Програма Дисципліни Іноземна мова (німецька)Скачати 222.02 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір222.02 Kb.
ТипПрограма

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Класичного

приватного університету
____________Огаренко В.М.

«____» ____________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліни "Іноземна мова (німецька)"

для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня доктора філософіїза спеціальностями:

«051 Економіка»

«072 Фінанси, банківська справа і страхування»

«081 Право»

«262 Правоохоронна діяльність»

«011 Науки про освіту»

«053 Психологія»

«054 Соціологія»

«074 Публічне управління та адміністрування»

«061 Журналістика»


Запоріжжя, 2016

Затверджено на засіданні кафедри теорії та практики перекладу

протокол № 11 від 24.06.2016 р.

Затверджено на засіданні вченої ради Інституту іноземної філології

протокол № 10 від 27.06.2016 р.


Затверджено на засіданні Вченої ради Класичного приватного університету

протокол № 9 від 29.06.2016 р.

.


Укладач: к. філол. н., доц. Кирпиченко О.Е.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна характеристика дисципліни


 • тип дисципліни: практичний.

Планові показники дисципліни (денна форма)


Рекомендований семестр вивчення

Кредитів ЄКТС

Академічних годин

Залікових модулів

Підсумковий контроль

поточні

підсумкові

1

3

90

22

3

90

23

3

90

24

3

90

1

1

екзамен

Всього

12

360

7

1


  1. Мета та загальні завдання дисципліни

 • Метою навчальної дисципліни є подальше вдосконалення вмінь та навичок практичного володіння німецькою мовою; систематизація матеріалу різних аспектів мови, розвиток та вдосконалення репродуктивних та продуктивних навичок усної мови, аудіювання; оволодіння технікою написання наукових робіт, а також поглиблене оволодіння різними видами мовної діяльності згідно з фахом аспіранта. Особлива увага при вивченні німецької мови аспірантами приділяється опануванню термінологією, яка є характерною для фаху аспіранта, як для продуктивної, так і рецептивної мовної діяльності.


За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен знати:

 • Вивчений лексичний матеріал в обсязі 4000 ЛО (слів та фразеологізмів), які відносяться до стилістично нейтральної літературної та літературно-розмовної сфери спілкування, до лексики побутової сфери, а також географічні назви, основні суспільно-політичні терміни, необхідні терміни за фахом.

 • За підсумками вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • Розуміти прочитаний або прослуханий текст у виконанні інших осіб та передавати його зміст;

 • Передавати (у письмовій або усній формі) зміст прослуханого або прочитаного тексту, картинки, діалогу, навчального відеофільму;

 • Складати ситуацію за ключовими словами або на тему, яку запропоновано

 • Написати ессе за пройденим лексичним матеріалом;

 • Вести бесіду без підготовки та робити повідомлення на задану тему;

 • Літературно вірно перекладати з німецької мови рідною, а також з української мови німецькою;

 • Користуватися тлумачними, термінологічними словниками.
  1. Теоретичні та методичні матеріали дисципліни


Теоретичні та методичні матеріали дисципліни, індивідуальні завдання самостійної роботи, тестові завдання та тести, критерії оцінювання знаходяться на сторінках електронної дисципліни в системі підтримки навчальних програм КПУ за адресою: <Електронна адреса дисципліни>.
  1. Загальні вимоги до оцінювання результатів навчальної роботи студентів


Поточні оцінки залікового модуля встановлюються виходячи зі 100-бальної шкали. Критерії оцінювання виконання індивідуальних завдань залікового модуля наведенні на відповідних сторінках електронної дисципліни.

Підсумковою оцінкою залікового модуля є середня з поточних оцінок.Підсумкова оцінка з дисципліни є середня оцінка з підсумкових оцінок залікових модулів.
 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр 1.

  1. Поточний заліковий модуль <1> — “Zeit und Zeitvertreib”.

   1. Метою залікового модуля є систематизація матеріалу, засвоєного з іноземної мови .

   2. За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:


 • Обсяг словникового запасу – 1000 лексичних одиниць;

 • граматику як чіткі нормативні відомості про структуру німецької мови.
   1. За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:


 • Правильно вимовляти всі звуки та сполучення звуків німецької мови. Правильно інтонувати різні типи простих та складних речень;

 • Розуміти на слух німецьку мову (викладача, диктора), що включає до 2% нових лексичних одиниць.
   1. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    інше

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   2. Індивідуальні завдання самостійної роботи


В ході виконання завдань залікового модуля студенту пропонується:

 • вивчити граматичний матеріал«Deklination der Adjektive» залікового модуля;

 • виконати та захистити індивідуальний варіант самостійної роботи;  1. Поточний заліковий модуль <2> — “Arbeit und Beruf”..

   1. Метою залікового модуля є розвиток та вдосконалення репродуктивних та продуктивних навичок усної мови.

   2. За підсумками вивчення модуля аспірант повинен знати:


 • граматичні явища: відмінювання прикметників, питальні займенники welcher? was für ein?;

 • лексику за темою “Berufe”.
   1. За підсумками вивчення модуля аспірант повинен вміти:


 • Розуміти прочитаний або прослуханий текст у виконанні інших осіб та передавати його зміст;

 • Скласти короткий та розгорнутий план прочитаного або прослуханого.
   1. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    інше

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   2. Індивідуальні завдання самостійної роботи


В ході виконання завдань залікового модуля студенту пропонується:

 • вивчити граматичний матеріал«Deklination der Adjektive» залікового модуля;

 • виконати та захистити індивідуальний варіант самостійної роботи;

 • переказувати текст за темою “Privat surfen am Arbeitsplatz”.

Семестр 2.
  1. Поточний заліковий модуль <3> — “Lesen und Fernsehen ”.

   1. Метою залікового модуля є розвиток та вдосконалення репродуктивних та продуктивних навичок аудиювання .

   2. За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:


 • Deklination der Substantive;

 • Лексичний матеріал до теми „Lesen“;   1. За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:


 • Коротко (у письмовій або усній формі) викласти зміст прослуханого або прочитаного тексту;

 • Використовувати граматичні явища у комунікативних ситуаціях.
   1. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    інше

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   2. Індивідуальні завдання самостійної роботи


В ході виконання завдань залікового модуля студенту пропонується:

 • вивчити граматичний матеріал«Deklination der Substantive» залікового модуля;

 • виконати та захистити індивідуальний варіант самостійної роботи;

 • виконати всі вправи з розділу Kapitel 3.Lehrbuch “Begegnungen”  1. Поточний заліковий модуль <4> — “ Werbung und Konsum”.

   1. Метою залікового модуля є досягнення студентами достатнього рівня комунікативної компетенції.

   2. За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:


 • Infinitiv II.;

 • Інфінітивні звороти um + zu +Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv, statt + zu + Infinitiv;

 • Складнопідрядні речення умови..
   1. За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:


 • Володіти мовленнєвими вміннями, сформованими на основі мовних, лінгвокраїнознавчих і країнознавчих знань;

 • Утворювати прикметники а допомогою суфіксу –lich und –lang.
   1. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    інше

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   2. Індивідуальні завдання самостійної роботи


В ході виконання завдань залікового модуля студенту пропонується:

 • вивчити граматичний матеріал «Дієслова scheinen und glauben + Infinitiv» залікового модуля;

 • виконати та захистити індивідуальний варіант самостійної роботи;

 • вести бесіди за темою “Werbung: Wirkung und Geschichte”.

Семестр 3.
  1. Поточний заліковий модуль <5> — “”.

   1. Метою залікового модуля є удосконалення мовленнєвих навичок.

   2. За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:


 • Членування речень і основні мелодичні типи речень. Вимову слів іншомовного походження та географічних назв.

 • нову німецьку орфографію;

 • Zusammengesetzte Sätze.
   1. За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:


 • Вживати дієслово lassen.;

 • Вживати займенник selbst und selber.
   1. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    інше

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   2. Індивідуальні завдання самостійної роботи


В ході виконання завдань залікового модуля студенту пропонується:

 • вивчити граматичний матеріал «Підрядні речення причини» залікового модуля;

 • виконати та захистити індивідуальний варіант самостійної роботи;

 • виконати всі вправи з розділу Kapitel 5 Lehrbuch “Begegnungen”.
  1. Поточний заліковий модуль <6> — «Verkehr und Mobilität» .

   1. Метою залікового модуля є подальше вдосконалення вмінь та навичок практичного володіння німецькою мовою.

   2. За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:


 • Складнопідрядне речення часу;

 • Утворення дієслів за допомогою префікса hin und her;

 • Zusammengesetzte Sätze.
   1. За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:


 • Утворювати складнопідрядні речення часу;

 • Утворювати складнопідрядні речення мети;

 • Утворювати прикметники та іменники з суфіксом –er..
   1. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    інше

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   2. Індивідуальні завдання самостійної роботи


В ході виконання завдань залікового модуля студенту пропонується:

 • вивчити граматичний матеріал залікового модуля;

 • виконати та захистити індивідуальний варіант самостійної роботи;

 • вести бесіди за темою “Verkehrsprobleme”.

Семестр 4.
  1. Поточний заліковий модуль <7> — “Gefühle und Eigenschaften”.

   1. Метою залікового модуля є систематизація матеріалу різних аспектів мови, засвоєного на попередніх заняттях; .

   2. За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:


 • Plusquamperfekt дієслів;

 • Perfekt und Plusquamperfekt модальних дієслів;

 • Інфінітивна конструкція haben/sein + zu + Infinitiv.
   1. За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:


 • Вживати складнопідрядні речення з сполучником nachdem;

 • Вживати прикметники з суфіксом los und woll
   1. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    інше

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   2. Індивідуальні завдання самостійної роботи


В ході виконання завдань залікового модуля студенту пропонується:

 • вивчити граматичний матеріал «Підрядні речення причини» залікового модуля;

 • Пiдготовка теми "Glücksgefühle";

 • виконати всі вправи з розділу Kapitel 7 Lehrbuch “Begegnungen”..  1. Поточний заліковий модуль

   1. Метою підсумкового залікового модуля є узагальнення та систематизація студентом основних положень навчальної дисципліни.

   2. Розподіл навчального навантаження студента:


    Форма навчання

    Годин всього

    Контактні години

    Годин самостійної роботи

    Поточних оцінок

    всього

    лекцій

    лаб. робіт

    практичних, семінарських занять

    консультацій

    Денна

    44

    16

    -

    -

    16

    -

    28

    8   3. Під час екзамену студенту пропонується:


 1. Аудіювання

 2. Бесіда на німецькій мові з аспірантом про його фах.

 3. Письмове завдання

 4. ЧитанняКритерії оцінювання

Оцінювання знань аспірантів та здобувачів під час іспитів відбувається на підставі наступних критеріїв:  • правильність відповідей;

  • ступінь засвоєння програмного матеріалу і самостійність міркувань;

  • вміння свідомо користуватися теоретичними знаннями на практиці, та спілкуватися по темі за фахом.

Аспірант чи здобувач одержує "відмінно", якщо він знає граматичний та лексичний матеріал, що відповідає рівню В 2 на 90-100%, вміє застосовувати його у процесі комунікації з викладачем і при цьому не робить помилок, спілкується по темі за фахом, має добре написаний реферат за фахом, та здав індивідуальне читання в обсязі 300 сторінок.

Аспірант чи здобувач одержує "добре", якщо він знає лексику та граматику, що відповідає рівню В 2 на 75-89%, але робить незначні помилки при конструюванні мовленнєвих моделей, а також у мовленнєвій діяльності, має добре написаний реферат та здав індивідуальне читання.

Аспірант чи здобувач одержує "задовільно", якщо він знає лексику та граматику, що відповідає рівню В 2 на 60-74%, знає правила читання, граматики, лексичні одиниці, але не вміє без помилок оформити речення, вести бесіду з викладачем, має певні недоліки у рефераті, та здав індивідуальне читання не в повному обсязі.

Аспірант чи здобувач одержує "незадовільно", якщо він не засвоїв лексику, правила з граматики, не читає без помилок, не вміє грамотно формувати речення, спілкуватись німецькою мовою, не написав реферат за фахом та не здав індивідуальне читання.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література


 1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого язьїка. М., 1995.

 2. Зиброва Г.Г. Учебное пособие по немецкому языку. — М., 2000.

 3. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. Учебное пособие. – СПб.: «Издательство Союз». 2000 – 368с.

 4. Хоменко Л.О. Німецька мова: Підручник. – Вінниця. Нова книга, 2003. – 232 с.

 5. Ярцев В.В. Немецкий для Вас… — М., 2000

 6. Драйер, Шмидт Немецкая Грамматика с упражнениями, К., 2000

 7. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. – Leipzig- Schubert-Verlag, 2013. – 268 S.

 8. Themen neu 1. Hueber. München: Max Hüber, 2014. 1 Band. – S. 193.

 9. Themen neu 2. Hueber. München: Max Hüber, 2014. 2 Band. – S. 197

 10. Themen neu 3. Hueber. München: Max Hüber, 2014. 3 Band. – S. 191

 1. http://bfu.goethe.de/

Додаткова література

 1. Гилъчёнок Н.Л. Аналитическое чтение. — СПб., 2000.

 2. Євгененко Д.А., Кучинський Б.В., Білоус О.М., Воронкова Н.Р. «Лінгвокраїнознавство» німецькомовних країн. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 416 с.

 3. Кравченко А.П. Немецкий для юристов.

 4. Крылова Н.И. Деловой немецкий язык. — М., 2000.

 5. Латышев Л.К. Технология перевода. — М., 2001

 6. Мальцева Г. Германия: страна и язык. Лингвострановедческий словарь.

 7. Подгорная А.И. 20 текстов для чтения и общения. – С-Петербург, 2002.

 8. Попряник Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка текстов экономического содержания. — М., 2000.

 9. Скарбничка з германістики. Під. ред. Гінка Б.І. – Тернопіль “Астон”, 2002

 10. Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation. Деловая переписка и переговоры по телефону. Учебное пособие. – К: Методика, 2000. – 240 c.

 11. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft.

 12. Krause W. „Geschäftsverhandlungen" Videosprachkurs für Wirtschaftsdeutsch.

 13. Krause W. „Geschäftskontakte" Videosprachkurs für Wirtschaftsdeutsch

 14. Kudina O. Die Länder, wo man Deutsch spricht.Нова книгаю Вiнниця, 2002

 15. Der Spiegel, Deutschland, 2011 - 2016

 16. Deutsch, Deutschland, 2011 – 2016.


ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


на ­­­_____/_____ навчальний рік.
У робочу програму вносяться такі зміни:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри __________________-______________________________________________________________________


“____”_____________20_р.

Завідувач кафедри ________________________

Внесені зміни ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи _______________________
“____”____________20_ р.

Класичний приватний університет

Навчальна дисципліна _________Німецька мова_______________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1.Hörverstehen

____________________________________________________________


 1. Lesen Sie den Text № 10 und beantworten Sie die Fragen zum Text.__________________________________________________

 2. Schriftliche Aufgabe

 3. Sprechen

Затверджено на засіданні кафедри теорії та практики перекладупротокол № 1 від " 31 "_серпня_ 2016 р.
Проректор з наукової роботи _____ Монаєнко А.О. Екзаменатори_____Кирпиченко O.E., Чорна С.С., Волошина Т.М. ______ (підпис) (прізвище, ініціали)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка