Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»Скачати 478.47 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір478.47 Kb.
#12875
ТипПрограма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ

«БІБЛІОТЕКИ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ»


Навчальна програма курсу
для студентів спеціальності

«Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія»
Київ 2011

Бібліотеки та електронне урядування: навчальна програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» денної і заочної форми навчання / уклад. О. В. Бобришева . – К., 2011. – 40с.

Навчальна програма спеціального курсу (курсу за вільним вибором студентів) «Бібліотеки та електронне урядування» розроблена для використання у навчальному процесі з метою формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок професійної діяльності у бібліотеках, які є тими інформаційними центрами, що реалізують конституційні права громадян на доступ до інформації, зокрема, офіційної.

Курс спрямований на висвітлення основних теоретичних і технологічних питань реалізації концепції електронного урядування в умовах бібліотеки та складається з лекційних, семінарських і практичних занять; включає матеріал для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії Луганського державного інституту культури і мистецтв та рекомендована до впровадження в ЛДІКіМ.

Протокол від 11.05.2011 р. № 10.
Навчальна програма затверджена Президією Української бібліотечної асоціації та рекомендована до використання у навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації .

Протокол від 07.07.2011 р. № 5.


Укладач: О. В. Бобришева
Рецензенти: В.В.Загуменна, к.п.н., професор, Шевченко І.О., к.п.н., доцент
Відповідальний за випуск: Я.Є.Сошинська, к.і.н., доцент

Ця публікація здійснена за підтримки, наданої Відділом демократії і врядування Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов гранту №121-А-00-00008-00 (Програма сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики).

Думки і твердження, висловлені в публікації, відображають особисту позицію авторів і можуть не співпадати з позицією USAID.

© Бобришева О.В.

©Українська бібліотечна асоціація

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Забезпечення прозорості діяльності органів державної влади є однією з важливих умов розвитку демократичного суспільства в Україні. У 2000 році був прийнятий Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні». В цьому документі серед основних завдань - розширення і вдосконалення подання у мережі Інтернет об’єктивної інформації про Україну, зокрема тієї, що формується в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Крім того, у грудні 2010 р. затверджено Концепцію створення електронного урядування в Україні, у 2011 році прийнятий Закон України «Про доступ до публічної інформації», в яких одним з принципів забезпечення доступу до публічної інформації та інформації органів державної влади визначено прозорість та відкритість діяльності суб’єктів владних повноважень. Зокрема, Концепцією передбачається створення у бібліотеках спеціальних центрів надання послуг, центрів обслуговування населення та умов для участі громадян, об'єднань і суб'єктів господарювання в процесі підготовки державних рішень. На період до 2014 року Концепція передбачає освоєння технологій інтерактивної взаємодії з громадянами та забезпечення передачі е-документів у державні архіви, музеї, бібліотеки, їх довгострокове зберігання, підтримку в актуалізованому стані та надання доступу до них.

Електронне урядування є ефективним засобом забезпечення прозорості влади, що передбачає можливість будь-якої фізичної або юридичної особи звертатись через мережу Інтернет із запитами до органів державної влади для одержання інформації та здійснення юридичних операцій, публічні бібліотеки відіграють велику роль у цьому процесі.

Курс «Бібліотеки та електронне урядування» є досить актуальним, оскільки сучасні бібліотеки є тими інформаційними центрами, які реалізують конституційні права громадян на доступ до інформації, зокрема, офіційної. Курс спрямований на висвітлення основних теоретичних і технологічних питань реалізації концепції електронного урядування в умовах бібліотеки та складається з лекційних, семінарських і практичних занять; включає самостійну та індивідуальну підготовку студентів. Самостійна робота проводиться поза межами навчального розкладу, призначена для закріплення матеріалу, що вивчається, та ознайомлення з рекомендованою літературою.

Мета курсу – підготовка фахівця, здатного кваліфіковано здійснювати пошук та надавати користувачам інформацію про діяльність органів державної влади, сприяти участі громадян України у процесах державного управління засобами електронного урядування.Завдання курсу – розглянути теоретико-методологічні питання електронного урядування; визначити правові аспекти забезпечення доступу громадян до офіційної інформації; дати уявлення про категорії та користувачів інформації про діяльність органів державної влади та визначити особливості їхніх інформаційних потреб; ознайомитись з джерелами інформації органів влади в традиційному та електронному режимах; оволодіти навичками пошуку та надання релевантної інформації органів влади в традиційному та електронному режимах.

Після вивчення курсу студенти повинні оволодіти такими знаннями та навичками: • знати правову базу електронного урядування;

 • вільно орієнтуватись у традиційних та електронних інформаційних ресурсах органів влади;

 • вміти аналізувати та ефективно використовувати різні джерела офіційної інформації, в тому числі Інтернет-ресурси органів державної влади;

 • забезпечувати доступ до Інтернету в бібліотеці як один з засобів реалізації концепції електронного урядування;

 • оперативно відповідати на запити щодо офіційної інформації різних категорій користувачів;

 • здійснювати інформаційно-бібліографічне обслуговування органів місцевого самоврядування.

Для повноцінного оволодіння курсом студенти повинні мати базові знання з роботи на комп’ютері, мати досвід роботи з інформаційно-пошуковими системами та володіти навичками роботи в мережі Інтернет.

Форма контролю знань студентів – семінарські заняття та реферати, результати виконання практичних робіт, у кінці вивчення курсу - залік.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для денної форми навчання
Кількість годинТема

Всього

Лекц.

Семін.

Практ.

Самост.

1.

Вступ. Поняття та сутність електронного урядування.

13

49

2.

Нормативно-правові засади доступу громадян до інформації.

15

4

2
9

3.

Урядова інформаційна інфраструктура в Україні.

17

4
4

9

4.

Роль бібліотек у розвитку електронного урядування в Україні.

13

2

2
9

5.

Користувачі офіційної інформації: диференціація, особливості інформаційних потреб.

15

2
4

9

6.

Бібліотечно-інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

17

2

2

4

9

Усього:

90

18

6

12

54


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для заочної форми навчання
Кількість годинТема

Всього

Лекц.

Семін.

Практ.

Самост.

1.

Вступ. Поняття та сутність електронного урядування. Нормативно-правові засади доступу громадян до інформації.

22

220

2.

Урядова інформаційна інфраструктура в Україні.

23
2

2

19

3.

Роль бібліотек у розвитку електронного урядування в Україні. Бібліотечно-інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

23

2
2

19

4.

Користувачі офіційної інформації: диференціація, особливості інформаційних потреб.

22

220

Усього:

90

6

2

4

78


ЗМІСТ КУРСУ

для денної форми навчання


Тема 1. Вступ. Поняття та сутність електронного урядування.

Предмет, мета та завдання курсу «Бібліотеки та електронне урядування». Роль курсу для професійної підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційного профілю. Обсяг та структура курсу. Література з курсу.

Поняття «електронне урядування»: підходи до визначення. Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства. Зв’язок визначення поняття «електронне урядування» з аспектом функціонування. Основні завдання електронного урядування. Концепція електронного урядування. Поняття та завдання урядової мережевої інфраструктури. Етапи становлення електронного урядування.

Перспективи та очікувані результати автоматизації органів влади для громадян, бізнесу, державних органів. Світовий досвід впровадження та застосування електронного урядування.


Питання для самоперевірки:

 1. Дати визначення поняття «електронне урядування».

 2. Визначити характерні риси та основні завдання урядової мережевої інфраструктури.

 3. Охарактеризувати основні напрями державної політики з впровадження електронного урядування в Україні.

 4. Окреслити основні перспективні напрями розвитку електронного урядування в Україні.

 5. Визначити практику запровадження електронного урядування в США, Великобританії, Німеччині, Канаді, Австралії, інших країнах.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Знайти у різних джерелах та зробити порівняльний аналіз визначень поняття «електронне урядування». Запропонувати та обґрунтувати власне визначення.

 2. Охарактеризувати урядову мережеву інфраструктуру в Україні.

3. Вивчити текст Концепції електронного урядування та визначити завдання бібліотек у її реалізації.
Література: 2-11, 14, 15, 19, 45, 46, 48, 49, 52, 59, 62, 69, 75, 85, 86.

Тема 2. Нормативно-правові засади доступу громадян до інформації.

Теоретичні засади правового регулювання доступу до інформації. Роль інформаційного законодавства України щодо забезпечення прав громадян на доступ до інформації. Конституційне право на доступ до інформації. Закони України: «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та ін.

Європейські стандарти та конституційні гарантії права на доступ до інформації. Загальна декларація прав людини. Рекомендація № R (81) 19 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів. Конвенція Ради Європи про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру. Конвенція Ради Європи про кіберзлочини. Рекомендація № R (89) 9 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо комп’ютерних правопорушень. Рекомендація № 14 (99) про універсальні суспільні послуги щодо нових комунікативних й інформаційних послуг. Рекомендація 19 (2001) Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи про участь громадян у місцевому громадському житті. Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо доступу до офіційних документів (прийнята 21 лютого 2002 р.).

Класифікація інформації за режимом доступу: відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом. Поняття конфіденційної та таємної інформації. Правове регулювання доступу до персональної інформації. Активне та пасивне право на доступ до інформації. Відповідальність за порушення права на доступ до інформації.

Перспективи розвитку законодавства України про доступ до інформації.

Питання для самоперевірки:


 1. Охарактеризувати право на доступ до інформації як складову конституційного права на свободу інформації.

 2. Визначити стан та перспективи розвитку інформаційного права в Україні.

 3. Назвати та охарактеризувати правові режими доступу до інформації.

 4. Визначити види відповідальності за порушення законодавства про інформацію.


Завдання для самостійної роботи:

1. Розглянути законодавчі акти, які регулюють доступ до інформації про особу в Україні.

2. Ознайомитись та дати письмову характеристику Законам України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації».

3. Підготувати та захистити реферат за темою «Стан та перспективи розвитку інформаційного законодавства України щодо доступу до інформації».
Семінар 1. Право на свободу інформації в Україні: стан та перспективи.

Питання для обговорення:

 1. Право на свободу інформації у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина.

 2. Необхідність обмеження права на свободу інформації в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку.

 3. Захист персональних даних в Україні: стан та перспективи.

 4. Відповідальність за порушення права на доступ до інформації в Україні.

 5. Перспективи правового регулювання в інформаційній сфері України.


Література: 1-43, 57, 64, 68, 72, 75, 78, 80.

Тема 3. Урядова інформаційна інфраструктура в Україні.

Структура центральних органів влади в Україні. Президент України. Законодавча влада. Виконавча влада. Судова влада. Система місцевого самоврядування в Україні. Класифікація національних інформаційних ресурсів України в електронному урядуванні.

Поняття внутрішньої та зовнішньої урядової інформаційної інфраструктури. Інтеграція інформаційних ресурсів органів влади, доступ до них, онлайнові послуги як складові концепції електронного урядування. Мета та завдання створення урядової мережевої інфраструктури.

Структура документальних інформаційних ресурсів органів влади. Традиційні та електронні види урядових інформаційних видань.

Урядовий веб-портал України: поняття та характеристика. Офіційні веб-сайти органів державної влади як джерело доступу до офіційної інформації. Системи електронного документообігу в органах державної влади як складова внутрішньої урядової інформаційної інфраструктури. Автоматизація звітності в податкову адміністрацію, пенсійний фонд, фінмоніторинг, держкомстат, інші державні установи.

Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій: основні послуги та механізми їх надання.Звернення громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування. Поняття пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій: основні послуги та механізм їх надання.
Питання для самоперевірки:

 1. Розкрити сутність урядової інформаційної інфраструктури в Україні.

 2. Охарактеризувати завдання створення та функціонування урядової інформаційної інфраструктури.

 3. Визначити складові урядової інформаційної інфраструктури в Україні.

 4. Розглянути та обґрунтувати доцільність надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Ознайомитись з урядовим веб-порталом (www.kmu.gov.ua). Дати коротку письмову характеристику структури та контенту порталу.

 2. Ознайомитись із офіційним веб-сайтом Верховної Ради України (www.rada.gov.ua). Дати коротку письмову характеристику структури та контенту сайту.

 3. Ознайомитись із офіційним інтернет-представництвом Президента України (www.president.gov.ua). Дати коротку письмову характеристику структури та контенту сайту.Практична робота 1. Доступ громадян до офіційної інформації.

Завдання 1

 1. Оглядово ознайомитись із структурою сайту Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

 2. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про керівників депутатських фракцій; комітетів; контактної інформації.

 3. Охарактеризувати можливості пошуку офіційних документів на сайті.

 4. Навести приклади знайдених на сайті офіційних документів (повна назва, адреса ресурсу).

 5. Вказати додаткові відомості про документ (дата прийняття, внесення змін, публікація документу тощо).


Завдання 2

 1. Ознайомитись з Урядовим порталом (www.kmu.gov.ua).

 2. Охарактеризувати структуру порталу.

 3. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про посадових осіб; контактної інформації.

 4. Охарактеризувати можливості пошуку офіційних документів на сайті.

 5. Навести приклади знайдених на порталі офіційних документів (повна назва, адреса, додаткові відомості про документ).


Завдання 3

 1. Ознайомитись з сайтом певної обласної державної адміністрації (наприклад, Луганської облдержадміністрації – www.loga.gov.ua).

 2. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про посадових осіб; контактної інформації.

 3. Охарактеризувати можливості пошуку офіційної інформації на сайті.

 4. Навести приклади знайдених на сайті офіційних документів (повна назва, адреса, додаткові відомості про документ).

Література: 4, 6, 10, 17, 20, 21, 23, 45, 48, 51, 55, 65, 73.

Тема 4. Роль бібліотек у розвитку електронного урядування в Україні.

Бібліотека як посередник спілкування між владою та громадою. Роль публічних бібліотек у державотворчих процесах. Надання доступу користувачам бібліотек до офіційної інформації як фактор розвитку демократичних процесів. Сприяння електронному залученню громадян до користування інформаційною інфраструктурою. Досвід зарубіжних бібліотек із встановлення зв’язку між владою та громадою.

Бібліотечно-інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування як один з напрямів діяльності публічної бібліотеки. Форми роботи бібліотек у встановленні зв’язків між владою та громадою. Перспективи електронного урядування для публічних бібліотек України.

Пункти Доступу Громадян (ПДГ) у бібліотеках України як інформаційні центри, що забезпечують доступ до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування. Мережа ПДГ в Україні. Можливості впливу громадян на законодавчі процеси за допомогою мережі ПДГ. Перспективи розвитку ПДГ в Україні. Роль Української бібліотечної асоціації (УБА) у формуванні мережі ПДГ.


Питання для самоперевірки:

 1. Охарактеризувати роль публічних бібліотек у розвитку демократичних та державотворчих процесів.

 2. Назвати основні напрями роботи бібліотек щодо залучення громадян до користування владною інформаційною інфраструктурою.

 3. Обґрунтувати доцільність та визначити особливості бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

 4. Назвати та охарактеризувати форми роботи бібліотек у встановленні зв’язків між владою та громадою.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Ознайомитись та охарактеризувати діяльність певної бібліотеки регіону зі встановлення зв’язків між владою та громадою.

 2. Запропонувати перспективні напрями роботи певної публічної бібліотеки щодо розвитку електронного урядування в Україні.

 3. Проаналізувати специфіку роботи ПДГ у певній бібліотеці регіону.


Семінар 2. Публічні бібліотеки як центри доступу до офіційної інформації.

Питання для обговорення:

 1. Бібліотека як посередник спілкування між владою та громадою.

 2. Проблеми доступу громадян до офіційної інформації. Можливості та перспективи їх вирішення бібліотеками.

 3. Індивідуальні та масові форми роботи бібліотеки щодо залучення громади до державотворчих процесів.

 4. Проблеми та перспективи бібліотечно-інформаційного обслуговування органів місцевого самоврядування.

 5. Перспективи електронного урядування для публічних бібліотек України.

Література: 12, 45, 47, 48, 58, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 77, 79, 82-84.

Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділ
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»

Скачати 478.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка