книгодрукуванням,
поняття грамотності складалось з уміння сприймати та створювати тексти для паперових носіїв.
«В інформаційному суспільстві поняття ​грамотність має інші складові, воно відображає, скоріше за все, здатність до спілкування та співпраці». [6] «Цифрові медіа дозволяють спілкуватися з використанням більш різноманітних форм, ніж будь-коли раніше». [7]
Тому формування медіаграмотності з використанням цифрових інструментів є нагальною потребою для становлення підростаючого покоління з перших днів опанування складовими сучасної грамотності, в якій цифрова та медіаграмотність мають формуватись одночасно з навичками читання та письма.
Унікальність ​даного курсу полягає в тому, що існуючі програми медіаграмотності або мають

за мету “формування теоретичної бази знань” [11] без компетентністної та практичної складової
використання цифрових інструментів, без безпосередньої творчої активності учнів й організації
співпраці, або мають досить вузьку мету - націлені лише на вміння “розпізнавати фейки й пропаганду” [10].
Актуальність курсу “Цифрова та медіаграмотність” пояснюється необхідністю детального

вивчення учнями складових сучасних медіа, формування вміння їх сприймати, створювати власні
повідомлення, створювати їх спільно й усвідомлювати, що кожен уже є реальним творцем ЗМІ
(засобів масової інформації).
Мета курсу:

формування цифрових компетенцій через удосконалення навичок цифрової


грамотності та розвитку медіаграмотності шляхом практичної діяльності з цифровими
інструментами з перших днів навчання дитини в закладах освіти. Ключові цільові аспекти курсу - основні навички 21-ого століття: цифрове громадянство, спілкування, співпраця, критичне мислення.
Завдання курсу:
● формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках;
● розвиток культури сприймання, створення та інтерпретації текстів, графічних зображень,
відео, аудіо, та комбінованих;
● формування культури створення та поширення власного медіаконтенту;
● розвиток готовності висловлювати власні судження, в тому числі й через публічні виступи,
презентувати власні ідеї;
● становлення толерантних контактів з іншими людьми;
● формування навички позитивного спілкування з використанням цифрових технологій;
● розвиток навички захисту приватного простору, уміння дбати про свою особисту безпеку та здоров’я та безпеку і здоров’я інших людей;

● розвиток логічного, алгоритмічного, критичного мислення;
● використання цифрових технологій та медіаконтенту для самовираження, творчої
самореалізації.
Зміст навчального матеріалу спрямований на розвиток міжпредметних, соціальних,


комунікативних інформаційно-цифрових компетенцій, сприяє розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, розвитку вміння орієнтуватися в сучасному медіапросторі, використовувати цифрові технології для задоволення власних навчальних потреб, поширювати створений власноруч медіаконтент.
Програма інтегрованого курсу розроблена з урахуванням уже сформованих компетенцій в учнів за змістом основних державних програм, не повторює зміст чинних державних програм, а лише передбачає поглиблене вивчення деяких тем та містить унікальні теми, що відсутні у програмах з інформатики або з медіаграмотності.
Курс за вибором можна розпочинати вивчати з будь-якого класу, матеріал кожного класу є
незалежним від попередніх років навчання. Ідеальною практикою навчання за курсом, звичайно, є
початок з першого класу та наступне поступове продовження.
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій ​Служби науки та знань Європейської

комісії Науково центру ЄС​,зокрема, системи цифрових компетенцій для громадян (​DigComp 2.1від 12.05.2017 р.) [1] та стратегії розвитку ЄС 2020 “Цифрове життя” [2].
У курсі передбачено формування міжпредметних компетентностей через інтеграцію дисциплін на основі використання новітніх цифрових технологій. Для розвитку комунікативних
компетентностей ​пропонується використання середовищ, що сприяють вільному обміну

думками, розвитку навичок співпраці.
Програма включає теми, зміст яких не залежить від конкретної моделі персонального комп’ютера або мобільного пристрою, конкретної операційної системи, конкретного вигляду програмних середовищ, лише приклади та рекомендації відповідно до вікових особливостей дітей.
Навчання може бути організовано, як і в кабінеті інформатики, так і в звичайному навчальному кабінеті за наявністю персональних стаціонарних чи портативних комп’ютерів або/та мобільних пристроїв. Необхідна умова - наявність бездротової мережі з підключенням пристроїв до високошвидкісного інтернету.
У програмі дотримано принцип послідовного оволодіння учнями технологічними навичками роботи з цифровими інструментами.
Найважливішим способом формування цифрової та медіаграмотності є інтерактивний,
конструктивний і творчий діалог з учнем. Діяльнісний підхід та співпраця, як основа навчального процесу учня та взаємин з учителем, де вчитель є помічником, фасилітатором, організатором самостійної діяльності дитини, групової роботи, а не володарем абсолютного знання; взаємин з однолітками й маніпуляції з цифровими середовищами, дозволять досягти запланованих завдань та очікуваних результатів.
Цифрові технології, що включають аудіо, відео, середовища конструювання, моделювання дозволяють учням отримувати досвід маніпулювання віртуальними об’єктами з обов’язковим втручанням у процеси та створенням медіапродуктів відповідно до вікових особливостей учнів,
починаючи із запису звуків, відео, створення зображень, завершуючи створенням мобільних додатків.
Організація інтерактивних способів взаємодії учнів готує їх до такої моделі самоосвіти,
коли людина будує траєкторію свого навчання самостійно, у процесі співпраці з іншими, дискусії,
пошуку, експерименту.
Відповідно до завдань курсу, зміст навчального матеріалу містить певні компетентністні
лінії: сприймання медіа, створення власних продуктів, комунікативну та риторичну лінії,
співпрацю та безпеку. Кожна із цих ліній може плануватись та відтворюватись на будь-якому із занять курсу. Деякі лінії подані окремими розділами для підкреслення наступності у формуванні
певних навичок. Лінії відображаються у змісті програми кожного року навчання та розвиваються концентрично.
На деякі розділи курсу, такі, наприклад, як ​“Безпека”, “Співпраця та спілкування”,учитель може не виділяти окремо години, а перетворити їх на наскрізні теми, та на кожному занятті виділяти час для обговорення та розвитку комунікативних навичок чи питань власної
безпеки та безпеки інших людей.
Унікальна самостійна форма комунікації
XXI
століття
- медіакомунікації
- характеризується не лише різноманіттям середовищ та поєднанням форм (аудіальної, візуальної,
кінестетичної), що опрацьовуються сучасними цифровими технологіями, а й інтерактивністю,
здатністю використовувати та змінювати дані, комбінувати, трансформувати інформацію за допомогою спеціальних інтерфейсів управління. ​“Сучасні медіакомунікації - це новий механізм

обміну інформацією, заснований на доступних й зручних способах управління інформаційними

потоками”. [9] Платформи для створення медіаконтенту та поєднання продуктів різних форм
інтуїтивно зрозумілі й прості у використанні.
Ця нова мова людської комунікації стає все доступнішою і простішою та народжує нові види в кожній галузі, наприклад “у цифровомумистецтві: інтерактивні інсталяції, мультимедіа-перформанси, мережеві арт-проекти,


експерименти з віртуальними реальностями тощо.​” [5, с.15]
Ознайомлення з медіаінноваціями може здійснюватися на початку навчального року в першому, теоретичному розділі чи на початку вивчення кожного розділу. Упродовж навчального курсу і вчитель, і учні мають зосереджуватися не на цифрових інструментах та середовищах, а на корисних для навчання функціях, які вони несуть конкретно кожному учневі. Важливіше розвиток мислення високого рівня, у тому числі й критичного, способи захисту в мережі та безпечного спілкування, уміння презентувати себе та співпрацювати в групі, аніж детальне вивчення конкретного інтерфейсу онлайн середовища чи медіа платформи. Цифрові технології мають бути лише зручним засобом для досягнення цілей розвитку кожної особистості, які не лише вчитель, а й кожна дитина має вчитись ставити перед собою.
Однією із складових комунікативних компетенцій є формування “планових, тривалих зусиль, спрямованих на створення та підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння, що сьогодні виокремлюється як окрема галузь - зв'язки з громадськістю” (​англ. public relations, PR)
[15]. Навички PR - це вміння переконувати групи людей, встановлювати та розвивати контакти з окремими особами, мають формуватись з перших днів навчання дитини, тому існування окремих розділів програми, таких як ​“Спілкування”, “Усний виступ”, “Культура презентування”
продиктовано, як невід’ємна складова медіаграмотності.
Структура програми курсу за вибором складається з:

пояснювальної записки з метою та завданнями навчального курсу; переліком розділів курсу​
та ​
рекомендованих цифрових служб та середовищ;

змісту навчального матеріалу та очікуваних результатів навчальних досягнень учнів;

списку використаних джерел;

глосарію
Розділи курсу в 1-4 класах

1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
Аудіо
Графіка
Культура сприймання текстів
Ігри. Інструкції.
Послідовності
Пристрої
Радіо, телепередачі.
Аудіо
Медіатексти
Графіка
Співпраця та спілкування
Безпека
Преса, телебачення, кіно
Усний виступ
Співпраця та спілкування
Дитячий медіаконтент.
Мультфільми
Графіка
Пошук
Медіатексти. Новини
Безпека
Веб-сайти
Культура презентування
Графіка
Відео
Медіатексти
Культура сприймання та створення медіа
Електронні карти
Безпека
Розділи курсу в 5–9 класах

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
Відео
Мобільні додатки
Пошук
Карти
Блоги
Засоби масової
інформації.
Новини
Аудіо
Графіка.
Соціальна
інформація
Текст
Співпраця
Засоби масової комунікації.
Реклама
Графіка
Масові культури.
Музика як масова культура
Сайти
Співпраця
Медійна інформація
Графіка
Ігри
Соціальні мережі
Створення мобільних додатків
Засоби масової комунікації
Відео
Графічна візуалізація даних
Соціальна культура
Створення мобільних додатків


Рекомендовані цифрові служби та середовища:

Google Chrome — https://www.google.com/intl/uk/chrome/browser/desktop/
Gmail — ​
https://mail.google.com/
Зворотній пошук зображень Google — ​
https://​
images.google.com/
Google Диск — https://​drive.google.com​
Google Документи — https://docs.google.com/
Google Презентації — https://slides.google.com/
Google Таблиці — ​
https://sheets.google.com/
Google Малюнки​
— https://drawings.google.com
Google Сайти — ​
https://sites.google.com/
Google Analytics — ​
https://www.google.com.ua/intl/uk/analytics/
Google Maps — ​
https://www.google.com.ua/maps/
Google My Maps​
— ​
https://www.google.com/maps/d/u/0/
Google Планета Земля​
— https://​
earth.google.com/web/
Google Перегляд вулиць — ​
https://goo.gl/xcdzoX
Google Cardboard — https://goo.gl/s1gHNz

Google Arts & Culture — https://www.google.com/culturalinstitute
Календар Google — https://calendar.google.com/
Google Фото — https://photos.google.com/
YouTube — https://www.youtube.com/
Blogger — https://www.blogger.com/blogger
MIT App Inventor2 — http://ai2.appinventor.mit.edu/
Google Allo — ​
https://goo.gl/5D17Av
Google Snapseed — ​
https://goo.gl/g3SLtQ
Google Cardboard Camera — ​
https://goo.gl/Z4mvtt
Google Експедиції — https://goo.gl/61gxyR
Google News — ​
https://​
news.google.com/
Google Новини та погода — https://goo.gl/gAnN6r
Google Trends​
— https://trends.google.com/trends/
Quick Draw — https://quickdraw.withgoogle.com/
AutoDraw — ​
https://www.autodraw.com/
Quik GoPro Video Editor — https://goo.gl/u5Xwqb
Adobe Spark: ​Spark Post​, ​Spark Page, ​Spark Video​ — https://spark.adobe.com/
Google + — https://plus.google.com/
Facebook — https://uk-ua.facebook.com/
Зміст навчального матеріалу та очікувані результати навчальних досягнень
учнів
1 клас
35 год. (1 година на тиждень)
Зміст навчального матеріалу
Очікувані результати навчальних досягнень учнів
Учень або учениця:
Аудіо. ​Сприймання звуків.
Сила голосу, гучність мелодії.
Швидкість, темп, тембр.
Ставлення до медіаконтенту.
Інтерпретація почутого та побаченого.

Комунікативна лінія​ через управління власним голосом, його силою, гучністю, тембром,
інтонацією у спілкуванні та обговоренні сюжетів.
виявляє​ здатність слухати та інтерпретувати цифровий контент, що складається зі звуків людської мови, мелодій музичних інструментів та довкілля;
розрізняє​ на слух звучання записів рідної та інших мов, різноманіття звуків з навколишнього світу, будь-то літературний чи музичний твір, спектакль;
визначає​ серед пропонованих аудіозаписів випадки, коли текст чи мелодія звучить з певною гучністю, з певною швидкістю;
розрізняє​ звуки мовлення, мелодії за гучністю: ​голосно,
напівголосно, тихо, пошепки​, швидкістю: ​швидко, повільно​; порівнюючи кілька зразків з використанням слів ​гучніше за, сильніше за, тихіше за,
повільніше, швидше за​;
відповідає​ на запитання до прослуханого адіозапису невеликого тексту у виконанні акторів, наприклад, про
істинність чи хибність подій, власного ставлення до персонажів та до подій (​Хто? Що? Коли? Де? Як? Чому?​);
висловлює​ свої судження щодо змісту прослуханого і правильності побудови висловлювань однолітків;
формулює ​запитання до прослуханого аудіозапису;
використовує​ змінювання інтонації в голосі для інтерпретації вчинків персонажів в історіях з яскравими виявами неправди, омани, хитрості тощо;
передає​ настрій героїв чи імітує їх змінюванням сили голосу:
шумний, тихий, спокійний, обурений, злий, щасливий тощо​;
демонструє​ своє ставлення до змісту розповіді, змінюючи гучність і швидкість мовлення – розповідає повільно й пошепки, швидко й голосно, відповідно до мети обговорення чи до поставленого завдання;
Графіка.​ Перегляд окремих творів мистецтва. Пошук у віртуальній колекції.
демонструє​ своє емоційне ставлення до художнього твору
(перегляд колекцій мистецьких галерей, віртуальні подорожі);

Моделювання з цілих зображень та їх елементів.
здійснює пошук​ зображень у пропонованій колекції за заданим учителем параметром (колір, зміст, вплив на почуття);
орієнтується ​в середовищі для створення зображень з частин; створює зображення предмета з кількох його частин
(танграм);
Культура сприймання текстів
Тексти з цифрових джерел.
Дитячі сайти. Електронні книги.
Пристрої для читання.
сприймає ​текст з цифрових джерел,
виділяє ​корисне для себе під час сприймання текстів;
визначає​ за зовнішнім виглядом дитячі сайти: журнали, збірки казок, аудіокниги;
орієнтується ​у малюнковому, знаковому меню сайту; називає сайти для слухання та читання дитячої літератури;
гортає ​сторінки електронної книги;
виконує​ ігрові вправи з текстом, наприклад, упізнавання заданого слова серед потоку інших слів;
демонструє​ своє ставлення до змісту прочитаного, розповідає про вчинки героїв, підкреслюючи правдивість та неправду, відвертість та оману, хитрість;
обговорює​ в групі своє емоційне ставлення від прочитаного
Ігри. Інструкції.
Запуск програми чи додатка на виконання. Інтерфейс програми чи додатка. Завершення роботи з програмою чи додатком.
Ігрові дії у певній послідовності за інструкцією.
Послідовності. ​Встановлення
послідовності у подіях
уміє​ запускати на виконання ігрові програми та/або мобільні додатки;
уміє ​керувати виконавцями для виконання завдання в цифровому середовищі, розуміє систему ігрових команд;
досліджує ​додаткові функції у середовищі гри;
впорядковує ​елементи множини за вказаною ознакою;
виконує​ ігрові дії, практичні навчальні завдання у вигляді гри відповідно до прослуханої інструкції індивідуально, у парах чи в групі, з використанням цифрових технологій;
порівнює​ елементи множин, шукає спільні та відмінні елементи в іграх;
будує​ речення усної розповіді відповідно послідовності у грі;
встановлює​ послідовність зображень відповідно до подій у грі, ​коментує ​розміщення зображень саме у такій послідовності, переказує зміст сюжету гри детально або стисло за планом із сюжетних малюнків;
знаходить ​і ​виправляє​ помилки чи пропущені елементи певної послідовності у грі;
висловлює ​свої судження усно щодо правильності послідовностей у грі

Пристрої. Пристрої у школі та вдома. Ігрові завдання. Правила безпечної поведінки.
розуміє​ призначення цифрових пристроїв, що використовуються дорослими близького оточення; наводить приклади використання цифрових пристроїв удома та у школі;
має уявлення​ про правила безпечної поведінки з цифровими пристроями;
погоджує​ свою поведінку з дорослими щодо використання цифрових пристроїв;
дотримується ​правил безпечної поведінки користування пристроями;
виконує​ розвиваючі ігрові вправи з текстом та зображеннями з використанням та аргументує порядок виконання та/або вибір варіанту дій
2 клас
35 год. (1 година на тиждень
)
Зміст навчального матеріалу
Очікувані результати навчальних досягнень учнів
Учень або учениця:
Радіо, телепередачі.​ ​Аудіо.
Дитячі телепередачі. Запис звуків власного мовлення.
Виразне чітке мовлення.
усвідомлює різницю аудіовізуального та аудіосприймання
(через пояснення сприймання органами чуття);
має уявлення ​про пасивність сприймання радіоповідомлень;
відрізняє дитячі освітні, наукові телепередачі від телепередач для дорослих;
записує з допомогою дорослих та відтворює звуки власного мовлення своїх усних висловлювань, переказів прочитаного,
віршів, скоромовок тощо;
прослуховує ​та оцінює записи власного мовлення з метою

вдосконалення власних артикуляційних навичок та вмінь виразного чіткого мовлення
Медіатексти
Дитячі сайти зі збірками текстів для читання, аудіокниг, перегляду мультфільмів.
Мобільні додатки для читання дитячої літератури.
називає ​веб-сайти з творами українських та зарубіжних письменників, казками, віршами, оповіданнями;
порівнює​ текстове середовище, сайти аудіокниг, мультфільмів/кінофільмів, дитячих ігор;
відкриває​ сторінки із заданими творами для читання, прослуховування казок, перегляду мультфільмів;
здійснює пошук ​оповідань, казок, скоромовок, чистомовок, приказок;
знаходить​ у медіатекстах цікаву корисну, точну інформацію та я неточну, спотворену, помилкову;
визначає ​головних героїв, називає основні події, початок/кінець літературного чи медіатвору

Графіка.​ Редагування зображень. Віртуальні мистецькі галереї. Створення графічних зображень.
має уявлення про ресурси зберігання та інструменти

дослідження продуктів різних мистецтв;
сприймає​ твори мистецтв, називає їх виражальні засоби;
створює ​графічні зображення головних героїв улюблених

мультфільмів, аудіокниг шаблонами, штампами;
демонструє власні роботи, пояснює зміст та характеризує
героя​;
розташовує предмети, домальовує частини малюнка з метою досягнення схожості сцени мультфільма;
передає ​настрій та характер героя виражальними засобами

образотворчого мистецтва
Співпраця та спілкування.


Цифрове спілкування. Мобільні
додатки для миттєвих повідомлень. Графічні нотатки в миттєвих повідомленнях.
Мережева толерантність
уміє працювати в парі, слухати повідомлення партнера,
домовлятися про спільні дії, ролі у грі тощо;
усвідомлює, що читання та письмо - головні способи цифрового спілкування людей;
має уявлення​ про види, способи віртуального спілкування; надсилає
повідомлення рідним,
друзям з мобільного телефону;
виявляє поважне ставлення до людей під час спілкування і
співпраці, поважає їх приватність
Безпека.
Приватна та громадська інформація.
розуміє, ​що саме тому, що інформація є в Інтернеті не

означає, що вона правдива;
знає, що кожен заслуговує на те, щоб їх секрети були приватними; ​розрізняє ​приватну та публічну інформацію;
визначає ​види особистої інформації, яку слід зберігати

приватно;
звертається за допомогою до дорослих, коли відчуває
занепокоєння щодо використання пристроїв, мереж чи програм


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка