Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" ЗатвердженоСторінка1/6
Дата конвертації24.11.2016
Розмір1.33 Mb.
#2275
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра земельного та аграрного праваУкладач:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.ДОГОВОРИ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 8.03040101 “Правознавство”

освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр права”
Затверджено

на засіданні кафедри земельного

та аграрного права

Протокол № 6

від "22" лютого 2013 р.
Декан юридичного факультету
Гриценко І. С.___________

КИЇВ – 2013

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

ДОГОВОРИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Договори в агропромисловому комплексі України. Робоча навчальна програма / Коваленко Т. О. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2013. – 82 с.


Укладач:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.Лектор:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.Викладач:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.Рецензент:

д.ю.н., проф. Носік В. В.
Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __від "___" ____________ ______ р.

___________________________Підпис голови НМК факультету

© Т. Коваленко 2013


З М І С Т
1. ВСТУП ......... 4


2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ......... 6

3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ ......... 84. ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ ......... 10

5. Змістовний модуль І “Доктринальні та законодавчі основи договорів

в агропромисловому комплексі України” ......... 10

6. Контрольні питання до змістовного модуля І ......... 42

7. Змістовний модуль ІІ “Правове регулювання окремих договорів в агропромисловому комплексі України” ......... 44

8. Контрольні питання до змістовного модуля ІІ ......... 77

9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК .......... 79

В С Т У П

Робоча навчальна програма зі спецкурсу “Договори в агропромисловому комплексі України” розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності “Правознавство”.Зазначена навчальна дисципліна викладається студентам другого курсу магістратури денної та заочної форми навчання у першому семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 108 години, з них 34 лекційних, 17 практичних та 57 годин самостійної роботи, що структурно складають два модулі: 1) “Доктринальні та законодавчі основи договорів в агропромисловому комплексі України”, 2) “Правове регулювання окремих договорів в агропромисловому комплексі України”. Вивчення кожного модуля завершується модульною контрольною роботою. З даного курсу передбачені лекції з основних тем, вивчення окремих тем на практичних заняттях (підготовка теоретичних питань та вирішення задач), а також самостійна робота – вивчення законодавства, рекомендованої літератури, опрацювання питань, винесених на самостійну роботу.
Метою та завданням навчальної дисципліни є формування у студентів юридичного факультету належного рівня знань щодо доктринальних засад договорів в АПК, їх правових засад, поняття та загальної характеристики, динаміки договорів в агропромисловому комплексі, особливостей правового забезпечення біржової та оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, специфіки укладення та виконання договорів у сфері забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва, матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, договорів на використання науково-технічної продукції, у сфері надання послуг виробникам сільськогосподарської продукції та у сфері реалізації виробленої сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Методами навчання є лекції, практичні заняття, самостійна робота. На практичних заняттях поєднується вивчення теоретичних питань певної теми із практичним розв’язанням юридичних задач. Вивчення окремих тем завершується підсумковим модульним контролем засвоєння теоретичних питань у формі тесту. Самостійна робота полягає у вивченні законодавства, рекомендованої літератури та опрацюванні питань, внесених на самостійну роботу.
Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, аграрних законів та підзаконних нормативних актів у сфері регламентації підстав, порядку, умов укладення та виконання окремих видів договорів в агропромисловому комплексі України та практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати: положення Конституції України, законів України та підзаконних актів, які містять норми матеріального та процесуального характеру, спрямовані на визначення підстав, умов, порядку укладення та виконання окремих договорів в АПК України тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії аграрного права у зазначеній сфері.
Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов’язані із застосуванням норм аграрного, господарського, цивільного, земельного законодавства, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти аграрного, господарського, цивільного, земельного законодавства щодо регулювання аграрно-правових договорів, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Вивчення спецкурсу “Договори в агропромисловому комплексі України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю “Правознавство” напряму підготовки “Земельне та аграрне право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Формою підсумкового контролю знань студентів є залік. Перелік питань, які виносяться на залік, допоможе студентам при самооцінці знань в процесі підготовки до заліку.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Спецкурс “Договори в агропромисловому комплексі України” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів сприяє реалізації низки завдань, зокрема: • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального р., переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти складають залік. На залік можуть виноситися вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою. За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у другому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь письмового залікового завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 60

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на практичних заняттях і їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 балів;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та практичних занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни “Договори в агропромисловому комплексі України” визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на заліку.

Студент вважається таким, що склав залік, якщо він у підсумку набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:
За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

60-100

зараховано

1-59

не зараховано


Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів (ЗМ 1) + 10 балів (ЗМ 2) + 49 балів (залік) = 71 бал – оцінка знань студента за семестр.За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці “зараховано”.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ
теми

Назва лекції


Кількість годин

лекції

практичні

самост. роботаЗмістовий модуль І


ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДОГОВОРІВ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ”


1

Доктринальні засади договорів в агропромисловому комплексі України

2

2

2

2

Правові засади договорів в агропромисловому комплексі України

2

2

3

Загальна характеристика договорів в агропромисловому комплексі України

2

2

4

4

Принципи правового забезпечення договірної діяльності в агропромисловому комплексі України

2

2

5

Динаміка договорів в агропромисловому комплексі України

2

2

4

6

Організаційно-правові гарантії належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України

2

2

7

Правове забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

2

1

4

8

Правове забезпечення оптової торгівлі

сільськогосподарською продукцією

2

4

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
1
Всього за модуль

16

8

24

Змістовий модуль ІІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ДОГОВОРІВ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ”


9

Договори у сфері забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва

4

2

4

10

Договори у сфері забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва

2

2

4

11

Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві

2

2

4

12

Договори на використання науково-технічної продукції (інноваційні договори) у сільському господарстві

2

2

4

13

Договори у сфері надання послуг суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві України

2

5

14

Договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку України

4

4

15

Зовнішньоекономічні договори в агропромисловому комплексі України

2

4

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
1
Всього за модуль

18

9

29

Модульна контрольна робота

ВСЬОГО годин 108, із них:

34

17

53

Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка