Програма для студентів напрямку 040103 Геологія


Розкрийте поняття літературної мови та літературної нормиСторінка2/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.54 Mb.
#802
ТипПрограма
1   2   3

1. Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми.

2. Розкриваючи дужки, запишіть подані назви з великої чи малої літери.

(О, о)рганізація (О, о)б'єднаних (Н, н)ацій, (Р, р)еспубліка (М, м)олдова, (В, в)олодимир (В. в)еликий, (Б, б)алет "(З, з)апорожець за (Д, д)унаєм", (Б, б)удинок (Х, х),удожника, (Г, г)азета "(В, в)ечірні (В, в)істі", (У, у)країнська (П, п)равославна (Ц, ц)ерква, (Д, д)ід (М, м)ороз, (Я, я)рослав (М, м)удрий, (Б, б)удда, (П, п)резидент (А, а)кадемії (Н, н)аук (У, у)країни, (М, м)авка, (В, в)еликий (В, в)із, (В, в)улиця (П, п)етра (С, с)агайдачного, (Ж, ж)овті (В, в)оди, (П, п)ечерська (З, з)атока.

3. Напишіть автобіографію. Назвіть основні реквізити цього документа.

4. Продовжіть речення:

1. Характеристика – це документ, в якому … .

2. Цей документ видає … .

3. Характеристику пишуть або друкують … .

4. Текст документа викладається від … .

5. Характеристика має такі реквізити: … .5. Поставте, де потрібно, розділові знаки.

Тепер і хмари і небо над ними і земля під ними і останній жовто імлистий просвіток з одного краю обрію і перша блискавка з другого все це скидалося на незавершені полотна геніїв про створення світу. Їх ніщо в степу не цікавить ні буркун ні полин ні ховрашки ні шуліка, отой самий, що кружляє в небі. В одну мить він сховав з-перед очей усе і високі хвилі і далекий обрій. Оце все і сонце і Дніпро і наш завод і люди все це прекрасно.

6. Перекласти з російської мови на українську подані словосполучення.

Выпал удобный случай, депутаты подняли вопрос, сочли целесообразным, подавляющее большинство, бросаться в глаза, мне пришло в голову, терпенье лопнуло, по обоюдному согласию, по своему усмотрению, мастерская по изготовлению ключей.Варіант ІІ

1. Дайте визначення публіцистичного стилю та назвіть його головні ознаки, сферу використання та призначення.

2. Поставте, де потрібно, апостроф.

Кам/яніти, сузір/я, Солов/йов, у безслів/ї, розп/ясти, матір/ю, р/ятівний, ім./я, Лук/яненко, медв/яний, полум/яний, надвечір/я, різьб/яр, В/ячеслав, тьм/яний, черв/як, від/їжджати, п/ятизлотник, без/ядерний, п/єса, без/якірний, безслав/я, моркв/яний, нав/язливий, нав/ючений, різнотрав/я, заозер/я, об/явити, двох/ярусний, дзв/якнути, кур/йозний, підребер/я, торф/янистий, бур/я, бур/ян, кров/ю, міжбрів/я.

3. Дайте визначення документа. Які основні види документів вирізняються: а) за найменуванням; б) за походженням; в) за місцем виникнення; г) за призначенням; ґ) за напрямком; д) за формою; є) за строками виконання; е) за ступенем гласності; ж) за стадіями створення; з) за складність; й) за строками зберігання; і) за технікою відтворення.

4. Оформіть документ, у якому Смаглюк Інна Миколаївна просить надати їй відпустку з 10 по 20 жовтня 2007 року у зв'язку з сімейними обставинами.

5. Перепишіть. Поставте, де потрібно, тире між підметом і присудком.

Київ жива, нетлінна історія народу, місто-герой, оповите немеркнучою славою. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. А вчитель це, по суті, інженер людських душ. Чистих, довірливих, прекрасних. І найперше, найвище покликання вчителя віддати своє серце дітям. Живопис це музика барв і кольорів, це пісня, яка застигла на полотні. Це була найулюбленіша робота відтворювати на полотні художній образ, виписувати цільний людський характер.

6. Відредагувати подані словосполучення:

Зложити повноваження, одобрити пропозицію, відмінити рішення, додержувати тиші (порядку), вмішуватися в роботу, вичеркнути із списків, виключення із правил, безчисленні предложення, приймати участь, воплощати в життя.
Змістовий модуль ІІ

Практичне заняття 9. Фразеологія у фаховому мовленні. Пряма мова. Доручення. Розписка. – 2 год.

План

1. Місце та роль фразеології у фаховому мовленні. Її значення.

2. Розділові знаки при прямій мові.

3. Доручення – документ ділового справочинства. Його реквізити.

4. Правила написання та оформлення доручення.

5. Розписка як документ офіційно-ділового стилю. ЇЇ складові.

6. Правила оформлення та написання розписки.

Контрольні запитання:

1. Що таке фразеологія? Яке значення фразеології у діловому мовленні?

2. Розкрити місце та роль фразеології у мові фахового спрямування.

3. Сформулюйте правила оформлення речень з прямою мовою, якщо:

а) слова автора стоять перед прямою мовою;

б) пряма мова стоїть перед словами автора;

в) слова автора стоять всередині прямої мови.

4. Що таке розписка? Які вона містить складові частини?

5. Які вимоги ставляться до оформлення та написання розписки?

6. Що являє собою доручення? Які воно містить реквізити?Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 66 – 68.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 211 – 217.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 246 – 248.

4. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 193 – 194, 203 – 204.

5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 236, 237, 239. Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 133 – 136.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 75 – 76, 150 – 152.

3. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спрямуванні. – К., 2006. – с. 143 – 145.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 153 – 155.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 453 – 461, 463, 465 – 466.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 196, 206 – 207.

7. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 235 – 238.

8. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 228 – 256, 620 – 627.Література: 1, 4 – 10, 18 – 20, 22, 25, 29 – 31, 34 – 37, 42, 44 – 46, 49 – 51, 53, 58, 65, 68 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 10. Іменник у фаховому мовленні. Розділові знаки при вставних, вставлених конструкціях. Протокол. Витяг з протоколу. – 2 год.

План

1. Нормативні аспекти іменника (рід, число, відмінок).

2. Місце та роль іменників у фаховому мовленні.

3. Розділові знаки при вставних конструкціях у реченні.

4. Розділові знаки при вставлених конструкціях у реченні.

5. Протокол як документ офіційно-ділового стилю. Поділ протоколів за обсягом фіксованих даних.

6. Реквізити протоколу. Правила оформлення та написання протоколу.

7. Витяг з протоколу. Реквізити витягу з протоколу.

8. Правила оформлення та написання витягу з протоколу.

Контрольні запитання:

1. Розкрити особливості нормативних аспектів іменника.

2. Яку роль виконують іменники у фаховому мовленні?

3. Які слова і словосполучення називаються вставними, а які вставленими?

4. Які розділові знаки ставляться при вставних словах і словосполученнях?

5. Які розділові знаки ставляться при вставлених компонентах?

6. Що таке протокол? Які реквізити використовуються під час написання протоколу?

7. На які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них відомостей?

8. Що таке витяг з протоколу? Які реквізити містить витяг з протоколу?

Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 57 – 58.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 167 – 168.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 210.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 177.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 109.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 220 – 221.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 103 – 105.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 61 – 62, 138 – 142.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 165 – 179.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 139 - 150.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 364 – 370, 374 – 376, 343 – 346.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 111.

7. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 217 – 219, 221.

8. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 556 – 564.

Література: 1 – 3, 7 – 10, 17, 20, 22, 25, 31, 34, 36 – 37, 42, 45 – 46, 49 – 51, 53, 58, 68 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 11. Прикметник у мові професійного спрямування. Правопис складних іменників та прикметників. Правила оформлення бібліографії. – 2 год.

План

1. Нормативні аспекти прикметника.

2. Прикметник у фаховому мовленні.

3. Написання складних іменників.

4. Написання складних прикметників.

5. Відмінювання прикметників.

6. Ступені порівняння прикметників.

7. Бібліографія. Правила її оформлення.Контрольні запитання:

1. Розкрити суть і значення нормативних аспектів прикметника.

2. У чому полягає роль прикметника у фаховому мовленні?

3. Які особливості відмінювання прикметників?

4. Яким способом утворюються ступені порівняння прикметників?

5. Сформулюйте правила написання складних прикметників:

а) разом;

б) через дефіс.

6. Сформулюйте правила написання складних прикметників:

а) окремо;

б) через дефіс.

7. Сформулюйте правила оформлення бібліографії у різних випадках.Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 29 – 30.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 31.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 38.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 150, 153, 198.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 96 – 98.Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 59 – 62.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 254 – 259.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 285 – 286.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 31 – 36.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 379 – 380, 383, 408 – 410, 414 – 415.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 99 – 100.

Література: 1 – 2, 4 – 8, 22, 25, 33, 35, 37, 44 – 46, 50 – 51, 53, 61 – 62, 67 – 70, 72 – 73, 74 – 77.
Практичне заняття 12. Стилістична роль займенників у фаховому мовленні. Розділові знаки при відокремлених та уточнюючих членах речення. Довідка. – 2 год.

План

1. Займенник у професійному спрямуванні.

2. Розряди займенників.

3. Розділові знаки при уточнюючих членах речення.

4. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

5. Довідка як документ. Типи довідок в українському справочинстві.

6. Оформлення та написання довідки.

Контрольні запитання:

1. У чому полягає роль і значення займенника у фаховому мовленні?

2. На які розряди поділяються займенники в сучасній українській мові?

3. Сформулюйте правила правопису займенників.

4. Назвіть усі умови відокремлення комами уточнюючих членів речення.

5. Чи завжди уточнюючі члени речення відокремлюються комами?

6. Коли при уточнюючих членах речення ставиться кома, а коли - тире?

7. За яких умов члени речення відокремлюються?

8. За яких умов члени речення не відокремлюються?

9. Сформулюйте основні правила відокремлення прикладок у реченнях:

а) поширених прикладок;

б) непоширених прикладок.

10. Назвіть випадки, за яких прикладка не відокремлюється.

11. Що таке довідка? Які можуть бути довідки?

12. Які основні реквізити містить довідка?

Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 52 – 56.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 88 – 92, 163 – 164.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 103 – 110, 205 – 206.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 157, 175 – 176.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 98 – 99.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 206 – 214.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 83.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 69 – 70.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 196 – 201.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 34, 139 – 150.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 322 – 323, 326, 339.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 100.

7. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 361 – 368, 541 – 551.Література: 1, 4 – 5, 7 – 8, 10, 17 – 20, 22, 25 – 26, 34, 36 – 37, 42, 44 – 47, 49 – 51, 53, 61, 68 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 13. Правила використання числівників у ділових паперах. Відмінювання числівників. Оголошення. – 2 год.

План

1. Числівник у фаховому мовленні.

2. Правила використання числівників у ділових паперах.

3. Особливості відмінювання числівників.

4. Оголошення - офіційно-діловий документ. Його складові частини.

5. Поділ оголошень за змістом, за походженням та за формою.

6. Оформлення та написання оголошення.

Контрольні запитання:

1. Розкрити роль числівників у фаховому мовленні.

2. На які розряди поділяються числівники?

3. Доведіть або спростуйте твердження: всі числівники змінюються за відмінками, числами та родами.

4. Назвіть особливості відмінювання кількісних числівників різних груп.

5. Які особливості відмінювання порядкових числівників?

6. Сформулюйте правила правопису складних числівників.

7. Що таке оголошення і як воно оформляється? На що обов'язково вказують в оголошенні?

8. Які бувають оголошення за формою, за змістом та за походженням?

9. Назвати реквізити оголошення.Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 31.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 83 – 87.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 96 – 100.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 155 – 156, 195.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 157 – 158.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 118 – 120.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 99 – 101.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 116 – 119.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 187 – 195.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 34, 84 – 86.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 377 – 378, 382.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 160 – 161.

7. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 351 – 360.Література: 1 – 2, 4 – 5, 7 – 10, 17, 22, 25, 29 – 30, 35 – 37, 44 – 46, 47, 50 – 51, 53, 61, 69 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 14. Специфіка вживання дієслівних форм у ділових паперах. Розділові знаки при однорідних членах речення і узагальню вальних словах. Наукова робота. – 2 год.

План

1. Нормативні аспекти дієслова.

2. Система дієслівних форм.

3. Дієвідміни дієслів.

4. Словозміна дієслів.

5. Розділові знаки при однорідних головних членах речення.

6. Розділові знаки при однорідних другорядних членах речення.

7. Розділові знаки при узагальнювальних словах у реченні.

8. Різновиди наукових робіт.

9. Реферат. Його складові.

10. Конспект. Його складові реквізити.

11. Оформлення титульної сторінки реферату, курсової та дипломної роботи.

12. Курсова, дипломна роботи як різновиди ділових паперів: їх складові та правила оформлення.

Контрольні запитання:

1. Розкрити суть і значення нормативних аспектів дієслова у фаховому мовленні.

2. Назвіть усі дієслівні форми. Дайте характеристику кожній з них.

3. Визначте умови поділу дієслів на дієвідміни.

4. Назвіть правило вживання голосних и та е в особових закінченнях дієслів.

5. Коли між однорідними членами речення ставиться кома?

6. Які розділові знаки ставляться у реченнях з узагальню вальними словами?

7. Назвіть випадки невживання коми між однорідними членами речення.

8. Уживання яких сполучників зумовлює обов'язковість (необов'язковість) розділових знаків у реченнях з однорідними членами речення?

9. Які існують різновиди наукових робіт?

10. Що таке реферат? З яких розділів складається реферат?

11. З яких частин складається курсова, дипломна робота? Як правильно їх оформлювати?

12. Як правильно оформлювати титульну сторінку наукової роботи?

13. Що таке конспект? Назвіть складові частини конспекту.Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 28, 49 – 51.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 96 – 102, 158 – 162.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 112 – 126, 200 – 204, 253 – 254.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 158 – 160, 170.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 45 – 46, 170.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 131, 133 – 135, 137, 201 – 202, 204.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 77 – 82, 106 – 107, 113 – 121.

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 113 – 115.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 202 – 210, 275 – 290.

Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 140 – 149.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 255 – 256, 284 – 294.

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 47, 172 – 173.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 536 – 537.Література: 1 – 2, 4 – 5, 7 – 10, 17, 22, 25, 29 – 30, 35 – 37, 44 – 46, 47, 50 – 51, 53, 61, 69 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 15. Прийменник у фаховому мовленні. Правопис прийменників та сполучників. Листування. – 2 год.

План

1. Прийменник у мові професійного спрямування.

2. Ділове листування. Його різновиди. Особливості оформлення ділового листа.

3. Правила написання сполучників.

4. Правила правопису прийменників.

5. Переклад прийменникових конструкцій.Контрольні запитання:

1. Роль та значення прийменників у мові професійного спрямування.

2. Особливості використання прийменників у фаховому мовленні.

3. Доведіть чи спростуйте твердження: прийменник може керуватися всіма відмінками повнозначних слів.

4. Визначте умови розподілу прийменників на групи за походженням та будовою.

5. Назвіть правила написання прийменників:

а) разом;

б) окремо;

в) через дефіс.

6. Визначте умови поділу сполучників на групи:

а) за походженням;

б) за будовою;

в) за способом уживання;

г) за синтаксичними функціями.

7. Назвіть групи сурядних і підрядних сполучників.

8. Назвіть правила написання сполучників:

а) разом;

б) окремо;

в) через дефіс.

9. У чому полягає особливість професійного листування?Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 35.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 117 – 118, 121 – 122.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 141 – 146.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 162 – 163.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 192 – 193.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 156, 158 – 159, 162, 164.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 91 – 98.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 105 – 109.

3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 40 – 41.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 146 – 240, 440, 449.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 47, 172 – 173.

6. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 419 – 431.

Література: 1, 4 – 8, 10, 17 – 20, 22, 25 – 27, 34 – 37, 42, 44 – 46, 50 – 51, 53, 62, 68 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 16. Синтаксис у діловому мовленні. Розділові знаки у складних реченнях. Запрошення. – 2 год.

План

1. Особливості синтаксису у професійному мовленні.

2. Складні випадки координації присудка з підметом.

3. Складне безсполучникове речення. Розділові знаки в ньому.

4. Складнопідрядне речення в системі синтаксису сучасної української літературної мови. Типи підрядних речень.

5. Кома та інші розділові знаки в складнопідрядному реченні.

6. Складносурядне речення в системі синтаксису української літературної мови. Розділові знаки в ньому.

7. Запрошення. Правила його написання та оформлення.Контрольні запитання:

1. У чому полягають особливості синтаксису ділових паперів?

2. Назвати складні випадки координації присудка з підметом.

3. Які складні речення називаються безсполучниковими? Назвати їх основні ознаки.

4. Які розділові знаки ставляться між частинами безсполучникових складних речень?

5. Назвіть умови, за яких між частинами безсполучникових складних речень можуть ставитися:

а) кома;

б) двокрапка;

в) тире;

г) крапка з комою.Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 61 – 65.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 172 – 195.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 219 – 242.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 178 – 183.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 159, 171- 172, 182 – 183.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 227, 229, 233 – 234.

Завдання для самостійної роботи:

1. Добрати з художньої літератури або складіть безсполучникові складні речення з різними розділовими знаками й поясніть їх уживання.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 88 – 89.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 81 – 82, 235 – 241.

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 211 – 228.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 139 – 150.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 378, 382.

7. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 162, 173 – 174, 182 – 183.

8. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 571, 608 – 610, 613 – 614.

Література: 1 – 2, 4, 6 – 8, 10, 17, 20, 22, 25, 27, 29 – 31, 34 – 37, 45 – 46, 49 – 51, 53, 69 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 17. Модульна контрольна робота № 2.

Варіанти модульної контрольної роботи

І варіант


Каталог: docs -> programs
programs -> Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» Затверджено
programs -> Програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрям ку 040103 Геолог I я Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація геологія Затверджено
programs -> Програма для студентів геологічного факультету Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація гідрогеологія та геофізика Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „геологія" та „геофізика") Затверджено
programs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
programs -> Історія україни робоча навчальна програма дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка