Програма для проведення вступних випробувань за фахомСторінка2/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль автономної статті «Помилки та упущення». Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу.

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно від режиму його формування. Односторонній та багатосторонній валютний курс, номінальний та реальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності.

Попит і пропозиція як чинники валютного курсу. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом. Валютні системи в розвитку.

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор видатків. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП. Чинники чистого експорту.

Тема 11. Ринок праці та соціальна політика

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої сили. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці.

Державна політика зайнятості. Стимулююча політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. Крива Філіпса про зв’язок між інфляцією і безробіттям в короткостроковому і довгостроковому періодах. Висновки кривої Філіпса для політики зайнятості. Державні програми сприяння зайнятості населення.

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива Лоренця як графічна модель фактичного розподілу доходів. Чинники, які зумовлюють нерівність у первинних доходах. Бідність та прожитковий мінімум. Державна система соціального захисту населення: соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страхування.

Тема 12. Економічне зростання

Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD–AS і кривої виробничих можливостей.

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. Золоте правило нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання.
III. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і методологія

Мікроекономіка як складова частина сучасної економічної теорії. Економічні відносини на мікро- і макрорівнях. Взаємозв’язок мікроекономіки і макроекономіки. Предмет та функції мікроекономіки Основні проблеми, які вивчає мікроекономіка.

Етапи еволюційного розвитку мікроекономічного аналізу. Мікросистема та її основні характеристики. Суб’єкти мікросистем: індивід, домашнє господарство, фірма, професійні спілки, держава. Об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Види виробничих ресурсів, які використовуються в економіці. Суть простої моделі кругообігу ресурсів, товарів та доходів.

Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Поняття економічної ефективності. Модель і крива виробничих можливостей, їх основні функції в економічному аналізі. Вплив технологій на виробничі можливості суспільства. Альтернативна вартість економічного блага. Вплив цін на розподіл ресурсів. Поняття трансакційних витрат та їх види.

Методологія мікроекономічного аналізу. Види моделей. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу. Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Позитивна та нормативна економічна теорія. Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.

Мета та завдання мікроекономіки. Застосування та межі мікроекономічної теорії.Тема 2. Основи теорії попиту та пропозиції

Основні елементи ринкового механізму: попит, пропозиція і ціна. Попит та закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит (означення, побудова графіків). Сутність закону попиту. Функція та крива попиту. Зміна попиту та зміна обсягу попиту. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

Пропозиція та функція пропозиції. Закон пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Поняття рівноваги. Зрівноважуючи функція ціни. Рівноважний обсяг. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Відхилення від рівноважної ціни та дисбаланс ринку. Поняття надлишку, дефіциту. Поняття про надлишок споживача та виробника.

Практичне застосування аналізу рівноваги. Наслідки державного регулювання ринкового ціноутворення. Директивні ціни. Нецінове нормування дефіциту.

Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції

Концепція еластичності. Види еластичності. Поняття еластичності попиту.

Еластичність попиту за чинниками впливу: цінова еластичність попиту; перехресна еластичність попиту; еластичність попиту за доходом.

Еластичність попиту за власною ціною блага та способи її обчислення. Види цінової еластичності попиту та фактори, що її визначають. Вплив цінової еластичності попиту на загальний доход виробника.

Нецінова еластичність попиту та її використання. Еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючих та взаємозамінних благ (перехресна еластичність). Можливі значення коефіцієнта перехресної еластичності. Еластичність за доходом споживача. Застосування еластичності попиту по доходу.

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції.

Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

Еластичність попиту і пропозиції та розподіл податкового тягаря.Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

Методологія маржиналізму та її застосування в мікроекономічному аналізі.

Потреба, корисність товару та уподобання як економічні категорії. Економічні блага та їх види. Економічні потреби. Корисність споживача в економічній теорії.

Суверенітет споживача. Фактори обмеження свободи споживчого вибору: ефект натовпу, ефект „сноба”, ефект Веблена (престижу). Гіпотеза раціональної поведінки споживача.

Кардиналістський (кількісний) підхід до аналізу поведінки споживача, корисності і попиту. Поняття сукупної (загальної) та граничної корисності. Адитивна функція корисності. Сутність закону спадної граничної корисності економічного блага (І закон Госсена). Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Правило максимізації корисності (ІІ закон Госсена). Обґрунтування закону попиту.

Ординалістська (порядкова) теорія поведінки споживача. Уподобання споживача. Побудова кривих байдужості (індиферентності). Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості (індиферентності). Окремі випадки кривих індиферентності. Поняття взаємозамінних, взаємодоповнюючих і нейтральних благ, благ з від'ємною корисністю. Гранична норма заміщення.Тема 5. Моделювання поведінки споживача

Бюджетні обмеження і можливості споживача. Рівняння та кут нахилу лінії бюджетних обмежень. Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання. Методи знаходження точки рівноваги.

Зміна споживання при зміні доходу. Крива "дохід-споживання". Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива "ціна-споживання". Виведення кривої індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.

Ефект заміни та ефект доходу. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Напрямок дії ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.

Тема 6. Теорія виробництва

Основи теорії виробництва. Підприємство як ринково-виробнича система.

Мотивація поведінки підприємства (фірми). Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткостроковий та довгостроковий періоди функціонування підприємства (фірми).

Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. Поняття технічно-ефективного та економічно ефективного способів виробництва. Способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Загальні властивості виробничих функцій.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Поняття ізокванти. Карта ізоквант. Властивості ізоквант. Взаємозаміна факторів. Гранична норма технічного заміщення. Межі заміщення виробничих факторів.

Виробництво в миттєвому періоді. Характер зміни виробничої функції з одним змінним фактором. Основні показники діяльності фірми. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. Показники ефективності використання ресурсів. Стадії виробництва. Оптимальна стадія виробництва.

Розширення виробництва та ефект масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу. Залежність доходу від масштабу виробництва. Зміна економічної ефективності при розширенні виробництва.

Тема 7. Витрати виробництва

Особливості оцінки витрат виробництва в ринковій економіці. Концепція витрат втрачених можливостей. Склад та оцінка альтернативних витрат. Явні та неявні витрати, внутрішні та зовнішні витрати. "Нормальний прибуток" як елемент витрат. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська концепції.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати. Поняття сукупних, середніх та граничних витрат. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат. Точки мінімуму витрат та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.

Оптимальна комбінація факторів виробництва. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост. Оптимум виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації.

Динаміка довгострокових витрат. Конфігурація кривої довгострокових середніх витрат. Середні та граничні витрати фірми у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Оптимальна комбінація ресурсів для різних обсягів виробництва. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.Тема 8. Теорія ринку досконалої конкуренції

Поняття ринкової структури. Визначення базових моделей ринкових структур: ідеальних і реальних. Критерії розмежування ринкових структур.

Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Особливості кривої попиту на продукцію конкурентної фірми. Крива ринкового попиту в умовах досконалої конкуренції. Особливості ціноутворення на ринку.

Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Показники діяльності конкурентної фірми. Умови максимізації прибутку: сукупний та граничний аналіз. Графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розташування кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку досконало конкурентної фірми.

Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми в умовах динамічності ринкової кон’юнктури. Вплив зміни ринкової ціни на умови прибутковості, беззбитковості, збитковості та припинення виробництва фірмою у короткостроковому періоді. Короткострокова рівновага фірми і галузі.

Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги. Парадокс прибутку.

Пропозиція фірми і галузі у короткостроковому та довгостроковому періодах. Досконала конкуренція та ефективність: виробнича ефективність та ефективність розподілу ресурсів. Застереження в оцінці ефективності ринку досконалої конкуренції.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка