Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" ЗатвердженоСторінка1/21
Дата конвертації23.11.2016
Розмір2.12 Mb.
#2232
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного та екологічного права


Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В. В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030401 “Право”

освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр права”


Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 6

від "25" січня 2010 р.
Декан юридичного факультету
Гриценко І.С.___________

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма з курсу

Аграрне право україни”


Аграрне право України. Робоча навчальна програма / Носік В. В., Коваленко Т.О., Марченко С. І. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 149 с.

Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В. В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.


Лектори:

д.ю.н., проф. Носік В. В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.


Викладачі:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.

к.ю.н., доц. Позняк Е. В.


Рецензент:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А. М.Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __від "___" ____________ ______ р.

___________________________Підпис голови НМК факультету

© В. Носік, Т. Коваленко, С. Марченко, 2010ЗМІСТ
1. ВСТУП ........ 4


2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ........ 6
3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ........ 9

4. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........ 11

5. ЗМІСТ КУРСУ ЗА ТЕМАМИ ........ 13

6. Змістовний модуль І “Аграрне право в правовій системі України” ........ 13


7. Контрольні питання до змістовного модуля І ........ 568. Змістовний модуль ІІ “Внутрішні аграрні правовідносини” ........ 59

9. Контрольні питання до змістовного модуля ІІ ........ 9410. Змістовний модуль ІІІ “Зовнішні аграрні правовідносини” ........ 96

11. Контрольні питання до змістовного модуля ІІІ ........ 135


12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ ТА

КУРСОВИХ РОБІТ ........ 137


13. ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ........ 140
14. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ........ 141
15. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ ........ 143

ВСТУП
Мета і завдання навчальної дисципліни:
Мета – вивчення предмету, системи, структури та основних інститутів аграрного права України на основі правового аналізу методологічних, теоретичних і законодавчих джерел щодо реформування аграрних відносин, здійснення суб’єктивних прав і свобод та виконання обов’язків у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів і живих організмів у сільськогосподарській діяльності, державного регулювання аграрних відносин, гарантування і юридичного захисту прав суб’єктів аграрного права, тенденцій і перспектив правового регулювання аграрних відносин в Україні відповідно до вимог СОТ в умовах світових інтеграційних процесів у економічній та інших сферах у зарубіжних державах різних правових систем.

Завдання – дослідити, розглянути, вивчити і засвоїти: а)юридичну природу сучасного аграрного права України; б) еволюцію аграрного права України; в) основні юридичні моделі реформування аграрних відносин в Україні та інших зарубіжних країнах; ґ) систему, структуру, зміст аграрних правовідносин; г) предмет та систему аграрного права у структурі національної правової системи України; д) особливості джерел аграрного права України в умовах адаптації законодавства до права ЄС та вимог СОТ; е) правові форми використання землі та інших природних ресурсів у сільському, лісовому та рибному господарстві; є) роль, місце, функції і повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у регулюванні аграрних правовідносин; ж) юридичну природу та особливості правового регулювання внутрішніх аграрних правовідносин; з) юридичну природу та особливості правового регулювання зовнішніх аграрних правовідносин; к) правові форми, способи та механізми захисту прав суб’єктів аграрних правовідносин.

Предмет навчальної дисципліни – методологічні, науково-теоретичні, правові, законодавчі джерела з питань правового регулювання аграрних відносин в Україні.

Вимоги до знань та вмінь студентів:

Студент має знати: методологічні, доктринальні, конституційні основи правового регулювання аграрних відносин в Україні і на цій основі мати знання щодо основних форм, шляхів і наслідків здійснення аграрної реформи в Україні; особливості об’єктів, суб’єктів, змісту аграрних правовідносин; функції держави та територіальних громад у сфері інституційного і функціонального регулювання аграрних відносин; правові форми використання та охорони земель сільськогосподарського призначення суб’єктами аграрного підприємництва та аграрного права; правові форми і способи регулювання аграрних ринків; юридичну природу внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин; тенденції і перспективи розвитку правового регулювання аграрних відносин в Україні в умовах світових інтеграційних процесів у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки, запобігання виникненню голоду у окремих країнах.

Студент повинен вміти – шляхом поглибленого вивчення предмету аграрного права України проводити теоретичний та компаративний аналіз правових явищ і тенденцій у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні та інших державах і на цій основі формувати свій загальний і професійний світогляд щодо реформування аграрних і земельних відносин, системи, структури і змісту аграрного права України, місця та ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин, захисту суб’єктивних аграрних прав, самостійно формулювати свої думки, ідеї, висновки, рекомендації щодо удосконалення системи аграрного права України на фоні світових інтеграційних процесів у сфері економіки та суспільства.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки.

Аграрне право є самостійною навчальною дисципліною, на вивчення якої подається 180 годин, з яких 52 години – лекції, 28 – практичні заняття, 100 – самостійна робота. Нормативний курс “Аграрне право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю “Правознавство” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку обов’язкових нормативних курсів вищого навчального закладу і викладається у 2 семестрі 4–го курсу навчання.

Для успішного вивчення курсу Аграрне право студент повинен мати базові знання з вивчення загальної теорії держави і права, нормативних курсів Земельне право України, Цивільне право України, Господарське право України, Конституційне право України, Екологічне право України, Фінансове право України, Податкове право України тощо, а також мати загальноосвітні і базові знання з історії України та інших держав, української літератури, культури, звичаїв та традицій Українського народу, географії України та інші необхідні знання.Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка