Програма державного екзамену з з біології з методикою викладання Ступінь вищої освіти " магістр "Дата конвертації11.03.2019
Розмір171 Kb.
#84708
ТипПрограма
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


природничо-географічний факультет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»Перший проректор___________ А.М. Солоненко

«_____» ________________ 2015 р.

ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З

з біології з методикою викладанняСтупінь вищої освіти "МАгістр"

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010401 Географія* (додаткова спеціальність 7.04010201 – Біологія*)

Мелітополь - 2015

Програма державного екзамену з біології з методикою викладання / Укладачі: Мальцева І.А., д.б.н., професор; Аносов І. П., д.п.н., професор; Солоненко А.М., к.б.н., професор; Кошелев О.І., д.б.н., професор; Пюрко О.Є., к.б.н., доцент; Т. А. Логвіна-Бик, к.п.н., доцент – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2015. – 17 с.Рекомендовано Вченою радою природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, протокол 3 від 26.10.2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державний екзамен з біології передбачає перевірку загальнотеоретичної підготовки випускників вищих педагогічних навчальних закладів основних біологічних дисциплін, передбачених програмами педагогічних університетів та інститутів України.

Основним завданням підготовки вчителів біології «магістрів» є формування широкого біологічного світогляду, вміння критично осмислювати і орієнтуватись в потоці наукової інформації. Основною метою успішного виконання цього завдання має бути систематичне формування у студентів загальнотеоретичних позицій протягом всього періоду навчання у ВНЗ.

Відповідно до цього, укладачі визначили за доцільне включити до програми державного екзамену з біології найважливіші загальнотеоретичні питання з усіх біологічних дисциплін, передбачених навчальними планами зі спеціальності “Біологія” у поєднанні з іншими спеціальностями, які формують фундамент біологічних знань. При цьому враховано специфіку кожної дисципліни, міжпредметні зв’язки та регіональні особливості флори и фауни України, а також зміст інтегрованої шкільної програми з біології, виходячи з того, що державний екзамен має бути ще й формою перевірки готовності молодого вчителя до викладання біології в школі і відповідати вимогам Болонського процесу.

Студент-випускник під час державного екзамену повинен показати: • глибоке розуміння теоретичних основ біології;

 • вміння поєднувати загальні і спеціальні біологічні процеси, аналізувати фактичний матеріал з того чи іншого питання;

 • вільне володіння науковою термінологією, знання таксономічних одиниць всіх царств біоти та фактичного матеріалу при поясненні будови і функції цілісного організму або його окремих органів.

Програма державних екзаменів з біології рекомендована для всіх факультетів за фахом біологія освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
Критерії оцінювання

рівня знань студентів

У зв’язку із впровадженням в 2006 році у навчальний процес Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів постала необхідність впровадження 100-бальної системи оцінювання рівня знань студентів під час державної атестації. У відповідності до цього кафедрами природничо-географічного факультету були розроблені критерії оцінювання відповідей студентів на питання екзаменаційних білетів, винесених на державну атестацію.

У структурі екзаменаційного білета три питання теоретичного характеру і 25 тестових. Теоретичні питання укладені у відповідності до розділів теоретичної підготовки відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Теоретичні і тестові питання укладені у відповідності до переліку дисциплін навчального плану спеціальності. Кожне теоретичне питання оцінюється максимум у 25 балів, а кожна правильна відповідь на тестові питання оцінюється в один бал.

Критерії оцінювання теоретичних питань:


 1. Повнота і вичерпність відповіді – до 15 балів включно.

 2. Вміння користуватись підготовленою до екзамену наочністю – до 3 балів (для методичного питання – зв’язок зі школою).

 3. Володіння термінологією і понятійним апаратом – до 2 балів.

 4. Структура і логічність відповіді – до 2 балів.

 5. Наведення підтверджуючих прикладів – до 2 балів.

 6. Поведінка перед аудиторією – 1 бал.

Кожне тестове питання екзаменаційного білета містить чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Загальна сума балів, яка може бути отримана при відповіді на тестові питання, становить 25 балів.
1. БОТАНІКА

Пагін, як вегетативний орган рослини, зовнішня та внутрішня будова; видозміни, їх біологічна роль та народногосподарське значення.

Листок, як вегетативний орган рослини. Онтогенез, морфологія та анатомія листків різних екологічних груп рослин.

Корінь як основний орган поглинання води та мінеральних речовин. Морфологія та анатомія кореня в зв'язку з його функціями. Вміст води у рослинному організмі та її значення.

Квітка як генеративний орган рослин. Походження та еволюція квітки. Мікро- та макроспорогенез, подвійне запліднення та його біологічна роль.

Насіння та плоди, їх будова, біологічне значення. Їх генетична класифікація за А.Л. Тахтаджяном. Пристосування плодів до поширення.

Загальна характеристика царства Гриби. Принцип їх поділу на вищі та нижчі. Основні варіанти циклів розвитку : безстатеве, статеве розмноження. Роль в житті біоценозів та охорона грибів.

Поняття про нижчі спорові рослини - водорості. Рівні морфологічної організації і варіанти структури їхнього талому. Особливості внутрішньої організації. Варіанти циклів розвитку: без зміни поколінь, із зміною поколінь. Загальні принципи класифікації. Роль водоростей у природі та житті людини.

Загальна характеристика вищих спорових рослин. Морфологічне і анатомічне розчленування вегетативного тіла, органи розмноження та цикли розвитку. Головні відділи вищих спорових рослин. Значення вищих спорових у біосфері.

Загальна характеристика відділу Мохоподібні як представників гаметофітної лінії еволюції вищих рослин. Особливості будови таломних та листостеблевих мохоподібних: своєрідність никлу розвитку.

Загальна характеристика відділу Плауновидні, цикли розвитку у рівноспорових і різноспорових плауновидних. Ступінь редукції гаметофітів у різноспорових плауновидних.

Морфологічна і анатомічна будова спорофіту, походження листків. Ступінь редукції гаметофіту. Цикли розвитку папоротеподібних.

Загальна характеристика, життєві форми, географічне поширення та особливості морфологічної та анатомічної будови Голонасінних.

Виникнення насіння та його біологічне значення. Цикли розвитку та ступінь редукції чоловічого та жіночого гаметофітів.

Квіткові рослини як вищий етап еволюції наземних рослин. Своєрідність анатомії, морфологічної фізіології вегетативних органів у зв'язку з екологічними факторами середовища. Рідкісні та зникаючі види судинних рослин півдня України.

2. ЗООЛОГІЯ

Значення зоології для розвитку сільського господарства, медицини, ветеринарії, мисливського та рибальського господарства та зв'язок з іншими біологічними науками.

Основні принципи природної класифікації тварин. Уявлення про головні систематичні категорії. Сучасна система тваринного світу.

Підцарство Одноклітинні тварини. Морфофункціональна характеристика, господарське та біоценотичне значення.

Підцарство Багатоклітинні тварини. Еволюційні рівні загальної організації та основні напрями еволюції.

Тип молюски. Загальна характеристика. Прогресивні та адаптивні риси організації. Біоценотичне та господарське значення. Раціональне використання.

Тип членистоногі. Загальна характеристика. Прогресивні та адаптивні риси організації. Біоценотичне та господарське значення. Раціональне використання.

Тип хордові - як вищий рівень еволюції вторинноротих. Місце хордових серед інших типів тваринного світу, діагностивні ознаки та риси, спільні з безхребетними.

Надклас риби. Загальна характеристика як первинно водних хребетних тварин.

Наземні четвероногі. Загальна характеристика. Філогенетичний зв'язок та основні риси організації, пов'язані з наземним способом життя.

Прогресивні риси вищих амніот, що забезпечили прогрес і панівне положення в тваринному світі.

Походження та класифікація наземних хребетних. Рідкісні та зникаючі види хребетних.


3. Фізіологія рослин, мікробіологія

з основами вірусології

Вегетативне розмноження: способи та використання вегетативного розмноження в практиці рослинництва.

Історія відкриття та вивчення фотосинтезу. Значення фотосинтезу у природі. Світова та темнова фази фотосинтезу. Залежність фотосинтезу від факторів зовнішнього середовища: СО2, освітлення та спектрального складу, температури, кисню. Особливості фотосинтезу у сукулентів.

Шляхи засвоєння СО2. Фотодихання та його особливості, фізіологічна роль.

Дихання і фотосинтез. Загальні поняття про дихальний обмін. Значення дихання для рослин. Еволюція шляхів енергообміну. Екологія дихання.

Грунт - як основне джерело води для рослини. Водний потенціал ґрунту. Механізм поглинання, шляхи пересування води в рослинному організмі, рушійні сили.

Транспірація. Біологічне значення транспірації та характеристика видів і основних параметрів її.

Характеристика різних груп рослин по їх відношенню до зміни водного режиму. Посухостійкість та стійкість до перегріву рослин. вплив перегріву на фізіологічні процеси.

Мінеральне живлення рослин, його значення та методи вивчення, фізіологічна роль макро- і мікроелементів, мінеральні добрива, методи та способи їх застосування.

Реакція рослин на засоленість ґрунту. Характеристика рослин галофітів.

Вчення про фітогормони та природні інгібітори росту: їх місцезнаходження, представники та фізіологічна роль.

Ріст та розвиток рослин. Характеристика основних параметрів, молекулярні механізми та шляхи направленого управління цими процесами Періодичність та ритмічність росту рослин. Вплив температури, світла, вологості ґрунту та повітря на ріст рослин. Явище спокою.

Ростові рухи: тропізми, їх характеристика відносно природи подразника, значення.

Фотоперіодизм: суть фотоперіодичної реакції; поділ рослин на довгоденні та короткоденні рослини, значення фітохрому.

Регенерація у рослин: способи регенерації та їх характеристика.

Радіо- та газостійкість рослин: характеристика, значення, механізм.

Молекулярна біологія, її значення для промисловості, сільського господарства, медицини.

Хімічний склад рослинної клітини. Вміст, склад та фізіологічне значення вуглеводів.

Білки як структурно - функціональні компоненти клітини. Фізико – хімічні властивості амінокислот. Пептидний зв'язок. Білки – ферменти. Нуклеїнові кислоти найважливіші складові генетичного апарату клітини. Фізико-хімічні властивості нуклеїнових кислот.

Редуплікація ДНК. Ферментативний апарат ДНК залежного синтезу ДНК.

ДНК-полімерази прокаріот і еукаріот. Репарація і модифікація ДНК.

Роль мікробіології у природі і житті людини.

Мікробіологія - як складова сучасної біотехнології. Будова, макроможливості мікросвіту бактеріальної клітини. Ріст і розмноження бактерій. Спороутворення у бактерій та його біологічне значення. Типи живлення: хемосинтез, фоторедукція.

Взаємовідносини мікробів: симбіоз, антагонізм, паразитизм. Антибіотики. Фітонциди.

Взаємовідносини мікробів з людиною і твариною. Нормальна мікрофлора організму людини. Патогенні мікроби. Інфекції. Імунітет. Вакцини.


4. Анатомія ЛЮДИНИ. Гістологія з основами ембріології.

Цитологія.

Основні закономірності філо- та онтогенезу людини і тварин. Характеристика ембріонального розвитку хордових.

Основні етапи ембріогенезу. Запліднення. Зигота. Дроблення.

Гаструляція. Утворення мезодерми. Нейруляція. Осьові органи. Теорія зародкових листків.

Анатомічні особливості людини, що виникли у зв’язку з трудовою діяльністю.

Принципи класифікації тканин. Генез, морфологічні особливості, фізіологічні властивості. Класифікація тканин.

Нервова система. Онтогенез нервової системи.

Центральна, периферична та автономна (вегетативна) нервова система. Будова спинного, довгастого, середнього, проміжного мозку та мозочку. Великі півкулі головного мозку. Кора великих півкуль.

Основні положення клітинної теорії. Клітина як елементарна одиниця живих організмів. Прокаріоти та еукаріоти. Порівняння будови клітин тваринних і рослинних організмів.

Поняття про клітинні компартменти. Мембранна організація цитоплазми. Будова, функції та основні властивості біологічних цитоплазматичних мембран.

Клітинний транспорт речовин.. Роль мембранних білків у транспортних процесах. Фагоцитоз та піноцитоз, їх біологічна роль.

Основні етапи енергетичного обміну в клітині. Ультраструктурна організація та функції мітохондрій. Основні типи клітинного дихання.

Клітинний рух. Форми, органели руху. Цитоскелетні білки, білки - молекулярні мотори, білки регулятори.


5. Фізіологія людини і тварин.

Принципи організації організму: подразливість, збудливість, гомеостаз, систематогенез, надійність, адаптація. Механізми регуляції та їх взаємозв'язок.

Розмноження організмів. Типи статевого розмноження. Біологічна роль статевого розмноження. Статеві клітини. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез.

Значення нервової системи в регуляції і узгодженні функцій організму людини та взаємозв'язків організму з середовищем.

Нервово-гуморальна регуляція - основа цілісності організму.

Рефлекс - один із принципів нервової діяльності. Рефлекторне кільце. Роль зворотної аферентації в координації функцій.

Гальмування в нервовій системі. Види гальмування: первинне, вторинне.

Принципи інтегративної діяльності нервової системи.

Функціональна характеристика спинного, довгастого, середнього, проміжного мозку та мозочку. Функції таламусу та гіпоталамусу. Лімбічна система. Механізми формування емоційно-мотиваційних станів. Функціональне значення різних зон кори. Механізм утворення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів.

Морфо - функціональні основи психічної індивідуальності людини.

Гігієна розумової праці. Режим дня школяра. Шкідливий вплив паління та вживання наркотиків, алкоголю на нервову систему. Профілактика нервово-психічних зрушень.

Стрес, його механізм та адаптація.

Імунітет та його види.

6. Основи екології.

Угрупування живих організмів у природі. Вчення про популяції. Поняття біоценозу, біогеоценозу та екосистеми. Екосистеми суші та океану.

Основні компоненти екосистеми. Ланцюги живлення. Трофічні рівні. Екологічні піраміди.

Потік енергії в екосистемах. Особливості передавання енергії по ланцюгах живлення. Первинна та вторинна продуктивність угруповань. Проблеми біологічної продуктивності.

Екологічні сукцесії. Загальні закономірності сукцесій. Вчення В. І. Вернадського про біосферу, ноосферу. Функції живої речовини у біосфері. Кругообіг речовин - умова стабільності біосфери.

Небезпека зростаючого впливу людини на біосферу планети. Проблема раціонального використання природних ресурсів. Проблема охорони природи в сучасному суспільстві. Державні документи з охорони природи. Екологічні проблеми України. Глобальні проблеми людства. Екологічні кризи та катастрофи.


7. Методика викладання біології

Основні принципи навчання біології: науковість, доступність, наочність, зв’язок теорії з практикою, систематичність, системність, індивідуальний підхід, оптимізація навчального процесу.

Цілі шкільної біологічної освіти. Стратегічна ціль шкільної біологічної освіти – формування природничо-наукової картини світу та стратегії поведінки людини у природі.

Реалізація світоглядних, методологічних, теоретичних та практичних завдань шкільної біологічної освіти.

Провідні ідеї шкільного курсу біології та їх реалізація в змісті розділів „Рослини”, „Різноманітність рослин”, „Гриби та лишайники”, „Бактерії”, „Організми і середовище існування” (7 кл.); „Тварини”, „Різноманітність тварин”, „Організми і середовище існування” (8 кл.); „Людина”, Біологічні основи поведінки людини” (9 кл.); „Молекулярний рівень організації життя”, Клітинний рівень організації життя”, ”Організмений рівень організації життя” (10 кл.), „Надорганізмені рівні організації життя”, „Історичний розвиток органічного світу” (11 кл.).

Дидактичні принципи побудови шкільного курсу біології.

Шкільний курс біології як система загальнобіологічних і спеціальних біологічних понять.

Формування умінь та навичок учнів у процесі навчання шкільної біології. Методика формування методологічних, загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок.

Форми організації спостережень.

Експеримент як метод наукового пізнання. Методика формування експериментальних умінь.

Формування наукового світогляду учнів у процесі пізнання живої природи.

Громадянське виховання у процесі вивчення біології. Виховання любові до природи та рідного краю, поваги до людей, науки і праці. Екологічне виховання в процесі вивчення біології. Формування в учнів екологічної свідомості та екологічної культури. Естетичне виховання у процесі вивчення біології. Санітарно-гігієнічне та фізичне виховання. Трудове виховання. Комплексне розв’язання завдань виховання учнів у процесі вивчення біології.

Класифікація методів навчання біології за джерелом знань (словесні, наочні, практичні) та за ступенем пізнавальної самостійності (ілюстративно-репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі).

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

Словесні методи навчання біології: пояснення, розповідь, бесіда, лекція, робота з підручником, робота з науково-популярною літературою.

Наочні методи навчання біології: ілюстрування, демонстрування, спостереження.

Практичні методи навчання біології: лабораторні роботи, практичні роботи, досліди.

Методи контролю і самоконтролю у навчанні: усний контроль, письмовий контроль, тестовий контроль, методи самоконтролю та самооцінки.

Методичні прийоми як складова частина методу. Класифікація прийомів навчання.

Взаємозв’язок методів та засобів навчання.

Комплексне використання засобів навчання біології. Педагогічні вміння вчителя біології для роботи із засобами навчання.

Різноманітність організаційних форм навчання в сучасній школі.

Урок – основна форма навчання біології. Основні вимоги до сучасного уроку біології.

Типологія уроків. Структура уроку.

Підготовка вчителя до уроку. Шляхи підвищення ефективності уроку.

Практичні заняття з біології. Особливості методики проведення практичних занять.

Лекції і семінари як форми навчання біології. Особливості організації та проведення лекцій та семінарів з біології.

Дидактичні ігри (рольові, ділові) з біології, їх місце в системі форм навчальних занять.

Екскурсія як форма навчання біології. Значення екскурсії у системі навчання біології. Зміст, організація і методика проведення екскурсій.

Особливості нових технологій навчання (проблемне, модульне, розвивальне, особистісно-орієнтоване, інтерактивне) при вивченні біології.

Контроль (перевірка, оцінка і облік) навчальних досягнень учнів - складові діагностування процесу навчання біології.

Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з біології.

Рівні навчальних досягнень учнів з біології, їх характеристика. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення.

Позаурочна робота. Зміст і форми позаурочної роботи з біології.

Організація позаурочної роботи в куточку живої природи, на навчально-дослідній земельній ділянці, в природі.

Позакласна робота. Система форм і видів позакласної роботи з біології. Дослідницька робота юннатів у куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, у природі, вдома.

Завдання і зміст факультативних курсів з біології у середній загальноосвітній школі. Особливості проведення факультативних занять у школі.

Кабінет біології. Обладнання кабінету біології та санітарно-гігієнічні вимоги до нього.
8. Механізм онтогенезу.

Типи росту та живлення яйцеклітини.

Загальна характеристика процесу запліднення.

Особливості гаметогенезу. Морфофізіологічні особливості гамет.

Фактори, які регулюють клітинний цикл на стадії дроблення.

Типи дроблення. Події дроблення на прикладі амфібії, ссавців.

Механізми дроблення поліспермії.

Типи формотворчих процесів під час гаструляції.

Загальна характеристика та біологічне значення нейруляції.

Зародкові оболонки амніон, хоріон і алантоїс.


9. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ


Формування теорії систем. Вклад у розробку теорії систем Карла Людвига фон Берталанфі.

Поняття про життя, ознаки живої матерії.

Впорядкованість і функціонування живого. Просторова й часова впорядкованість. Структура і функція живого.

Природні системи. Біологічні системи. Принцип ієрархічної організації біологічних систем.

Рівні організації біологічних систем: молекулярний, клітинний, організменний, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний. Основні компоненти, процеси кожного рівня організації живого.

Особливості хімічного складу живого на рівні елементів. Хімічний склад живого на рівні молекул.

Клітинний рівень організації життя. Живі системи-системи відкрито-незрівноважені. Клітинна будова. Історія вивчення клітинної будови. Функціонування клітини.

Організмовий, популяційний, екосистемний та біосферний рівні організації живих систем. Тканини й організми. Гомеостаз. Закон генетичної різноманітності. Екосистема та її формування.

Екологічна ніша. Закон неодмінного її заповнення.

Екосистема Земля. Біосфера. Ноосфера.

Біологічні ритми. Народження і смерть.

Спадковість.Мінливість. Гомеостаз у часовому вимірі.

Гіпотези походження життя.

Віруси. Прокаріоти.

Виникнення і розвиток багатоклітинної організації. Еволюція рослинного світу. Еволюція тваринного світу.
10. Популяційна біологія
Популяційна біологія як наука. Предмет і методи популяційної біології. Рівні організації живої матерії.

Загальні властивості популяції як біологічної системи та поняття «популяція».

Структура популяцій. Статева структура. Вікова структура. Просторова структура. Генетична структура. Екологічна структура. Етологічна структура.

Фактори, які впливають на розмір популяції. Коливання чисельності. Динаміка чисельності.

Ізоляція та зв’язок між популяціями. Просторова ізоляція. Біологічна ізоляція. Рівень зв’язків серед популяцій. Оцінка схожості популяцій.

Основні напрямки вивчення природних популяцій. Генетичний та фенетичний підхід. Екологічний та етологічний підхід. Морфологічний, фізіологічний, онтогенетичний та біохімічний підходи.

Популяція – елементарна одиниця еволюції.

Популяція як одиниця управління.


11. Цивільний захист.

Структура і задачі цивільного захисту населення України.

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіаційного зараження.

Класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Виробничі аварії, катастрофи, стихійні лиха, їх характеристика, кількісні показники. Вражаючі фактори, характеристика їх впливу на людину і навколишнє середовище. Аварії на АЕС (на прикладі Чорнобильської АЕС).

Моніторинг та прогнозування надзвичайних ситуацій.

Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту населення Індивідуальний та медичний захист. Засоби індивідуального захисту, їх класифікація. Протигази: промислові, цивільні та військові, їх застосування. Засоби захисту шкіри (легкий захисний костюм Л-1,загальновійськовий захисний костюм ЗЗК, комплект захисного фільтрового одягу ЗОФ-58), їх використання. Медичні та найпростіші засоби індивідуального захисту (аптечка індивідуальна АІ-1, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8, пакет перев’язочний індивідуальний ППІ-1 та ін.). Порядок накопичування, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту.

Оцінка радіаційної обстановки. Оцінка радіаційної обстановки. Основні поняття та визначення. Оцінка радіаційної обстановки у випадку аварій на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Визначення припустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості Розв’язання типових задач.

Організація і проведення рятувальних робіт. Мета, зміст та умови, в яких будуть здійснюватися рятувальні та інші невідкладні роботи, сили і засоби, які залучаються до їхнього проведення. Організація, послідовність проведення рятувальних і інших невідкладних робіт, прийоми і способи їх проведення. Види знезаражування. Заходи безпеки при проведенні робіт по знезаражуванню.ЛІТЕРАТУРА З БІОЛОГІЇ


 1. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов. – Київ: Вища школа, 1995. – 300 с.

 2. Аносов І.П., Хоматов В.Х., Сидоряк Н.Г., Станішевська Т.І., Антоновська Л.В. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. Підручник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська. – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 433 с.

 3. Брайон О.В., Чикаленко В.П. Анатомія рослин / О.В. Брайон, В.П.Чикаленко. – К.: Вища школа, 1992. – 270 с.

 4. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології / Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь,1995. – 368 с.

 5. Боєчко Ф.Ф. Біохімія / Ф.Ф. Боєчко. – Київ: Вища школа, 1995. – 380 с.

 6. Валеологія /ред. В.І. Бобрицька. – Полтава: Б.в., 2000. – Ч. 1, 2. – 292 с.

 7. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології / К.М. Векірчик. – київ: Либідь, 2001. – 311 с.

 8. Второв П.П., Дроздов H.H. Биогеография / П.П. Второв, H.H. Дроздов. - М: Владос - Прес, 2001. - 304 с.

 9. Грин Є. и др. Биология / Є. Грин и др. - М.: Б.и., 1990. - Т. 1-3. – 680 с.

 10. Георгиевский А.Б. Дарвинизм / А.Б. Георгиевский. - М: Просвещение, 1985. - 280с.

 11. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи. Навчальний посі­бник / Ю.М.Грищенко. - Рівне: РДТУ, 2000. - 239 с.

 12. Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експеримен­ту з фізіології рослин / Є.О. Казаков. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 272 с.

 13. Ковтун М.Ф., Микитюк А.К. Порівняльна анатомія / М.Ф. Ковтун, А.К.Микитюк. – Харків: ХГУ, 2002. - Т.1,2. - 300 с.

 14. Кучеров С.І. Фізіологія людини / С.І. Кучеров. - К.: Вища школа, 1991.- 327 с.

 15. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. - Львів: Світ, 2001. - 499 с.

 16. Кубатько Б.И. Физиология человека и животных / Б.И. Кубатько. - X.: Б.и., 2000. - Ч.1,2. – 600 с.

 17. Курс низших растений / Л.Л. Великанов, Л.В. Гарибова, Н.П. Гор­бунова, М.В. Горленко и др.; под. Ред. М.В. Горленко. - М.: Высшая школа, 1982. - 504 с.

 18. Коробков М. Нормальная физиология / М. Коробков. - М.: Просвіта, 1990. – 400 с.

 19. Лобашев М.Е. Генетика с основами селекции / М.Е. Лобашев. - М.: Просве­щение, 1979. – 320 с.

 20. Лишенко Д. Генетика з основами селекції / Д. Лишенко. - К.: Вища школа, 1994. - 416 с.

 21. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин / М.М. Мусієнко - К.: Либідь, 2005. - 808 с.

 22. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 432 с.

 23. Ноздрачев А.Д. Общий курс физиологии человека и живот­ных / А.Д. Ноздрачев. - М.: Б.и., 1991. – Ч. I, II. – 460 с.

 24. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. - М.: Мир, 1986. - 680 с.

 25. Орт Д. И. др. Фотосинтез / Д. И. Орт др. - М: Мир, 1987. - Т. 1-2. – 480 с.

 26. Рейвн П. И., др. Современная ботаника / П. И. Рейвн, др. - М.: Мир, 1990. - Т. 1-2. - 560 с.

 27. Самарський С.Л. Зоологія хребетних / С.Л. Самарський. - К.: Вища школа, 1976. – 360 с.

 28. Сапин М.Р. Анатомия человека / М.Р. Сапин. - М.: Высшая школа, 1990. - 200 с.

 29. Стеблянко М.Л., Гончаренко К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М.Л. Стеблянко, К.Д. Гончаренко, Н.Г. Закорко. - К.: Вища школа, 1995. - 384 с.

 30. Степановських A.C. Прикладная экология: охрана окружаю­щей среды. Учебник для вузов / A.C. Степановських. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 752 с.

 31. Токин Б.П. Общая эмбриология / Б.П. Токин. - М.: Высшая школа, 1987. – 360 с.

 32. Ходорн Э., Веньр Р. Общая зоология / Э. Ходорн, Р. Веньр. - М.: Мир, 1989. - 440 с.

 33. Хоматов В.Х., Аносов І.П. Словник анатомічних термінів / В.Х. Хоматов, І.П. Аносов. - Київ: Вища школа, 1997. - 160 с.

 34. Хэм А., Кормак Д. Гістологія / А. Хэм, Д. Кормак. - М.: Мир, 1982. - 240 с.

 35. Червона книга України (тваринний світ). - К.: Українська енциклопедія, 1994. - 464 с.

 36. Червона книга України (рослинний світ). - К.: Українська енциклопедія, 1996. - 603 с.

 37. Чернова Н.М., Былова A.M. Екологія / Н.М. Чернова, A.M. Былова. - М.: Просвещение, 1988. – 320 с.

 38. Эдвардс Д. и др. Фотосинтез С3 и С4 растений: механизмы и регуляция / Д.Эдвардс и др. - М.: Мир, 1986. - 598 с.

 39. Яблоков A.B., Юсупов А.Г. Эволюционное учение / A.B. Яблоков, А.Г.Юсупов. - М.: Вы­сшая школа, 1989. – 360 с.

ЛІТЕРАТУРА З дисципліни "МЕТОДИКа ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ"


 1. Біологія 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь, 2005. – 84 с.

 2. Біологія: Підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Мусієнко, Ю. Г. Вервес, П. С. Славний, П. Г. Балан, М. Ф. Войцехівський. – К.: Генеза, 2002. – 208 с.

 3. Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Серебряков В. В. Зоологія: [Підручник для учнів 7-го класу середньої загальноосвітньої школи]. – К.: Генеза, 1996. – 296 с.

 4. Викладання біології в профільних класах. Випуск 5 /Укладач К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 208 с.

 5. Використання кімнатних рослин у навчальному процесі з біології (Методичні рекомендації) /Укладач: Т.А. Логвіна-Бик. – Мелітополь, МДПУ, 2002. – 56 с.

 6. Диференційоване навчання учнів – один з напрямків реформування освітньої системи школи (Методичні рекомендації) /Укладач: Т.А. Логвіна-Бик. – Мелітополь: МДПУ, 2002. – 56 с.

 7. Загальна біологія: [Підруч. для учнів 10-11-х кл. серед. загальноосвіт. шк.] / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан та ін. – К.: Генеза, 1998. – 464 с.

 8. Загальна методика навчання біології: Навч. посібник / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін. / ред. І. В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.

 9. Котик Т.С. Біологія 6 клас. Матеріали до уроків. – Харків: Торсінг, 2000. – 320 с.

 10. Котик Т.С. Уроки биологии 7 кл. (методическое пособие для учителей биологии). – Запорожье: Просвита, 1997. – 133 с.

 11. Кузнєцова В. І. Методика викладання біології. – Х.: Торгсінг, 2001. – 176 с.

 12. Методика переподавания биологии: учебник для студентов высших учебних заведений / М.А.Якунчев, О.Н. Волкова, О.Н. Аксенова; ред. М.А. Якунчева. – М.: Академия, 2008. – 320 с.

 13. Методичні рекомендації для організація самостійної роботи студентів з шкільного курсу біології та методики його викладання /Укладачі: Т. Є. Христова, В. Д. Мелаш, П. Д. Незнаєв. – Мелітополь, 2000. – 45 с.

 14. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. Человек и его здоровье [Кн. для учителя: Из опыта роботы]. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

 15. Педагогічна практика студентів ІV-V курсів з дисципліни «Шкільний курс біології та методика його викладання» (Методичні рекомендації) /Укладаяч: Т.А. Логвіна-Бик. – Мелітополь: МДПУ, 2001. – 52 с.

 16. Присяжнюк М. С. Біологія людини: посібник для учнів 8 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Фенікс, 1999. – 436 с.

 17. Присяжнюк М. С. Біологія людини: посібник для учнів 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Фенікс, 2001. – 436 с.

 18. Соболь В.І. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.

 19. Сучасні форми та методи навчання біології /Укладач: К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 142 с.

 20. Тиждень біології в школі. Випуск 7 /Укладач: К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2011. – 142 с.

 21. Хрестоматія з методики викладання біології. Для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів /Упорядник О.А. Цуруль. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 298 с.

 22. Шабатура Н. Н., Матяш Н. Ю., Мотузный В. А. Биология человека [Учебник для учащихся 8-9 классов средней общеобразовательной школы]. – К.: Генеза, 1998. – 432 с.

 23. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К.: Фенікс, 2006. – 220 с.

 24. Яковлєва Є. В. Уроки біології у 8 класі: методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 1998. – 160 с.

 25. Яковлєва Є. В. Уроки біології в 10 класі: методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 144 с.

 26. Яковлєва Є. В. Уроки біології в 9 класі: методичний посібник для вчителя біології. - Запоріжжя: Просвіта, 1999. – 224 с.

 27. Яковлєва Є.В. Уроки біології в 11 класі: методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 240 с.


ЛІТЕРАТУРА З дисципліни "Механізми онтогенезу"

 1. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии. М.: МГУ, 2005.

 2. Гилберт С. Биология развития. М. : Мир, 1993-1994. Т. 1–3.

 3. Голиченков В.А., Иванов Е.А., Никерясова Е.Н. Эмбриология. - М.: Academa, 2004.

 4. Голиченков В.А., Семенова М.Л. Практикум по эмбриологии. - М.: Academa, 2004.

 5. Данилов Р.К., Боровая Т.Г. Общая и медицинская эмбриология. СПб.: Наука, 2003.

 6. Дж. Николс и др. От нейрона к мозгу. М., 2004

 7. Дондуа А.К. Биология развития. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2005. Т. 1, 2.

 8. Иванова-Казас О.М. Эволюционная эмбриология животных. Спб., 1995.

 9. Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Биология развития: ранние стадии. Мн.: БГУ, 2009.

 10. Токин Б.П. Общая эмбриология. М.: Высш. шк., 1987.

 11. Физиология человека. В 3-х томах. Т. 3. Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М., 1996. С. 823–833.

 12. Кноррэ Б. Краткий очерк эмбриологии человека. М. : Медицина, 1967.ЛІТЕРАТУРА З дисципліни "ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК

БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ"


 1. Околітенко Н.І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології. – Навчальний посібник, Київ, 2005. – 358 с.

 2. Одум Ю. Экология: Т.1. – М.: Мир, 1986. – 328 с.

 3. Одум Ю. Экология: Т.2. – М.: Мир, 1986. – 376 с.

 4. Берталанфи Л. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969. – С. 23–82.

 5. Сетров М.И. Организация биосистем: Методологический очерк принципов организации живых систем. – Л.: Наука, 1971. – 275 с.

 6. Цибулевский А.Ю. Биологические системы в современной естественнонаучной картине мира (часть I) // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 4 – стр. 17-21 ( www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7782831)


ЛІТЕРАТУРА З дисципліни "ПопуляційнА біологія"


 1. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику. – М.: Мир, 1984. - 232 с.

 2. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология особи, популяции и сообщества. 2 т. – М., "Мир", 1989. 324 с.

 3. Гиляров А. М. Популяционная экология. – Издательство Московского университета, 1990. - 154 с.

 4. Грант В. Эволюция организмов. – М.: Мир, 1980. – 408 с.

 5. Грант В. Видообразование у растений. – М.: Мир, 1984. – 528 с.

 6. Дідух Я. П. Популяційна екологія. – Київ, Фітосоціоцентр, 1998. 145 с

 7. Животновский Л.А. Популяционная биометрия. –М.: Наука, 1991. – 271 с.

 8. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. – М.: Мир, 1974. – 460 с.

 9. Одум Ю. Экология. 2 т. – М., "Мир", 1986. - 432 с.

 10. Панов Е.В. Поведение животных и этологическая структура популяций. – М., 1983. – 386 с.

 11. Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 400 с.

 12. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. – М.: Мир, 1982. – 488 с.

 13. Тимофеев-Ресовский П.В., Яблоков А.В., Глотов П.В. Очерк учения о популяции. – М., 1973. – 278 с.

 14. Шварц С.С. Экологоические закономерности эволюции. – М., 1980. – 280 с.

 15. Яблоков А.В. Популяционная биология. – М., 1987. – 303 с.ЛІТЕРАТУРА З дисципліни "ЦИВІЛЬНий ЗАХИСТ"

 1. Цивільна оборона. Теоретичний курс: навч. посібник / О.Є. Поляков, Г.Л. Юсина, Н.І. Євграфові. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 280 с.

 2. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навч. Посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 438 с.

 3. Методичні вказівки до дипломного та курсового проектування по дисципліні “Цивільна оборона”. - Краматорськ: ДДМА,1999. – 16 с.

 4. Методические указания для курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Гражданская оборона» ”. − Краматорськ: ДДМА, 2002. −16 с.

 5. Депутат О.П. та ін. Цивільна оборона. Навчальний посібник. − Львів: Афіша, 2000. −336с.

 6. Мігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. − К.: Укртехногрупа, 2001. − 328 с.

 7. Мігович Г.Г. та ін. Сильнодіючі отруйні речовини. - К.: Укртехногрупа, 2001. − 150 с.

 8. Мігович Г.Г. та ін. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу формувань ЦО (частини 1,2,3). - К.:Укртехногрупа, 2001. − 320; 238; 396 с.

 9. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. - Львів,1998. - С.192.

 10. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів,1997. - 245 с.

 11. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Гражданская оборона» для студентов заочной формы обучения / Сост.: Дементий Л.В., Поляков А.Е., Кузнецов А.А. – Краматорск: ДГМА, 2004. – 32 с.

 12. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Справочное пособие. / Дементий Л.В., Юсина А.Л. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 300 с.

ПРИКЛАД


відповіді на питання екзаменаційного білету

з біології з методикою викладання

при державній атестації студента

(порядок і логіка відповіді)

Екзаменаційний білет №


 1. Насіння та плоди, їх будова і біологічне значення.

 2. Анатомічні особливості людини, що виникли у зв’язку з трудовою діяльністю.

 3. Куточок живої природи як одна із складових матеріальної бази навчання біології.

При відповіді на питання №1 екзаменаційного білета студент у першу чергу повинен дати визначення понять «насіння», «плід», «соковиті плоди», «сухі плоди», «розкривні та нерозкривні плоди», пояснити риси подібності і відмінності між ними, а також розтлумачити поняття «яблуко», «кістянка», «гарбузина», «багатокістянка», «сім’янка», «листянка», «зернівка», «біб», «коробочка». Після цього необхідно дати біологічні ознаки плодів та пояснити особливості їх утворення у різних рослин. Необхідно дати класифікацію плодів за кількістю насінин у плоді, за будовою околоплодню, за особливостями розповсюдження у природі. Відповідь студента має супроводжуватись прикладами з використання таблиць «Плоди рослин» або малюнками на дошці.

Відповідь на питання 2 екзаменаційного білету потребує ґрунтовних знань студентів з тем «Опорно-рухова система людини», «М’язова система людини». При відповіді на питання студент з’ясовує причини виникнення прямоходіння, володіння вогнем, особливості виживання людини у різних умовах (історичний аспект), тренування м’язів, власний захист. При аналізі відповіді враховувати соціальний аспект, природний добір. Трудову діяльність людини.Відповідь на третє питання екзаменаційного білету є методичною за змістом, тому при підготовці до відповіді студент може використовувати матеріал шкільних підручників, посібників для вчителя. Студент повинен продемонструвати методично правильну роботу з визначення загально-біологічних та спеціальних понять, вміти пояснити, чим відрізняються умови утримання рослин та тварин для різних екологічних груп, та яке значення має куточок живої природи для формування цілісних знань школярів при вивченні біології у 7-11 класах. Пояснити, які саме види та форми робіт зі школярами можна проводити у куточку живої природи і яке це має значення.Каталог: new -> images -> files -> dek -> stac progi
dek -> Затверджую” Директор інституту 2015 р. (підпис) програм а
dek -> Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти програм а
files -> «е к ономі ч н І нау к и»
stac progi -> Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта
dek -> Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології для студентів заочної форми навчання
dek -> Програма державного екзамену з «Основного музичного інструменту»
dek -> Програма державного екзамену з географії з методикою викладання
dek -> Програма державного екзамену «Педагогіка та психологія дошкільної освіти» Для студентів заочної форми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка