Програма для складання вступного іспиту до аспірантури


Поняття підстав для проведення ОРЗ і їх класифікаціяСторінка4/4
Дата конвертації22.10.2016
Розмір0.94 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Поняття підстав для проведення ОРЗ і їх класифікація.
Підстави кримінально-правового характеру для проведення ОРЗ. Підстави змішаного характеру для проведення ОРЗ.
Умови проведення ОРЗ.


Тема 7. Поняття і загальна характеристика засобів оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукові методи заходи і засоби їх поняття та значення.

Оперативно-розшукові методи заходи і засоби їх поняття та значення. Оперативна закупівля, контрольоване постачання. Ототожнення особистості. Оперативне впровадження. Візуальне спостереження. Обстеження приміщень, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів. Зняття інформації з каналів зв’язку. Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень. Оперативний експеримент.Тема 8. Засоби оперативно-розшукової діяльності.

Обліки, як засіб інформаційного забезпечення ОРД. Поняття та призначення обліків. Об’єкти обліків. Види обліків: оперативно-розшукові, криміналістичні, адміністративні та ін. Правове регулювання порядку збирання, накопичення та зберігання інформації про події і факти злочинної діяльності, про осіб, які вчинили злочини, способи скоєння злочинів та ін.

Поняття оперативної техніки. Види оперативної техніки. Правові основи застосування оперативної техніки. Порядок оформлення та використання відомостей, отриманих із застосуванням оперативної техніки в кримінальному судочинстві.
Тема 9. Форми оперативно-розшукової діяльності.

Виявлення осіб та фактів, які становлять оперативний інтерес.

Суть виявлення осіб та фактів, які становлять оперативний інтерес. Організація роботи щодо виявлення осіб та фактів, які становлять оперативний інтерес. Ознаки, які характеризують осіб та факти, що становлять оперативний інтерес. Сили, засоби і методи оперативно-розшукової діяльності, які використовуються при пошукової первинних відомостей про осіб і факти. Фактичні дані, які можуть бути одержані співробітниками оперативних підрозділів при виявлення осіб та фактів. Основні напрями реалізації отриманої інформації.Оперативно-розшукова профілактика.

Оперативно-розшукова профілактика як форма оперативно-розшукової діяльності, її суть, призначення та місце в боротьбі зі злочинністю. Співвідношення з кримінологічною профілактикою. Види та об’єкти оперативно-розшукової профілактики. Особливості проведення оперативно-профілактичних заходів у різному криміногенному середовищі. Особливості використання негласних співробітників, засобів та методів оперативно-розшукової діяльності для запобігання правопорушенням і злочинам. Методи впливу на криміногенні категорії осіб та угрупувань.Оперативна розробка. Поняття оперативної розробки, її призначення у запобіганні злочинам та їх розкритті, розшуку злочинців та зниклих громадян. Співвідношення оперативної розробки з іншими формами оперативно-розшукової діяльності. Підстави для початку проведення оперативної розробки, вимоги, які ставляться до неї. Форми взаємодії зі слідчими та іншими правоохоронними органами. Види оперативно-розшукових справ. Порядок використання матеріалів оперативної розробки.
Тема 10. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві.
Поняття і правові засади використання результатів ОРД у кримінальному судочинстві. Шляхи реалізації інформації отриманої оперативним шляхом. Діяльність слідчого при надходженні інформації, яка здобута оперативним шляхом.


Тема 11. Оперативно-розшуковий супровід кримінального судочинства.

Єдність мети і завдань кримінального судочинства та оперативно-розшукової діяльності.

Поняття, сутність та принципи оперативно-розшукового супроводу досудового слідства та окремої стадії кримінального судочинства.

Проведення оперативно-розшукових заходів у процесі оперативно-розшукового супроводу досудового слідства.

Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства й оперативно-розшукової діяльності в процесі оперативно-розшукової супроводу досудового слідства.

Судовий, відомчий контроль та прокурорський нагляд за законністю проведення заходів оперативно-розшукової діяльності під час оперативно-розшукового супроводу кримінального судочинства.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
До всіх тем

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. ­ К., 1992. - №22.

2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –К., 1993. - №35.

3. Науково-практичний коментар Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” // За ред. Кондратьєва Я.Ю. – К. 2002р.

4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3341 – ХІІ.

5. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 р. № 374 – ІV.

6. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2331 – ІІІ.

7. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855 – ХІІ.

8. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності // Україна МВС.- ЛУВС при НАВСУ. – Львів, 1999.- 110с.

9. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність.ч.1: Підручник. –Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ України, 2002.

10. Василинчук В.І., Никифорчук Д.Й. “Оперативно-розшукова діяльність – у таблицях і схемах”.Загальна частина. ­ К. НАВСУ, 2005. – 112с.

11. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності: Монографія. – Х.: ФІНН, 2009. – 192с.

12. Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.

13. Зеленецкий В.С., Козьяков И.Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256с.

14. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність: Вступ до курсу // МВС України. Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 1999. - 111с.

15. Оперативно-розыскная деятельность : Учебник / Под. Ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА, 2002, –794 с.

16. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. - Підручник. – Луганськ: МВС, НАВС, ЛІВС, 1999.-196с.

17. Бараненко Б.У. Проблеми теорії і практики ОРД та підвищення її ефективності в сучасних умовах боротьби зі злочинністю // Вісник ОУВС. №47. – Одеса. 2000. – С.19-25.

18. Євтушок В.П. Функціонально-стратегічні завдання оперативно-розшукової діяльності // Вісник Львівського УВС. №2/1-с.42-53.

19. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю ( Поняття, суть, завдання та підстави) : Навчальний посібник / МВС України. Академія.-К., 1995.-44с.

20. Козаченко І.П. Проблеми правових відносин і законності в оперативно-розшуковій діяльності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. Вип. №3. - 2000. – с. 46-53.

21. Кондратьєв Я.Ю., Джужа О.М., Кирилюк А.В. Удосконалення організаційно-правових заходів ОРД, передбачених Законом України “Про оперативно-розшукову діяльність” // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – К., 2003. - №149. – С.14-19.

22. Маркушин Д.Г. Теоретические основы ОРД и её правовое регулирование: Учебное пособие /МВД России. Нижегородская ВШ. - Нижний Новгород. 1992.

23. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: Навч. посіб. / Б.І. Бараненко та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 216 с.

24. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / Є.М. Моїсеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін. / За ред. О.М. Джужи. – К.: Правова єдність, 2009. – 310 с.

25. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): Часть 1: Учеб. пособие / Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, В.А. Глазков и др.; Под ред. Э.В. Виленской. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

26. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.:Арсіс, 2007. – 576 с.

27. Погорецький М.Р. Щодо вдосконалення правового регулювання конфіденційних відносин // Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності : Вісник ЛІВС. – Луганськ, 2003. Спецвипуск №1. - С.58-67.

28. Приполов І.І. Оперативно-розшукові правовідносини – науковий огляд проблеми // Науковий вісник НАВСУ. – К., 2003. - №4.

29. Самойлов В.Г., Шаров В.А. О предмете правового регулирования оперативно-розыскной деятельности // Проблемы повышения эффективности аппаратов органов внутренних дел в современных условиях // МВД СССР. КВШ. - К. 1985. - с.3-16.

30. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С, Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

31. Алферов В.Ю. и др. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно- справочное пособие. - М., 2002. - 136 с.

32. Снігерьов О.Л. Реформування правоохоронних органів і розвиток правових, організаційних, тактичних основ ОРД // Вісник Університету внутрішніх справ, спецвипуск №1, Харків. 1999. - с.3-4.33. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учеб. для вузов. – 3-е изд., доп. и перераб. М.: Издат. дом Шумиловой И.И., 2008. – 391 с.
Каталог: images -> stories -> 2013
stories -> Гостра дихальна недостатність
stories -> Запорізький національний університет
stories -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
stories -> Народна українська академія українська мова
stories -> Ультраструктурні основи патології клітини. Порушення структури та функції мембран
stories -> Реферат з актуальних проблем цивільно-процесуального права Виконав: Власюк В. В. Студент І курсу магістратури
stories -> Харківський національний університет внутрішніх справ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка