Програма для проведення вступних випробувань за фахом


ІІ. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКАСторінка6/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

ІІ. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

  1. Елементи вікна Windows. Панель інструментів Windows.

  2. Способи відображення об'єктів у вікні Windows.

  3. Провідник Windows Explorer, його основні функції.

  4. Копіювання й переміщення об'єктів у Windows Explorer.

  5. Робочий стіл Windows. Панель завдань Windows. Многовіконний інтерфейс Windows.

  6. Файли й файлова структура Windows.

  7. Установка й видалення додатків Windows.

  8. Способи відображення об'єктів у вікні Windows.

  9. Провідники Opera, Chrome, їх основні функції.

  10. Копіювання й переміщення об'єктів у Opera, Chrome.

  11. Створення таблиць та редагування таблиць редактора MS Word.

  12. Робоче вікно редактора MS Word.

  13. Перевірка правопису у редакторі MS Word.

  14. Введення в текст спеціальних знаків у редакторі MS Word.

  15. Створення документа у редакторі MS Word.

  16. Робота зі стилями у редакторі MS Word.

  17. Формування рисунків засобами MS Word.

  18. Параметри сторінок у редакторі MS Word.

  19. Номерація сторінок, зміст і покажчики у редакторі MS Word.

  20. Перевірка правопису у редакторі MS Excel.

  21. Основні поняття електронних таблиць.

  22. Форматування даних у редакторі MS Excel.

  23. Абсолютні й відносні адреси ячеєк у редакторі MS Excel. Діапазони MS Excel.

  24. Стандартні функції у редакторі MS Excel.

  25. Типи даних у редакторі MS Excel.

  26. Майстер діаграм у редакторі MS Excel.

  27. Масштабування документу на екрані й при друці у редакторі MS Excel.

  28. Пункт меню «Дані» у редакторі MS Excel.

  29. Захист даних і робочого аркуша у редакторі MS Excel.

  30. Попередній перегляд інформації у редакторі MS Excel.


ІІІ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Поняття підприємства. Місія й різноманітні цілі підприємства.

 2. Класифікація підприємств.

 3. Виробнича і загальна структури підприємства.

 4. Функції, принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької

 5. діяльності.

 6. Підприємницькі договори (контракти, угоди).

 7. Партнерські зв’язки та угоди (операції).

 8. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. Форми

 9. міжнародного бізнесу.

 10. Функції управління підприємствами та організаціями.

 11. Поняття та основа класифікації методів управління. Організаційні

 12. форми їх реалізації.

 13. Основні типи організаційних структур управління.

 14. Виробнича програма підприємства.

 15. Поняття, класифікація та структура персоналу.

 16. Поняття й основні елементи системи управління персоналом під-ва.

 17. Поняття, класифікація і структура основних фондів.

 18. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. Індексація

 19. основних фондів.

 20. Спрацювання (зношування) основних фондів. Види зношування.

 21. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань.

 22. Виробнича потужність підприємства.

 23. Поняття оборотних засобів.

 24. Ефективність використання оборотних коштів

 25. Сутність, склад і структура інвестицій.

 26. Структура капітальних вкладень.

 27. Визначення та функції капітального будівництва.

 28. Мета, принципи й методи прогнозування.

 29. Види, принципи і методи планування.

 30. Сутність та основні етапи стратегічного планування.

 31. Бізнес-планування: сутність і призначення.

 32. Тактичне й оперативне планування

 33. Функції, принципи і концепція маркетингової діяльності підприємства.

 34. Якість і конкурентоспроможність продукції.

 35. Стандартизація та сертифікація продукції.

 36. Поняття продуктивності праці та чинники її зростання.

 37. Моделі та методи мотивації праці.

 38. Поняття та функції оплати праці.

 39. Форми та системи оплати праці.

 40. Доплати й надбавки до заробітної плати.

 41. Собівартість продукції: поняття, види, характеристики. Управління

 42. витратами.

 43. Зміст та методика обчислення кошторису виробництва.

 44. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обчислення основних

 45. статей калькуляції.

 46. Поняття, роль, функції і види цін. Методи ціноутворення.

 47. Дохід та прибуток: їх сутність та різниця.

 48. Загальна характеристика рентабельності та її обчислення.

 49. Методика оцінки та показники ефективності діяльності підприємства.

 50. Види ефективності виробництва.

 51. Чинники зростання ефективності виробництва.

 52. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

 53. Характеристика процесу реструктуризації та її види.

 54. Санація підприємств.

 55. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Основна

 1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: – Київ: 2008. – 692 с.;

 2. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Житомир: ЖІТІ, 2008 – 672 с.

 3. Бухгалтерський облік. Вправи, ситуації, тести. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 3 – є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 288 с.

 4. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 3 – є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 488 с.

 5. Бухгалтерський облік: облікова політика і План рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Автори: проф.. Ф.Ф. Бутинець, проф. Н.М Малюга. Навчальний посібник для студентів ВУЗІВ.- Житомир- ЖІТІ, 2009.-480 с.

 6. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. – Київ: А. С. К., 2009. – 223 с.;

 7. Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: – Київ: Центр навчальної літератури., 2006. – 440 с.;

 8. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: Центр учбової літератури., 2008. – 524 с.;

 9. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 464 с.;

 10. Писаренко Т.М. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Луцьк: Видавництво «Волинська книга», 2009. – 452 с.;

 11. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні. – Тернопіль: Економічна думка. 2009. - 422 с.;

 12. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 632 с.;

 13. Садовська І.Б., Жураковська І.В. Практикум з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 409 с.;

 14. Садовська І.Б., Михалевич С.Г., Вегера Т.Г. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009.- 458с.;

 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник для студентів ВУЗІВ – 5 видання –К: А.С.К.,2009 .-784 с.;

 16. Ткачук І.М. Облік у зарубіжних країнах. Практикум. – Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 240 c.;

 17. Усач Б. Ф., Шупренкова Р. К. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Знання, 2007. – 301 с.;

Нормативно-правова

 1. Податковий кодекс України

 2. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 06.06.95 N 217/95-ВР

 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон від 16.07.99 N 996-XIV.

 4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. Закон від 8.07.2010 №2424 –VІ.

 5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

 6. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики від 29.12.95 р. № 352.

 7. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ МФ України від 11.08.94 р. № 69.

 8. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку  [Мінфін]:  Наказ, Положення від 31.03.99 N 87.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» [Мінфін]: Положення від 31.03.99 N 87.

 10. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” [Мінфін]: Наказ, Положення від 18.10.99 N 242.

 11. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” [Мінфін]: Наказ, Положення від 20.10.99 N 246.

 12. Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” [Мінфін]: Наказ, Положення від 18.10.99 N 237.

 13. Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 15“Дохід” [Мінфін]: Наказ, Положення від 29.11.99 N 290.

 14. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (Мінфін): Наказ від 30.11.99 N 291.

 15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.

 16. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів: Наказ від 22.05.96 N 145.

 17. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів: Наказ від 21.06.96 N 193.

 18. Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності: Наказ від 11.03.96 N 67.

 19. Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей [Мінфін]: Наказ, Інструкція від 16.05.96 N 99.

 20. Постанова Правління Національного банку України "Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" №135 від 29.03.2001 р

 21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р

 22. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004 р.

 23. Постанова Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" №32 від 09.02.2005 р.

 24. Порядок складання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №440 від 19.09.2003 р.

 25. Наказ Мінфіну України № 1580 „Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” від 14 грудня 2004 року

 26. Наказ Головного архівного управління "Про перелік типових документів" №41 від 20.07.1998 р.


ІІ. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Основна

 1. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователей. От начинающего — до опытного. — 7-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2001. — 640 с.

 2. Карпенко С. Г., Іванов Є. О. Основи інформаційних систем і технологій: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 264 с.

 3. Вакал Є. С., Карпенко С. Г., Тригуб О. С. Практикум з операційних систем Windows: Метод. вказівки. — К.: МАУП, 2004.

 4. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч. посіб./А. В. Кузьмін, Н. М. Москалькова, І. К. Рисцов, М. Є. Сіницький; За заг. ред. І. К. Рисцова. — К.: МАУП, 2006. — 320 с.

 5. Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — 192 с.

 6. Валецька Т. М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2002. — 208 с.

 7. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. — 2-ге вид, перероб. і допов./ В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В.Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.

 8. Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. — К.: Слово, 2006. — 264 с.

 9. Джексон П. Введение в экспертные системы: Учеб. пособие: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2001. — 624 с.

 10. Бахонський О. В., Бондарчук Ю. В., Іванов Є. О. та ін. Табличний процесор Microsoft MS Excel: Метод. вказівки до викон. лаб. робіт з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. — 2-ге вид., стеретип. — К.: МАУП, 2004. 173 с.

 11. Система управління базами даних Microsoft MS Access: Лабо­ратор. практикум /О. В. Вітюк, А. В. Кузьмін, Н. М. Москалько­ва та ін. — К.: МАУП, 2004. —Ч. 1. — 168 с.; Ч. 2. — 166 с.

 12. Попов В. В., Левченко Л. О., Москалькова Н. М. Практикум та контрольні роботи з MS Access: Метод. вказівки. — К.: МАУП, 2005. — 105 с.

 13. Тарнавський Ю. А. Internet-технології: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 136 с.27

 14. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IY. — ВВР. — 2003. — № 36.

 15. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р. № 852-IY. — ВВР. — 2003.— № 36.

 16. ДСТУ 4145–2002 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліп­тичних кривих. Формування та перевіряння”.

 17. Зайченко Ю. П. Комп’ютерні мережі. — К.: Слово, 2003. — 256 с.

 18. Степаненко О. С. Практическая сборка и наладка ПК.: Самоучитель. — М.: Вильямс, 2007. — 336 с.

 19. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М. И. Семенов, И. Т. Трубилин, В. И. Лойко, Т. П. Барановская; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 416 с.

 20. MS Excel 2007. Лучший самоучитель. — 2-е изд., доп. и перераб. / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. — М., 2008. — 416с.

 21. Калберг К. Управление данными с помощью Microsoft Excel: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2005. — 448 с.28

 22. А. И. Афоничкин, В. Л. Акимов, Е. А. Афоничкина и др. Разработка бизнес-приложений в экономике на базе MS Excel. — М., 2003. — 416 с.

 23. Козлов А. Ю., Мхитарян В. С., Шишов В. Ф. Статистические функции MS Excel в экономико-статистических расчетах: Учеб. пособие /Под ред. проф. В. С. Мхитаряна. — М., 2003. — 231 с.

 24. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами MS Excel. — СПб.: BHV-Петербург, 1997.

 25. Андерсен В. Microsoft Office MS Access 2003: Пер. с англ. — М., 2007. — ХIX, 571 с.

 26. Самоучитель MS Office 2007. Все программы пакета / А. М. Тихомиров, А. К. Прогди, П. В. Колосков, И. А. Клеандрова и др. — СПб.: Наука и техника, 2008. — 608 с.

 27. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта. — М.: Радио и связь, 1985.

 28. Представление и использование знаний / Пер. с яп. Х. Уэно, М. Исидзука. — М.: Мир, 1989.

 29. Справочник по искусственному интеллекту: В 3 т. / Под ред. Э. В. Попова, Д. А. Поспелова. — М.: Радио и связь, 1990. 29

 30. Евангулос П. VisiualBasic 6. Руководство разработчика: В 2 т.: Пер. с англ. — К., 2000. – Т. 1. — 576 с.; — Т. 2. — 560 с.

 31. Олбрайт К. Microsoft Excel и VBA: разработка систем принятия решений. — М.: Вильямс, 2005. — 870 с.

 32. Клименко Б. И., Розенберг М. М. Microsoft MS Word: комфортная работа с помощью макросов: Самоучитель. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. — 496 с.

 33. Монадьеми П., Мюллер Б. Защита от хакеров в Windows XP: Пер. с нем. — М., 2005. — 320 с.

 34. Смирнова И. Е. Начала WEB —дизайна. — СПб.: БХВ — Петербург, 2005. — 256 с.

 35. Леонтьев Б. WEB — дизайн: Тонкости, хитрости и секреты. — М.: СОЛОН — Пресс, 2003. — 640 с.

Додаткова

 1. Гультяев А. К. DREAMWEAVER 4 — инструмент создания интерактивных WEB —страниц: Практ. пособие. — СПб., 2001. — 224 с.

 2. Ракитина Е. А., Пархоменко В. Л. Информатика и информационные системы в экономике: Учеб. пособие. — Ч.1. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. — 148 с.

 3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. –М.: Мир, 1989.

 4. Поспелов Д. А. Моделирование рассуждений. — М.: Радио и связь, 1989.

 5. Прокушева А. П., Колесникова Н. А., Липатникова Т. Ф. Информационные технологии в коммерческой деятельности: Учеб.-метод. пособие. — М.: Маркетинг, 2001. — 191 с.

 6. Успенский И. В. Интернет как инструмент маркетинга. — СПб.: БХВ-Петербург, 2000. — 256 с.

 7. Ойхман Е. Г., Попов Э. В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. — М.: Финансы и статистика, 1997.

 8. Ребшток М., Хильдебрант М. R3 — менеджмент. — Минск: Но¬вое знамя, 2001.

 9. 1. Рогач І. Ф. та ін. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. — К.: КНЕУ, 1999.

 10. Салманов О. Н. Математическая экономика с применением Mathcad и MS Excel. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 464 с.

 11. Захарченко Н. И. Бизнес-статистика и прогнозирование в MS Excel: Самоучитель. — М.: Вильямс, 2004. — 208 с.

 12. Абдикеев Н. М. Проектирование интеллектуальных систем в экономике. — М., 2003.

 13. Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень — К.: Техніка, 1995.

 14. Левин Р. и др. Практическое введение в технологию искусствен¬ного интеллекта и экспертных систем. — М.: Финансы и статистика, 1990.

 15. Буковецкая О. А. Создание презентаций на ПК. — М.: НТ Пресс, 2005. — 144 с.

 16. Попов Э. В. и др. Статистические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие / Э. В. Попов, И. Б. Фоминных, Е. Б. Кисель, М. Д. Шапот. — М.: Финансы и статистика, 1997.

 17. Гринберг А. С. Защита информационных ресурсов государственного управления: Учеб. пособие / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. А. Тепляков. — М.: Юнити-Дана, 2003. — 327 с.

 18. Буравчик Д. Локальная сеть без проблем: Учеб. пособие. — М., 2005. — 224 с.

 19. Тарнавський Ю. А. Практикум з Інтернет-технологій: Метод. вказівки. — К.: МАУП, 2004. — 136 с.

 20. Черенков А. П. Информационные системы для экономистов: Учеб. пособие. — М.: Экзамен, 2004. — 192 с.

 21. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник/ В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач та ін. — К.: Каравела, 2004. — 464 с.


ІІІ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Основна

 1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. Навч. посібник. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”, 2001. – 298 с..

 2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.

 3. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред. проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

 4. Економіка підприємств / За ред. Покропивного С.Ф. В 2 т. – К.: Хвиля –Прес, 1995. – 782 с.

 5. Економіка підприємств: Посібник / за ред. П.С. Харіва. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 500 с.

 6. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 7. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999. –132 с.

 8. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. –К.: фірма «Праця:, 1997.

 9. Мокий М. Экономика предприятия. Конспект лекций. – М.: МАЭП, 1999. –120 с.

 10. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація,ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

 11. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 220 с.

 12. Раицкий К. Экономика предприятия. Учебник для вузов. – М.: Маркетинг, 1999. – 693 с.

 13. Сафронов Н.А. Экономика предприятия. Учебник. – М.: Юность, 1998. – 584 с.

 14. Сергеев И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 15. Экономика предприятия. Учебник / Под ред. А. Добрынина. – С.-П.: Питерком, 1999. – 448 с.

 16. Экономика предприятия и отрасли промышленности. Серия «Учебники, учебные пособия». 3-е изд., перероб. и доп. – Ростов н/Д: «Феникс», 1999. – 608 с.

Додаткова

 1. Закон України “Про банкрутство” // Відомості Верхов. Ради України. –

 2. 1992. - № 31.

 3. Закон України “Про оплату праці” // Галицькі контракти. – 1995. - № 21.

 4. Антикризисное управление: от банкротства – к фінансовому оздоровлению. Под ред. Иванова Г.П. – М.: ЮНИТИ, 1994.

 5. Афанасьєв М.В., Гочаров А.Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003 . – 410 с. (читальний зал 1 прим., абонемент 2 прим.).

 6. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

 7. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: ИНФРА – М, 1998.

 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Стровського Л.Е. – М.: ЮНИТИ, 1996.

 9. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995.

 10. Горфинкель В.Я., Куприянов Е.М. Экономика предприятия. М.: ЮНИТИ, 1996.

 11. Економіка підприємства: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Швиданенко Г.О., Покропивний С.Ф. та інші. – К.: КНЕУ, 2000.

 12. Економіка підприємства: Підручник / Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М.. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. – 680 с..

 13. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. проф. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с..

 14. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 15. Зубовський В.М. Економіка підприємства. – К.: Вид-во Укр.. – фін ін-ту менеджм. і бізнесу, 1999.

 16. Крайник О.П., Барановська Є.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект – Захід», 2003. – 208 с..

 17. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 304 с..

 18. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. – М:ИКС «ДИС», 1997.

 19. Прототопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 220 с.

 20. Теория и практика антикризисного управления. Под ред. Беляева С.Г., Кошкина В.И. – М.: ЮНИТИ, 1996.

 21. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.

 22. Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Минск: Высшая школа, 1997.

 23. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. – К.: Знання - Прес, 2001. – 301 с.

 24. Чумаченко Е.В. Оплата и стимулирование труда на предприятии в условиях рыночных отношений. – Донецк: ДГТУ, 1997.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка