Програма для проведення вступних випробувань за фахом


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯСторінка7/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до НТУ «ХПІ».

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестових завдань з варіантами відповідей.

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь, яка відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 академічні години (180 хвилин).

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за наступними критеріями.

Критерії оцінки експертного оцінювання знань абітурієнта при тестуванні здійснюється за 100-бальною шкалою (таблиція 1) з подальшим переведенням у критерії ECTS (таблиця 2).


Таблиця 1 - Критерії експертного оцінювання знань абітурієнтів при виконанні тестового завдання з фахового вступного випробування
Характеристика відповіді

100 балів

1.1

Вірна відповідь на тестове завдання

3 бали

1.2

Правильність оформлення тестового завдання, та відповідність його оформлення встановленим критеріям (вимогам)

5 балів

1.3

Відсутність редакційних помилок

5 балів

Після експертного оцінювання та узагальнюючого підрахунку отриманої студентом певної кількості балів передбачається подальше їх переведення у критерії ECTS згідно з таблицею 2.

Таблиця 2 – Переведення відповідної кількості балів у критерії ECTSЗа шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

A

Відмінно

96-100

В

Відмінно

90-95

B

Добре

81-89

C

Добре

75-80

D

Задовільно

60-74

E

Задовільно

50-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання іспиту

35-49

F

Незадовільно з відсутністю можливості повторного складання іспиту

1-34


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

проректор НТУ "ХПІ"


_____________Р.П.Мигущенко

"____" __________ 2016 р.


ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахування на навчання на 2-3 курс за напрямами підготовки

економічного факультету

Схвалено вченою радою факультету

протокол № ЕК-5 від "18" лютого 2016 р.


Декан ___________ Перерва П. Г.

Харків 2016МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

Декан ЕК факультету НТУ "ХПІ"П.Г. Перерва

"____" __________ 2016 р.ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

"бакалавр" на 2-3 курс за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Економічного факультету

Затверджено

кафедрою економічного аналізу та обліку

протокол № 6 від "16" лютого 2016 р.

Зав.кафедрою___________ Манойленко О.В.

Харків 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра економічного аналізу та обліку

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для абітурієнтів, які закінчили повний курс навчання в технікумі

для вступу на 2-й курс за спеціальністю «Облік і аудит»

кафедри економічного аналізу та обліку

Прізвище, ім’я по-батькові абітурієнта

Затверджено

на засіданні кафедри:

протокол №_ ___від_ 201 р.

зав. кафедрою економічного аналізу

та обліку, проф. Манойленко О.В.Харків 2016 `

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для абітурієнтів, які закінчили повний курс навчання в технікумі

для вступу на 2-й курс за спеціальністю «Облік та аудит» 1. Користувачі бухгалтерського обліку поділяються на:

А) зацікавлених i незацікавлених;

Б) приватних i державних;

В) зовнішніх i внутрішніх;

Г) незалежних i залежних. 1. Які вимірники використовуються в господарському обліку:

А) натуральні, тpyдові, вapтіснi;

Б) матеріальні, нематеріальні, трудові;

В) нематеріальні, трудові, вартісні;

Г) матеріальні, нематеріальні, вартісні.


 1. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку:

А) тільки натуральні;

Б) тільки трудові;

В) тільки вартісні;

Г) натуральні, трудові, вартісні. 1. Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та ви­трат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства — це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) автономності;

Г) відповідності доходів і витрат. 1. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінан­совій звітності підприємства — це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) автономності;

Г) відповідності доходів і витрат. 1. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів—це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) повного висвітлення;

Г) відповідності доходів і витрат.
 1. Постійне (з року в рік) застосування підприємством об­раної облікової політики — це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) автономності;

Г) відповідності доходів і витрат. 1. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійсню­ється виходячи з припущення, що його діяльність буде три­вати далі:

А) послідовності;

Б) безперервності;

В) повного висвітлення;

Г) періодичності. 1. Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-право­вих актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається:

А) міністерство фінансів України;

Б) національний банк України;

В) державне казначейство України;

Г) державний комітет статистики України. 1. Ведення бухгалтерського обліку українськими підпри­ємствами є:

А) бажаним;

Б) обов'язковим;

В) необов'язковим;

Г) доречним.


 1. Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку:

А) інформаційна;

Б) контрольна;

В) науково-пізнавальна;

Г) динамічна. 1. Перші згадки про застосування повної системи подвійної бухгалтерії були знайдені в:

А) Іспанії;

Б) Франції;

В) Італії;

Г) Німеччині. 1. «Батьком» бухгалтерського обліку вважається:

А) Х. Колумб;

Б) Л. Пачолі;

В) М. Копернік;

Г) І. Ньютон.
 1. Готова продукція, товари це:

А) предмети праці;

Б) предмети обігу;

В) засоби, що обслуговують сферу обертання;

Г) джерела надходження виручки. 1. Згідно класифікації господарських засобів підприємства основні засоби відносять до:

А) необоротних активів;

Б) оборотних активів;В) джерел власних засобів;

Г) предметів сфери обігу. 1. Згідно класифікації господарських засобів підприємства нематеріальні активи відносять до:

А) необоротних активів;

Б) оборотних активів;

В) вилучених активів;

Г) активів невиробничої сфери. 1. Згідно класифікації господарських засобів підприємства довгострокові фінансові інвестиції відносять до:

А) необоротних активів;

Б) оборотних активів;

В) нематеріальних активів;

Г) власного капіталу. 1. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів статутний капітал відносять до:

А) кредиторської заборгованості;

Б) власного капіталу;

В) джерел залучених коштів;

Г) резервів. 1. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів резерви відносять до:

А) джерел власних засобів;

Б) джерел залучених коштів;

В) прибутку нерозподіленого;

Г) зобов'язань за розподілом. 1. Вкажіть, які з наведених не є принципами бухгалтер­ського обліку і фінансової звітності:

А) безперервність;

Б) превалювання сутності над формою;

В) планова собівартість;

Г) єдиний грошовий вимірник. 1. Які з активів не відносяться до необоротних:

А) автомашина;

Б) комп'ютер;

В) незавершене будівництво;

Г) паливо. 1. Вкажіть, які з наведених джерел відносяться до власних?

А) заборгованість бюджету;

Б) прибуток;

В) короткострокова позика банку;

Г) кредиторська заборгованість. 1. Вкажіть, які з приведених видів джерел відносяться до власних?

А) статутний капітал;

Б), короткострокова позика банку;

В) кредиторська заборгованість постачальникам за товари;

Г) кредиторська заборгованість перед пенсійним фондом. 1. Вкажіть, які з приведених видів джерел відносяться до позикових?

А) резервний капітал;

Б) прибуток;

В) короткострокова позика банку;

Г) кредиторська заборгованість. 1. За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється первинне спостереження в бухгалтерсь­кому обліку?

А) документування;

Б) інвентаризація;

В) рахунки;

Г) подвійний запис.

 1. За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється вартісне вимірювання господарських за­собів та процесів?

А) оцінка;

Б) калькуляція;

В) документування;

Г) баланс.

 1. За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється групування та систематизація інформа­ції в бухгалтерському обліку?

А) рахунки;

Б) подвійний запис;

В) баланс;

Г) документування.

 1. До активу балансу входить розділів:

А) 3;

Б) 5;

В) 2;

Г) 4.

 1. До пасиву балансу входить розділів:

А) 4;

Б) 6;

В) 5;

Г) 3.

 1. II розділ активу балансу називається:

А) поточні зобов'язання;

Б) оборотні активи;

В) витрати майбутніх періодів;

Г) грошові кошти.

 1. III розділ пасиву балансу називається:

А) необоротні активи;

Б) власний капітал;

В) довгострокові зобов'язання;

Г) поточні зобов'язання.

 1. IV розділ пасиву називається:

А) доходи майбутніх періодів;

Б) забезпечення наступних витрат і платежів;

В) поточні зобов'язання;

Г) оборотні активи.

 1. Стаття балансу «запаси» відноситься до:

А) I розділу активу;

Б) IV розділу пасиву;

В) II розділу активу;

Г) II розділу пасиву.

 1. Cтаття балансу «векселі видані» відноситься до:

А) IV розділу пасиву;

Б) III розділу пасиву;

В) II розділу активу;

Г) II розділу пасиву.

 1. Стаття балансу «цільове фінансування» відносить­ся до:

А) I розділу пасиву;

Б) I розділу активу;

В) II розділу пасиву;

Г) IV розділу пасиву.

 1. Стаття балансу «незавершене будівництво» відноситься до:

А) II розділу активу;

Б) IV розділу пасиву;

В) I розділу активу;

Г) IV розділу активу.

 1. Яка з наведених нижче статей не входить до I розділу активу:

А) готова продукція;

Б) фінансові інвестиції;

В) незавершене будівництво;

Г) основні засоби.

 1. Яказ наведених нижче статей не входить до II розділу активу:

А) грошові кошти та їх еквіваленти;

Б) дебіторська заборгованість за розрахунками;

В) основні засоби;

Г) незавершене виробництво.

 1. Яка з наведених нижче статей не входить до I розділу пасиву:

А) статутний капітал;

Б) резервний капітал;

В) нерозподілений прибуток;

Г) векселі видані.

 1. До якого типу балансових змін відноситься господар­ська операція:

Надійшли кошти з розрахункового рахунку в касу:

А) 1;

6) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін відноситься господар­ка операція:

Виплачено з каси кошти в погашення заборгованості із заборгованості із заробітної плати:

А) 1;


Б) 2;

В) 3;Г) 4.

 1. Скільки типів балансових змін існує:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: списані будівельні матеріали на будівництво офісу:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: перераховано з розрахункового рахунка платежі зі страхування:

A) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін можна віднести таку

операцію: нарахована заборгованість за придбання трактора

у агротехсервісу:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. Вказати тип балансових змін: списані з балансу основні засоби, які прийшли в непридатність

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. Вказати тип балансових змін: отримана і оприбуткова­на від цегельного заводу цегла:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. Вказати тип балансових змін: оплачено рахунок поста­чальника за рахунок короткострокового кредиту:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. III розділ активу балансу називається:

А) поточні зобов'язання;

Б) оборотні активи;

В) витрати майбутніх періодів;

Г) доходи майбутніх періодів.

 1. I розділ пасиву балансу називається:

А) необоротні активи;

Б) власний капітал;

В) довгострокові зобов'язання;

Г) поточні зобов'язання.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

проректор НТУ "ХПІ"


_____________Р.П.Мигущенко

"____" __________ 2016 р.ПРОГРАМА

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем "бакалавр" на 2-3 курс за напрямами підготовки

факультету

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Схвалено вченою радою факультету

протокол № 8 від "18" квітня 2016 р.

Декан ___________ Перерва П.Г.

Харків 2016Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка