Програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» ЗатвердженоСторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.6 Mb.
#6178
ТипПрограма
  1   2   3   4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра геології нафти і газу
Укладач: доцент Огар В.В.
Регіональна геологія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.040103 «Геологія»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 1

від „14травня 2010 р.

В.о.зав. кафедри

_____________ Карпенко О.М.

Декан геологічного факультету

_____________ Вижва С.А.

КИЇВ – 2010
Робоча навчальна програма з дисципліни «Регіональна геологія»
Укладач: доктор геологічних наук

Огар Віктор ВолодимировичЛектор: доктор геологічних наук Огар Віктор Володимирович


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» _____________200___р.

___________________________Вступ

Регіональна геологія є навчальною дисципліною, яка викладається на ІІІ курсі 5 та 6 семестрах в обсязі 162 години, з них: у 5 семестрі - лекції 34, самостійна робота 38 год.; форма підсумкового контролю - залік; у 6 семестрі лекцій 34 год., лабораторних робіт 17 год., самостійна робота 39 год.; форма підсумкового контролю - іспит. За умови успішного опанування навчальною дисципліною студенту присвоюється 4.5 кредитів ЕCTS.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Вивчити основні риси геологічної будови найбільших структурних елементів верхньої частини Землі – літосферних плит, материків (докембрійських платформ, складчастих поясів, серединних масивів, рифтів), океанів (серединно-океанічних хребтів, океанічних платформ, мікроконтинентів), історії їх геологічного розвитку та закономірностей розміщення корисних копалин.

Предметом регіональної геології є найбільші структурні елементи верхньої частини Землі літосферні плити, материки, океани і їх частини – геологічні регіони.

Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати положення на геологічних картах основних структурних елементів літосфери (літосферних плит), материків (докембрійських платформ, складчастих поясів, серединних масивів, рифтів), океанів (серединно-океанічних хребтів, океанічних платформ, мікроконтинентів), основні риси їх геологічної будови, історії геологічного розвитку та закономірності розміщення корисних копалин.

Студенти повинні вміти використовувати отримані знання для побудови схем геологічного районування окремих регіонів, зведених стратиграфічних колонок, схематичних регіональних геологічних розрізів та для складання рефератів по окремих геологічних регіонах.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Регіональної геологія є узагальнюючим курсом, який систематизує і синтезує знання, отримані в результаті вивчення таких базових дисциплін як загальна геологія, історична геологія, палеонтологія, мінералогія, петрографія, структурна геологія, геотектоніка та ін.

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Регіональна геологія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 4 модулів протягом навчального року. А також заліку та іспиту в кінці кожного семестру. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку і іспиту передбачає врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами в кожному семестрі. Для отримання оцінки «зараховано» необхідно набрати не менше 60 балів. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «не зараховано».

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; лабораторних робіт, контрольних робіт виконаних студентами під час лабораторних занять. Максимальна оцінка за самостійні роботи 5 балів, за лабораторні роботи 5 балів, за контрольні роботи 10 балів.

Модульний контроль: 4 модульні контрольні роботи (по 2 роботи на кожен семестр).
За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

V семестр

Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

15%

k1=0,1545%

k2=0,4540%

kісп1=0,4100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

15*

45

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (зваженої):ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kісп1 .
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

15*

45

40

100

.
VI семестр

Змістовий модуль 3 ( ЗМ3 )

Змістовий модуль 4 ( ЗМ4 )

іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

30%

k3=0,330%

k4=0,340%

kісп2=0,4100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за другий семестр (зваженої):ПО= ЗМ3× k3+ ЗМ4 × k4 + КПМ × kісп2 .

При простому розрахунку отримаємо:


Змістовий модуль 3 ( ЗМ3 )

Змістовий модуль 4 ( ЗМ4 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

30*

30

40

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».


Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

не зараховано

1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Регіональна геологія"1.КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ»
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:
V семестр

Модульна контрольна робота 1 - 15 балів

Письмова контрольна робота -10 балів

Самостійна робота – 5 балів

Модульна контрольна робота 2 - 45 балів

Письмова контрольна робота -10 балів

Самостійні роботи –35 балів
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи студента упродовж семестру. Кількість балів, що виноситься на залік – 40
V семестр

Змістовний модуль 1: «Принципи тектонічного районування»

Максимальна кількість балів – 15Термін – 1-а декада жовтня
Змістовний модуль 2: «Регіональна геологія Євразії»

Максимальна кількість балів – 45Термін – 2-а декада грудня
VI семестр

Модульна контрольна робота 3 - 30 балів

Письмова контрольна робота -10 балів

Лабораторні роботи (2) - 10

Самостійні роботи (2) – 10 балів


Модульна контрольна робота 4 - 30 балів

Письмова контрольна робота -10 балів

Лабораторні роботи (2) - 10 балів

Самостійні роботи (2) –10 балів


VІ семестр

Змістовний модуль 3: «Регіональна геологія Австралії, Антарктиди Африки та Південної Америки»

Максимальна кількість балів – 15

Термін –
Змістовний модуль 4: «Геологічна будова Північної Америки. Геологія океанів»

Максимальна кількість балів – 45Термін –
Підсумковий контроль за два семестри проводиться у формі усного іспиту. Кількість балів, що виноситься на іспит - 40

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

V СЕМЕСТР

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари лаборат., практик-ні

самост робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1.

Принципи тектонічного районування

1

Зміст , завдання та значення курсу регіональної геології

2
2
2

Будова Землі та методи її вивчення.

1
2
3

Основні структурні елементи літосфери та земної кори. Геотектонічні гіпотези.

2
2
4

Геологічні тіла і їх просторово-часові

співвідношення.1
2
Модульна контрольна робота 1

1


Контрольна модульна робота №1 Принципи тектонічного районування

15

Всього

7
9
Змістовий модуль 2

Регіональна геологія Євразії

5

Геологічні структури Євразії. Східноєвропейська платформа

6
6
6

Сибірська платформа

4
4
7

Китайська, Таримська та Індостанська докембрійські платформи

4
4
8

Палеозойські складчасті пояси та молоді платформи Євразії

6
6
9

Мезозойсько-кайнозойські складчасті пояси Євразії

4
4
10

Україна на геологічній карті Європи

2
5
Модульна контрольна робота 2

1


Контрольна модульна робота №2 Регіональна геологія Євразії

45

Всього:

27
29
ВСЬОГО за Vсеместр

34
38Загальний обсяг 162 год.

в тому числі: V семестр – 72 год.,

Лекцій 34 год.Самостійна робота - 38 год.


VI СЕМЕСТР

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

Семінари ла-борат., практичні

самост робота

Інші фор-ми контр.

Змістовий модуль 3. Регіональна геологія Австралії, Антарктиди Африки та Південної Америки


11

Геологічної будова Австралії.

6

3

6
12

Основні тектонічні елементи Антарктиди

4

2

4
13

Геологія Африки

6

3

6
14

Геологічна будова Південної Америки

4

1

6
Модульна контрольна робота 3
1Контрольна модульна робота №3 Регіональна геологія Австралії, Антарктиди Африки та Південної Америки


30

Всього

20
22
Змістовий модуль 4

Геологічна будова Північної Америки. Геологія океанів


15

Геологічна будова Північної Америки

6

3

6
16

Геологія океанів

4

2

6
17

Основні етапи історії геологічного розвитку Землі

4

1

5
Модульна контрольна робота 4
1Контрольна модульна робота №4 Геологічна будова Північної Америки. Геологія океанів


30
ВСЬОГО за VI семестр

34

17


Всього за рік

70

17

75Загальний обсяг 90 год.,

Лекцій – 34 год.

Лабораторні роботи –17 год.

Самостійна робота - 39 год.

V СЕМЕСТР
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ПРИНЦИПИ ТЕКТОНІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ


Каталог: docs -> programs
programs -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
programs -> Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) Затверджено
programs -> Програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрям ку 040103 Геолог I я Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація геологія Затверджено
programs -> Програма для студентів геологічного факультету Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація гідрогеологія та геофізика Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „геологія" та „геофізика") Затверджено
programs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
programs -> Історія україни робоча навчальна програма дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка