Програма для проведення вступних випробувань за фахом


Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліниСторінка4/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

Місце, роль і завдання курсу розміщення продуктивних сил і регіональної економіки в системі економічних дисциплін. Предмет і об'єкт дослідження розміщення продуктивних сил і економіки районів. Понятійний апарат курсу, зміст основних економічних законів і категорій РПС і регіональної економіки та їх об'єктивний характер.Тема 2. Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки

Теоретичні підходи до розміщення продуктивних сил. Основоположники теорії розміщення виробництва. Економічні передумови розміщення продуктивних сил України. Етапи економічного обґрунтування розміщення продуктивних сил і галузей економіки.Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

Сутність, функції та проблеми економічного районування. Економічне районування України. Територіальна організація продуктивних сил економічних районів України.Тема 4. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

Поняття й сутність господарського комплексу країни, комплексності та комплексного розвитку продуктивних сил. Основні складники господарського комплексу України. Сутність і методологія оцінки економічного потенціалу господарського комплексу країни та регіону.Тема 5. Природний та трудоресурсний потенціал України

Місце та роль природного потенціалу в розвитку й розміщенні системи продуктивних сил країни. Особливості просторового розміщення природного потенціалу крани. Проблеми та перспективи ресурсоспоживання й ресурсозбереження. Народонаселення України і його територіальна організація. Демографічна ситуація та її регіональні особливості. Людські й трудові ресурси, трудоресурсна ситуація й ринок праці.Тема 6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

Паливно-енергетичний комплекс України, його розвиток і розміщення. Металургійний комплекс України, його розвиток і розміщення. Машинобудівний комплекс України, його розвиток і розміщення. Хімічний і лісопромисловий комплекси України, їхній розвиток і розміщення.Тема 7. Сутність, мета та завдання регіональної економічної політики

Сутність та об'єкти регіональної політики. Завдання та мета регіональної політики.Тема 8. Економіка України як єдність регіональних соціально- економічних систем

Роль і місце науково-технічного прогресу в суспільному виробництві та комплексному розвитку територіальних соціально-економічних систем.Тема 9. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку Стан, проблеми та перспективи розміщення й розвитку науково- технічного потенціалу України та її регіонів

Тема 10. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури

Об'єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв'язків. Основні форми зовнішньоекономічних зв'язків. Географія зовнішньоекономічних зв'язків. Сучасний стан міжнародних економічних зв'язків України. Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності України.Тема 11. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Сталий розвиток продуктивних сил.Тема 12. Наукові засади раціонального природокористування

Необхідність раціонального природокористування в сучасних умовах.Тема 13. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

Поняття екологічного моніторингу. Екологічний моніторинг в Україні. Подальший розвиток системи моніторингу довкілля в Україні. Глобальний моніторинг. Система екологічної інформації.Тема 14. Економічний механізм природокористування й охорони навколишнього середовища

Сутність економічного механізму природокористування. Еколого-економічні інструменти. Платежі за ресурси, їхні види й нормативи нарахування.Тема 15. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

Природоохоронні заходи та принципи їхнього економічного обґрунтування. Поняття і зміст ефективності. Показники економічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів. Визначення економічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.Тема 16. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Досвід зарубіжних країн у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища. Міжнародне природоохоронне співробітництво. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.ІІ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Тема 1. Поняття про підприємство і основні напрямки його діяльності

Види підприємств. Виробнича і загальна структура підприємств. Виробнича програма підприємства: суть, показники і методика розробки.Тема 2. Основні фонди та виробнича потужність підприємства

Поняття про основні фонди підприємства і їх класифікація. Сутність і види оцінки основних фондів. Спрацювання і техніко-економічні старіння основних фондів. Амортизація основних фондів і економічна суть і методи нарахування амортизаційних відрахувань. Ремонт основних фондів і його економічний зміст. Відтворення основних фондів. Показники забезпеченості підприємства і працівників основними фондами. Ефективність використання основних фондів. Виробнича потужність підприємства.Тема 3. Оборотні кошти підприємства і ефективність їх використання

Економічна суть оборотних фондів, фондів обігу і оборотних коштів (ОбК). Склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела утворення оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Ефективність використання ОбК.Тема 4. Персонал підприємства і його використання

Склад, чисельність та структура персоналу підприємства. Поняття про продуктивність праці. Економічне і соціальне значення росту продуктивності праці. Методика визначення рівня продуктивності праці. Шляхи і резерви підвищення продуктивності праці.Тема 5. Інвестиції підприємства і ефективність їх використання

Поняття, склад і структура інвестицій. Поняття про капітальні вкладення. Оцінка ефективності інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестиційТема 6. Інноваційні процеси та оцінка їх ефективності

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес:суть, загальні та пріоритетні напрямки. Економічна оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.Тема 7. Витрати виробництва: шляхи їх зниження

Поняття про витрати виробництва і собівартість продукції. Класифікація витрат. Групування витрат виробництва за економічними елементами. Групування витрат виробництва за статтями калькуляції. Умовно постійні і умовно змінні витрати в собівартості продукції. Шляхи зниження витрат виробництва.Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства та ефективність

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Поняття про прибуток як економічну категорію. Види прибутку, формування та використання прибутку. Поняття про рентабельність як економічну категорію. Система показників рентабельності. Показники оцінки фінансово- економічного стану підприємства. Сутнісна характеристика вимірювання ефективності виробництва. Чинники зростання ефективності виробництва.ІІІ. МАРКЕТИНГ

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Сутність маркетингу. Маркетинг як сукупність вчень. Основні поняття маркетингу: потреба, попит і пропозиція маркетингу. Принципи, цілі, функції і процес управління маркетингом. Концепції маркетингу. Види маркетингу.Тема 2. Система і характеристика сучасного маркетингу

Маркетинг як концепція дій сучасного підприємства. Зовнішнє і внутрішнє середовище маркетингу: поняття, елементи, основні фактори. Характеристика споживчого ринку, модель поведінки покупця, фактори впливу на покупця, прийняття рішень про купівлю. Сутність сегментації. Види маркетингу з точки зору сегментації. Принципи сегментації. Критерії сегментації. Вибір цільових сегментів. Позиціювання товару. Характеристика промислового ринку. Характерні відмінності промислового ринку, етапи прийняття рішень про купівлю, сегментація промислового ринку.Тема 3. Організація і контроль маркетингової діяльності

Організаційні форми маркетингу. Маркетингова і збутова орієнтація підприємства. Функції маркет-директора. Процес планування маркетингу. Стратегічне і тактичне планування. План маркетингу. Ефективний розподіл і розміщення ресурсів на маркетинг. Місце і значення контролю в системі маркетингу. Мета, види контролю. Ревізія маркетингу. Ситуаційний аналіз положення фірми.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:


 1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. /Котлер Ф., Г. Армстронг, В.Вонг – М.: Вильямс, 2014.

 2. Тимофеев М.И. /М.И. Тимофеев – М.: Риор инфра, 2011.

 3. Слий А. Исследование о природе и причинах богатств народов – М.: Эксмо, 2007.

 4. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент ориентированный на рынок / Ж.Ж. Ламбен / пер. с англ. под ред. В.В. Колчановой – СПБ: Питер, 2004.

 5. Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу / ред. С.М. Ілляшенко – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008.

 6. Семенчук И.В. Стратегический маркетинг / И.В. Семенчук. – Х.: ХНУ им. В.Н. Карарена, 2007.

 7. Балабанова А.В. Маркетингова товарна політика у системі менеджменту підприємства / А.В. Балабанова. К.: ВД «Професіонал», 2006.

 8. Орлов П.А / Маркетинг: навчальний посібник / П.А. Орлов, С.І. Косенков, Т.П. Прохоров та ін. – Х.: ВД «Інжек», 2012. – 528с.

 9. Багієв Р. Л., Тарасевич В. М. Маркетинг: Підручник для вузів. - СПб.: Пітер, 2010.

 10. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. – [7-ме вид.]. – Київ: Лібра, 2010. – 720 с.

 11. Маркетинг: Підруч. для студентів ВНЗ, аспірантів та викладачів / За ред. А.О. Старостіної К.: Знання, 2009. - 1070 с.

 12. Маркетинг : Навчальний посібник / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська - Київ «Наш час», 2007.- 504 c.

 13. Маркетинг Руделиус В., Азарян О. 2009 , Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні" , Украинский , 648с.

 14. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 1134 с [2].

 15. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник / В.А. Полторак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – К.: Центр навчальної літератури. – 2013. – 417 с. (Гриф МОНУ).

 16. Регіональна економіка. Навчальний посібник /  Тараненко І.В., Дашевська О.В., Литвиненко О.Г., Яременко С.С., Мішустіна Т.С., Охінько О.В. / Київ: Кондор, –  2013. – 261 с. (Гриф МОНУ)

 17. Мішустіна Т.С. Економічний механізм маркетингу. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, –  2013. 132 с.

 18. Гармідер Л.Д. Економіка праці і соціально-трудові відносини Навчальний посібник. /Л.Д. Гармідер, С.О. Філатова – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2013. - 640 с. (Гриф МОНУ)

 19. Тараненко І.В., Яременко С.С. Маркетингова товарна політика. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, –  2011, - 148 с.

 20. Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові дослідження. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, –  2012. - 111 с.

 21. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник / Щербина І.М. Тараненко І.В., Шкляєва Г.О., Фесун М.М. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, –  2012 - 187 с.

 22. Петренко С.А. Маркетинговий аудит. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, –  2012. 96 с.

 23. Дашевська О.В. Маркетингова політика комунікацій: Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. –   2012. – 80с.

 24. Ткаченко Л.В. Промисловий маркетинг. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2011. 98 с.

 25. Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2010. – 328 с. (Гриф МОНУ)

 26. Регіональна економіка. Посібник для самостійної роботи та практичних занять. Робочий зошит. / Тараненко І.В., Дашевська О.В., Литвиненко О.Г., Яременко С.С. та ін. – Д.: Вид-во ДУЕП. –  2010. – 216 с.Допоміжна:


 1. Телетов А.С. Рекламный менеджмент: Учебник. - Сумы: Университетская книга, 2012. - 2ге видання - 367 с.

 2. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. – К. : Знання, 2010. - 332 с.

 3. Желтенков А.В., Ильяшенко С.Н., Масленникова Н.П., Рябиченко С.А., Ильяшенко Н.С. Инновационный менеджмент: Учебное пособие - М.: Издательство МГОУ, 2010. – 446 с.

 4. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 495 с.

 5. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник - К: Знання України, 2010. - 299 с.

 6. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

 7. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

 8. Божкова В.В., Башук Т.О. Мерчандайзинг: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с, 16 с. іл.

 9. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 281 с.

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 1. Перерахуйте основні закономірності розміщення продуктивних сил.

 2. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил.

 3. Перерахуйте групи факторів, що впливаютьт на розміщення продуктивних сил.

 4. Основою формування економічних районів є територіальний поділ праці, поясніть чому?

 5. Що є основними чинниками економічного районування.

 6. Назвіть сучасне мезорайонування України, в основу якого покладено мережу економічних районів.

 7. Чим відрізняються процеси економічного районоутворення і економічного районування?

 8. У чому полягає значення рівня розвитку продуктивних сил, як районообразующего чинника?

Природно-ресурсний потенціал як економічна категорія.

 1. Основні напрями аналізу природно-ресурсного потенціалу.

 2. Природні умови, їх вплив на формування територіальної структури суспільного виробництва.

 3. Природні ресурси як частина продуктивних сил.

 4. Типологія природно-ресурсного потенціалу та природно-ресурсні комплекси.

 5. Функції і показники економічної оцінки природних ресурсів та умов

 6. Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

 7. Трудоресурсний потенціал як економічна категорія.

 8. Природний рух населення та регіональна різниця в розміщенні та динаміці трудових ресурсів.

 9. Склад паливно-енергетичного комплексу України.

 10. Сутність паливно-енергетичного балансу України.

19. Характеристика вугільної промисловості.

 1. Перерахуйте комплекс галузей чорної металургії України.

 2. Назвіть підприємства чорної металургії повного і неповного циклу.

 3. Основні групи галузей, що входять до складу промисловості будівельних матеріалів.

 4. Склад галузей хімічної промисловості.

 5. Розміщення галузей хімічної промисловості.

 6. Склад галузей лісної промисловості.

 7. Розміщення підприємств лісної промисловості.

 8. Сутність та склад агропромислового комплексу.

 9. Склад галузей сільскогосподарського виробництва.

 10. Сутність земельного кадастру, його розділи.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Підприємство та його місце в системі ринкових відносин, напрямки діяльності підприємства.

 2. Правові основи функціонування підприємства, класифікація підприємств.

 3. Поняття і функції управління. Структура підприємства. Класифікація і структура персоналу підприємства.

 4. Характеристика виробничих фондів та іншого майна підприємства. Оцінка основних виробничих фондів.

 5. Класифікація і структура основних виробничих фондів.

 6. Відтворення основних виробничих фондів, коефіцієнт техніко- економічного старіння.

 7. Виробнича потужність підприємства: види потужності. Ефективність відтворення та використання основних фондів і потужностей, показники ефективності відтворення основних фондів.

 8. Оборотні фонди підприємства. Поняття і види нематеріальних ресурсів.

 9. Нематеріальні активи, методи оцінки нематеріальних активів підприємства.

 10. Джерела формування фінансових коштів. Оборотні кошти, структура оборотних коштів підприємства, їх нормування.

 11. Інвестиції, функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.

 12. Капітальні вкладення, структура та їх склад. Обчислення обсягу капітальних вкладень, оцінка їх ефективності.

 13. Суспільні форми організації виробництва.

 14. Форми виразу економічного ефекту та способи їх обчислення.

 15. Основні елементи виробничого процесу. Класифікація виробничих процесів.

 16. Організаційні типи виробництва. Виробничий цикл та його структура. Методи організації виробництва.

 17. Інфраструктура підприємства, її види та склад.

 18. Планування як функція управління, специфічні принципи планування.

 19. Прогнозування як елемент системи управління. Перспективне та поточне планування.

 20. Основні методи планування діяльності підприємств.

МАРКЕТИНГ

 1. Соціально-економічна суть маркетингу.

 2. Еволюція змісту та форм маркетингу.

 3. Сутність сучасної концепції маркетингу.

 4. Маркетинг як система діяльності на ринку.

 5. Основні принципи маркетингу.

 6. Соціально-етичний маркетинг.

 7. Основні функції та підфункції сучасного маркетингу.

 8. Збутова функція (функція продаж) у маркетингу.

 9. Функція управління та контролю маркетингу.

 10. Мікросередовище маркетингу.

 11. Контактні аудиторії.

 12. Макросередовище маркетингу

 13. Моделі виходу на міжнародний ринок

 14. Сегментування ринків кінцевих споживачів.

 15. Життєвий цикл товару

.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Завдання вступного іспиту оцінюється за чотирьох бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання.
Оцінка за 4 бальною

системою


Характеристика відповіді

Відмінно

(5)


Вступник:- досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом для ґрунтовної відповіді на поставлені питання;

- глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано висловлює власні думки;

- демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну технологічну термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на поставлені запитання;

- творчо використовує знання для розв’язання практичних завдань.Добре

(4)


Вступник: - володіє теоретичним навчальним матеріалом для відповіді на поставлені питання;

- здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень;

- грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій.


Задовільно

(3)


Вступник: - частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити значну його частину;

- виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначеннях понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки;

- завдання виконує, але припускає методологічні помилки.


Незадо-вільно

(2)


Вступник: - має розрізнені безсистемні знання;

- володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями;

- припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривлення їх змісту;

- припускає принципові помилки при вирішенні практичних завдань;

- не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та додаткові питання.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

проректор НТУ "ХПІ"


_____________Р.П.Мигущенко

"____" __________ 2016 р.


ПРОГРАМИ

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахування на навчання на 2-3 курс за напрямами підготовки

економічного факультету

Схвалено вченою радою факультету

протокол № ЕК-5 від "18" лютого 2016 р.


Декан ___________ Перерва П. Г.

Харків 2016МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

Декан ЕК факультету НТУ "ХПІ"П.Г. Перерва

"____" __________ 2016 р.
ПРОГРАМА

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

"бакалавр" на 2-3 курс за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Економічного факультету

Затверджено

кафедрою економічного аналізу та обліку

протокол № 6 від "16" лютого 2016 р.

Зав.кафедрою___________ Манойленко О.В.

Харків 2016
АНОТАЦІЯ
Вступне фахове випробування це перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсних предметів, з навчальних дисциплін за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі іспиту.

Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних формах державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Підготовка фахівця в галузі бухгалтерського обліку в сучасних умовах –надзвичайно складний та динамічний процес, який вимагає оперативного врахування появи специфічних багаторівневих систем освіти та частих змін діючого законодавства, розробки нових підходів до методики і техніки викладання спеціальних дисциплін тощо.

Метою фахового випробування абітурієнтів для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» економічного факультету НТУ «ХПІ»є:

- визначення рівня підготовки молодших спеціалістів з основ бухгалтерського обліку, економічної інформатики та економіки підприємства, які б відповідали сучасним вимогам організації бізнесу суб’єктами господарювання;

- з’ясування рівня систематизації та узагальнення теоретичних знань та практичних навиків самостійної роботи для розв’язання конкретних економічних та виробничо-господарських завдань.

Фахове випробування передбачає висвітлення знань з циклу фундаментальних та загальноекономічних дисциплін, що дозволяє оцінити гуманітарний світогляд вступника, а також визначити рівень інтелектуального потенціалу абітурієнта.

Абітурієнти повинні вміти:

- продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

- застосовувати свої знання і володіти компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;

- інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;

- володіти методами проведення економічного аналізу і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;

- чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;

- володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;

- оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток суспільства;

- мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості;

- мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну толерантність і досвід міжкультурної взаємодії;

- мати відповідний рівень усної та письмової грамотності рідною, і принаймні, однією іноземною мовою, уміти ефективно спілкуватися з колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації;

- мати підприємницький спосіб мислення і діяльності;

- володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, мати необхідні соціальні компетенції.

- вибирати необхідні методи дослідження і модифікувати існуючі, виходячи із задач конкретного дослідження;

- обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням сучасного наукового досвіду.

Програма вступного фахового випробування на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» економічного факультету НТУ «ХПІ» складена на основі тем з наступних дисциплін:


 1. Бухгалтерський облік.

2 Економічна інформатика.

3 Економіка підприємства.


Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

До участі у вступних випробуваннях допускаються кандидати, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, зокрема «Правил прийому» до НТУ «ХПІ».ЗМІСТ ПРОГРАМИ
І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Метою викладання курсу “Бухгалтерський облік” є формування навичок у студентів ефективно використовувати облікову інформацію в управлінні виробництвом, оволодіти методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності.

Курс "Бухгалтерський облік" вивчається по програмі, затвердженій на засіданні кафедри економічного аналізу та обліку.

При вивченні курсу рекомендується:

- ознайомитися з питаннями кожної теми по літературних джерелах і коротко їх законспектувати,

- з метою самоперевірки сформулювати відповіді на контрольні запитання.

Вивчення предмета "Бухгалтерський облік" передбачає оволодіння студентами знаннями з теорії бухгалтерського обліку й основами його методології, первинним обліком окремих господарський проектів, синтетичним обліком і порядком складання звітності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:


 • предмет і метод бухгалтерського обліку, склад і класифікацію господарських засобів підприємств і джерел їх утворення;

 • бухгалтерські документи і вимоги до їх оформлення;

 • рахунки бухгалтерського обліку;

 • класифікацію рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом, призначенням і структурою;

 • план рахунків бухгалтерського обліку господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності;

 • сучасні форми організації бухгалтерського обліку;

 • порядок складання і подання бухгалтерської звітності.

Студенти повинні вміти:

 • оформляти бухгалтерські документи;

 • відкривати в облікових регістрах рахунки бухгалтерського обліку;

 • складати бухгалтерські проводки по основних господарських операціях і відображати їх в облікових регістрах на рахунках синтетичного й аналітичного обліку;

 • підраховувати обороти і визначити залишки по рахунках;

 • складати оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках;

 • складати бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка