Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка1/8
Дата конвертації24.12.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8
Рівень Профільний

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання
Авторський колектив програми:

голова – учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Без книжок неможливо зберегти мир і людяність, неможливо побудувати цивілізований світ.

Ернест Гемінґвей

Передача чужомовної поезії, поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями.Іван Франко
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), Програми із зарубіжної літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Програма створена в межах всеукраїнського Учительського проекту 2016–2017 рр., до якого долучилися передові вчителі, науковці, методисти й широка громадськість. У програмі враховано позитивний досвід програмотворення України та Рекомендації Європейської Ради.

Навчання зарубіжної літератури в школі спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти, яка полягає в розвиткові та соціалізації учнів, формуванні їхньої національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.

Випускник середньої школи – це патріот України, який знає її історію; є носієм української культури, поважає культуру інших народів; компетентний мовець, який вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки й техніки, дотримується здорового способу життя.

Досягнення такого результату неможливе без шкільного курсу «Зарубіжна література». Разом із іншими навчальними предметами він є потужним складником духовного й соціального поступу молодого покоління українців, яке живе в глобалізованому світі й має адекватно реагувати на проблеми й виклики сучаності. Вивчення зарубіжної літератури в школі є важливим інструментом виховання громадян демократичної й незалежної України, формування в них творчого мислення, гуманістичних інтенцій, патріотизму, національної ідентичності. Курс «Зарубіжна література» в школі через українські переклади сприяє виявленню та збереженню генетичного коду нації, формуванню свідомого громадянина України, який, вивчаючи найкращі літературні взірці чужої культури, глибше пізнає й розуміє реалії своєї країни, традиції рідної культури. Завдяки читанню художніх творів різних країн і народів учням розкриваються своєрідні культурні коди розмаїтого світу, необхідні для психологічної й соціальної адаптації особистості до сучасного полікультурного суспільства.Мета вивчення зарубіжної літератури в старшій школі (гуманітарний профіль) – формування у процесі вивчення перекладних художніх творів, що належать до різних культур і традицій, молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток (у процесі читацької діяльності) ключових і предметних компетентностей учнів, здатних обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (у перекладі або в оригіналі), дати йому адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, націєтворчої функції художнього перекладу, ролі вітчизняних майстрів перекладу в духовному поступі України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Основний предмет вивчення шкільного курсу «Зарубіжна література» становлять найкращі твори світового письменства в українських перекладах.Завдання вивчення зарубіжної літератури у 10 –11 класах:

 • виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, високим естетичним смаком і стійким інтересом до художньої літератури;

 • формування цілісних уявлень про закономірності перебігу літературного процесу, основні літературні епохи, напрями, течії, роди, жанри й стилі в контексті вітчизняної та світової культури;

 • увиразнення українського контексту творів зарубіжної літератури через залучення широких міжкультурних і міжлітературних зв’язків, інформацію про культурні події країни, пов’язані з літературними творами, висвітлення теми України у творчості зарубіжних письменників;

 • розвиток уміння бачити світовий контекст української літератури, її здобутки та внесок у світову культуру;

 • набуття умінь і навичок різних видів аналізу (літературних творів, явищ, художніх перекладів, а також оригіналів – за умови володіння відповідною іноземною мовою);

 • поглиблення знань із теорії літератури, використання їх у під час дослідження творів, розвиток теоретичного мислення учнів і формування навичок критичного аналізу літературних явищ;

 • формування уявлення про вітчизняну перекладацьку школу, розкриття значення перекладної літератури як могутнього чинника розвитку української нації;

 • поглиблення рівня володіння рідною мовою через сприйняття україномовних перекладів художніх творів;

 • розвиток зв’язного й філологічного (літературознавчого) грамотного мовлення (із застосуванням прикладів із художніх текстів, аргументації, елементів дискусії, самостійної оцінки прочитаного, науково-критичних джерел, знань з української та іноземних мов й інших гуманітарних предметів);

 • забезпечення продуктивної навчальної діяльності, що уможливлює не тільки накопичення учнями знань, умінь і навичок, але й індивідуальне сприйняття й творче осмислення літератури, формування індивідуального стилю пізнавальної діяльності;

 • оволодіння учнями елементами дослідницької діяльності й основами культури розумової праці у літературній царині (робота з літературознавчими словниками й довідниками, науково-критичними працями, укладання бібліографії, підготовка доповіді, складання тез, написання реферату, використання комп’ютера (зокрема ресурсів Інтернету) з метою здобуття та опрацювання літературної та літературознавчої інформації, участь у роботі літературно-творчих секцій МАН тощо);

 • підготовка школярів до життя в полікультурному просторі, свідомого вибору майбутньої професії і профільного навчання в галузі філології.

Вивчення зарубіжної літератури в 1011 класах забезпечує такі функції предмета:

1) пізнавально-ціннісну (пізнання людини й світу за допомогою художньої літератури, формування ціннісних орієнтирів особистості в період її становлення);

2) естетичну (розвиток цілісних естетичних уявлень про специфіку мистецтва слова й перебіг літературного процесу, естетичного смаку, умінь визначати художню цінність творів);

3) розвивальну (розвиток розумових і творчих здібностей, самостійного критичного мислення, індивідуального стилю пізнавальної діяльності, навичок роботи з книжкою, комп’ютером із метою розширення кола читання, формування культури спілкування рідною та іноземними мовами);

4) соціально-адаптаційну (соціокультурна адаптація особистості до умов сучасного інформаційного суспільства);

5) виховну (виховання високих моральних і громадянських якостей, національної свідомості, відповідальності за збереження духовних надбань України й людства).

Відповідно до Концепції Нової української школи учні загальноосвітніх навчальних закладів мають не тільки опанувати зміст дисциплін, а передовсім набути необхідних для життя в суспільстві умінь і навичок, важливих для всебічного розвитку особистості, її подальшого становлення, морального та професійного зростання. Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні освіти (Національний освітній глосарій, 2014). Компетентність – це набуті реалізаційні здатності особистості до ефективної діяльності.

Компетентнісний підхід, покладений в основу Концепції Нової української школи, полягає у підготовці учнів до сучасного життя та майбутньої діяльності, у цілеспрямованому формуванні в них ключових і предметних компетентностей.

Компетентнісний підхід забезпечує настанову не на процес навчання, а на досягнення особистого результату учня. Компетентнісний підхід кардинально змінює освітню роль учня – із реципієнта (того, хто сприймає інформацію) він перетворюється на активного учасника освітнього процесу, самостійного суб’єкта навчальної діяльності, котрий здобуває, перевіряє, обробляє та використовує інформацію. За допомогою індивідуальних зусиль і творчого пошуку учень обирає власну траєкторію не тільки в певній галузі, а й у житті. Компетентнісний підхід дає змогу сформувати творчу й активну особистість із вільною свідомістю, прагненням до постійної самоосвіти, до нових вершин у різних видах діяльності.Принципи компетентнісного підходу:

 • розширення прав і можливостей учнів у пізнавальній діяльності;

 • формування власної траєкторії навчання;

 • концентричне розширення компетентностей (крок за кроком нарощування знань, умінь, навичок);

 • зв’язок навчального процесу із сучасним життям;

 • настанова на самостійне мислення і творче самовираження учнів;

 • оцінка й самооцінка діяльності;

 • виявлення перспективи вивчення предмета;

 • систематизація, узагальнення, творче осмислення вивченого;

 • підвищення інтересу до процесу навчання;

 • стимулювання до свідомого вибору майбутньої професії;

 • формування потреби творчої реалізації в суспільстві, набуття умінь і навичок, необхідних для життя.

Ключові компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної сфери, натомість важливі для успішної діяльності, подальшої реалізації особистості в житті.

Відповідно до Рекомендацій Європейської Ради засобами предмета «Зарубіжна література» мають бути сформовані такі ключові компетентності: 1) спілкування державною мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 3) математична компетентність; 4) компетентності в природничих науках і технологіях; 5) інформаційно-цифрова компетентність; 6) уміння вчитися; 7) ініціативність і підприємливість; 8) соціальна та громадянська компетентності; 9) обізнаність та самовираження у сфері культури; 10) екологічна грамотність і здорове життя.
Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
2018-2019 -> Фізика І астрономія навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти
2018-2019 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) рівень стандарту


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка