Програма для слухачів за спеціальністю 060101 «правознавство»Скачати 301.62 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір301.62 Kb.
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 1. ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 2. ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 4. ПРОГРАМА

 5. ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 6. 7.060101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 1. КИЇВ 2013


Рецензент:

д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України Ярмиш Олександр Назарович


Реокмендовано до друку на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти

(протокол № ? від ?? _______ 2013 року)

Теорія держави і права : програма для слухачів за спеціальністю 7.06010 “”Правознавство” / упорядник Т.О. Гуржій. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – ?? с.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Робоча програма курсу “Теорія держави і права” призначена для слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" професійного спрямування 7.060101 “Правознавство”.

Предметом дисципліни є основні та загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, їх суть, соціальне призначення, шляхи подальшого розвитку, а також система основних понять та категорій юриспруденції.

Метою дисципліни є поглиблений аналіз: причин, закономірностей, особливостей розвитку та функціонування держави і права, їх призначення й трансформації в сучасних умовах; концепцій праворозуміння, їх генезису та сучасного стану; основних понять та категорій юриспруденції.

Завдання дисципліни:

 • вивчення понять та ознак держави і права, їх взаємовплив та взаємообумовленість;

 • вивчення основних понять та категорій юриспруденції;

 • розв'язання конкретних правових ситуацій з метою закріплення теоретичних знань та можливості їх застосування у практичній діяльності.

Результати (компетенції) вивчення дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні;

 • засвоїти понятійно-категоріальний апарат теорії держави і права;

 • опанувати закономірності виникнення, функціонування та розвитку державно-правових явищ і процесів;

 • сформувати чітке й правильне уявлення про національну правову систему, сучасний стан правового регулювання, структуру державного апарату, пріоритетні напрями правової політики держави;

 • набути широких юридичних знань, потрібних для ефективного вивчення галузевих юридичних дисциплін.

Теорія держави і права є базовою (фундаментальною) навчальною дисципліною, на якій ґрунтується вивчення всіх галузевих правових дисциплін. Вона складається з 2 модулів і 25 тем.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми


Кількість годин

Форма контролю

Всього


год/

кред

Лекції


Прак

тичні


Само-стійна робота
Змістовний модуль 1. Основи теорії права

1.

Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна

8

2

6

Т

2.


Поняття та основні концепції праворозуміння

12

12

Т, РП

3.

Сучасне право в загальносоціальному розумінні

8

2

6

Т


4.

Право в суб’єктивному розумінні (суб’єктивне право)

8

2

6

Т

5.


Об’єктивне право в системі соціальних норм

14

2

12

Т

6.


Джерела права

18

4


2

12

О, РП

7.

Нормативно-правові акти як основне джерело права

14

2

12

Т

8.


Система законодавства України

12

12

Т, РП

9.


Систематизація нормативно-правових актів

12

12

Т, РП

10.


Межі дії нормативно-правових актів

22


2

2

18

О, РП

11.


Норми права

16

2


2

12

О, РП

12.


Правова система та система права

14

2

12

Т

13.


Правові системи сучасності

18

12

Т, РП

14.


Тлумачення норм права (юридична герменевтика)

12

12

Т, РП

15.


Реалізація норм права

12

2

6

Т

16.


Правові відносини

8

2

6

Т

17.


Правова та правомірна поведінка

12

12

Т, РП

18.


Правопорушення

10

2


2

6

О, РП

19.


Юридична відповідальність

14

2

12

Т

20.


Юридичний процес

6

6

Т, РП

21.


Законність, правопорядок та правова культура

6

6

Т, РП

Підсумковий контроль - залік

Змістовний модуль 2. Основи теорії держави

22.


Держава та її місце в політичній системі організації суспільства

12

12

Т, РП

23.


Форми держави

12

12

Т, РП

24.


Правова держава

6

6

Т, РП

25.


Механізм здійснення державної влади

12

12

Т, РП
Підсумковий контроль - іспит

О – Опитування

Т – тестування

РП – реферативне повідомлення
ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Модуль 1. Основи теорії права
ТЕМА 1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна

Поняття та історичний розвиток правознавства. Структура правової науки. Фундаментальні правові науки. Галузеві правові науки. Міжнародно-правові науки. Прикладні правові науки. Місце теорії держави і права в системі правових наук. Предмет теорії держави і права: поняття та ознаки. Функції теорії держави і права. Методи теорії держави і права.ТЕМА 2. Поняття та основні концепції праворозуміння

Поняття концепції (теорії) праворозуміння. Характеристика основних концепцій праворозуміння: - теорії природного права; - історичної теорії права; - психологічної теорії права; - позитивістської теорії права; - соціологічної теорії права; - матеріалістичної теорії права; - теологічної теорії права; - лібертарної теорії права.ТЕМА 3. Сучасне право в загальносоціальному розумінні

Необхідність вироблення єдиної концепції права. Сучасні аспекти розуміння права. Поняття та сутність права в загальносоціальному розумінні. Ознаки права в загальносоціальному розумінні. Співвідношення права і закону. Права людини як об’єкт міжнародного регулювання. Види прав людини: особистісні, політичні, економічні, соціальні, гуманітарні. Підстави для обмеження прав і свобод. Права, що не підлягають обмеженню. Гарантії прав і свобод людини.ТЕМА 4. Право в суб’єктивному розумінні (суб’єктивне право)

Поняття суб’єктивного права. Ознаки суб’єктивного права. Види суб’єктивних прав. Співвідношення суб’єктивного права та юридичного обов’язку. Поняття законного інтересу. Спільні риси та відмінності суб’єктивного права та законного інтересу. Взаємозв’язок суб’єктивного права та законного інтересу.ТЕМА 5. Об’єктивне право в системі соціальних норм

Поняття соціальних норм; функції соціальних норм. Загальні ознаки соціальних норм. Види соціальних норм та їх характеристика: - релігійні норми , - звичаєві норми, - норми моралі, - норми естетики, - корпоративні норми, - правові норми. Характеристика ключових ознак об’єктивного права. Об’єктивні закономірності права. Функції права. Взаємозв’язок держави та права. Взаємодія права та інших соціальних норм.
ТЕМА 6. Джерела права

Основні підходи до визначення поняття “джерело права”. Джерело права в матеріальному розумінні. Джерело права в ідеологічному розумінні. Джерело права у формально-юридичному розумінні (форма права). Види (форм) джерел права. Релігійна догма, як джерело права: поняття та ознаки. Поняття правового звичаю. Поняття узвичаєння. Види правових звичаїв, санкціонованих законодавством України. Поняття юридичного прецеденту. Ознаки юридичного прецеденту. Переваги та недоліки системи прецедентного права. Правова доктрина як джерело об’єктивного права (поняття, сутність, роль у сучасному праві). Нормативний договір як джерело об’єктивного права (поняття, ознаки, види).ТЕМА 7. Нормативно-правові акти як основне джерело об’єктивного права

Поняття нормативно-правового акту. Ознаки нормативно-правового акту. Ієрархічна підпорядкованість нормативно-правових актів. Загальнообов’язкові реквізити нормативно-правових актів. Елементи структури нормативно-правових актів (типові елементи, преамбула, прикінцеві положення, перехідні положення). Переваги та проблемні аспекти нормативно-правових актів як джерела об’єктивного права.ТЕМА 8. Система законодавства України

Основні підходи до визначення системи законодавства. Галузева структура вітчизняного законодавства. Ієрархічна структура законодавства. Основні стадії законотворчої діяльності (розробка законопроекту; розгляд та прийняття законопроекту; вступ закону у дію).ТЕМА 9. Систематизація нормативно-правових актів

Поняття та завдання систематизації нормативно-правових актів; форми систематизації нормативно-правових актів; поняття обліку нормативно-правових актів; характеристика окремих видів обліку нормативно-правових актів; переваги електронного обліку нормативно-правових актів; поняття інкорпорації; критерії інкорпорації; види інкорпорації та їхні ознаки; поняття та ознаки консолідації; поняття кодифікації; ознаки кодифікації; види кодифікованих актів; різновиди кодексів.ТЕМА 10. Межі дії нормативно-правових актів

Поняття дії нормативно-правових актів. Критерії визначення меж дії нормативно-правових актів. Набуття чинності нормативно-правових актів. Припинення дії нормативно-правових актів. Принцип негайної дії закону; зворотна сила закону (обмежена та ревізійна). Залишкова дія закону. Поняття державної території. Об’єкти, на які поширюється дія національного законодавства України. Міжнародна екстериторіальність. Внутрідержавна екстериторіальність. Дипломатичний імунітет. Поняття дії нормативно-правових актів за колом осіб. Громадянський статус як критерій обмеження дії нормативно-правових актів за колом осіб. Правовий імунітет особи у міжнародному розумінні. Правовий імунітет особи у внутрідержавному розумінні. Особи, які користуються дипломатичним імунітетом. Особи, які користуються внутрідержавним імунітетом в Україні. Основні підстави для обмеження дії нормативно-правових актів за колом осіб. Поняття колізії нормативно-правових актів. Види колізій нормативно-правових актів. Способи усунення правових колізій. Правила розв’язання правових колізій. Поняття колізійної норми на міжнародному та внутрідержавному рівнях. Структура колізійних норм.ТЕМА 11. Норми права

Поняття норми права. Ознаки норми права. Структура норми права. Поняття гіпотези, диспозиції, санкції; види гіпотези, диспозиції, санкції. Класифікації норм права: (за способом впливу на поведінку суб’єктів правовідносин; за функціональним призначенням; за характером правовідносин; за дією в часі; за дією в просторі; за колом адресатів; за галуззю права; за способом творення).ТЕМА 12. Правова система та система права

Поняття правової системи. Елементи правової системи. Система права та її ознаки. Структура системи права. Поняття норми права. Інститут права: поняття та ознаки. Змішані інститути права. Поняття галузі права. Критерії поділу права на окремі галузі. Предмет галузі. Метод галузі. Здатність галузей до системної взаємодії. Види галузей права. Система законодавства. Структура законодавства. Публічне та приватне право. Матеріальне і процесуальне право.ТЕМА 13. Правові системи сучасності

Поняття порівняльного правознавства. Суть порівняльно-правового методу. Поняття правової сім’ї. Критерії розмежування правових сімей. Основні правові сім’ї сучасності. Визначальні ознаки права країн романо-германської правової сім’ї. Визначальні ознаки права країн англосаксонської правової сім’ї. Визначальні ознаки права країн релігійної (мусульманської) правової сім’ї. Визначальні ознаки права соціалістичних країн.ТЕМА 14. Тлумачення норм права

Поняття та завдання тлумачення норм права. Способи тлумачення норм права. Мовне тлумачення та його аспекти. Системне тлумачення, логічне тлумачення, історико-політичне тлумачення. Види тлумачення: офіційне та неофіційне; нормативне та казуальне; конституційне, автентичне і легальне; судове та адміністративне; буквальне, обмежувальне та поширювальне.ТЕМА 15. Реалізація норм права

Поняття реалізації норм права. Форми реалізації норм права. Сутність дотримання, виконання, використання та застосування правових норм. Зловживання правом: поняття та ознаки. Стадії правозастосовної діяльності. Поняття правозастосовного акту. Класифікації правозастосовних актів. Реквізити правозастосовних актів.ТЕМА 16. Правові відносини

Поняття правовідносин. Види правовідносин. Ознаки правовідносин. Підстави правовідносин: поняття та види. Структура правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Зміст правовідносин. Об’єкт правовідносин. Правоздатність. Дієздатність: мінімальна, неповна, повна та обмежена. Дієздатність юридичних осіб. Деліктоздатність.ТЕМА 17. Правова та правомірна поведінка

Ознаки правової поведінки. Поняття правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та ознаки. Склад правомірної поведінки. Об’єкт правомірної поведінки. Об’єктивна сторона правомірної поведінки та її ознаки. Суб’єкти правомірної поведінки. Суб’єктивна сторона правомірної поведінки. Види правомірної поведінки: 1) соціально-бажана, соціально-допустима, соціально-шкідлива; 2) соціально-активна, соціально-пасивна, звична, конформістська, маргінальна, нігілістична.ТЕМА 18. Правопорушення

Поняття “правопорушення”. Види правопорушень. Ознаки правопорушень. Поняття та елементи складу правопорушення. Об’єктивні ознаки правопорушення. Суб’єктивні ознаки правопорушення. Передумови та причини вчинення правопорушень. Профілактика правопорушень. Припинення правопорушень. Усунення шкідливих наслідків правопорушень.ТЕМА 19. Юридична відповідальність

Ознаки юридичної відповідальності. Поняття юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. Цілі та функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Примусовий вплив як результат реалізації юридичної відповідальності та його зміст (система примусових заходів за видами відповідальності). Обставини, що виключають протиправність діяння та юридичну відповідальність. Відмінність юридичної відповідальності від інших заходів державного примусу.ТЕМА 20. Юридичний процес

Практичне значення процесуальної діяльності: як засобу забезпечення прав і свобод; як інструменту встановлення об'єктивної істини; як гарантії законного та обґрунтованого рішення в справі; як засобу попередження правопорушень. Процедури правотворчої діяльності. Процедури правореалізації. Види юридичного процесу (юридичні провадження). Процес як юрисдикційна процедура: адміністративний, цивільний, господарський, кримінальний, адміністративний, конституційний. Правова регламентація юридичного процесу. Процесуальне право. Структура юридичного процесу (стадії, етапи, процесуальні дії).ТЕМА 21. Законність, правопорядок та правова культура

Поняття законності: законність як режим і принцип діяльності учасників суспільних відносин. Нормативно-правова основа законності. Правопорядок, його поняття, види і співвідношення з законністю. Юридичні гарантії законності та правопорядку. Законність, правопорядок та демократія. Поняття правової культури. Види правової культури: правова культура суспільства; правова культура окремих суспільних організованих систем та підсистем; правова культура окремих осіб. Загальна правова культура. Професійна правова культура. Зміст правової культури. Правосвідомість як елемент правової культури, її роль у здійсненні правової діяльності. Рівні правової культури.


Модуль 2. Основи теорії держави
ТЕМА 22. Держава та її місце в політичній системі організації суспільства

Поняття держави як політичної організації. Основні ознаки (атрибути) держави: публічна влада, територіальна організація громадян (населення) суверенітет. Зв'язок суверенітету держави з національним і народним суверенітетом. Символіка держави. Функції держави: поняття, класифікація. Внутрішні функції держави, їх зміст. Зовнішні функції держави їх зміст. Характеристика взаємодії внутрішніх і зовнішніх функції держави. постійні та тимчасові функції держави. форми і методи здійснення функцій держави. Поняття і структура політичної системи суспільства. Характеристика основних елементів політичної системи суспільства. Взаємодія держави з іншими суб'єктами політичної системи. Основні напрями та тенденції розвитку політичної системи сучасної України.ТЕМА 23. Форми держави

Загальне поняття форми держави. система основних параметрів, що характеризують форму держави. Форма правління. Основні форми правління (монархія, республіка), їх види та ознаки. Відносна самостійність форми правління порівняно з іншими властивостями суспільства і держави. фактори, що впливають на форму правління. Форми державного устрою, їх види. Унітарна держава, її характеристика. Федерація, її основні ознаки. Конфедерація її основні ознаки. Імперія її основні ознаки. Проблеми співробітництва держав у різних формах їх об'єднань(співдружність, співтовариство тощо) та їх оцінка в аспекті питання про форми державного устрою. Історичний досвід України та його значення для долі самостійної Української держави, для сучасного процесу державотворення. Державно-політичний режим: поняття та види (демократичний, тоталітарний, їх різновиди).ТЕМА 24. Правова держава

Поняття та основні характеристики правової держави. Роль закону за умов правової держави. Особа (громадянин), права людини за умов правової держави. Правова держава як засіб забезпечення реалізації та захисту основних прав людини. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства. Організація державної влади в умовах правової держави (теорія і практика поділу влади). Основні проблеми формування правової держави в Україні.ТЕМА 25. Механізм здійснення державної влади

Поняття механізму держави, його структура. Система державного апарату відповідно до принципу поділу влад. Орган законодавчої влади. Виконавчі органи. Судові органи. Прокуратура. Організаційна структура, кадри, форми та методи роботи державного апарату. Основні принципи його організації та діяльності. Класифікація органів державного апарату.
КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВФорми контролю:

1) поточний контроль:

 • опитування на практичних заняттях;

 • перевірка контрольних робіт;

 • заслуховування та обговорення наукових доповідей, виступів з реферативними повідомленнями.

2) модульний контроль:

 • тестування;

 • контрольна робота.

3) підсумковий контроль:

 • складання заліку;

 • складання іспиту.

Поточна успішність студентів оцінюється в балах, за 100 бальною шкалою.

Навчальний матеріал, засвоєний під час самостійної роботи студентів виноситься на поточний контроль, який передбачає тестування, розв’язування ситуаційних завдань, опитування на практичних заняттях.

За всі види робіт, що виконуються студентами на аудиторних заняттях та самостійно, присвоюються бали. Максимальна сукупна кількість балів, що можуть бути одержані студентами, становить 100 балів.

Оцінка 100 балів за поточну успішність студента (одержана студентом сукупна кількість балів) переводиться в оцінку за національною шкалою оцінювання та за європейською шкалою оцінювання:90 – 100 балів «А» (відмінно) означає, що студент готувався до кожного практичного заняття і отримав максимальну кількість балів за кожне завдання, яке було запропоноване викладачем до виконання, а також максимальну кількість балів за кожну тему. Студент сумлінно готувався до кожного практичного заняття згідно з програмою дисципліни «Теорія держави і права», у повному обсязі, глибоко та всебічно розкривав зміст питань, які обговорювалися. При виконанні творчих індивідуальних завдань, рефератів, тестів студент показав вміння формулювати висновки з правових питань, працювати із юридичною літературою; аргументовано та логічно викладав матеріал, володіє культурою мови; проявив творчий підхід; правильно виконав завдання модульного контролю.

82 – 89 балів «В» (дуже добре) означає, що студент готувався до кожного практичного заняття і отримав велику кількість балів за кожне завдання, яке було запропоноване викладачем до виконання, і велику кількість балів за кожну тему. Виконання творчих індивідуальних завдань, рефератів, тестів з дисципліни «Теорія держави і права» було здійснено студентом вище середнього рівня, правильно та у повному обсязі, з декількома помилками (студент недостатньо використовував додаткову юридичну літературу; відповідаючи в усній формі не досить повно і аргументовано викладав матеріал та розкривав поставлені питання, у рефератах, тестуванні допускав окремі неточності), студент правильно виконав завдання модульного контролю.

75 – 81 бал «С» (добре) означає, що студент готувався майже до кожного практичного заняття і отримав достатню кількість балів за кожне завдання, яке було запропоноване викладачем до виконання, і достатню кількість балів за кожну тему. Завдання з дисципліни «Теорія держави і права» в цілому виконувались студентом правильно та у повному обсязі, з певною кількістю значних помилок (студент допускав окремі неточності при усних відповідях, тестуванні; не проявляв належної активності при обговоренні питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткові юридичні джерела).

69 – 74 бали «D» (задовільно) означає, що студент виконував лише деякі завдання з дисципліни «Теорія держави і права» і отримав за них невелику кількість балів. Завдання виконувались студентом непогано, але зі значною кількістю недоліків (студент допускав окремі неточності при усних відповідях, тестуванні, не проявляв належної активності при обговоренні усних питань, старанності при виконанні індивідуальних творчих завдань та рефератів, недостатньо використовував додаткову юридичну літературу, виконав не всі завдання для самостійної роботи).

60 – 68 балів «Е» (достатньо) означає, що студент виконував лише незначну кількість завдань з дисципліни «Теорія держави і права» і отримав за них невелику кількість балів. Виконання студентом завдань з дисципліни «Теорія держави і права» задовольняє мінімальні критерії, але студент допускав неточності при усних відповідях, будуючи їх на звичайному повторенні навчального матеріалу без його осмислення; не проявляв належної активності на заняттях, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи, рефератів; недостатньо використовував основну та додаткову юридичну літературу.

35 – 59 балів «FX» (незадовільно) означають, що студент не виконував завдання з дисципліни ««Теорія держави і права» або завдання виконано неналежним чином та не у повному обсязі. Дана оцінка ставиться у разі, якщо студент, відвідуючи заняття, поверхнево та без належної підготовки розкривав зміст питань, які розглядалися; допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях, тестуванні; поверхнево ознайомився з рекомендованою юридичною літературою. Студент не виконав завдання для самостійної роботи; не проявляв активності на заняттях при обговоренні питань; на підсумковому занятті не вміє відтворити зміст окремих питань, передбачених програмою дисципліни «Теорія держави і права».

1 – 34 балів «F» (незадовільно) означає, що завдання з дисципліни «Теорія держави і права» виконано неналежним чином та не у повному обсязі, необхідна серйозна подальша робота студента, обов’язковий повторний курс з дисципліни «Теорія держави і права», ставиться у разі, якщо студент без належної підготовки та поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися; допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях; поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою; неналежним чином та не у повному обсязі виконав завдання для самостійної роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати; не проявляв активності на заняттях при обговоренні питань.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛОсновна література:

 1. Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посібник. - К. : КНТ, 2008 . -Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави / [С. М. Тимченко та ін.]. - 2-ге вид., стер. - 285 с.

 2. Антологія української юридичної думки : в 6 т. / заг. ред. Ю. С. Шемшученко. - К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2002.

 3. Бобровник С. В. Проблеми теорії держави і права : курс лекцій / С. В. Бобровник. - К. : Вид-во Київського ун-ту права, 2004. - 122 с.

 4. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права : навч. Посібник / Ю.А. Ведєрніков, А. В.Папірна. – К. : Знання, 2008. – 333 с.

 5. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / [Р. А. Калюжний та ін]. - К. : Видавець Паливода А.В., 2007. - 296 с.

 6. Загальна теорія держави і права : навч. посібник / А. М. Колодій [та ін.] ; ред. В. В. Копєйчиков ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Вид. стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

 7. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / [О. Л. Копиленко та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.

 8. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

 9. Карпунов, В. М. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Карпунов. - 2.вид. - Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. - 208 с.

 10. Котюк І. І. Курс правознавства : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І. І. Котюк, О. І. Котюк. - К. : Версія : Видавець Іван Котюк, 2003. - Ч. 1 : Основи теорії держави і права. - 225 с.

 11. Лемак В. В. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Лемак ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. - Ужгород : ПП "Медіум", 2003.

 12. Лук'янов, Д. В. Теорія держави і права : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 13. Марчук В. М. Нариси теорії права : навч. посібник / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - 2.вид., доп. - К. : Книга, 2004. - 374 с.

 14. Марчук. В. М. Теорія держави і права : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

 15. Машков А. Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі : [курс лекцій] / А. Машков. - К. : [К.І.С.], 2011. - 344 с.

 16. Олійник А. Ю. Теорія держави і права України : навч. посіб. / А. Ю. Олійник [та ін] ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 176 с.

 17. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Осауленко ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К. : Істина, 2007. - 336 с.

 18. Письменицький А. А. Теорія держави і права : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

 19. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Балинська, Тарас Гарасимів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - [Вид. 2-е, перероб. і доп.]. - Л. : Вид-во ЛьвДУВС, 2010. - 416 с.

 20. Проблеми теорії та історії держави і права : зб. ст. / [за ред. Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Гриценка ; упоряд.: О. В. Кресін, І. М. Ситар] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ [та ін.]. - Л. ; К. : ЛьвДУВС, 2011. - 163 с.

 21. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. - Вид. 9-е, зі змін. - Л. : Край, 2007. – 188 с.

 22. Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті модернізації та ефективного конституційного правосуддя : [монографія] / проф. А. О. Селіванов. - К. : Логос, 2012. - 150 с.

 23. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

 24. Скакун. О. Ф. Теорія держави і права : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Скакун. - Х. : Консум, 2008. - 655 с.

 25. Скірський І. В. Теорія держави і права: навч. посіб. / І. В. Скірський. - Вінниця, 2006. - 292 с.

 26. Сухонос В. В. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005. - 536 с.

 27. Теорія права і держави : підручник [А. С. Васильєв та ін.] — Х. : Одіссей, 2007. – 447 с.

 28. Теорія держави і права : навч. посіб. / [О. М. Головко та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

 29. Теорія права і держави : навч. посібник / [С. Д. Гусарєв та ін.]. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 270 с.

 30. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 c.

 31. Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорії права") : навч. посіб. / [Є. В. Кириленко та ін.] ; за наук. ред. О. А. Кириченка. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. - 390 с.

 32. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. / авт.-упоряд. М. В. Кравчук. - 3. вид., змінене й доп. - Т. : Карт-бланш, 2002. - 247 с.

 33. Теорія держави і права : підручник / [С. Л. Лисенков та ін.] ; ред. С. Л. Лисенков. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 448 с.

 34. Теорія держави і права : навч. посіб. / [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

 35. Теорія держави і права. Курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2006. - 197 с.

 36. Теорія держави і права : навч. посібник / [В. М. Субботін та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 328 с.

 37. Теорія держави і права: навч. посіб. / упоряд. Л. М. Шестопалова. - К. : Прецедент, 2004. - 224 с.Додаткова література: 1. Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посіб. (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / [Є. В. Білозьоров та ін.] ; за заг. ред. доц. каф. теорії та історії держави і права, канд. юрид. наук, доц. Є. О. Гіди. - К. : Ліпкан О. С., 2010. - 258 с.

 2. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях : навч. посібник / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. - К. : МАУП, 2004. - 144 с.

 3. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права : навч.-метод. посіб. / О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів. - Л. : ЛьвДУВС, 2008. - 320 c.

 4. Вступ до теорії правових систем / [О. В. Зайчук та ін.] ; заг. ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2006. - 431 с.

 5. Гавриш С. Б. Правознавство / С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2011. - 414 с.

 6. Гаряєва Г. М. Правознавство : навч.-метод. посіб. для студ. усіх спец. / Г. М. Гаряєва, О. Л. Муренко, С. В. Головін ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2010. - 74 с.

 7. Гелей С. Д. Політико-правові системи світу : навч. посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2006. – 668 с.

 8. Ковнєров. О. Є. Правознавство за рейтингово-модульною системою навчання : навч.-метод. посіб. / О. Є. Ковнєров, О. О. Ковнєров, В. В. Стєпанов. - Слов'янськ : Маторін Б. І., 2011. - 118 с.

 9. Коталейчук С. П. Теорія держави та права : навч. посібник для підготовки до держ. іспитів / С. П. Коталейчук. - К. : КНТ, 2009. - 320 с.

 10. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коцюбинська Олена Юріївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 199 с.

 11. Кунченко-Харченко В. І. Правознавство / [В. І. Кунченко-Харченко и др.]. - Черкаси : ЧДТУ, 2009. - 471 с.

 12. Мала енциклопедія теорії держави і права / [С. В. Бобровник та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 368 с.

 13. Новик М. К. Теорія держави і права : практикум / М. К. Новик, В. А. Новик. - Житомир : Полісся, 2004. - 213 с.

 14. Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії : [монографія]. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 352 с.

 15. Онуфрієнко О. В. Правові засоби у контексті інструментальної теорії права : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.В.Онуфрієнко. - Запоріжжя, 2003. - 196 с.

 16. Основи теорії держави і права : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / [Т. І. Бабак та ін.]. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2004. - 92 с.

 17. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : [монографія] / Н. М. Пархоменко. - К. : Юридична думка, 2008. - 335 c.

 18. Пендюра М. М. Теорія держави і права : посіб. для підгот. до іспитів / М. М. Пендюра. - К. : ТЕКСТ, 2008. - 188 с.

 19. Пилипчатіна Л. М. Правознавство : фундаментальні поняття та положення. Словник термінів / Л. М. Пилипчатіна. - Х. : ФОП Співак В. Л., 2013. - 224 с.

 20. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. акад. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2011. - 271 с.

 21. Правознавство : навч. посіб. / [В. П. Марущак та ін. ; за заг. ред. В. П. Марущака]. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2010. - 250 с.

 22. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [С. В. Дрожжина та ін.]. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 703 с.

 23. Самофалов Л. П. Теорія держави і права : навч. посіб. у схемах / Л. П. Самофалов, Т. Л. Оленченко. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. - 74 с.

 24. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні : проблеми теорії і практики / О. В. Скрипнюк. - К., 2000. - 599 с.

 25. Соловйова А. М. Правознавство : навч. посіб. / А. М. Соловйова. - Вінниця : Вінницька газета, 2011. - 160 с.

 26. Старостюк А. В. Застосування норм права : [навч. посібник]. - Ірпінь, 2007. - 137 с.

 27. Теорія держави і права : навч.-метод. матеріали для студ. юрид. ін-ту / авт.-упоряд. М. В. Кравчук. - Т., 2003. - 102 с.

 28. Теорія держави і права для підготовки до іспиту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Л. П. Самофалов та ін.] ; заг. ред. В. С. Шилінгов. - К. : КНТ, 2008. - 228 c.

 29. Тлумачний словник з теорії держави і права / авт.-упоряд. К. Г. Волинка. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2006. - 112 с.

 30. Трембіцький А. М. Порівняльне правознавство : навч.-метод. посіб. / А. М. Трембіцький. - Хмельницький : Мельник А. А., 2011. - 222 с.

 31. Трофимова З. В. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. та учнів / З. В. Трофимова. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 173 с.

 32. Федоренко Г. О. Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Федоренко. - К. : КНЕУ, 2006. - 232 с.

 33. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.


Скачати 301.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка