Програма для початкового рівня навчання Програма для основного рівня, першого року навчанняСторінка1/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.63 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
Степанський БДМ
Погоджено­­­_________ Затверджено­­­­___________

на засіданні методичної ради Директор­­­________ Мурза Л.C.

Методист______ Плиска Л.П.

Навчальна програма гуртка

«ХУДОЖНІЙ ДИЗАЙН»

(розроблена керівником гуртка-методистом,

керівником творчого об’єднання «Художній дизайн»,

КПНЗ «Центр позашкільної освіти «Зміна»

Центрально-Міського району м. Кривого Рогу,

Красівською Іриною Вячеславівною)

2015-2016 н.р.

Зміст
1. Пояснювальна записка………………………………………………..… 3

2. Програма для початкового рівня навчання…………………………….. 9

3. Програма для основного рівня, першого року навчання …………...… 14

4 . Програма для основного рівня, другого року навчання .………...…... 20

5. Методичні вказівки та рекомендації ……………………………………24

6. Теоретичні довідки………………………………………………….…….27

7. Орієнтовний перелік обладнання, інструменту та матеріалів,

необхідних для роботи гуртка………………………………………….….. 38

8. Список використаної літератури…………………………………..……. 39

Програма гуртка «Художній дизайн»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні роль дизайну важко переоцінити. Сучасні люди звикли до того, що нас оточують красиві корисні речі, яскраві, привертаючи увагу товари, затишні, по-домашньому теплі предмети побуту, стильний дизайн будинку, офісу, автомобіля... Але окрім краси зовнішньої, динаміка життя вимагає ще і наявності функціональності: кожна річ повинна мати яке-небудь практичне призначення, що ефектно поєднується з її зовнішнім виглядом.

Професія дизайнера в останні роки набула величезної популярності, стала необхідною в усіх сферах життя й діяльності людини. Культуру виробництва слід виховувати в людині з дитячих років. Протягом історії свого розвитку людина намагалась прикрасити власне життя, зробити привабливими необхідні речі: одяг, житло, посуд, знаряддя праці.

Художня та технічна естетика, або дизайн, в сучасних умовах спрямований на формування гармонійного предметного середовища. Художнє конструювання споріднює матеріальне виробництво з мистецтвом і тим самим збагачує духовний світ людини. Дитячий дизайн - нова художньо-продуктивна діяльність, яка розуміється як проектне мислення самого широкого діапазону. У дизайні важливо не тільки розвиток задуму, а й планування результату, що сприяє творчому розвитку дитини.

Навчальна програма апробована протягом 12-ти років в гуртку «Художній дизайн». Якісним результатом навчання за програмою є багаторазові перемоги гуртківців на виставках, змаганнях та конкурсах різних рівнів.

Загальна кількість годин занять гуртка художнього дизайну початкового рівня навчання становить 144 год. (4 год. на тиждень), основного рівня навчання — 216 год. (6 год. на тиждень), основного рівня третього року навчання — 216 год. (6 год. на тиждень), індивідуальні заняття — 72 год. (2 год. на тиждень).

Дана програма складена з урахуванням сучасних прогресивних напрямів і технологій в дизайнерській справі. Вона сприятиме озброєнню гуртківців багажем теоретичних знань, які застосовуються на практиці та сприятиме професійному самовизначенню вихованців.

Художній дизайн – складова дизайну. Програма з художнього дизайну розрахована для використання в роботі творчих об’єднань в будь якому закладі освіти, що надає позашкільну освіту і має для цього необхідні умови.

Творча діяльність спонукає до творчого підходу у викладені матеріалу на заняттях. Тому програма і розподіл часу на вивчення окремих розділів програми орієнтовні. Можливе доповнення програми новими розділами. Кожен керівник гуртка при складанні календарних планів сам визначає розділи, їх послідовність та термін на вивчення в залежності від можливостей закладу, особисто керівника, зацікавленості учнів.

Навчаючись у даному гуртку, учні ознайомляться з специфікою дизайнерів роботи в різних галузях та історичним розвитком дизайну, проведуть дослідження на зразках різноманітних об’єктів (архітектури, побутових речей, одягу, інтер’єру тощо) матимуть можливість проектувати, малювати, конструювати та моделювати.

Програма гуртка художнього дизайну має не лише навчальне, але й виховне та розвиваюче значення, як того вимагає "Національна доктрина розвитку освіти України в ХХI столітті", що була розроблена після Всесвітньої конференції з глобальних проблем людства.

У гуртку учні поглиблять знання з образотворчого мистецтва, трудового навчання, декоративно-вжиткового мистецтва, вивчать загальні основи дизайну, різні художні техніки, загальні основи креслення, набудуть необхідних навичок практичної дизайнерської роботи та знайомляться з інструментами та матеріалами, що використовуються в діяльності художника-дизайнера.

Програма гуртка початкового рівня розрахована на дітей 3 - 5 класів, а основного рівня — розрахована на учнів 6 - 9 класів. Вона передбачає оволодіння азами науки дизайну та початковими професійними знаннями, уміннями та навичками, формуванню у дітей творчого мислення, переконань щодо доцільності формування естетичного предметного середовища. У навчанні відбувається послідовний перехід від спостереження до абстрагування, від сприйняття зовнішньої форми до пізнання внутрішньої будови конструкцій. Поступово у дітей формується об'ємно-просторове мислення за рахунок двобічного процесу: від об'єму до площини та навпаки.

Програма гуртка художнього дизайну основного рівня навчання побудована таким чином, щоб поглибити теоретичні та практичні знання, уміння і навички отримані раніше, сформувати стійкі навички роботи з основними інструментами, матеріалами. Учні ознайомляться з термінологією дизайну та особливостями загальних законів ергономіки. Використання комп'ютерної техніки в роботі гуртка сприяють ефективності в пошуково-дослідницькій роботі та навчанні. Поряд з цим учні поглиблять знання з основ образотворчої грамоти та дизайну. Особлива увага приділяється практичній діяльності гуртківців — створенню макетів, творчих робіт, речей за особистим задумом.

Програмою гуртка передбачено організацію індивідуальної та самостійної пошуково-дослідницької діяльності учнів, спрямованої на розробку, створення й реалізацію власних проектів, участь у конкурсах та виставках.

У змісті програми розкриваються особливості процесу художнього конструювання: стадії проектування, проектної графіки і макетування, як засобів проектної мови (передачі творчого замислу).

На основному рівні навчання доцільно надавати учням самостійність у виборі шляхів отримання й творчого опрацювання інформації, необхідних для роботи матеріалів та інструментів. Учні мають здійснювати самоконтроль за якістю виконання готового проекту та вміти презентувати свій виріб, висловлюючи власну думку.

Програмою передбачено організація роботи та виклад матеріалу за загальними принципами навчально-виховного процесу: науковість, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності.

Згідно програмного матеріалу на практичних заняттях учні засвоять методику проектування та поєднають практичну діяльність з основними теоретичними принципами формоутворення та усвідомлення проектної ситуації, дослідять зразки промислових речей, вивчать технологічні прийоми й способи виготовлення окремих деталей, а також виконують практичні завдання — малюють, оздоблюють, оформлюють, конструюють і моделюють, виготовляють вироби з різних матеріалів.

Навчально-виховний процес будується на основі методики особисто орієнтованого навчання й виховання.

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюються на підсумкових, узагальнюючих заняттях (після вивчення кожної теми), виставках, конкурсах, змаганнях. Наприкінці навчального року доцільно проводити підсумкові заняття, на яких аналізуються робота групи та кожного вихованця за рік, влаштовуються виставки кращих учнівських робіт.

Планування роботи на літній період здійснюється виходячи з основних розділів програми, з метою додаткового засвоєння окремих тем та з урахуванням того, що творче об’єднання влітку найчастіше має змінний склад. Підбір об’єктів практичної роботи керівник гуртка здійснює самостійно враховуючі інтереси і здібності учнів, обрані розділи програми тощо.

Програму гуртка можна використовувати під час занять у групах індивідуального навчання, що організовуються відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах». Тривалість індивідуальних занять дві академічні години на тиждень. Індивідуальні заняття проводяться зі здібними, творчо- обдарованими учнями, такими, що готують реферати чи анотації до захисту проектів на конкурси, з дітьми-інвалідами тощо.

Навчання в гуртку «Художній дизайн» доцільне для дітей будь якого віку й не потребують спеціальної попередньої підготовки. Групи можуть формуватися як із учнів приблизно одного віку так і різновікові, в залежності як від рівня підготовки самих учнів. В різновікових групах, як видно з досвіду роботи останніх років, легше використовувати групові та індивідуальні форми роботи, старші учні допомагають молодшим. Молодші учні, спостерігаючи роботу старших, швидше сприймають поданий матеріал, швидше засвоюють більш складні техніки виконання робіт.

Пропонована програма є актуальною, відповідає вимогам сучасної освіти, складена з урахуванням потреб сьогоднішнього часу. Вона дає можливість вихованцям реалізувати свої здібності в умовах сприйняття дизайнерського мистецтва, через виконання творчих завдань відбувається розвиток дітей, отримання ними необхідних знань, умінь і навичок, програма створює умови для самореалізації і самоствердження вихованців.

За плануванням роботи і систематизацію учбового матеріалу, програма ділиться на розділи і групи, де теоретична і практична робота побудована за принципом поступового ускладнення відповідно до вікових особливостей дітей.

Мета програми — формування компетентностей особистості у процесі художнього дизайну.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: оволодіння основами знань з різних видів дизайну та образотворчої грамоти, поняттями проектування та виготовлення макетів, виробів, речей;

 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними художніми матеріалами та інструментами, роботи в різних художніх техніках, конструювання й моделювання простих за формою макетів, конструкцій;

 • творчої: емоційний та інтелектуальний розвиток, задоволення потреби особистості у творчій самореалізації, бажання створювати і втілювати власні ідеї в життя;

 • соціальної: виховання культури праці й спілкування, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство); пробудження та формування стійкого інтересу до дизайнерської, конструкторської справи, професійної орієнтації гуртківців, надання допрофесійних знань.

Заняття гуртка художнього дизайну сприятимуть підвищенню рівня розуміння і глибину почуття, отримання умінь, навичок малювати, конструювати, створювати естетичні композиції в різних художніх техніках, підвищення рівня їх особистого смаку пов’язано в першу чергу із загальною культурою людини, із залученням її до мистецтва у найширшому розумінні цього слова. Все це дається не відразу. Людина розвивається у часі.

Художні емоції і інтереси, що виникають у процесі продуктивної пошукової діяльності, сприятимуть успішному формуванню у дітей творчого мислення.

Вивчення та пропаганда художньої та технічної естетики, художнього проектування є важливим завданням художньо-конструкторської освіти, що поєднує естетику, техніку, технологію, ергономіку, біоніку, економіку та ін. У наш час дизайн має відродити «душу речей», загублену в гонитві за кількістю та дешевизною.

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ НАВЧАННЯ

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

всього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Довідка про історичний розвиток дизайну

Поняття про творчу діяльність дизайнера12

8

4

3

Загальні основи образотворчої грамоти: графіка, живопис, мала скульптурна пластика

60

6

54

4

Шрифти. Піктографічні знаки

12

4

8

5

Людина. Дизайн. Середовище

12

4

8

6

Художнє конструювання та макетування

38

6

32

7

Екскурсії

6

-

6

8

Підсумкове заняття

2
2

Разом

144

30

114


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год.)

Мета і завдання гуртка. Організаційні питання. Ознайомлення з програмою. Інструктаж із техніки безпеки, правил поведінки. Художній дизайн, його мета і основні завдання, зміст та особливості діяльності дизайнерів, знайомство з професією художника-дизайнера. Необхідний перелік художніх матеріалів та інструментів для навчання. Виявлення інтересів і здібностей учнів.2. Довідка про історичний розвиток дизайну. Поняття про творчу діяльність художника-дизайнера (12 год.) .

Довідка про історичний розвиток дизайну. Закон єдності форми та змісту — один з найважливіших у художній творчості. Історія зміни зовнішньої форми речей: одяг, житло, посуд, знаряддя праці тощо. Технічна та художня естетика, або дизайн, у сучасних умовах спрямований на формування та створення гармонійного предметного середовища. Формування основних критеріїв дизайну у процесі еволюції промислових товарів. Основні поняття дизайну: зручно, надійно, дешево, гарно, економічно. Творча діяльність художників-конструкторів та дизайнерів. Використання технологій та мотивів народних ремесел в створенні сучасних виробів Основні поняття дизайну: зручно, надійно, дешево, гарно, економічно.

Робоче місце дизайнера, інструменти і матеріали, які використовують дизайнери. Прийоми роботи з різними матеріалами та інструментами.

Практична робота. Малювання ескізів одягу, посуду, предметів побуту, з урахуванням історичних змін, за зразками. Прийоми роботи з графічними художніми матеріалами; кольорові олівці, фломастери, гелеві ручки тощо. Застосування прийомів роботи з креслярськими інструментами, ножицями, різцями для паперу, стеками. Виготовлення простих виробів. Використання власних креслень і шаблонів. Проведення конкурсу на кращу творчу роботу.

3. Образотворча грамота: графіка, живопис. Тематичний малюнок (60-год.)

Малюнок — основа творчої діяльності дизайнера. Особливості роботи з художніми матеріалами та інструментами. Художні прийоми виконання малюнків в різних художніх техніках.Графіка. Засоби виявлення об'ємно-пластичних якостей форми: крапка, лінія, штрих, фактура, тон, колір, лінійна перспектива (як засіб виявлення об'ємної форми); світлотінь (як засіб художньої виразності та виявлення форми): світло, тінь, півтінь, рефлекс, відблиск, власна тінь та падаюча тінь. Зображення умовно-пласких предметів у фронтальному положенні.

Живопис. Жанри образотворчого мистецтва. Колір і відчуття. Засоби зображувальної діяльності. колір (ахроматичний, хроматичний), тон, колорит, пляма, мазок; емоційне співвідношення кольорових контрастів. Спектр. Характеристики кольору: теплі і холодні кольори, насиченість, контраст тощо Об’єкт і тло. Світлотіньовий, світлотональний малюнок . Тональна перспектива. Плановість.

Поняття композиції. Правила композиції. Висота точки зору, ракурс. Напрямок основних композиційних ліній: фронтальна композиція, діагональна. Лінійна перспектива. Визначення меж зображення. Змістовий та образотворчий центр зображення. Принцип рівноваги. Ритмічність малюнку.Практична робота. Виготовлення творчих робіт за заданими темами та техніками. Практична частина включає роботи різного ступеню складності. Знайомство та відпрацювання технічних прийомів в роботі в різних жанрах, в різних художніх техніках: графіка, гризайль, техніка накладання тонкого шару прозорих фарб на просохлі фарби, техніка різними мазками, крапкування (дрібні мазки правильної форми), змішані техніки тощо.

4. Шрифт. Реклама. Піктографічні знаки (14 год.)

Історія писемності. Шрифт, його різновиди та використання. Шрифтова композиція, розрахунок літер, підбір кольорів літер та тла. Особливості робіт з оформлення: їх види та призначення. Види реклами: рекламний плакат, інформаційний стенд, рекламні щити, панно, афіші тощо.

Піктографічні знаки та їх використання. Знайомство з різними видами трафаретів та інструментами для шрифтової композиції (технологією роботи з ними).

Практична робота. Написання букв алфавіту у клітинках зошита ручкою та плакатними перами. Виконання розмітки на папері для написання слів шрифтом. Відпрацювання прийомів роботи з різними інструментами для шрифтової роботи. Використання в роботі трафарету при створенні орнаменту у стрічці.

5. Людина. Дизайн. Середовище (12 год.)

Людина, як об'єкт дизайну. Врахування особливостей людської фігури під час проектування предметів навколишнього середовища. Зображення людини в тематичній композиції. Виявлення пропорцій постаті людини (залежно від віку, зросту, образу), особливості пропорцій елементів голови людини.Практична робота. Виконання малюнків та ескізів фігури людини в русі. Виготовлення фігурки людини з пластиліну на дротяному каркасі. Виготовлення й оформлення тематичної сценки. Виконання завдань спрямованих на розвиток у дітей творчих здібностей, фантазії, образного мислення та естетичних відчуттів.

6. Художнє конструювання та макетування (66 год. )

Робота дизайнера над виготовленням нової форми, нового предмета. Основні етапи роботи над проектом. Макетування в художньому конструюванні. Ознайомлення з технологією виконання найпростішого макету.Практична робота. Вибір теми роботи, підбір матеріалів. Виготовлення ескізів і розгорток архітектурних споруд. Створення варіантів кольорового рішення творчих робіт. Робота з папером, картоном, пластиліном. Виконання простих виробів способом аплікації, складання силуетних моделей з геометричних фігур, виготовлення нескладних об'ємних іграшок. Ознайомлення з технологією виконання найпростішого макету. Виготовлення, під наглядом педагога, самостійно елементів макету. Виготовлення макету казкового міста, макету вулиці майстрів, меблів тощо.

7. Екскурсії (6 год.)

Екскурсії на поточні виставки та в музеї. Зустрічі з художниками, дизайнерами, конструкторами.8. Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік, виставка кращих учнівських робіт.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • основні поняття про творчу діяльність художника-дизайнера, його робоче місце, матеріали та інструменти;

 • правила техніки безпеки при роботі з різноманітними інструментами та матеріалами;

 • основні поняття дизайну;

 • про еволюцію речей;

 • розрізняти жанри образотворчого мистецтва;

 • різні види шрифтів та реклами;

 • властивості та прийоми роботи з різними художніми матеріалами;

 • основи техніки аплікації, колажу;

 • правила техніки безпеки при роботі з різноманітними інструментами та матеріалами;

 • поетапність прийомів роботи в малій скульптурній пластиці.

Учні мають уміти:

 • організовувати робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з різним обладнанням та інструментом;

 • розрізняти жанри образотворчого мистецтва;

 • всебічно аналізувати об'єкт;

 • виконувати малюнки різними художніми техніками та інструментам;

 • писати плакатними перами;

 • використовувати різні художні прийоми для удосконалення та оформлення предметів навколишнього середовища;

 • працювати з різноманітними художніми матеріалами;

 • оволодіти технікою аплікації, створення орнаменту;

 • оволодіти прийомами роботи в малій скульптурній пластиці.


ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

всього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3
2

Довідка про історичний розвиток дизайну. Дизайн і архітектура

24

9

15

3

Основи образотворчої грамоти

60

6

54

4

Формотворення

69

18

51

5

Шрифт та реклама

27

6

21

6

Дизайн навколо нас.

Людина та ергономіка

24

5

19

7

Екскурсії

6

-

6

8

Підсумкове заняття

3

-

3
Разом

216

47

169
 1. Вступне заняття (3 год.)

Ознайомлення з метою,завданнями та особливостями роботи гуртка. Інструктаж із техніки безпеки, правил поведінки. Організаційні питання.

2. Довідка про історичний розвиток дизайну. Дизайн і архітектура(24 год.)

Предметний світ, його минуле і сучасне. Історія архітектури. Архітектурні пам'ятники минулого та основні архітектурні стилі (готика, бароко, рококо, ренесанс, модерн).

Предметний світ в епоху ремісничого виробництва: Єгипет, Греція, Рим. Меблі, інтер’єр. Дизайн в епоху середньовіччя: Франція, Італія, Чехія, Німеччина. Зміна загальної форми предметів та одягу в різні періоди. Англія періоду класицизму. Росія початку ХІХ століття. Модерн – новий стильовий напрямок.

Формування основних критеріїв дизайну у процесі еволюції промислових та непромислових товарів, будівель тощо. Основні поняття дизайну: зручно, надійно, дешево, гарно, економічно. Творча діяльність художників-конструкторів та дизайнерів.Практична робота. Виконання ескізів, начерків, замальовок за темою заняття (замок, фортеця, старовинне місто, одяг, колона, амфора тощо) з використанням різних художніх матеріалів.

3. Основи образотворчої грамоти (60 год.)

Поняття композиції. Закони композиції та перспективи в образотворчому мистецтві, в художніх творах.

Композиційні засоби та прийоми:

Пейзажний жанр: освоєння глибини (плановості) простору, статика та динаміка;

Декоративна композиція: організація елементів композиції (замкнена і відкрита) в колі, квадраті, прямокутнику; розробка об'ємної форми: лаконічність, декор, фактура(в дизайнерському оформленні побутових речей);

Сюжетна композиція, ілюстрація, анімація: образна інтерпретація казкового, літературного героя (декоративна графіка в ілюстрації тощо).

Правила композиції. Висота точки зору, ракурс. Напрямок основних композиційних ліній: фронтальна композиція, діагональна. Лінійна перспектива. Визначення меж зображення. Змістовий та образотворчий центр зображення. Принцип рівноваги. Ритмічність малюнку. Об’єкт та тло. Світлотіньовий, світло тональний малюнок зображення. Тональна перспектива. Плановість. Колір, поєднання кольорів.Практична робота. Створення художнього твору (пейзажу, тематичної композиції, декору, орнаменту для дизайнерського оздоблення виробу) комбінованою або альтернативною художньою технікою.

4. Формотворення (69 год.)

Досконалість природних форм, як передумова до вдосконалення промислових та непромислових виробів. Використання біологічних форм у художньому конструюванні. Основні методи дизайнерської біоніки. Конструктивно-композиційне групування елементів, ритміка природних форм. Риси природної форми та їх стилізація в дизайнерських проектах.

Дизайн форми. Основні закони формотворення. Формоутворюючі лінії. Взаємозв'язок об'єму й простору. Функціональне призначення об'єкта та його форма.

Скульптурна або паперова пластика. Поняття про напівоб'ємний та об'ємний виріб.

Макетні роботи. Підбір матеріалу залежно від особливостей форми, об'єкта й призначення макета (пошуковий, довідний, демонстраційний).

Образотворчі засоби передачі фактур різних матеріалів. Імітація фактури дерева, шкіри, каменю, декоративної тканини тощо. . Контрастні форми, пропорції, фактурне, тональне виявлення форм та вивчення світлотіні як засобу визначення форми, її контурів, пластики і фактури поверхні, засвоєння трансформації форм використовується під час конструювання й проектування предметів.Практична робота. Аналіз динамічності й статичності форми. Втілення «живого образу» в штучний виріб за допомогою зміни та стилізації форми та графічних вирішень. Вправи з стилізації природної форми.

Виконання об'ємних композицій на симетрію й асиметрію. Виконання робіт із паперу в техніці : квілінг, кірігамі, на пів об'ємні аплікації («Вітальна листівка», «Квіти», «Фрегат» тощо), об'ємний виріб із глини, солоного тіста, паперу, тканини, ниток (рамки для фото, сувенір, лялька тощо) використовуючи різні види оздоблення: аплікація, колаж, розпис, імітація вишивки, змішані техніки тощо). Імітація фактур різними матеріалами.5. Шрифт та реклама. Основи реклами, вимоги до реклами, закономірності її сприйняття (27 год.)

Особливості робіт з оформлення. Їх види та призначення. Різновиди шрифтових композицій та прийоми їх виконання, розрахунок літер, підбір кольорів літер і тла.

Художні прийоми зображення шрифтів, умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації.

Основи реклами, вимоги до реклами, закономірності її сприйняття. Зовнішня реклама в більшості випадків сприймається на значній відстані тому вона являє собою, як правило, короткі і виразні повідомлення або зображення. У художньому оформленні цих рекламних матеріалів крупно виділяються основні елементи ( вид об’єкту, товарний знак, фірмові кольори тощо ). Рекламний плакат, стенд, афіша тощо.Практична робота. Робота над шрифтовою композицією (обкладинка книжки або журналу). Рекламний плакат, листівка з текстом і зображенням, запрошення, марки, емблема, піктограми, афіша, рекламне оголошення, привітання). Виготовлення вітального плакату або святкової листівки.

6. Дизайн навколо нас. Людина і ергономіка (24 год.)

Ергономіка покликана не тільки вдосконалювати виробництво, а й має гуманну мету: зробити працю людини легшою, зняти втому, створити комфортні умови роботи. Загальні відомості, антропометрія, робоча поза, ергономічна оцінка робочого місця, ергонометричні дослідження та антропометрична оцінка проектів, основні розміри обладнання житла. Ергономіка, як наукова дисципліна. Наукова дисципліна ергономіка виникла на стику технічних наук, технології, фізіології, гігієни, анатомії та ін. Ергономіка є комплексною науковою і пов’язана з фізіолого-гігієничними вимогами до знарядь праці, робочого місця, виробничих приміщень. Для естетичної виразності зовнішнього вигляду виробу важливе значення має фактурне оздоблення.

Естетично-утилітарна властивість створених дизайнерами речей відповідає потребам особистості, завдяки йому створюється естетичне середовище, ним можна займатися як професійно, так і для створення особистих речей чи предметів побуту та інтер'єру. Художній дизайн це мистецтво яке дає змогу кожній людині індивідуалізувати свій побут, своє оточення, виявити свої естетичні вподобання, свій смак. У дизайнерських речах закладено гармонію існування людини та речей.

Мала скульптурна пластика в оформленні інтер'єра.Практична робота. Перегляд слайдів. Моделювання та конструювання найпростіших форм з урахуванням . Виконання, в техніці малої скульптурної пластики, композиції із солоного тіста, пластиліну, глини за власним задумом та ескізом (фантастична споруда тощо). Виливання простих зразків з гіпсу.

7. Екскурсії (6 год.)

Екскурсії на поточні виставки та в музеї.8. Підсумкове заняття ( 3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Виставка творчих робіт учнів.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • поняття ергономіки та її закони;

 • особливості будови людської фігури з позицій ергономіки;

 • основні закони формоутворення;

 • поняття про перспективу та простір;

 • загальні принципи біоніки ;

 • фактури різних матеріалів;

 • різновиди макетів;

 • принципи створення образу в живописі; історію архітектури, основні архітектурні стилі (готика, бароко, рококо, ренесанс, модерн).

Учні мають уміти:

 • організовувати робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з різним обладнанням та інструментом;

 • володіти різними художніми прийомами на практиці;

 • застосовувати закони ергономіки на практиці;

 • малювати людську фігуру за схемою в різних положеннях;

 • практично застосовувати закони перспективи при виконанні художніх робіт;

 • виконувати роботи в різних техніках, використовуючи фарби, інші художні матеріали та інструменти;

 • застосовувати принципи біоніки при конструюванні виробів;

 • практично застосовувати закони формотворення (об'ємне конструювання з паперу тощо);

 • самостійно добирати відповідний матеріал залежно від особливостей форми та призначення макета;

 • імітувати фактури різноманітних матеріалів;

 • самостійно розробляти та виготовляти не складні макети;

 • самостійно виконувати прості архітектурні форми з різноманітного матеріалу (папір, пінопласт, пластик і т.д.);

 • виконувати прості скульптури з пластиліну та глини;

 • виливати найпростіші моделі з гіпсу;

 • брати участь у виставках, конкурсах, змаганнях різних рівнів;

 • вміти знаходити потрібну інформацію в мережі Internet, користуватися спеціальною технічною літературою;

 • досліджувати сучасні течії дизайну.


ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

всього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Консультації з питань вибору та розподілу тем індивідуальних проектів

6

6

-

3

Робота з науковою літературою, спеціаль­ними періодичними виданнями за обраними темами

18

18

-

4

Пошукова робота із створення проекту (виробу): виготовлення ескізів, креслень. Підбір необхідних матеріалів

18

-

18

5

Самостійна робота над проектом (виробом): виготовлення, оформлення

153

-

153

6

Захист проектів. Участь у виставках, конкурсах та змаганнях

9
9

7

Екскурсії

6
6

8

Підсумкове заняття

3
3

Разом

216

27

189


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (3 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки, правил поведінки. Організаційні питання.

 1. Консультації з питань вибору та розподілу тем індивідуальних проектів. (6 год.)

Ознайомлення з графіками проведення міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних виставок, конкурсів, змагань. Робота з положеннями про ці масові заходи. Вибір розділу (напряму) виставки, конкурсу, змагання, за яким буде готуватися проект (виріб). Визначення мети, теми та назви проекту (виробу).

3. Робота з науковою літературою, спеціальними періодичними виданнями за обраними темами (18 год.)

Робота з періодичною та спеціальною літературою. Перегляд кінофотоматеріалів. Пошук необхідної інформації в мережі Internet за обраними темами проектів, виробів тощо.4. Пошукова робота із створення проекту (виробу): виготовлення ескізів, креслень. Підбір необхідних матеріалів (18 год.)

Створення авторських творчих проектів в різних видах дизайну:

• дизайн інтер'єру;

• дизайн одягу;

• дизайн книги;

• ландшафтний дизайн;

• предметний дизайн;

• виставковий дизайну.

Перехід від вивчення окремих форм та формоутворення до виявлення зв’язку форми і простору.

У проектуванні знання закономірностей формоутворення в природному і штучному середовищі застосовується при реалізації дизайн-разработок. Наприклад: при проектування квартири або індивідуального житлового будинку неодмінно пов'язане з проектуванням інтер'єрів основних приміщень житла. Оформлення інтер'єру — це не просто розставляння меблів, а велике мистецтво. Оскільки, основною метою дизайну є формування естетичних і функціональних якостей предметного середовища, те складання дизайн проекту грає велику роль для повноцінного життя у будинку. Дуже важливо при складанні дизайн проекту пам'ятати, що поєднання краси і користі обов'язково має бути в гармонії. Тоді будь-який інтер'єр виглядатиме завершеним, і в нім буде приємно проводити час.Практична робота. Замальовка ескізів, підбір кольорової гами. Виготовлення необхідних ескізів, креслень. Визначення та підбір матеріалів, інструментів, необхідних для практичної роботи. Виготовлення пошукових макетів інтер’єру. Створення авторських творчих робіт.

5. Робота над проектом (виробом): виготовлення, оздоблення (153 год.)

Макети. Загальні принципи дизайнерського проектування окремих предметів, предметного середовища, відкритого простору: співвідношення, об’ємно-просторова будова, матеріал, органічність і цілісність зовнішньої форми, колір і поєднання кольорів. Методика проектування: перед проектне дослідження, ескізне проектування, художньо-конструктивний проект тощо. Технологія виготовлення макетів окремих речей, меблів і обладнання житла, житлового, громадського і промислового інтер’єрів, відкритого простору тощо. Образне й асоціативне мислення доповнюється формуванням і розвитком абстрактного мислення та оволодінням певними художньо-технічними навичками моделювання простору та об’ємно-просторових форм.Практична робота. Самостійне виготовлення макету згідно з кресленнями, лекалами, розгортками. Фарбування та оздоблення. Компонування експозиції та оформлення (за бажанням автора).

6. Захист проектів. Участь у виставках, конкурсах і змаганнях (9 год.)

Практична робота. Підготовка рефератів або анотацій до захисту, креслень, фотоматеріалів, необхідних для захисту проектів (виробів). Участь у виставках, конкурсах і змаганнях різних рівнів.7. Екскурсії (6 год.)

Проведення екскурсії в проектні організації, на підприємства, в музеї, на виставки промислових товарів, декоративного і прикладного мистецтва, дизайну тощо. Зустрічі з художниками і конструкторами-дизайнерами. Екскурсії на поточні виставки та в музеї. Вихід на пленер.8. Підсумкове заняття (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Аналіз роботи групи та окремих учнів. Надання індивідуальних рекомендацій, консультацій щодо подальшої творчої діяльності вихованці та вступу до інших спеціалізованих навчальних закладів.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • загальні основи ергономіки та її закони;

 • загальні основи біоніки та її принципи;

 • основні закони формотворення;

 • загальні принципи дизайну;

 • умови участі у виставках, конкурсах і змаганнях.

Учні мають уміти:

  • організовувати робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з різним обладнанням та інструментом;

  • застосовувати закони ергономіки на практиці;

  • врахувати принципи біоніки при конструюванні проектів (виробів);

  • врахувати загальні принципи дизайну при роботі над проектом;

  • самостійно виконувати ескізи та прості креслення власних проектів (виробів);

  • самостійно добирати відповідний матеріал залежно від особливостей форми та призначення проекту (виробу);

  • вміти імітувати фактури різних матеріалів;

  • працювати з періодичною та спеціальною літературою, знаходити необхідну інформацію в мережі Internet;

  • самостійно розробляти та виготовляти власні проекти (вироби), застосовуючи на практиці набуті знання з креслення, малювання, формотворення, біоніки, ергономіки;

  • брати участь у дискусії, презентувати власну думку, аргументовано захищати власний проект (виріб);

  • брати участь у виставках, конкурсах, змаганнях різних рівнів;

  • створювати ескізи продукції прикладної графіки (листівка, марки, запрошення, емблема, піктограми, оголошення, привітання до свята тощо).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка