Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання


Плани та методичні поради до семінарських занятьСторінка4/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Плани та методичні поради
до семінарських занять

І семестр

Модуль І. Політико-економічна карта світу
Семінарське заняття 1.

Тема: Країнознавство як навчальна дисципліна.

Теоретико-методологічні та методичні засади

План


 1. Країнознавство як навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет дослідження країнознавства.

 2. Функції та завдання курсу в сучасних умовах.

 3. Методи країнознавчих досліджень.

 4. Міжпредметні зв’язки країнознавства.

Основні терміни та поняття: країнознавство, об’єкт дослідження, предмет дослідження, теорія, методологія, методика, метод дослідження, військова географія, лінгвокраїнознавство, економічна та соціальна географія зарубіжних країн.

Питання для самоконтролю


 1. Що є об’єктом та предметом вивчення країнознавства?

 2. Які сучасні методи застосовують у країнознавчих дослідженнях?

 3. У чому полягає значення порівняльного методу в країнознавстві?

 4. Які особливості розвитку українського країнознавства простежувалися у ХХ ст. та які його сучасні тенденції?Теми рефератів та доповідей


 1. Методи наукових досліджень та їх застосування в країнознавстві.

 2. Сучасні та перспективні завдання країнознавчої освіти в контексті Болонського процесу.

 3. Європейські освітянські цінності та сучасна система країнознавчої підготовки фахівців з міжнародного права.

Література: 1-2, 6-7, 13-15, 27, 29, 54, 66, 78-79, 95.

Семінарське заняття 2.

Тема: Політична організація суспільства

План


   1. Поняття території, країни, держави. Причини виникнення держави, її ознаки та функції.

   2. Поняття “державний кордон”. Етапи формування та види державних кордонів.

   3. Типологічна класифікація державних кордонів. Функції державних кордонів. Функції та міжнародно-правовий режим державних кордонів.

Основні терміни та поняття: територія, країна, держава, кордон, державний та географічний кордон, територія держави, алокація, демаркація, делімітація, територіальні води, морська економічна зона.

Питання та завдання для самоконтролю


 1. Що таке держава й чим вона відрізняється від країни?

 2. Якими є ознаки та функції держави?

 3. Дайте характеристику складових території, які належать державі.

 4. Що таке державний кордон? Як встановлювалися державні кордони в минулому?

 5. На яких засадах ґрунтується проведення державних кордонів?

Теми рефератів та доповідей


  1. Типи та види державних кордонів.

  2. Проблеми формування сучасних державних кордонів України.

  3. Проблеми делімітації та демаркації кордонів у державах світу (на прикладі одного з регіонів).

  4. Проблеми використання морської економічної зони в державах світу.

  5. Функції територіальних вод (на прикладі досвіду однієї держави).


Література: 1-2, 6-7, 13-15, 66, Анцелевич Г.А. Международное морское торговое право: Учеб. пособие. – К., 2001. – С. 283–290; Закон України “Про державний кордон” від 4 листопада 1991 р., №1777-ХІІ.

Семінарське заняття 3.

Тема: Політична карта світу. Об’єкти політичної карти світу

План


 1. Території суверенних держав. Географія їх поширення.

 2. Залежні країни, їхні різновиди (колонії, протекторати, підопічні території). Розподіл залежних країн на політичній карті світу між окремими метрополіями. Країнознавча характеристика залежних країн (на вибір).

 3. Спірні території на політичній карті світу та політико-територіальні об’єкти з невизначеним міжнародно-правовим статусом.


Основні терміни та поняття: політична карта, країна, держава, домініон, анклав, кондомініум, колонія, протекторат, підопічна територія, заморський департамент, спірна територія, “гаряча точка”, етнонаціональна консолідація, національна ідентичність, етноконфесійні протиріччя.

Питання та завдання для самоконтролю


 1. Які типи залежних територій і країн вам відомі?

 2. Чому, на ваш погляд, у світі досі існують колонії?

 3. Охарактеризуйте арабо-ізраїльські відносини на сучасному етапі.

 4. Якими є перспективи подальшого існування в межах світових суспільно-політичних відносин регіону Антарктида у ХХІ ст.? Чи зміниться її статус як політико-територіального утворення?

 5. Які процеси сприяють зміцненню етнонаціональної консолідації?

Теми рефератів та доповідей


 1. Країнознавча характеристика Гібралтару.

 2. Країнознавча характеристика Бермудських островів.

 3. Країнознавча характеристика Пуерто-Ріко.

 4. Країнознавча характеристика Кайманових островів.

 5. Країнознавча характеристика Віргінських островів.

 6. Країнознавча характеристика Нідерландських Антильських островів.

Семінарське заняття 4.

Тема: Політична карта світу

План


 1. Поняття політичної карти світу. Кількісні та якісні зміни на політичній карті світу.

 2. Етапи формування політичної карти світу.

 3. Державний лад країн світу: а) форми правління; б) форми державного устрою, їхня сутність.

 4. Прогноз змін на сучасній політичній карті світу.


Основні терміни та поняття: політична карта, країна, держава, державний лад, форма правління, монархія, республіка, державний устрій, унітарна держава, федеративна держава, конфедерація, адміністративно-територіальний поділ, автономна республіка, автономна область, край, адміністративна область, округ, адміністративно-територіальний устрій, штати, федеральні землі, кантони, департаменти, графства, провінції.

Питання для самоконтролю


 1. Чому політичній карті властива висока динамічність?

 2. Які етапи можна виділити у формуванні політичної карти світу? Охарактеризуйте події, які визначають кожен із таких етапів.

 3. Які держави й коли утворилися після розпаду СРСР, Югославії?

 4. Які тенденції спостерігаються у формуванні політичної карти світу на початку ХХІ ст.?

 5. Що таке монархія? Наведіть приклади монархій.

 6. Яка форма правління – республіканська чи монархічна – ефективніша? Обґрунтуйте відповідь.

 7. Чому майже всі держави Латинської Америки мають республіканську форму правління?

 8. Чим відрізняється внутрішній адміністративно-територіальний поділ у федеративних і унітарних державах?

 9. З якою метою держави об’єднуються в конфедерацію?

 10. Яке значення столиці держави? Як столиці поділяють за походженням?

Теми рефератів та доповідей


 1. Стародавній (середньовічний, новий, новітній) етап формування політичної карти (на вибір).

 2. Монархічна форма правління в державах Європи (Азії, Африки, на островах Океанії та Карибах – на вибір).

 3. Джамахирія – унікальна форма правління другого порядку.

 4. Нестабільні політичні осередки у світі та причини їх виникнення.

Література до семінарських занять 3–4:

1-2, 4, 6-7, 13-15, 18, 51, 66, 98-100, 107, 111, Винокуров Е. Анклавы в мировой экономике и политике: опыт последних десятилетий // МЭ и МО. – 2002. – №9. – С. 83–88; Ксьондзик Н. З батьківщиною, але без держави. Курдське питання на межі тисячоліть // Політика і час. – 2002. – №3. – С. 47–56; Непризнанные государства: возможности и вызовы ХХІ века // МЭ и МО. – 2006. – №12. – С. 64–81; Соколова П. Балканская составляющая европейской безопасности // МЭ и МО. – 2006. – №11. – С. 17–26; Шамба Т.М., Непрошин А.Ю. Абхазия: правовые основы государственности и суверенитета. – М., 2005. – 240 с.


Під час підготовки студентів до семінарів 3–4 пропонується користуватися такими періодичними виданнями: “КОРИНФ” (тижневик зовнішньоторговельної інформації); “Африка и Азия сегодня”; “Латинская Америка”; “Мировая экономика и международные отношения”; “Політика і час”, “Віче” та ін.

Семінарське заняття 5.

Тема: Сучасна економічна карта світу

План


 1. Групування країн світу. Класифікація країн світу. Система показників.

 2. Сучасна соціально-економічна типологія країн світу за рівнем економічного розвитку, характером економіки та участю в міжнародному поділі праці.

 3. Сучасна економіко-географічна регіоналізація країн світу. Характеристика окремих регіонів та субрегіонів світу.


Основні терміни та поняття: метод дослідження, методи наукового спостереження: групування, класифікація, типізація, типологія; соціально-економічний тип та підтип країн, економічна модель держави, економіко-географічний регіон, субрегіон.

Питання для самоконтролю


 1. У чому відмінність понять “група країн”, “клас країн” і “тип країн”?

 2. Якою є сума показників, що застосовуються при виділенні типів країн?

 3. Яка з ознак типології країн є основною?

 4. Що покладено в основу економіко-географічної регіоналізації країн світу? Які основні регіони та субрегіони виділено у світі?

 5. Які соціально-економічні підтипи країн характерні для економіко-географічних регіонів Азія, Латинська Америка?

Теми рефератів та доповідей


 1. Скандинавська модель економіки та її роль у Європейському регіоні.

 2. “Шведський соціалізм”: утопія чи реальна перспектива?

 3. Китайська модель економіки.

 4. Унікальні моделі побудови економіки (на прикладі Куби, КНДР, Республіки Кореї, Сінгапуру).


Література: 1-2, 6-7, 13-15, 29-30.

Семінарське заняття 6.

Тема: Міжнародні організації

План


 1. Сутність поняття “міжнародна організація”.

 2. Структура та сфера діяльності міждержавних організацій:

а) загальнополітичного характеру: глобального рівня – ООН; регіонального рівня – Ліга Арабських держав, Організація африканської єдності, Рада Європи, Співдружність незалежних держав (СНД).

б) військово-політичного характеру: Організація Північноатлантичного договору (НАТО). 1. Сучасні економічні, торговельні блоки й угруповання держав світу: глобального рівня – Світова організація торгівлі (СОТ), Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК); регіонального рівня – Європейський Союз (ЄС), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Асоціація країн Північно-Східної Азії (АСЕАН), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Спільний ринок країн Південного конусу (МЕРКОСУР). Їхня структура, сфера діяльності.


Основні терміни та поняття: міжнародна організація, єдиний економічний простір, лібералізація торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, повний економічний союз, міжнародна економічна інтеграція, колективна безпека, геополітика, геополітичний вектор, зовнішньоекономічний вектор.

Питання для самоконтролю


 1. Скільки міжнародних організацій налічується нині у світі?

 2. Які міжнародні організації, на ваш погляд, користуються у світі авторитетом?

 3. Назвіть спеціалізовані установи ООН.

 4. Які країни є державами-засновницями СНД?

 5. Якими є перспективи розвитку СНД?

 6. Назвіть умови членства в ОПЕК.

 7. Вкажіть головні причини формування НАФТА. З якою метою НАФТА вирішила розширюватись на південь? Які можливі наслідки розширення?

 8. Яка роль Уругвайського раунду в історії створення СОТ? Який статус має СОТ у рамках ООН? Назвіть основні принципи СОТ у сфері регулювання міжнародної торгівлі.

Теми рефератів та доповідей


  1. Функціональне значення міжнародних загальнополітичних організацій у розвитку світової спільноти (на прикладі ООН) та їхніх окремих інституціональних одиниць.

  2. Функціональне значення міжнародних військово-політичних організацій у сучасній геополітиці (на прикладі НАТО).

  3. Місце та роль міжнародних валютно-фінансових організацій глобального рівня в системі світового господарства (на прикладі Світового банку, МВФ).

  4. Особливості економічного співробітництва держав-членів ОПЕК.

  5. Роль країн ЄС у реструктуризації економіки України.

  6. Роль України у становленні політичної (економічної) інтеграції в регіоні.

  7. Інтеграційні політичні перспективи України в контексті військової доктрини.

Семінарське заняття 7.

Тема: Традиційні та нові напрями субрегіональної інтеграції

держав (на прикладі Євразійського простору)

План


 1. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

 2. ГУАМ.

 3. Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС).

 4. Єдиний економічний простір (ЄЕП).

 5. Економічний союз Бенілюкс.

 6. Рада держав Балтійського моря.

Питання для самоконтролю


 1. Вкажіть причини та передумови створення ГУАМ. Роль ГУАМ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі.

 2. Назвіть пріоритетні напрями співробітництва держав-членів ГУАМ.

 3. Визначте роль та місце України в міжнародних об’єднаннях. Яке значення для України має участь у інтеграційних утвореннях світу?Теми рефератів та доповідей


 1. Особливості економічної та політичної інтеграції членів Ради держав Балто-Чорноморського співробітництва.

 2. Економічна інтеграція в СНД: прорахунки та перспективи.

Література до семінарських занять 6-7: 6-8, 10-11, 16, 40, 68-69, 76, 85, 105-106, Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. – М., 2001; Воронцова Н.А. Евразийское экономическое сообщество как международная организация // Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. – №6. – С. 3–11; Максимов Ю.Н. Евразийское экономическое сообщество: этапы становления // БИКИ. – 2003. – №83. – 24 июл.; Уметова А.Д. Процессы и проблемы экономической реинтеграции на постсоветском пространстве // Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. – №5. – С. 17–25.


Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка