Програма для проведення вступних випробувань за фахомСторінка3/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 9. Теорія монополії та монопольний ринок

Модель чистої монополії та її характеристика. Причини виникнення та існування монополій в економічній системі. Різновиди монополій. Природна монополія. Адміністративна та економічна монополія. Порівняльна характеристика монополії та монопсонії.

Монополія і монопольна влада. Джерела монопольної влади. Показники виміру монопольної влади.

Характеристика основних бар'єрів входу на монопольний ринок та виходу з ринку.

Ціноутворення на монопольному ринку. Умова максимізації прибутку на монопольному ринку. Точка Курно. Математичні методи обчислення граничного доходу, граничних витрат та рівноважної ціни в умовах монополії. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми-монополіста та особливості її формування.

Поняття цінової дискримінації. Цінова дискримінація першого, другого та третього ступенів. Переваги та недоліки застосування цінової дискримінації монополістом.

Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді. Реалізація та утримання монопольної влади. Лімітуюче ціноутворення.

Економічні наслідки діяльності монополій: переваги та недоліки. Обмеження влади над ринком: антимонопольна політика. Державне регулювання діяльності природних монополій.Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

Ознаки та умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Методи конкуренції. Диференціація продукції.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Визначення ціни та обсягу виробництва фірмою на ринку монополістичної конкуренції. Короткострокова та довгострокова рівновага галузі: графічна інтерпретація.

Сутність, види та передумови розвитку нецінової конкуренції. Рекламно-пропагандистська діяльн6ість та її вплив на обсяги виробництва та витрати. Оцінка економічної доцільності реклами.

Монополістична конкуренція та економічна ефективність. Порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.

Тема 11. Олігополістична структура ринку. Антимонопольна політика

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Теорія олігополії. Основні причини існування олігополії. Сучасні форми олігополій.

Стратегічна поведінка фірм на олігополістичному ринку. Загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки на ринку. Рівновага Неша.

Дуополія. Модель Курно. Модель Бертрана: конкуренція цін на однорідні товари. Формальні умови моделі. Оптимізація обсягу виробництва в умовах дуополії. Перевага ініціатора – модель Штакельберга. Модель ціноутворення ламаної кривої попиту. Олігопольний ринок гетерогенного блага. Модельолігополістичного ціноутворення лідерство у цінах”.

Оцінка економічної ефективності олігопольного ринку. Гіпотеза Шумпетера-Гелбрейта.

Необхідність державного регулювання діяльності монополізованих ринків. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Антимонопольна політика в Україні.Тема 12. Ринки факторів виробництва

Загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів.

Формування попиту на фактори виробництва. Похідний попит. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва.

Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на виробничі ресурси. Фактори, що впливають на еластичність попиту на ресурси.

Монопольний похідний попит. Монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту.

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора. Співвідношення ресурсів і максимізації прибутку. Правило оптимізації структури ресурсів з метою мінімізації витрат та максимізації віддачі. Основна умова максимізації прибутку.Тема 13. Ринок праці і зарплата

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Граничний виграш виробника від найму праці. Обґрунтування рішення про найм додаткової робочої сили.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обгрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці.

Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та. монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки праці, їх особливості.

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.

Тема 14. Ринок капіталу і природних ресурсів

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу.

Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами.

Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої вартості. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок природних ресурсів (землі). Особливості землі як фактору виробництва. Специфіка формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.

Тема 15. Загальна ринкова рівновага та ефективність

Часткова рівновага ринку. Модель загальної економічної рівноваги ринку.

Загальна рівновага і взаємодія ринків продуктів та ресурсів. Ефект зворотного зв’язку.

Ефективність розміщення ресурсів. Ефективність у виробництві, обміні та споживанні. Модель загальної економічної рівноваги Вальраса.

Економічна теорія добробуту. Функції суспільного добробуту. Функція суспільної корисності Бентама. Парадокс Кондорсе. Теорема економіки добробуту Ерроу. Критерії оцінки добробуту.

Перша та друга теореми теорії суспільного добробуту. Парето-ефективність в обміні. Умова оптимальності за Парето у виробництві. Ящик Еджуорта.

Загальна рівновага: аналіз затрат та результатів. Конфлікт між економічною ефективністю та соціальною справедливістю. Перерозподіл добробуту через систему оподаткування.

Тема 16. Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

Прояви неспроможності ринку: асиметрична інформація, природна монополія, зовнішні ефекти та суспільні блага. Сутність поняття „асиметрична інформація”. Неефективність ринку внаслідок асиметричної інформації. Діагностика асиметричної інформації. Асиметрична інформація на ринках праці.

Економічний зміст позитивних та негативних екстерналій (зовнішніх ефектів).

Суспільні та приватні витрати (вигоди). Шляхи корекції неспроможності ринку. Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Поняття суспільних благ. Визначальні особливості товарів індивідуального споживання (приватних благ) та суспільних благ. Попит на суспільні блага та ефективний їх обсяг. Особисті уподобання і суспільні блага. Забезпечення суспільними благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Функції держави.Позитивний (описовий) аналіз поведінки уряду. Застосування теорії громадського вибору в поведінці уряду.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Піча Ю.В. Економіка підприємств. Навч. посібник. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”, 2001. – 298 с.

 2. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред. проф. С.Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2000. 328 с.

 3. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. К.: Вікар, 2003. 220 с.

 4. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.– К.: КНЕУ, 2000.

 5. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навчальний посібник / О. Я. Базілінська. К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 443 с.

 6. Батура О. В. Макроекономіка: навчальний посібник / О.В. Батура, О.Ф. Івашина, Л.Ф. Новикова. К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 236 с.

 7. Карпінський Б.А. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток. Навчальний посібник / Б.А. Карпінський, С.М. Божко, О.Б. Карпінська. К.: Професіонал, 2006. - 283 с.

 8. Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практикум. Навчальний посібник / В. В. Кулішов. - Львів : Магнолія плюс, 2004. - 253 с.

 9. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. К.: МАУП, 2004. 184 с.

 10. Панчишин С.М. Макроекономіка: навчальний посібник / С. М. Панчишин. 3-е вид., стереотип. К. : Либідь, 2008. - 615 с.

 11. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. К.: КНЕУ, 2005. – 441с.

 12. Старченко В.Д. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій / В.Д. Старченко. - К.: УФІМБ, 2009. - 104 с. 40.

 13. Андреюк Н.В. Мікроекономіка: навч. посібник / Н.В. Андреюк. К.: Кондор, 2006. 176 с.

 14. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: навч. посібник / О.Я. Базілінська, О.В. Мініна Київ: ЦНЛ, 2005. 352 с.

 15. Біла С.О. Мікроекономіка: навч. посібник / С.О.Біла. К.: Міленіум, 2004. – 302 с.

 16. Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практика: навч. посібник / В.В. Кулішов Львів: Магнолія плюс, 2004. 332 с.

 17. Лісовий А.В. Мікроекономіка: навч. посібник / А.В. Лісовий. К.: ЦУЛ, 2003. – 192 с.

 18. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К: Видавничий центр «Академія», 2005.– 400 с.

 19. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1997.– 416 с.

 20.  Бамса Ю. М. Економічна теорія технологічних змін. – К.: Заповіт, 1996.

 21. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. – К.: Техника, 1992.

 22. Валдайцев С.В. Горланов Г.В. Эффективность ускорения научно-технического прогресса. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

 23. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятиях. – М.: Экономика, 1989.

 24. Глазьев С.Ю. Экономическая теория развития. – М.: Наука, 1990.

 25. Добров Г.М. Наука о науке. – К.: Наук. думка, 1989.

 26. ДынкинА. А. Новый этап научно-технической революции. – М.: Наука, 1991.

 27. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, Управление. – К.: Наук. Думка, 1990.

.

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯЕкономіка підприємства

1. Поняття підприємства. Місія й різноманітні цілі підприємства.

2. Класифікація підприємств.

3. Виробнича і загальна структури підприємства.

4. Функції, принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності.

5. Підприємницькі договори (контракти, угоди).

6. Партнерські зв’язки та угоди (операції).

7. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. Форми міжнародного бізнесу.

8. Функції управління підприємствами та організаціями.

9. Поняття та основа класифікації методів управління. Організаційні форми їх реалізації.

10 Основні типи організаційних структур управління.

11. Виробнича програма підприємства.

12. Поняття, класифікація та структура персоналу.

13. Поняття й основні елементи системи управління персоналом підприємства.

14. Поняття, класифікація і структура основних фондів.

15. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів.

16. Спрацювання (зношування) основних фондів. Види зношування.

17. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань.

18. Виробнича потужність підприємства.

19. Поняття оборотних засобів.

20. Ефективність використання оборотних коштів

21. Сутність, склад і структура інвестицій.

22. Структура капітальних вкладень.

23. Визначення та функції капітального будівництва.

24. Мета, принципи й методи прогнозування.

25. Види, принципи і методи планування.

26. Сутність та основні етапи стратегічного планування.

27. Бізнес-планування: сутність і призначення.

28. Тактичне й оперативне планування

29. Функції, принципи і концепція маркетингової діяльності підприємства.

30. Якість і конкурентоспроможність продукції.

31. Стандартизація та сертифікація продукції.

32. Поняття продуктивності праці та чинники її зростання.

33. Моделі та методи мотивації праці.

34. Поняття та функції оплати праці.

35. Форми та системи оплати праці.

36. Доплати й надбавки до заробітної плати.

37. Собівартість продукції: поняття, види, характеристики. Управління витратами.

38. Зміст та методика обчислення кошторису виробництва.

39. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обчислення основних статей калькуляції.

40. Поняття, роль, функції і види цін. Методи ціноутворення.

41. Дохід та прибуток: їх сутність та різниця.

42. Загальна характеристика рентабельності та її обчислення.

43. Методика оцінки та показники ефективності діяльності підприємства.

44. Види ефективності виробництва.

45. Чинники зростання ефективності виробництва.

46. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

47. Характеристика процесу реструктуризації та її види.

48. Санація підприємств.

49. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Завдання вступного іспиту оцінюється за чотирьох бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання.


Оцінка за 4 бальною

системою


Характеристика відповіді

Відмінно

(5)


Вступник:

- досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом для ґрунтовної відповіді на поставлені питання;

- глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано висловлює власні думки;

- демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну технологічну термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на поставлені запитання;

- творчо використовує знання для розв’язання практичних завдань.


Добре

(4)


Вступник:

- володіє теоретичним навчальним матеріалом для відповіді на поставлені питання;

- здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень;

- грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій.Задовільно

(3)


Вступник:

- частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити значну його частину;

- виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначеннях понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки;

- завдання виконує, але припускає методологічні помилки.Незадо-вільно

(2)


Вступник: - має розрізнені безсистемні знання;

- володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями;

- припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривлення їх змісту;

- припускає принципові помилки при вирішенні практичних завдань;

- не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та додаткові питання.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

проректор НТУ "ХПІ"


_____________Р.П.Мигущенко

"____" __________ 2016 р.


ПРОГРАМИ

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем "бакалавр"за напрямом підготовки 075 «Маркетинг»

економічного факультету
Схвалено вченою радою факультету

протокол № ЕК-5 від "19" лютого 2016 р.


Декан ___________ Перерва П. Г.

Харків 2016МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПРОГРАМА


для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем "бакалавр"

Спеціальність 6.030507 «Маркетинг»Спеціалізація: «Рекламний бізнес», «Маркетингові дослідження»

Затверджено на засіданні

кафедри економіки і маркетингу

протокол № 6 від «18» лютого 2016 р.

Зав. каф. ________________ Яковлєв А. І.

Харків 2016АНОТАЦІЯ

Метою фахового випробування абітурієнтів для участі в конкурсі щодо зарахування на 2-3 курс зі спеціальності «Маркетинг» є з’ясування рівня систематизації та узагальнення теоретичних знань та практичних навиків самостійної роботи для розв’язання конкретних економічних та виробничо-господарських завдань, які входять в коло питань маркетолога для отримання фаху спеціаліста та магістра.

Вступний іспит базується на застосуванні знань всіх професійно-орієнтованих дисциплін та передбачає визначення рівня підготовки абітурієнтів, які б відповідали сучасним вимогам управління та організації бізнесу на підприємствах всіх форм власності.

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт повинен:

-знати: законодавчі та інструктивні матеріали, що стосуються і підприємницької діяльності, економіки та підприємництва, в галузі маркетингу;

- вміти: продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань; застосовувати свої знання і володіти компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки:


 1. Регіональна економіка.

 2. Економіка підприємства.

 3. Маркетинг.

Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію НТУ «ХПІ».

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
І. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка