Програма для студентів спеціальності 030402 "Правознавство" Затверджено


Оцінювання при проведенні поточного контролю здійснюється за наступною системоюСкачати 438.39 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір438.39 Kb.
#12507
ТипПрограма
1   2   3

Оцінювання при проведенні поточного контролю здійснюється за наступною системою:

Форми контролю знань при поточному контроліОцінка (у балах)


Оцінка за семестрмін.

макс.

усна відповідь (вирішення задачі, відповідь на теоретичне запитання)

до 4 балів

4x1 = 4

4x3= 12

доповнення відповіді

1 бал

1x4=4

1x4= 4

виконання завдань у зошиті

до 2 балів

2x5=10

2x9=18

самостійна робота


до 3 балів

3x2=6

3x2=6

тестування

до 5 балів

1x5=5

1x5=5

модульна

контрольна роботадо 5 балів

3x5= 15

3x5= 15

Разом

20

44

60


Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль (далі – ЗМ) проводиться на практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за змістові модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

Після виставлення результатів модульного контролю викладачі оголошують на потоках та/або в групах результати навчання за модульно-рейтинговою системою. Студент має право знати свої бали за кожне семінарське, практичне заняття.

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку. На залік виносяться питання, які дають можливість остаточно оцінити рівень та повноту знань студента з дисципліни «Відповідальність у трудовому праві».

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на заліку – 40 балів. Студенти, які набрали під час семестру за результатами поточного та модульного контролю максимальну суму – 60 балів, не звільняються від складання заліку.Студент не допускається до складання заліку, якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав таку кількість балів, яка при додаванні до максимальної кількості балів, що може отримати студент на іспиті в сумі буде меншою ніж 59.

Підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями та суми балів, одержаної на заліку. Оцінка за результатами семестру зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:
За 100 – бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90–100

5

відмінно

75–89

4

добре

60–74

3

задовільно

0–59


2

незадовільно


Питання до підсумкового семестрового контролю (заліку)


 1. Охоронна функція трудового права в сучасних умовах.

 2. Поняття правового примусу в трудовому праві.

 3. Різновиди правового примусу в трудовому праві.

 4. Правова природа дисциплінарної відповідальності працівників.

 5. Функції, принципи та різновиди дисциплінарної відповідальності працівників.

 6. Загальна дисциплінарна відповідальність.

 7. Спеціальна дисциплінарна відповідальність.

 8. Передумови та підстави дисциплінарної відповідальності.

 9. Дисциплінарні санкції у трудовому праві.

 10. Реалізація заходів дисциплінарної відповідальності та охоронні правовідносини.

 11. Перспективи вдосконалення норм трудового права про дисциплінарну відповідальність працівників.

 12. Поняття, особливості санкцій та різновиди матеріальної відповідальності у трудовому праві.

 13. Підстави притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

 14. Завдання і функції матеріальної відповідальності працівників.

 15. Різновиди матеріальної відповідальності працівників.

 16. Обмежена матеріальна відповідальність.

 17. Повна матеріальна відповідальність.

 18. Підвищена (кратна) матеріальна відповідальність.

 19. Договірна матеріальна відповідальність.

 20. Реалізація норм про матеріальну відповідальність працівників.

 21. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності.

 22. Правова природа, особливості та функції матеріальної відповідальності роботодавця.

 23. Загальна характеристика окремих різновидів матеріальної відповідальності роботодавця.

 24. Матеріальна відповідальність роботодавця за позбавлення можливості працівника працювати.

 25. Матеріальна відповідальність роботодавця: основні проблеми вдосконалення норм в Трудовому кодексі України.

 26. Відшкодування роботодавцем працівникові моральної шкоди.

 27. Правова природа запобіжних заходів у трудовому праві.

 28. Різновиди запобіжних заходів у трудовому праві.

 29. Відсторонення від роботи.

 30. Недопущення працівників на роботу в разі проведення страйку.

 31. Позбавлення працівників заохочувальних виплат.

 32. Використання спеціальних категорій працівників і технічних пристроїв для запобігання розкрадання майна роботодавця.

 33. Примусове зупинення роботи для забезпечення безпеки працівників.

 34. Заходи щодо запобігання неефективному використанню робочого часу.

 35. Поняття, ознаки та різновиди заходів захисту у трудовому праві.

 36. Поновлення на роботі незаконно звільнених або переведених працівників.

 37. Зміна формулювання причин звільнення.

 38. Визнання умов договорів про працю недійсними.

 39. Відрахування із заробітної плати.

 40. Страйк.

 41. Локаут.

 42. Самозахист трудових прав.


Література


 1. Абалдуев В.А. Отстранение от работы: Концепция и состояние правового регулирования / В.А. Абалдуев // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. – № 1. – С. 45 – 56.

 2. Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР (правовые вопросы) / А.А. Абрамова. – М.: Юрид. лит., 1969. – 176 с.

 3. Ануфрієв М.І. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України: Навчально-методичний посібник / В.С. Венедиктов, О.В. Негодченко, В.О. Соболєв, В.К. Шкарупа, В.І. Щербина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 164 с.

 4. Антюшина Н.М. Трудовые отношения, условия труда и социальная поддержка трудящихся в Швеции / Н. М. Антюшина // Труд за рубежем. – 2003. – № 1(57). – С. 91 – 112.

 5. Ардашкин В.Д. К теории правоохранительного механизма / В.Д. Ардашкин // Правоведение. – 1988. – № 1. – С. 11 – 16.

 6. Ардашкин В. Д. Меры защиты как общеправовая категория / В.Д. Ардашкин // Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. – М., 1974. – С. 162 – 166.

 7. Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Б. Т. Базылев. – К., 1968. – 17 с.

 8. Базылев Б.Т. Социальное назначение государственного принуждения в советском обществе / Б.Т. Базылев // Правоведение. – 1968. – № 5. – С. 29 – 36.

 9. Базылев Б.Т. Сущность санкций в советском праве Б.Т. Базылев // Правоведение. – 1976. – № 5. – С. 32 – 38.

 10. Бандурка О.М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.М. Бандурка. – Х., 1994. – 158 с.

 11. Барабаш О.Т. Дисципліна праці: [навч. посібник] / Барабаш О.Т. – Харків: УкрЮА, 1994. – 52 с.

 12. Барабаш А. Т. К вопросу о понятии дисциплинарного проступка рабочих и служащих / А. Т. Барабаш // Правоведение. – 1965. – № 3. – С. 65 – 70.

 13. Бару М.И. Материальные санкции в трудовом праве / М. И. Бару // Сов. гос-во и право. – 1981. – № 3. – С. 33 – 37.

 14. Барышникова Т. Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и охраняемых законом интересов в российском трудовом праве: дис... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т.Ю. Барышникова. – Ярославль, 2005. – 235 с.

 15. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР: учеб. пособ. / Д. Н. Бахрах. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 201 с.

 16. Бахрах Д.Н. Дисциплинарное принуждение / Д. Н. Бахрах // Правоведение. – 1985. – № 3. – С. 17 – 25.

 17. Бахрах Д.Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в Российской Федерации / Д.Н. Бахрах // Гос-во и право. – 2006. – № 6. – С. 43 – 50.

 18. Бахрах Д. Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тенденции развития: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Д.Н. Бахрах. – М., 1972. – 41 с.

 19. Белинский Е. С. Материальная ответственность рабочих и служащих / Е. С. Белинский. – К.; Донецк: Вища школа, 1984. – 168 с.

 20. Бессолицын А.Г. Цели и функции юридических мер защиты: автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. Г. Бессолицын. – М., 2008. – 26 с.

 21. Бессолицын А. Г. О разграничении мер защиты и юридической ответственности / А. Г. Бессолицын // Закон и право. – 2007. – № 11. – С. 19 – 20.

 22. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность: очерк теории / С. Н. Братусь. – М.: Юрид. лит., 1976. – 215 с.

 23. Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России / Л.Ю. Бугров. – Пермь: Изд-во Пермского ун-та ; Информ.-прав. агентство ИНПЭА, 1992. – 236 с.

 24. Варкалло В. Об ответственности по гражданскому праву: возмещение вреда – функции, виды, границы: пер. с польск. В.В. Залесского; под ред. и с вступ. статьей С.Н. Братуся / В. Варкалло. – М.: Прогресс, 1978. – 328 с.

 25. Венедиктов В. С. Правовое регулирование рационального использования рабочего времени: дис.… канд. юрид. наук: 12.00.05 / В.С. Венедиктов. – Х., 1983. – 190 с.

 26. Венедиктов В.С. Проблемы ответственности в трудовом праве: дис… докт. юрид. наук: 12.00.05. – Харьков, 1994. – 280 с.

 27. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве / Венедиктов В.С. – X.: Консум, 1996. – 138 с.

 28. Вершинин А. П. Способы защиты гражданских прав в суде: дис.... д-ра юрид. наук в виде научного доклада / А.П. Вершинин. – СПб., 1998. – 56 с.

 29. Вольберг И.С. Отстранение от работы по советскому трудовому праву / И.С Вольберг // Учен. записки Таджикского ун-та. – 1955. – Т. 8. – С. 21 – 28.

 30. Гершанов Е. Дополнительные меры правового воздействия к нарушителю трудовой дисциплины / Е. Гершанов // Социалистическая законность. – 1986. – № 3. – С. 45 – 47.

 31. Глаголев П. В. Юридическая ответственность в системе мер государственного принуждения: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / П.В. Глаголев. – Орел, 2007. – 161 с.

 32. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – Изд. 2-е, стереотип / В. П. Грибанов. – М.: Статут, 2001. – 411 с.

 33. Гудимов Н. В. Выплата вознаграждения по итогам годовой работы / Н. В. Гудимов // Правоведение. – 1978. – № 6. – С. 97 – 105.

 34. Демидов П.В. Частное правовое принуждение как категория современной теории права: научные и практические проблемы: автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.01 / П.В. Демидов. – Новгород, 2005. – 25 с.

 35. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты) / Ю.А. Денисов. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1983. – 144 с.

 36. Дисциплінарний статут митної служби України // Уряд. кур’єр. – 2005. – №193 від 12 жовт.

 37. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Затверджено Законом України від 22 лютого 2006 р. № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України від 21.07.2006 – 2006 р., № 29, стор. 1062, стаття 245.

 38. Дисциплінарний статут прокуратури України. Затверджений постановою Президії Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. № 1796-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.

 39. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: наказ МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20020329_117.html.

 40. Духно Н.А. Понятие и виды юридической ответственности / Н.А. Духно, В.И. Ивакин // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 12 – 17.

 41. Евдокимов С.В. Правовосстановительные меры в российском праве: автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.01 / С.В. Евдокимов. – Нижний Новгород, 1999. – 31 с.

 42. Егоров В.В. Совершенствование защиты от необоснованных отказов в приеме на работу / В.В. Егоров // Советское государство и право. – 1981. – № 9. – С. 52 – 57.

 43. Еропкин М. И. О классификации мер административного принуждения / М. И. Еропкин // Вопросы административного права на современном этапе / под ред. Ю. М. Козлова. – М., 1963. – С. 60 – 69.

 44. Ерохин В. И. Теоретические основы обеспечения неприкосновенности частной жизни при реализации юридической ответственности: автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. И. Ерохин. – Владимир, 2006. – 25 с.

 45. Жицинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права / Ю.С. Жицинский. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1968. – 123 с.

 46. Закон України від 6 черв. 1995 р. «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 173; 1999. – № 37. – Ст. 334.

 47. Закон України від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 48. Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI «Про державну службу» // Офіційний вісник України від 23.01.2012 – 2012 р., № 4, стор. 9, стаття 115, код акту 59996/2012.

 49. Закон України від 19 жовт. 2000 р. № 2050-III «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. –№ 49. – Ст.42.

 50. Закон України від 05 квітня.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // Відом. Верховн. Ради України. – 2007. – №29. – Ст. 389.

 51. Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України від 22.10.2010 – 2010 р., № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45 /, стор. 1468, стаття 529.

 52. Иванов С. А. Советское трудовое право: Вопросы теории / С. А. Иванов, Р. З. Лившиц., Ю. П. Орловский. – М.: Юрид. лит., 1978. – 382 с.

 53. Иванова З.Д. Запрещающие нормы в механизме правового регулирования / З.Д. Иванова // Советское государство и право. – 1975. – № 11. – С. 108 – 112.

 54. Иоффе О.С. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. – М.: Госюриздат, 1961.  380 с.

 55. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву / О.С. Иоффе. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1955. – 311 с.

 56. Іншин М.І. Щодо правового захисту трудових прав працівників / М. І. Іншин // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. – 2004. – № 2. – С. 191 – 192.

 57. Іншин М.І. Механізм правового регулювання державної служби / М.І. Іншин // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 297–301.

 58. Іншин М.І. Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців / М.І. Іншин // Південноукраїнський правничий часопис, 2010. – № 1. – С. 100–102.

 59. Каплунов А.И. О классификации мер государственного принуждения / А. И. Каплунов // Гос-во и право. – 2006. – № 3.  С. 5 – 13.

 60. Каплунов А. И. Об основных чертах и понятии государственного принуждения / А. И. Каплунов // Гос-во и право. – 2004. – № 12. – С. 10 – 17.

 61. Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.С. Карпов. – М., 2003. – 28 с.

 62. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: учебник / И.Я. Киселев. – М.: Дело, 1999. – 728 с.

 63. Кисельов И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда / И.Я. Кисельов. – М.: Эксмо, 2005. – 608 с.

 64. Кленов Е.А. Материальная ответственность рабочих и служащих на предприятии / Е. А. Кленов, В.Г. Малов. – М.: Юрид. лит., 1968. – 168 с.

 65. Кобец Е.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: учеб. пособ. / Е. А. Кобец, М. Н. Корсаков. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 375 с.

 66. Кодекс законів про працю України. Затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

 67. Кожевников С.Н. Государственное принуждение: особенности и содержание / С. Н. Кожевников // Сов. гос-во и право. – 1978. – № 5. – С. 47 – 53.

 68. Кожевников С.Н. Меры защиты в советском праве: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. Н. Кожевников – Свердловск, 1968. – 18 с.

 69. Козлов В.С. Правовое регулирование рабочего времени в России и зарубежных странах: дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / В.С. Козлов. – М., 2007. – 161 с.

 70. Козулин А.И. Правовое принуждение: Правовые начала государственного принуждения в советском обществе: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.И. Козулин. – Свердловск, 1986. – 16 с.

 71. Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А. Т. Комзюк. – Х., 2002. – 38 с.

 72. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна, 1996. – 54 с.

 73. Коршунов Ю.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Ю. Н. Коршунов, Т. Ю. Коршунова, М. И. Кучма и др. – М.: Экзамен, 2005. – 672 с.

 74. Кривой В.И. Краткий комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / В.И. Кривой, Е.А. Ковальова. – Гомель, 2009. – 384 с.

 75. Крылов Д. О некоторых вопросах правомерности установки систем видеонаблюдения на предприятии / Д. Крылов // Бизнес и безопасность. – 2004. – № 4. – С. 3 – 4.

 76. Куренной А.М. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / А. М. Куренной, С. П. Маврин, Е. Б. Хохлов. – М.: Юристъ, 2005. – 1261 с.

 77. Лазор В.В. Правовые проблемы совершенствования порядка разрешения коллективных трудовых разногласий / В. В. Лазор // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 74 – 77.

 78. Лановенко Г. Приватне життя людини як об’єкт правової охорони / Г. Лановенко // Право України. – 2005. – № 12. – С. 112 – 116.

 79. Лебедев В.М. Воспитательная функция советского трудового права / В.М. Лебедев. – М.: Юрид. лит., 1981. – 168 с.

 80. Левков А.А. Меры защиты в российском праве: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.А. Левков. – Самара, 2002. – 216 c.

 81. Левков А.А. Понятие меры защиты в праве // Вестник Волжского ун-та им. В. Т. Татищева. – Сер. Юриспруденция. – Вып. 15. – Тольятти: ВУиТ, 2001. – С. 232 – 240.

 82. Лейст О.Э. Правонарушение и юридическая ответственность / О.Э. Лейст // Теория права и государства / под. ред. М. Н. Марченко. – М.: Юрист, 1996. – С. 454 – 471.

 83. Лейст О.Э. Проблемы принуждения по советскому праву / О.Э. Лейст // Вестник Московского ун-т. – Сер. 12, Право. – 1976. – № 4. – 240 с.

 84. Лейст О.Э. Санкции в советском праве / О.Э. Лейст. – М.: Госюриздат, 1962. – 238 с.

 85. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы) / О.Э. Лейст. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 1981. – 240 с.

 86. Лившиц Р.З. Право и материальное стимулирование труда / Р. З. Лившиц. – М.: Московский рабочий, 1976. – 86 с.

 87. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / под ред. Р. Л. Хачаурова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 385 с.

 88. Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Д.А. Липинский. – Самара, 2004. – 487 с.

 89. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность / Лукашева Е.А.. – М.: Наука, 1986. – 264 с.

 90. Лушников А.М. Право на забастовку: Историко-правовое эссе / А. М. Лушников, М. В. Лушникова // Правоведение. – 2005. – № 5. – С. 51 – 73.

 91. Лютов Н.Л. Забастовки и другие промышленные акции работников (международный и сравнительно-правовой анализ) / Н. Л. Лютов // Труд за рубежом.  2001. – № 4. – С. 94 – 115.

 92. Макарейко Н. В. Государственное принуждение как средство обеспечения общественного порядка: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н.В. Макарейко. – Н. Новгород, 1996. – 249 с.

 93. Малеин Н.С. О моральном вреде / Н.С. Малеин // Государство и право. – 1993. – № 3. – С. 32 – 39.

 94. Малеин Н.С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность / Н. С. Малеин. – М.: Юрид. лит., 1985. – 193 с.

 95. Матрусова Т.Н. Коллективно-договорные отношения и регулирование трудовых конфликтов в Японии / Т. Н. Матрусова // Труд за рубежом. – № 1(17). – С. 64 – 77.

 96. Мельник Р.С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Р.С. Мельник. – Х., 2002. – 20 с.

 97. Наказ Міністерства праці України № 43 від 12.05.96 р. «Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0286-96/print1340107491007254.

  Каталог: images -> abook file
  abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
  abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
  abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
  abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
  abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
  abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
  abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
  abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
  abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
  abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено

  Скачати 438.39 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка