Програма дисципліни методика викладання української мови у вищій школі напрямку підготовки 0203 філологія для спеціальностей шифр 020303 українська мова та літератураСкачати 41.65 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір41.65 Kb.
ТипПрограма
Затверджено наказом МОН України

від “____” __________ 20__ р. № __

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра української мови

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_____________________

“______” ____________ 20__ р.
НАЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Методика викладання української мови у вищій школі

напрямку підготовки – 0203 – філологія

для спеціальностей шифр – 6.020303 українська мова та література

факультет філологічний
Методика викладання української мови у вищій школі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філологія спеціальністю українська мова та література, прикладне мовознавство; 2010 р. – с.

Розробник – канд. філол. наук., доц. Костів О. М.

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри української мови
Протокол № __ від “___” ______________ 2017 р.

Завідувач кафедри української мови __________ Купчинська З.О.


“___” ______________ 2017 р.
Схвалено на засіданні методичної комісії за напрямом підготовки 0203 – філологія, спеціальністю 6.020303 – українська мова та література
Протокол № __ від “ __” _____________2017 р.

“____” _____________ 2017 р.

Голова


 1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфі­каційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань – гуманітарні науки

030500 – філологія, бакалавр
Вибіркова

Модулів – 1

Напрям – 0203 – філологія


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність – 6.020303 – українська мова та література

5-й

5-й
Семестр 9-й

Загальна кількість

годин – 18Лекції 16 год.

Практичні заняття

Тижневих годин

для денної форми

навчання – 1

аудиторних – 1


самостійної роботи студента – 0,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

32 год.

Самостійні


9 год.

УНДЗ

Вид контролю: іспит у письмовій форміПримітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%.


2. Мета та завдання навчальної дисципліниМета: ознайомити студентів з особливостями вивчення української мови у вищій школі; аналіз проблемних питань у процесі викладання основних мовозначих дисциплін.

Завдання: виробити у студентів уміння виокремлювати проблемні питання в процесі викладання української мови у вищій школі, писати конспекти лекцій з української мови у вищій школі; готувати матеріали для проведення практичних занять з української мови; навчити студентів складати білети та завдання для контрольних робіт і колоквіумів.
У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: завдання курсу “Методика викладання української мови у вищій школі”; загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі; форми навчання української мови у вищій школі; особливості проблемного навчання української мови у вищій школі; особливості модульно-рейтингової системи навчання української мови у вищій школі; види самостійної роботи з української мови у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; способи активізації навчального процесу у вищій школі.
вміти: виокремити, проаналізувати проблемні питання в процесі викладання української мови у вищій школі, віднайти оптимальні шляхи подолання труднощів у процесі вик5ладання української мови у вищій школі..


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі.. Філологічні і нефілологічні спеціальності в галузевих освітніх стандартах вищої професійної освіти

Тема 2.Обсяг курсу викладання української мови у вищій школі.

Тема 3. Планування навчального процесу: типова навчальна програма, навчальна програма дисципліни, робоча програма курсу, семестровий план.


Змістовий модуль 2.
Тема 1. Проблемні питання у викладанні лексикології, фонетики та фонології у вищій школі.

Тема 2. Проблемні питання у викладанні дериватології та діалектології у вищій школі.

Тема 3. Проблемні питання у викладанні історичної граматики та історії української мови у вищій школі
Змістовий модуль 3.
Тема 1. Проблемні питання у викладанні морфології у вищій школі:

Тема 2. Проблемні питання у викладанні синтаксису та культури мови у вищій школі.

4. Структура навчальної дисципліни (методика вивчення української мови у вищій школі).Назва змістових модулів і темКількість годин

Усього

Денна форма

л

п

інд

с р с

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1. Предмет методики викладання української мови у вищій школі.

Тема 1. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі. Філологічні і нефілологічні спеціальності в галузевих освітніх стандартах вищої професійної освіти.

2

2


Тема 2. Обсяг курсу викладання української мови у вищій школі.

2

2

5Тема 3. Мовний компонент у галузевих стандартах вищої професійної освіти і стандартах базової середньої освіти. Планування навчального процесу: типова навчальна програма, навчальна програма дисципліни, робоча програма курсу, семестровий план.

2

2

4Разом – змістовий модуль 1

6

6

9

Змістовий модуль 2. Проблемні питання у навчанні української мови у вищій школі.

Тема 1. Проблемні питання у викладанні лексикології, фонетики та фонології у вищій школі.


2

2


Тема 2. Проблемні питання у викладанні дериватології та діалектології у вищій школі.

2

2


Тема 3. Проблемні питання у викладанні історичної граматики та історії української мови у вищій школі

2

2


Разом – змістовий модуль 2

6

6

Змістовий модуль 3. Проблемні питання у навчанні української мови у вищій школі.

Тема 1. Проблемні питання у викладанні морфології у вищій школі:

2

2


Тема 2. Проблемні питання у викладанні синтаксису та культури мови у вищій школі.

2

2

Разом – змістовий модуль 3
4

4

Усього годин
16

166 Тематика практичних занять:


 1. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі. загальнодидактичні основи навчання у вищій школі. Філологічні і нефілологічні спеціальності в галузевих освітніх стандартах вищої професійної освіти. Викладання української мови на філологічних факультетах, викладання української мови у курсі УМПС, викладання української мови як іноземної. Структура, зміст, мета, завдання. (2 год.)

 2. Обсяг курсу викладання української мови у вищій школі. (2 год.)

 3. Планування навчального процесу: типова навчальна програма, навчальна програма дисципліни, робоча програма курсу, семестровий план. (2 год.)

 4. Проблемні питання у викладанні лексикології, фонетики та фонології у вищій школі. (2 год.)

 5. Проблемні питання у викладанні дериватології та діалектології у вищій школі. (2 год.)

 6. Проблемні питання у викладанні історичної граматики та історії української мови у вищій школі (2 год.)

 7. Проблемні питання у викладанні морфології у вищій школі (2 год.)

 8. Проблемні питання у викладанні синтаксису та культури мови у вищій школі. (2 год.)


7. Самостійна робота
п/п
Назва теми

Кількість годин

1.

Написання лекції з відповідної теми.


5

2.

Підготовка матеріалів для проведення практичних занять.


4Всього


9


8. Розподіл балів, що присвоюються студентамРозподіл балів, які отримують студенти для екзамену


Поточне тестування та самостійна робота


Підсумковий тест (екзамен)
50

Сума
100Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Предмет методики викладання української мови у вищій школі

10 б

Методи, принципи і засоби викладання української мови у вищій школі.

10 б

Основні форми викладання української мови у вищій школі.

20 б
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою


(для екзаменів і заліків)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію вико­ристовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ЕСТS


Оцінка

ЕСТS

Оцінка

в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

A

90 – 100

5
ВідмінноЗараховано

B

81 – 89

4

Дуже добре

C

71 – 80

Добре

D

61 – 70

3


Задовільно

E

51 – 60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.
Рекомендована література 1. Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія.Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. Д. Глуховцева. – Луганськ: ДЗ “Луганський національний ун_т ім. Тараса Шевченка”, 2008. – 260с.

 2. Горошкіна О.М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / Олена Миколаївна Горошкіна, Людмила Олександрівна Попова. – Х.: Основа, 2010.

 3. Дика Н. Курс сучасної літературної мови: тести і завдання // Дивослово. – 2003. - № 9. – С. 59-65.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 5. Дороз В.Ф. Методика викладання української мови: навч. пос. / В.Ф.Дороз. К.: Центр навч. літ_ри, 2008. 176с.

 6. Златів М. Л. Формування комунікативних умінь і навичок у студентів філологічних факультетів // УМЛШ – 2004. № 4. – С. 57-59.

 7. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.

 8. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти [Текст] / Станіслав Олександрович Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.

 9. Копусь О. А. Дидактична стратегія як проект керованої діяльності підготовки майбутніх магістрів_філологів / О. А. Копусь // Наука і освіта. – № 1. – 2011. – С. 47–50.

 10. Копусь О. А. Застосування активних методів навчання у формуванні фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів // О. А. Копусь / Наукові записки : науковий збірник. – К. : НПУ імені М. М. Драгоманова, 2012. – Вип. СІV(104). – С. 102–111.

 11. Копусь О. А. Зміст та організація процесу формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології // О. А. Копусь / Науковий вісник Донбасу : електронне наукове видання. – № 1 (17). – 2012. – Режим доступу : http://alma_mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN17/ 12koammf.pdf

 12. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – Одеса : Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с.

 13. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.

 14. Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.

 15. Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителі-словесника // Дивослово. № 11, 2005.

 16. Кучерук О. А. Самостійна робота студентів з методики української мови: Метод. посіб. / О. А. Кучерук. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. – 91с.

 17. Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії проектування процесу навчання української мови у вищій школі: Монографія. – Ніжин: Аспект- Поліграф, 2007.

 18. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. Посібник. – К.: Академія, 2007.- 360 с.

 19. Мацько Л. Українська мова у вищій школі України.// Дивослово. 1994, № 11.

 20. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк ; М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна та ін. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.

 21. Методика навчання української мови у вищих навчальних закладах та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч.-метод. Посібник / За ред. О.І. Потапенка. – К.6 Міленіум, 2006. – 332 с.

 22. Методика навчання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.

 23. Мистецтво бути викладачем: практичний посібник за ред.. О. Сидоренка.– К., 2003.

 24. Нікітіна А. В. Педагогічний дискурс учителя_словесника : монографія / А. В. Нікітіна. – К. : Ленвіт, 2013. – 338 с.

 25. Остапенко Н. Місце моделювання навчання в педагогічному проектуванні ( на матеріалі лвнгвометодики вищої школи ) // УМЛШ. – 2004. - № 2. – С. 41-46.

 26. Остапенко Н. Формування національно-мовної особистості та розвиток зв’язного мовлення як проблема в лінгводидактиці вищої школи // УМЛШ. – 2002. - № 3. С. 35-38.

 27. Пoтaпeнкo O.I., Кoжухoвськa Л.П., Тoвкaйлo Т.I., Чубaнь Т.В. Лiнгвoдидaктикa (курс лeкцiй): Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв фiлoлoгiчних спeцiaльнoстeй вищих нaвчaльних зaклaдiв. – К.: Мiлeнiум, 2005. – 402 с.

 28. Пентилюк М. І. Професійна підготовка студентів_філологів : засвоєння лінгводидактичної термінології / М. І. Пентилюк //Дивослово. – 2005. – №11. – С. 21–24.

 29. Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія [Текст] / Олена Миколаївна Семеног. – Суми : ВВП «Мрія_1» ТОВ, 2005. – 404 с.

 30. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)

 31. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Монографія. – Черкаси, 2006. – 328 с.

 32. Симоненко Т. Реалізація у ВНЗ основних принципів навчання мови // УМЛШ, № 8, 2002.

 33. Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / кол. авт. За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 34. Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. посіб./ Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.

 35. Штифурак В. Ідеї гуманізму в національній системі виховання. Рідна школа, №11, 1999.

 36. Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі / А. В. Любашенко. – Ніжин : Аспект_Поліграф, 2007. – 296 c.

 37. Ярчук Н. В. Актуальні проблеми викладання СУЛМ у вищих навчальних педагогічних закладах // Вісник Житомирського педагогічного університету. - № 14. Житомир, 2004. С. 129-132.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 41.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка