Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»Скачати 100.92 Kb.
Дата конвертації22.10.2016
Розмір100.92 Kb.
ТипПрограма
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

(для підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з іноземної мови)

Львів


2014

Підготовлено ст. викладачем кафедри

філологічних, суспільних і природничих дисциплін

Тетяною Мисюгою


Схвалено Вченою радою Українського Католицького Університету

(протокол № від )

Лекції – 0 годин

Аудиторні заняття - 70 годин (на групу з 5-7 осіб)

Консультації - 40 годин

Рецензування рефератів – 3 години на один реферат


МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Метою курсу іноземної мови для аспірантів (здобувачів) є формування у майбутніх фахівців такий рівень знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання курсу полягає в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, та їх активізації для ведення науково-дослідної діяльності. За час підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови слухач має виконати українською мовою реферативне узагальнення основного обсягу іншомовної актуальної інформації з проблеми свого дослідження. Укладений таким чином реферат, з одного боку є звітним документом на кандидатському іспиті, а, з іншого – частиною майбутньої кандидатської дисертації.

На кандидатському іспиті слухач також повинен зробити іноземною мовою доповідь про своє дослідження та продемонструвати вміння вести наукову дискусію.


Головним завданням для викладача іноземної мови є роль порадника і консультанта, який надає аспірантові (здобувачу) практичну допомогу на етапі вивчення та реферування іншомовної інформації з проблеми дослідження для включення її в дисертацію. Викладач також навчає нормам письмового та усного інформаційного обміну іноземною мовою між науковцями й відпрацьовує навички такої діяльності.

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Фонетика. У курсі передбачено корекцію вимови, удосконалення вимовних навичок і вмінь при читанні вголос і в усному висловлюванні. Відпрацьовується інтонаційне оформлення речення (поділ на інтонаційно-смислові групи-синтагми, розміщення фразового і логічного наголосу, словесного наголосу в двоскладових і багатоскладових словах). Опрацювання вимови здійснюється за допомогою матеріалів текстів для читання і спеціальних фонетичних вправ.
Лексика. На кінець курсу лексичний запас слухачів повинен становити не менше 3- 4 тис. лексичних одиниць ( у т.ч. приблизно 1 тис. термінів з фаху). Особлива увага звертається на багатозначність службових і загальнонаукових слів, механізму термінотворення, синонімії і омонімії, вживанню фразеологічних одиниць в усному і письмовому діловому спілкуванні, правилам читання скорочень, формул, символів тощо.
Граматика. Навчання зорієнтоване на відпрацювання практичних навичок розпізнавання та декодування в науковому тексті типових для стилю наукового мовлення складних синтаксичних конструкцій, зворотів із безособовими дієслівними формами, пасивних конструкцій, багатоелементних означень, усічених граматичних утворень, емфатичних (інверсійних структур), засобів вираження смислового (логічного наголосу), модальності тощо.
МОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ
Читання. Ставиться за мету подальший розвиток навичок оглядового, ознайомчого та поглибленого читання наукової інформації за фахом.

Навички з оглядового читання мають забезпечувати вміння швидко ознайомлюватися з тематикою наукового матеріалу та робити оцінку змістовій цінності інформації.

Ознайомче читання передбачає вміння простежити розвиток теми й загальну аргументацію та з’ясувати головні положення змісту.

Навички поглибленого читання відпрацьовуються на рівні повного і точного розуміння тексту.
Переклад. Усний і письмовий переклад є дієвим засобом розвитку навичок і вмінь читання та ефективний спосіб контролю повноти й точності розуміння інформації. Для формування навичок перекладу слухачів необхідно ознайомити з особливостями стилю наукового мовлення, прийомами перекладацьких трансформацій та компенсацій, контекстуальних замін, особливостями відтворення значень інтернаціональних слів тощо.
Анотування й реферування. Слухачі мають відпрацювати швидкого й грамотного написання українською та іноземною мовами анотацій та рефератів. Анотування й реферування також використовується як засіб контролю розуміння тексту. Практичні заняття з анотування й реферування передбачають засвоєння таких теоретичних положень: призначення, структура та особливості мови анотації та реферату, види анотацій (описова, реферативна) і рефератів (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат).

Наприкінці курсу слухачі повинні вміти складати іноземною та українською мовами анотації й реферати до наукових статей, доповідей, матеріалів дослідження, тощо.

Беручи до уваги важливість анотування й реферування інформації для ведення успішної самостійної наукової діяльності, перевірка вмінь написання анотацій українською та іноземною мовою винесена на кандидатський іспит у вигляді двох окремих екзаменаційних завдань.
Письмо. Письмо іноземною мовою має важливе значення для розвитку навичок мовлення. З цією метою передбачено періодичне виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаного, виклад змісту прослуханого чи прочитаного у письмовому вигляді ( в т.ч. у формі анотацій і рефератів), написання доповідей і повідомлень, приватних і ділових листів, інших основних видів документації (заяв на участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо).

Аудіювання. Наприкінці курсу сприйняття й розуміння монологічних і діалогічних висловлювань носіїв мови в межах професійної та побутово-ситуативної тематики має бути на рівні 85-90% інформації при темпі мовлення 120-150 слів на хвилину.
Усне спілкування. Завданням курсу є розвиток природно мотивованого монологічного і діалогічного мовлення. Навички монологічного мовлення мають забезпечувати виступати з повідомленнями про проблему, мету, методи й засоби дослідження, цінність дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші аспекти наукової роботи.

Наприкінці курсу слухачі повинні вміти вести наукові дискусії та спілкуватися на рівні побутової тематики та ситуацій, пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ КУРСУ
Навчальними текстами для читання мають бути оригінальні монографії та періодична література з галузі наукових інтересів аспіранта (здобувача). Матеріали для читання іноземною мовою аспіранти (здобувачі) підбирають самостійно з урахуванням рекомендацій наукових керівників. Рекомендована література іноземною мовою повинна мати безпосереднє відношення до дисертаційної роботи.

Загальний обсяг опрацьованої літератури за курс має складати не менше 300 сторінок (обсяг однієї сторінки в середньому дорівнює 2500 друкованим знакам).УМОВИ ДОПУСКУ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

1. Слухачі навчальних груп мають скласти за час навчання 500 000 друкованих знаків тексту зі спеціальності іноземною мовою, про що робиться відповідний запис у "Картці реєстрації складання позакласного читання літератури зі спеціальності".

2. Екстерни представляють викладачеві для вибіркової перевірки 300 000 друкованих знаків тексту зі спеціальності іноземною мовою, що були ними опрацьовані під час самостійної підготовки до кандидатського іспиту, про що робиться відповідний запис у "Картці екстерна".

3. Слухачі навчальних груп і екстерни готують оглядовий реферат рідною мовою опрацьованих ними джерел іноземною мовою з їх фаху обсягом не менше 15 сторінок машинопису, бібліографію наукових праць іноземною мовою з їх спеціальності та словник спеціальних термінів не менше 300 лексичних одиниць.

4. Екстерни і слухачі груп мають отримати письмовий відгук спеціаліста у даній галузі науки, що має науковий ступінь, про актуальність та якість підготованого оглядового реферату, підпис якого має бути завірено в установленому порядку.


СТРУКТУРА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ
1. Тест з граматики, лексики, читання. Час на виконання - 1 година.

2. Читання і письмовий переклад зі словником на рідну мову оригінального тексту зі спеціальності аспіранта (здобувача) обсягом 2000 друкованих знаків. Час на виконання - 45 хвилин.

3. Письмова анотація іноземною мовою (обсягом до 500 знаків) статті зі спеціальності аспіранта (здобувача) обсягом 4000 - 4500 друкованих знаків, написаної рідною мовою. Час на виконання - 45 хвилин. (Дозволяється користуватися словником).

4. Усна співбесіда іноземною мовою, що пов'язана з повсякденним життям, спеціальністю та науковою роботою аспіранта (здобувача).

Загальна оцінка виводиться як середнє арифметичне результатів, отриманих за кожне із завдань іспиту.

Звітними документами про складання кандидатського іспиту є: реферат, матеріали письмової частини іспиту й відповідний протокол з оцінками.


Навчальний матеріал з англійської мови


 1. Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою речення в українській мові. Розповідні, питальні та заперечні речення. Типи питань.

 2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.

 3. Спосіб – дійсний, умовний, наказовий. Система часів.

 4. Активний і пасивний стан. Особливості використання і перекладу пасивного стану. Узгодження часів.

 5. Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи перекладу. Герундій, функції та способи перекладу.

 6. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

 7. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.

 8. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. Функції дієслів із закінченням -ing, -ed.

 9. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.

 10. Артикль.

 11. Займенник (загальні відомості). Особові, присвійні, вказівні займенники. Неозначені займенники some, any і заперечний займенник no. Кількісні займенники many, much, few. Неозначено-особовий займенник one. Підсилювальні та зворотні займенники.

 12. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння.

 13. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, хронологічних дат, позначень часу.

 14. Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, сполучник). Конструкції типу the more the better, there is/are.

 15. Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та безособові речення, еліпсис, емфаза, інверсія, подвійне керування та ін.).

 16. Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія, неологізми, «фальшиві друзі перекладача», британський та американський варіанти англійської мови, терміни, сталі вирази та службові слова, іншомовні запозичення, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір та ваги тощо).

 17. Жанрові особливості перекладу.

 18. Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ В ДЕНЬ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ
1. Картку реєстрації позакласного читання літератури зі спеціальності (слухачі нормативних груп) або Картку екстерна (екстерни).

2. Анкету аспіранта (здобувача).

3. Екзаменаційну літературу зі спеціальності відповідною іноземною мовою (для виконання письмового перекладу) обсягом не менше 200-250 сторінок (УВАГА! Це мають бути зовсім інші джерела, ніж ті, що були використані при складанні позакласного читання).

4. Матеріали рідною мовою зі спеціальності для написання анотації (журнали, збірники статей, тез, наукова інформація із інтернету, тощо) обсягом не менше 100 сторінок всього.

5. Зшиті разом оглядовий реферат із відгуком спеціаліста, бібліографією наукових праць зі спеціальності іноземною мовою та словником спеціальних термінів.

Усі екзаменаційні матеріали подаються в папках.ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. На кандидатському іспиті можуть використовуватися для письмового перекладу з іноземної мови на рідну суто наукові праці ( монографії, статті, доповіді, повідомлення, матеріали інтернету, тощо), що не є перекладами з інших мов і не перекладалися рідною мовою.

2. Екзаменаційна література іноземною мовою зі спеціальності має подаватися в обсязі, що сумарно становить не менше 200-250 сторінок чистого тексту ( без врахування формул, схем, графіків, малюнків, тощо).3. Матеріалом для написання анотації іноземною мовою можуть бути невеликі наукові праці рідною мовою зі спеціальності аспіранта (здобувача): тези, статті, доповіді, повідомлення, матеріали інтернету та ін. Вони мають подаватися в обсязі, що сумарно становить не менше 100 сторінок чистого тексту.
До складу комісії з прийому кандидатських іспитів з іноземних мов обов'язково включаються представники зі спеціальності аспірантів і здобувачів ( крім наукових керівників), що мають науковий ступінь.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бахов І. С English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів і здобувачів: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2008.

 2. Бурбак О.Ф. та ін. English for Science Students (англійська мова для аспірантів та здобувачів). – Чернівці: Рута, 1998.

 3. Ільченко О.М. Англійська мова для науковців. – К., 1996.

 4. Методичні вказівки для аспірантів та науковців, які вивчають англійську мову/Уклад. Н.М.Петренко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 1995.

 5. Шпак В.К. та ін. Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників. – Черкаси, 2001.

 6. Malcom M. Destination B2: Grammar and Vocabulary with Keys. – Macmillan, 2008.

 7. Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students. - Cambridge University Press, 2012.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и
2014 -> План роботи кабінету історії 1 Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом

Скачати 100.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка