Програма для студентів університету зі спеціальностей " Музичне мистецтво ", "Сторінка1/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.59 Mb.
#803
ТипПрограма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФІЛОСОФІЯ
Робоча навчальна програма

для студентів університету

зі спеціальностей

Музичне мистецтво,

Режисура” та “Хореографія

КИЇВ – 2011

Укладач:

Печеранський І.П., кандидат філософських наук
Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин

Протокол № ___ від _______________ 2011 р.
Рекомендовано до видання Головною вченою радою університету

Протокол № ___ від _______________ 2011 р.

ВСТУП
Опис дисципліни та її предмета. «Філософія» належить до циклу соціально-гуманітарних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається для студентів усіх напрямів підготовки на другому курсі в обсязі 108 год. (3 кредити), завершується іспитом.

Розвиток цивілізаційних підвалин наприкінці XX – на початку XXI століття породив чималу кількість глибинних та суперечливих змін у всіх сферах економіки, політики, культури тощо. В цій ситуації особливого значення набувають проблеми світоглядної орієнтації людини, усвідомлення власного місця та ролі в глобальних та локальних суспільних процесах, вироблення механізму відповідальності. Філософія завжди відігравала й відіграє особливу роль в формуванні світоглядних основ культури, пов’язана з культивування досвіду критичного мислення, предметом якого постають вагомі цінності та життєві пріоритети.

Філософія пройшла довгий шлях, – від досвіду практичної мудрості до методології наук, – увібравши в себе всі форми свого становлення. Вона є тим рівнем актуального знання, в світлі якого зосереджений не лише ідейно-теоретичний, але й міститься морально-практичний пласт духовної культури. Тому вивчення філософії повинно сприяти залученню студентів до загальнолюдських соціокультурних цінностей, допомагати у визначенні власної світоглядної позиції, роз’ясненню свідомо-моральних стимулів професійної діяльності, підвищенню рівня філософського мислення зокрема та інтелектуальної культури загалом.

Мета курсу «Філософія» – допомогти студентам сформувати уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися не лише на належному рівні в науково-філософській термінології, але й крізь призму останньої зрозуміти не менш складні та суперечливі процеси життя.

В результаті вивчення дисципліни «Філософія»Студент повинен знати:

 • предмет, структуру та основні функції філософського знання;

 • зміст та призначення основних філософських категорій;

 • історичні етапи розвитку філософії;

 • головні філософські проблеми, способи їх вирішення на сучасному етапі.

Студент повинен навчитися:

 • опановувати історичні та теоретичні аспекти філософського знання;

 • розвивати критичні та аналітичні здібності мислення;

 • вміти формулювати проблеми під кутом зору їх філософського осмислення


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна дисципліна «Філософія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.Форми поточного контролю:

 • усна відповідь на семінарському занятті;

 • написанні рефератів;

 • письмові відповіді на завдання для самостійної роботи

Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: іспит – проводиться у формі усної відповіді на запитання.
Умови допуску студента до іспиту:

 • відсутність заборгованостей з семінарських занять;

 • відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

 • позитивні рейтингові бали за кожний модуль.


Підсумкова оцінка
За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за іспит за такою шкалою оцінювання:

Змістовий модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий модуль 2

(ЗМ2)


Іспит (КІ)

Разом (підсумкова оцінка – ПО)

Максимальна оцінка в балах

37

33

30

100

Максимальна кількість балів за два модулі (стартовий рейтинг) – 70 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КІ
Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.


Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах кожного модуляп/п

Назви виду роботи, способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Модуль 1

Модуль 2

Бали за всі заняття (максимальні)

Бали за всі заняття (максимальні)

1

Лекційні заняття:

 • відвідування;

 • конспектування лекцій

до 1

1х7 = 7

1х6 = 6


2

Семінарське заняття:

 • відвідування;

 • усна відповідь;

 • реферат

до 1


до 4

до 2

1х2 = 2

4х2 = 8


2х2 = 4

1х1 = 1


4х1 = 4

2х2 = 4


3

Самостійна робота:

 • письмові відповіді;

 • індивідуальне завдання

до 2


до 2

2х3 = 6


2х1 = 2

2х7 = 14


2х1 = 2

4

Модульна контрольна робота

до 5

5х1 = 5

5х1 = 5
Всього за модуль
37

33
Іспит

до 30

30
Разом з дисципліни

37 + 33 + 30 = 100 балівТрансформація рейтингової оцінки
Сума придбаних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (А, В, С, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне ) визначення цих оцінок.


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна екзаменаційна оцінка

Традиційна залікова

оцінка

91-100

А – відмінно

відмінно

зараховано84-90

В – дуже добре

добре

76-83

С – добре

66-75

D – задовільно

задовільно61-65

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

21-60

FX – незадовільно

незадовільно

не зараховано

0-20

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

не допущено


не допущено

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання
п/п

Назва тем

Всього

Види занять і розподіл годин

Форма контролю

Лекції

Семінари

Сам. робот.

Мод.

контр.

Модуль I. Вступ до філософії та основні етапи її історичного розвитку

1.1.

Вступ до філософії

4

2
2
Конспект, письмові відповіді

1.2.

Філософія Стародавнього світу

14

2

2

12
Усна відповідь, письмові відповіді,

реферат1.3.

Філософія Середньовіччя (IV-XIII ст.)

6

2
4
Конспект, письмові відповіді


1.4.

Філософія епохи Відродження (XIV-XVI ст.) та Нового часу (XVII – XVIII ст.)

4


2

2Конспект, письмові відповіді


1.5.

Німецька філософія Нового часу (середини XVIII – початку XIX ст.)

14


2


2


10Усна відповідь, письмові відповіді,

реферат1.6.

Європейська філософія (XIX – XX ст.)

6

2

2

2
Усна відповідь, письмові відповіді,

реферат1.7.

Українська філософія: періодизація, ідеї, представники

4

2
2
Конспект, письмові відповіді

Модульна контрольна робота №1

2

2

МКР

Всього

54

14

6

36

2

Модульний контроль

Модуль II. Теорія філософії в її основних розділах

2.1.

Онтологія

10

28
Конспект, письмові відповіді

2.2.

Гносеологія

10

2
8
Конспект, письмові відповіді


2.3.

Філософія як аксіологія

6

2
4
Конспект, письмові відповіді

2.4.

Соціальна філософія та філософія історії

10

2
8
Конспект, письмові відповіді

2.5.

Філософська антропологія

8

2
4

Конспект, письмові відповіді

2.6.

Філософія освіти

8

2
4

Конспект, письмові відповіді

Модульна контрольна робота №2

2
2МКР
Всього

54

12
36

2

Модульний контроль
Разом з дисципліни

108

26

6

72

4

ІСПИТ


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ
МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ
ТЕМА 1.1. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ
Лекція. Філософія як форма духовного осягнення світу

План


 1. Предмет та специфіка філософського знання.

 2. Основні функції філософії та структура філософського знання.

 3. Філософія та світогляд. Сутність та структура світогляду.

 4. Історичні типи світогляду.

 5. Філософія як вид знання. Філософія та наука.


Завдання для самостійної роботи


 1. Розкрити значення слова «філософія» як «любові до мудрості».

 2. Охарактеризувати природу філософського знання.

 3. Виокремити основні проблеми, які знаходяться в центрі уваги філософа.

 4. Проаналізувати місце та роль філософії в контексті культури.

 5. З’ясувати співвідношення понять філософія, релігія та мистецтво.

 6. Виділити основні концепції походження філософії.

 7. Розглянути та порівняти історичні типи світогляду.


Запитання для самоперевірки


 1. Навіщо потрібна філософія?

 2. В чому полягає специфіка філософування?

 3. Які основні риси філософського мислення?

 4. Чи є філософія наукою?

 5. Чим філософія відрізняється від інших форм світогляду?

 6. Чи можна виокремити головне питання в філософії?

 7. Поміркуйте над тим, чому неможливо зрозуміти філософію без знання її історії?

 8. Чим філософія постає в сучасному суспільстві: світоглядом чи наукою? Чи можна її визначити як «науковий світогляд»?


Література: 1,3,5-6,10,17,24-24,31,35,38-41.
ТЕМА 1.2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
Лекція. Східна та антична філософія

План


 1. Філософія Стародавнього Сходу: основні парадигми осмислення буття та людини.

 2. Давньоіндійська філософія: Веди, Упанішади, філософія локаяти (чарваки), джайнізму, міманси, веданти. Філософія Будди.

 3. Особливості філософії у Стародавньому Китаї. Даосизм та конфуціанство.

 4. Загальна характеристика та основні періоди античної філософії.

 5. Класичний період в філософії Стародавньої Греції (Сократ, Платон та Аристотель).

 6. Поява нових шкіл в філософії еллінізму.


Семінарське заняття

Особливості античної філософії

План

 1. Суть суб’єктивного повороту. Філософія софістів.

 2. Сократ про предмет філософії. Метод майєвтики.

 3. Вчення Платона про ідеї. Теорія суспільства та держави.

 4. Аристотель: вчення про чотири першопричини. Етика та політика.


Завдання для самостійної роботи


 1. Розкрити обмеженість популярної схеми “стовбової дороги” (від грецької до європейської) в історії філософії.

 2. Окреслити особливості парадигми східного світорозуміння, її зв’язок з філософією Стародавнього Сходу.

 3. Охарактеризувати філософію Веданти.

 4. Порівняти підходи різних шкіл в філософії Давньої Індії до осмислення місця людини в світі.

 5. Розкрити суть вчення Буди про страждання.

 6. Дати стислу характеристику основним чотирьом проблемам даосизму.

 7. Визначити головні ідеї етичної концепції Конфуція.

 8. Розкрити суть методу філософування Сократа.

 9. Порівняти вчення Платона про ідеї та вчення Аристотеля про форми.

 10. Здійснити порівняльний аналіз підходів стоїцизму та епікуреїзму до поняття блага.Запитання для самоперевірки


 1. В чому особливість філософії Стародавньої Індії?

 2. Які відмінні риси давньокитайської філософії?

 3. Які основні періоди та школи можна виділити в філософії Стародавнього Китаю?

 4. Що об’єднує всіх античних філософів?

 5. Які відмінні риси досократичного періоду в філософії Стародавньої Греції?

 6. Кого й чому вважають першим філософом Заходу?

 7. Яку роль відіграли апорії Зенона в історії філософії та науки?

 8. Завдяки кому філософська рефлексія античності переорієнтовується на проблему людини?

 9. В чому особливість концепції пізнання Платона в контексті його ідеалізму?

 10. Спробуйте розкрити зв'язок філософії та мистецтва в творчості Платона. В чому він полягав?

 11. Які головні акценти критики Аристотелем платонівського вчення про ідеї?

 12. Чому Аристотеля називають систематизатором античної філософії?

 13. Які основні ідеї «Поетики» Аристотеля?

 14. В чому вбачають основну мету філософії стоїки?

 15. Яким чином досягається щастя в філософії Епікура?


Література: 2,7,13,20-24,36,46-47,49,55,68,77,85,87,90,98,111-112,124-125,131, 134,144,154.

Каталог: literature
literature -> Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
literature -> Написання І оформлення письмових робіт з правових дисциплін
literature -> Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
literature -> Программа утверждена коллегией мо арк от 29. 10. 2003г. №5/5
literature -> Театральні професії Хореографія – вид сценічного мистецтва презентація до уроку Підготувала старший вчитель Хмельницької сзш №8 Шенькарук А. В
literature -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка