Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" ЗатвердженоСкачати 260.35 Kb.
Дата конвертації13.11.2016
Розмір260.35 Kb.
#1466
ТипПрограма
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра земельного та аграрного праваУкладачі:

к.ю.н., доц. Бахуринська М.М.


ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності ______________

освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”
Затверджено

на засіданні кафедри земельного

та аграрного права

Протокол №

від " " ________ 2012 р.
Декан юридичного факультету
Гриценко І. С.___________

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ
Законодавче забезпечення кадастру нерухомості. Робоча навчальна програма / Бахуринська М.М. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – с.


Укладачі:

к.ю.н., доц. Бахуринська М.М.


Лектор:

к.ю.н., доц. Бахуринська М.М.


Викладач:

к.ю.н., доц. Бахуринська М.М.Рецензент:

д.ю.н., проф. Носік В. В.
Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __від "___" ____________ ______ р.

___________________________Підпис голови НМК факультету

© М. Бахуринська, 2012


З М І С Т
1. ВСТУП ......... 4


2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ......... 6
3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ ......... 8

4. ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ ......... 9


5. Змістовний модуль І “Теоретико-методологічні та правові засади кадастру нерухомості” ......... 9
6. Контрольні питання до змістовного модуля І ......... 27
7. Змістовний модуль ІІ “Законодавче забезпечення державного земельного кадастру України” ......... 29
8. Контрольні питання до змістовного модуля ІІ ......... 49
9. Змістовний модуль ІІІ “Законодавче забезпечення державного містобудівного кадастру України” ......... 52
10. Контрольні питання до змістовного модуля ІІІ ….. 56
7. Змістовний модуль ІV “ Законодавче забезпечення державної реєстрації прав на нерухоме майно” ......... 58
8. Контрольні питання до змістовного модуля ІV ......... 63

9. ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ .......... 65


10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК .......... 66

В С Т У П

Робоча навчальна програма зі спецкурсу “Законодавче забезпечення кадастру нерухомості” розроблена для студентів географічного факультету спеціальності “_______________”.Зазначена навчальна дисципліна викладається студентам першого курсу спеціалістів денної форми навчання у першому семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 113 години, з них 34 лекційних, 34 практичних та 14 годин самостійної роботи, що структурно складають три модулі: 1) “Теоретико-методологічні та правові основи кадастру нерухомості”, 2) “Законодавче забезпечення державного земельного та містобудівного кадастрів”, 3) “Законодавче забезпечення державної реєстрації прав на нерухоме майно”. Вивчення кожного модуля завершується модульною контрольною роботою. З даного курсу передбачені лекції з основних тем, вивчення окремих тем на практичних заняттях (підготовка теоретичних питань), а також самостійна робота – вивчення законодавства, рекомендованої літератури, опрацювання питань, винесених на самостійну роботу.
Метою та завданням навчальної дисципліни є формування у студентів географічного факультету належного рівня знань щодо поняття, основних засад кадастру нерухомості, правових форми кадастрової діяльності в Україні, особливостей правового забезпечення державної реєстрації прав на нерухоме майно.
Методами навчання є лекції, практичні заняття, самостійна робота. На практичних заняттях поєднується вивчення теоретичних питань певної теми із практичним розв’язанням юридичних задач. Вивчення окремих тем завершується підсумковим модульним контролем засвоєння теоретичних питань у формі тесту. Самостійна робота полягає у вивченні законодавства, рекомендованої літератури та опрацюванні питань, внесених на самостійну роботу.
Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, законів та підзаконних нормативних актів у сфері регламентації кадастру нерухомості в Україні та практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати: положення Конституції України, законів України та підзаконних актів, які містять норми матеріального та процесуального характеру, спрямовані на визначення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері кадастру нерухомості, класифікації кадастру нерухомості, структури та порядку створення кадастру нерухомості, державної реєстрації прав на нерухоме майно тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права у зазначеній сфері.
Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із застосуванням норм земельного законодавства, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Вивчення спецкурсу “Законодавче забезпечення кадастру нерухомості” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю “____________” на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Формою підсумкового контролю знань студентів є залік. Перелік питань, які виносяться на залік, допоможе студентам при самооцінці знань в процесі підготовки до заліку.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Спецкурс “Законодавче забезпечення кадастру нерухомості”викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів сприяє реалізації низки завдань, зокрема:


 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з трьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти складають залік. На залік можуть виноситися вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою. За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За три змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь письмового залікового завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.
Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Змістовий

модуль 3

(ЗМ3)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 40

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на практичних заняттях і їх оцінка:


 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 балів;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та практичних занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної зимової сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни “Законодавче забезпечення кадастру нерухомості” визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на заліку.

Студент вважається таким, що склав залік, якщо він у підсумку набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:
За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

60-100

зараховано

1-59

не зараховано


Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів (ЗМ 1) + 10 балів (ЗМ 2) + 10 балів (ЗМ 3) + 49 балів (залік) = 81 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці “зараховано”.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ
теми

Назва лекції

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Змістовий модуль І

Теоретико-методологічні та правові основи кадастру нерухомості”1

Вступ до курсу «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості»

2

2
2

Загальна характеристика законодавства в сфері кадастру нерухомості

2

2
3

Юридичні ознаки та види нерухомості за законодавством України

4

2

2

4

Світовий досвід законодавчого забезпечення кадастру нерухомості

2

3
Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
1
Всього за модуль

10

10

2


Змістовий модуль ІІ

Законодавче забезпечення державного земельного та містобудівного кадастрів”5

Юридична природа та законодавче забезпечення державного земельного кадастру

4

2

2

6

Правовідносини в сфері державного земельного кадастру

6

4
7

Порядок ведення державного земельного кадастру

2

2

2

8

Правове регулювання окремих видів кадастрових робіт

4

4

2

9

Юридична природа та законодавче забезпечення державного містобудівного кадастру

4

4

2

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
2
Всього за модуль

20

18

8

Змістовий модуль ІІІ

Законодавче забезпечення державної реєстрації прав на нерухоме майно”
10

Юридична природа державної реєстрації прав на нерухоме майно

2

2

2

11

Законодавчі засади державної реєстрації прав на нерухоме майно

2

2

2

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
2
Всього за модуль

4

6

4

Модульна контрольна робота

ВСЬОГО годин 82, із них:

34

34

14


ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Підручники та навчальні посібники:
Довідкова література:
Нормативно-правові акти:


ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІТЕМА 1

Вступ до курсу «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості»

(2 год.)

Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості».

Об’єктивні і суб’єктивні передумови законодавчого забезпечення формування кадастру нерухомості у правовій системі України.

Роль і місце кадастру нерухомості в сучасному суспільстві. Основні види кадастрів в Україні. Місце державного земельного кадастру в системі обліку природних ресурсів. Місце державного містобудівного кадастру в системі кадастрів. Взаємозв’язок державного земельного кадастру та державного містобудівного кадастру.ТЕМА 2

Законодавчі засади кадастру нерухомості

(2 год.)
Конституційні та законодавчі основи функціонування кадастру нерухомості в Україні. Міжнародні договори та міждержавні угоди в сфері законодавчого забезпечення кадастру нерухомості. Підзаконно-правове регулювання відносин в сфері кадастру нерухомості. Договори, Постанови, Директиви, Рішення Європейського Союзу в сфері законодавчого забезпечення кадастру нерухомості.

Проблеми адаптації законодавства України в сфері кадастру нерухомості до законодавства ЄС: тенденції і перспективи.


ТЕМА 3

Юридичні ознаки та види нерухомості за законодавством України

(4 год.)
Місце нерухомості в ринковій системі України. Поняття нерухомого майна за законодавством України. Загальна класифікація об’єктів нерухомого майна. Юридичні ознаки нерухомості: родові та власні ознаки нерухомості; сутнісні характеристики нерухомості.
ТЕМА 4

Світовий досвід законодавчого забезпечення кадастру нерухомості

(4 год.)
Порівняльна характеристика основних світових моделей реєстрації прав на землю. Реєстрація прав на землю та ведення земельного кадастру за законодавством іноземних країн. Зміст актової та титульної системи реєстрації прав. Правове регулювання реєстрації прав на землю у США. Характерні риси системи реєстрації прав на землю у Німеччині. Позитивні та негативні риси новацій систем реєстрації у Швеції та Нідерландах. Перспективи розвитку кадастрових та реєстраційних систем в Україні з урахуванням іноземного досвіду.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ТА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРІВТЕМА 5

Юридична природа та законодавче забезпечення державного земельного кадастру

(4 год.)
Правова природа державного земельного кадастру: поняття та ознаки. Принципи державного земельного кадастру. Мета та функції державного земельного кадастру.

Сучасний стан законодавчого забезпечення державного земельного кадастру. Колізії та прогалини у правовому регулюванні державного земельного кадастру. Аналіз Закону України «Про Державний земельний кадастр України». Перспективи вдосконалення законодавчого забезпечення державного земельного кадастру.


ТЕМА 6

Правовідносини в сфері державного земельного кадастру

(6 год.)
Загальна характеристика правовідносин у сфері державного земельного кадастру. Суб’єктний склад правовідносин у сфері державного земельного кадастру. Об’єктний склад правовідносин у сфері державного земельного кадастру. Зміст правовідносин у сфері державного земельного кадастру. Підстави виникнення, зміни, припинення правовідносин у сфері державного земельного кадастру.
ТЕМА 7

Порядок ведення державного земельного кадастру

(2 год.)
Відомості, які містяться в державному земельному кадастрі. Кадастровий номер земельної ділянки. Державна реєстрація земельної ділянки. Відмінність державної реєстрації земельної ділянки від державної реєстрації речових прав на земельну ділянку. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав. Кадастровий план земельної ділянки. Кадастрова карта (план).
ТЕМА 8

Правове регулювання окремих видів кадастрових робіт

(4 год.)
Законодавче забезпечення здійснення кадастрового зонування. Законодавче забезпечення здійснення кадастрових зйомок. Зміст земельно-процесуальних відносин щодо проведення бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земель. Законодавче забезпечення проведення кількісного та якісного обліку земель.
ТЕМА 9

Юридична природа та законодавче забезпечення державного містобудівного кадастру

(4 год.)
Поняття та юридичні ознаки містобудівного кадастру. Структура містобудівного кадастру, порядок його створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру за законодавством України. Особливості суб’єктно-об’єктного складу правовідносин в сфері ведення містобудівного кадастру. Класифікація населених пунктів. Юридичне значення генерального плану міста. Законодавче забезпечення функціонального зонування територій міста. Реєстрація землеволодінь та облік міських земель.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ТЕМА 10

Юридична природа державної реєстрації прав на нерухоме майно

(2 год.)

Характеристика понять „нерухоме майно”, „державна реєстрація речових прав на нерухоме майно”. Співвідношення понять „реєстрація”, „фіксація”, „облік”, „інвентаризація”. Поняття, ознаки та принципи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Відмежування реєстрації прав на землю від суміжних процедур (державної реєстрації права власності на нерухоме майно, державної реєстрації правочинів та інших). Мета та функції державної реєстрації прав на землю. Співвідношення легалізаційних та легітимаційних реєстраційних процедур.


ТЕМА 11

Законодавчі засади державної реєстрації прав на нерухоме майно

(2 год.)
Сучасний стан правового забезпечення державної реєстрації прав на земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна. Колізії та прогалини у правовому регулюванні державної реєстрації прав на нерухоме майно. Аналіз Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Перспективи вдосконалення правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Роль правопосвідчуючих документів у процедурі визнання та встановлення прав на нерухоме майно. Момент виникнення прав на нерухоме майно. Особливості державної реєстрації окремих видів прав на земельні ділянки.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Навчальна та наукова література

1. Andrew Edwards. Quinquennial Review of HM Land Registry. – London: HM Land Registry. – 389 p.

2. Christie Alec. Myanmar: Oil and Gas Sector: registration of Tranfers and Leases of Land // International Energy Law & Taxation Review. – 2000. – P. 44-47.

3. Claxton Hasani. Land and Liberation: Lessons for the Creation of Effective Land Reform Policy in South Africa // Michigan Journal of Race and Law. - Spring 2003. – P. 529-552.

4. Daniel F. Hinkel. Practical real Estate Law. – New York: West Publishing Company, 1991. – РР. 611 p.

5. Daniel Fitzpatrick. Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law // Yale Journal of International Law. - Winter 1997. – P. 171-212.

6. Guidelines on Real Property Units and Identifiers. - New York and Geneva: United Nations, 2004. – 70 P.

7. Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America. – London: HM Land Registry, 2001. – 221 p.

8. J.G. Riddall. Land Law. – London, Edinburgh, Dublin: Butterworths, 1997. – 582 p.

9. John Stevens & Robert A. Pearce. Land Law. – London: Sweet & Maxwell, 2000. – 628 p.

10. Kregg Halstead. A Brief Summary of Law Relating to Private Land and the Rights of Landowners in the United States // Ukraine – Agriculture in Reform. – Issue 5. – June, 1997. – РР. 12-13.

11. Land Registration for the Twenty-first Century: a Conveyancing Revolution (Law Commission No 271 & HM Land Registry). – London: The Stationery Office, 2001. – 603 p.

12. MacKenzie J.-A., Phillips M. Textbook on land law. – 11th ed. – New York, Oxford University Press inc., 2006.

13. Mitchell Kristen. Market-assisted Land Reform in Brazil: A New Approach to Address an Old Problem // New York Law School Journal of International and Comparative Law. – 2003. – P. 557-584.

14. Perry Elizabeth. Blueprint for Catastrophe / Blueprint for Peace: Planning Law in Israel as a Precursor to the Peace Process // Transnational Law and Contemporary Problems. - Spring 2003. – P. 397-428.

15. Riley Mary L. People’s Republic of China: Land Rights – Enforcement of Regulations // International Company and Commercial Law Review. – 1997. – P. 44-46.

16. Robert R. Wright, Morton Gitelman. Cases and Materials on Land Use. – 3rd

ed. - St. Paul< Minn. West Publishing Co. – 1982. – 1300 p.

17. Study on Key Aspects of Land Registration and Cadastral Legislation. – London: HM Land Registry, 2000. – Part 1. – 172 p.

18. Study on Key Aspects of Land Registration and Cadastral Legislation. - Part 2. – London: HM Land Registry, 2000. – Part 2. – 220 p.

19. Абдраимов Б.Ж. Еще раз о земельном процессе … // Государство и право. – 2001. - № 7. – С. 57-64.

20. Абрамович К. О крестьянских сервитутах. – С.-Пб.: Типография М. Меркушева, 1895. – 233 с.

21. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации. – М.: Юристъ, 1997. – 343 c.

22. Адиханов Ф.Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли // Государство и право. - 2001. - №1. – С.32-39.

23. Азаров Д. Порушення роботи автоматизованих систем – злочин у сфері комп’ютерної інформації // Право України. – 2000. - № 12. – С. 69-73.

24. Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. – М.: Госюриздат, 1958. – 424 с.

25. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.; За ред. Ю.Д. Білика – К.: Урожай, 2004. – 96 с.

26. Андреев Ю. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств // Законность. - № 8. – 1997.

27. Андрейцев В.І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 3-19.

28. Балюк Г.І., Єлісєєва О. В. Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. - Випуск 61. – С. 75-79.

29. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 12-18.

30. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Земельне право України. – 2006. - № 6. – С. 49-56.

31. Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 62. – С. 132-135.

32. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України. – 2006. - № 9. –С. 15-18.

33. Бевз О.В. Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 210-214.

34. Беженар Г.М. Державна реєстрація земельних ділянок // Земельний кодекс України: Коментар / Беженар Г.М., Бердніков Е.С., Бондар Л.О., Булигін С.Ю., Гетьман А.П. та ін. / За ред. А.П. Гетьмана, М.В.Шульги. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2002. – 600 с. – С. 525-531.

35. Безбах В.В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки (Проблемы регламентации и преобразований) / Гос. Ком. СССР по нар. Образованию. – М.: Изд.-во ун.-та дружбы народов, 1989. – 144 с.

36. Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України. – 2004. - № 2. – С. 60-66.

37. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. – 1999. - №. 2. – С. 15-18.

38. Билимович А. Землеустроительные задачи и землеустроительное законодательство. – К.: Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 198 с.

39. Білан Н.М. Актуальність теоретичної розробки поняття «правовий режим земель» // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 109-114.

40. Бондар Л.О. Правове регулювання справляння земельного податку за намиті або насипані (штучно утворені) земельні ділянки // Земельне право України: теорія і Практика. – 2007. - № 1. – С. 47-51.

41. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми // Право України. – 2000. - № 6. – С. 53-55.

42. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. … к. ю. н. за спеціальність. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

43. Будзілович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні // Право України. – 1998. - № 7. – С. 24-29.

44. Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю // Право України. – 2004. - № 9. – С. 97-100.

45. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с.

46. Быстров С.В. Отвод и изъятие земельных участков (в городах и поселках городского типа). – М.: Издательство литературы по строительству. – 1966. – 148 с.

47. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления: теоретические вопросы / Под ред. В.А. Смирнова. – М.: Юрид. лит., 1978. – 208 с.

48. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). - Івано-Франківськ: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

49. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України. – 2003. - № 12. – С. 88-93.

50. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Юридичний вісник України. — 2002. — 31 серпня — 6 вересня. – С. 88-93.

51. Віккі Макміллан. Реєстрація землі в Альберті // Матеріали семінару № 1 “Стан та перспективи забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні” (Канадсько-український Законодавчий та Міжурядовий проект Модуль № 4 “Нормативно-правове забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні”). Київ, 24 травня 2002 року. – К.: Всеукраїнський благодійний фонд “Громадянська енергія”, Канадський Інститут Українських студій Університету Альберти. - 2002. – С. 3-21.

52. Вовк О. К вопросу о субъектах, осуществляющих право граждан на землю // Хозяйственное право. – 1997. - № 2. – С. 22-25.

53. Вовк О. О гарантиях прав собственников земельных участков и землепользователей // Бизнес-Информ.- 1997.- № 15.- с.33-35.

54. Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Экологическое право России на рубеже XХI века: Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 182–200.

55. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории в свете реформ местного самоуправления // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 16-18.

56. Волков Г.А. Приобретение права собственности на землю по давности владения // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 64-68.

57. Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Экологическое право России на рубеже ХХI века: Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 182-200.

58. Волков Г.А., Голиченков А.К., Хаустов Д.В. Проблемы совершенствования правового регулирования публичных сервитутов для обеспечения строительства функционирования линейных сооружений // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 16-25.

59. Волынцева А.В. Признание ранее возникших прав, как принцип государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, проблемы применения Сибирский юридический вестник. – 2001. - № 3. – С. 43-46.

60. Галятин М.Ю. США: правовое регулирование использования земель. – М., 1991. – 25с.61. Герман И.Е. Кадастр, межевание и ипотека во Франции (к отчету о заграничной поездке № 2). – М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – 87 с.

62. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство (курс). – Москва: Типо-литография В. Рихтера, 1909. – 208 с.
Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури

Скачати 260.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка