Програма для проведення вступних випробувань за фахом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИСторінка8/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

Декан ЕК факультету НТУ "ХПІ"П.Г. Перерва

"____" __________ 2016 р.
ПРОГРАМА

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

"бакалавр" на 2-3 курс за напрямом підготовки 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки.

Економічного факультету

Затверджено

кафедрою економічного аналізу та обліку

протокол № 9 від "17" березня 2016 р.

Зав.кафедрою___________ Матросов О.Д.

Харків 2016Тести

для оцінки рівня знань абітурієнтів з технікумів на 2,3-ий курс НТУ "ХПІ"


1. Цінний папір, що свідчить про долю її власника в капіталі (майні) підприємства що не надає право на участь в його прибутках.

а) облігація

б) вексель

в) акція

г) приватизаційний сертифікат
2. Підрозділ - це:

а) частина підприємства або організації

б) частина підприємства того, що виконує конкретне завдання

в) частина підприємства або організації, створена для досягнення певної мети

г) частина підприємства, відособлена в результаті горизонтального розподілу праці для вирішення конкретних завдань і досягнення специфічних цілей.
3. До основних функцій маркетингу не відносяться:

а) збір інформації

б) збут і розподіл

в) реклама

г) усі відповіді не вірні
4. Що може викликати падіння попиту на товар?

а) зниження цін на товар-замінник

б) очікування зростання цін на товар

в) падіння пропозиції на товар
5. Преміювання працівників здійснюється на основі

а) норм вироблення

б) виконання плану АЛЕ усім показникам господарської діяльності

в) положення про преміювання працівників підприємства

г) за рішенням керівника підприємства
6. Витрати виробництва класифікують за наступними ознаками

а) за економічним змістом

б) по відношенню до обтъему виробництва

в) по галузях діяльності

г) усі відповіді вірні
7. Що слід відносити до форм роздержавлення в промисловості?

а) оренда державної власності

б) державне стимулювання розвитку малого бізнесу

в) акціонування державних підприємств

г) аукціонний продаж державних підприємств

д) усі відповіді вірні
8. Три основні чинники виробництва - природні, рудовые, капітальні ресурси. Яка з груп включає ці три чинники?

а) рента, робітники, гроші

б) нафта, водії таксі, облігації

в) поклади залізняку

г) фермери, інвестори, виробники

д) жодна не включає

9. У ринковій економіці високий рівень зарплати залежить від:

а) узаконеного рівня мінімальної зарплати

б) дій уряду

в) рівня продуктивності праці працівників

г) соціальної відповідальності лідерів ділового світу
10. Проблему обмеження ресурсів можна розв'язати.

а) якщо люди економитимуть ресурси

б) якщо усі добровільно обмежать свої потреби

в) лише в майбутньому, коли рівень розвитку павуки і техніка дозволить істотно збільшити виробництво товарів.

г) немає вірної відповіді
11. Виробники в ринковій економіці випускають саме те, чого потребують люди, тому що..

а) виробники домовилися і поділили між собою ринки товарів і послуг.

б) взаємодія координується урядом.

в) діє механізм конкуренції

г) ці товари і послуги традиційно виробляються
12. Середня зарплата визначається

а) діленням об'єму виробленої продукції на облікову чисельність тих, що працюють

б) діленням прибутку на среднесписочную чисельність тих, що працюють

в) діленням річного фонду оплати праці усіх працівників на середньосписочну чисельність тих, що працюють.

г) немає можливості визначити
13. Економічна ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві визначається:

а) продуктивністю праці

б) витратами на оплату праці

в) сукупними витратами виробництва і звернення. Що відносяться безпосередньо до трудових ресурсів

г) податками і нарахуваннями на заробітну плату

д) усі відповіді вірні
14. Праця як чинник виробництва це:

а) доцільна діяльність людини, в процесі якої він видозмінює дану природою речовину для задоволення своїх потреб

б) безпосередня участь у виробничому процесі або управлінні, докладання певних фізичних або психологічних зусиль при виконанні певної роботи або виконанні певних обов'язків

в) доцільна координація трудових зусиль для здійснення основної функції підприємства по раціональному веденню усієї господарської діяльності

г) доцільна діяльність, для виконання якої суб'єктові потрібні певні уміння, знання і навички, що придбавалися, шляхом спеціальної підготовки і досвіду роботи.
15. Яке з приведених положень не є ознакою підприємства

а) наявність друку з найменування м підприємства

б) має право укладати господарські договори і угоди, несе юридичну і економічну відповідальність за їх виконання

д) прибутки і витрати суб'єкта розраховуються в сукупності з іншими господарюючими суб'єктами.

г) господарюючий суб'єкт має статут, що визначає напрям його господарської діяльності.

16. Які з наступних виразів є найбільш правильним визначенням вільної ціни :

а) вільні ціни визначаються виходячи з кон'юнктури ринку і споживчих якостей продукції.

б) вільною ціною є ціна, в яку включається собівартість виробництва, прибуток, без обмеження рівня рентабельності, ПДВ іноді акциз

в) вільні ціни - це ціни, які встановлюються виготівником за погодженням н на рівноправних умовах із споживачем і застосовуються при розрахунках виготівників зі своїми покупцями.
17. Ринкова вартість усіх кінцевих благ, вироблених в усій країні впродовж року це:

а) валовий національний продукт

б) чистий національний продукт

в) національний дохід
18. У оборотні кошти не входять засоби, вкладені в, :

а) виробничі запаси;

б) залишки НЗП і витрати майбутніх періодів;

в) патенти, торговельні марки;

г) МБП;
19. Основні фонди підприємства класифікуються за наступними ознаками.

а) по місцю в процесі виробництва;

б) за призначенням;

в) по приналежності;

г) по участі в технологічному процесі;

д) за джерелами фінансування;

е) усі попередні відповіді вірні.
20. Ринки класифікуються за наступними ознаками:

а) по національній приналежності;

б) по товарних групах;

в) по регіонах;

г) по формах власності;

д) усі відповіді правильні;
21. Показник продуктивності праці рівноцінний поняттям економічної теорії :

а) середній продукт праці;

б) граничний продукт праці;

в) замещаемостъ виробничих чинників;

г) виробнича функція.

22. Якщо ціна товару нижча за точку перетину кривої попиту і кривої пропозиції, то виникає:

а) надлишок;

б) дефіцит;

в) росте безробіття;

г) усі варіанти вірні.
23. Сучасними формами матеріального стимулювання праці працівників є:

а) почасова оплата праці;

б) безпосередній розподіл між працівниками частини прибули;

в) винагорода за працю в натуральній формі;

г) матеріальні блага з громадських фондів споживання.
24. Податок на додану вартість це:

а) частина знову створеної вартості, яка вноситься до бюджету на кожному етапі реалізації товарів, виконання робіт і послуг;

б) елемент вільної ціни (відпускний) промислового підприємства, за рахунок якого утворюється прибуток підприємства-виготівника;

в) складова частина вільної відпускної ціни оптового підприємства,призначена, : для покриття витрат оптових організацій.
25. Перевагами малих підприємств є:

а) можливості отримання кредитів банків;

б) можливості забезпечення матеріально-технічними ресурсами;

в) можливості пристосування до змін кон'юнктури ринку;

г) усі відповіді вірні.
26. Сприятлива кон'юнктура товарного ринку має місце, коли:

а) попит перевищує пропозицію;

б) пропозиція значно перевищує попит;

в) пропозиція перевищує попит на величину нормального товарного запасу;

г) усі відповіді рівні.
27. Фондовіддача основних фондів залежить:

а) від віддачі пасивної частини і її долі в загальній вартості основних фондів;

б) від віддачі активної частини і її долі в загальній вартості основних фондів;

в) від фондомісткості продукції;

г) усі відповіді вірні.
28. Процес планування охоплює наступні етапи;

а) прогнозування, розробка програми дій, складання графіку робіт;

б) прогнозування, з'ясування і вибір варіантів розвитку;

в) прогнозування, формування цілей і бюджету;

г) прогнозування, вибір варіантів розвитку, формування цілей, програми дій і бюджету;

д) усе перераховане вище вірно.
29. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту?

а) смаків н переваг споживачів :

б) розміру або розподілу національного доходу;

в) ціни товару :

г) чисельності або віку споживачів.
30. Яким з показників застосовуємося для оцінки ефективності використання оборотних коштів :

а) середня сума оборотних коштів;

б) сума оборотних коштів на певну дату;

в) тривалість одного обороту оборотних коштів в днях.
31. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється:

а) в зростанні пропозиції;

б) в зниженні пропозиції;

в) в зростанні об'єму пропозиції;

г) в падінні об'єму пропозиції


32. Початковим елементом відпускної ціни промислового підприємства є:

а) прибуток, що є основним джерелом формування власних засобів підприємства;

б) собівартість продукції, що відбиває витрати підприємства по виробництву і реалізації продукції;

в) акцизний збір, який є непрямим податком на високорентабельні і монопольні товари.
33. Граничні витрати розраховуються як різниця:

а) між попереднім і наступним значеннями загальних витрат;

б) між загальними і постійними витратами;

в) між змінними і постійними витратами;

г) жодна з відповідей не вірна.
34. До податків на товари не відносяться:

а) податок на додану вартість;

б) акцизний збір;

в) податки на прибутки юридичних осіб :

г) митні збори.
35. Если однопроцентне скорочення ціни на товар призводить до двопроцентного збільшення об'єму попиту на нього, то цей попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно нееластичний;

д) абсолютно еластичний.
36. В склад матеріально-технічної бази підприємства включають:

а) засоби праці;

б) предмети праці;

в) вживані технології;

г) організація виробничих процесів;

д) енергетичне і інформаційне забезпечення;

е) усі відповіді вірні.
37. До складу споживчого ринку входять:

а) ринок землі;

б) ринок цінних паперів

в) ринок товарів народного споживання
38. Яке визначення є якнайповнішим визначенням поняття ризику?

а) ризик - це можлива небезпека матеріальних й інших втрат;

б) ризик - це дії, в результаті яких мета не досягнута;

в) ризик - це витрата зусилля, засобів при невизначеному співвідношенні виграшу і втрат.
39. Щорічні дивіденди по акції складають 100 у.од. Необхідний рівень прибутковості цих акцій - 15% річних. Поточна ринкова вартість цих акцій - 600 у.од. Чи має сенс придбавати ці акції :

а) так;

б) немає;
40. Основні фонди втрачають свою первинну вартість в процесі:

а) фізичного зносу;

б) морального зносу;

в) фізичного і морального зносу;

41. Економічна ефективність використання трудових ресурсів в підприємстві визначається:

а) продуктивність праці;

о) витратами на оплату праці;

в) сукупними витратами виробництва і звернення, относяпшмпсм безпосередньо до трудових ресурсів;

г) податками і нарахуваннями на заробітну плату;

д) усі відповіді вірні.
42. Закон попиту припускає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе підвищення ціни;

б) якщо прибутки у споживачів ростуть, вони зазвичай купують більше товарів;

в) крива попиту зазвичай має позитивний нахил;

г) коли ціна товару знижується, об'єм планованих покупок росте.
43. Виберіть кращого вимірника рівня життя в країні:

а) грошовий дохід на душу населення;

б) реальний дохід на душу населення;

в) рівень безробіття;

г) рівень інфляції.
44. Какая з перерахованих заходів не є фіскальною (бюджетною)?

а) введення податкових пільг для підприємств, що здійснюють інвестиції в нове виробництво;

б) зміна НБУ норми банківського резерву

в) введення податкових пільг для підприємств, здійснюваних інвестиції в нове виробництво;

г) збільшення соціальних виплат незаможним з держбюджету;
45. Хто, швидше за все, виграє в умовах раптового зростання темпу інфляції :

а) інженер, що отримав безвідсоткову позику в 2 тис. грн.;

б) студент, що має 150 грн. на терміновому рахунку в комерційному банку;

в) лікар, що позичив приятелеві 500 грн. без відсотків;

г) колишній службовець, одержуючий пенсію в 70 грн.
46. Збільшення попиту на гарячі домашні пиріжки, що продаються біля станції метро, викликало однозначну реакцію - випікати і продавати пиріжки стали у великій кількості, в результаті ціна на пиріжки;

а) впала;

б) могла не змінитися:

в) підвищилася;

г) подвоїлася.
47. Для забезпечення економічного зростання країна, що розвивається, повинна.

а) збільшити капітальні вкладення;

б) збільшити споживання;

в) використовувати ринкову систему господарювання;

г) використовувати централізоване планування.

48. У ринковій економіці інтереси суспільства в цілому будуть дотримані навіть у тому випадку, якщо кожен прагне до досягнення своїх власних цілей. Це досягається в результаті..

а) того, що ринкова економіка побудована на принципах конкуренції;

б) соціальної відповідальності лідерів ділових кіл;

в) ретельного планування і координації діяльності ринку.

г) розуміння кожним громадянином, в чому полягають громадські інтереси.
49. Спеціалізація і міжнародний розподіл праці, які супроводжуються розвитком світової торгівлі зазвичай:

а) збільшують вірогідність безробіття у світі;

б) збільшують загальносвітове виробництво матеріальних благ;

в) призводять до зниження рівня життя в бідних країнах світу;

г) знищують відмінності в рівнях життя між країнами.
50. Хто має більший вплив на управління підприємством?

а) власники звичайних акцій;

б) власники привілейованих акцій;

в) і ті і інші мають рівний вплив;

г) і ті і інші ніяк не впливають на управління підприємством.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка