Програма для студентів університету зі спеціальностей " Музичне мистецтво ", "


ТЕМА 1.3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯСторінка2/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.59 Mb.
#803
ТипПрограма
1   2   3   4
ТЕМА 1.3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Лекція. Середньовічна філософія

План


 1. Загальна характеристика та періодизація середньовічної філософії.

 2. Формування догматики та апологетичний період.

 3. Філософія патристики.

 4. Еволюція та особливості схоластичної думки. Суперечка про універсалії.

 5. Середньовічна філософія мусульманського Сходу.


Завдання для самостійної роботи


 1. Визначити характер побудов універсальних систем християнського світорозуміння в творчості Отців Церкви.

 2. Встановити зв'язок християнства та догматики на ранніх етапах його формування.

 3. Окреслити загальні риси концепції Бога та його буття в середньовічній філософії.

 4. Охарактеризувати основні засади християнської концепції історії.

 5. Проаналізувати проблему доказів буття Бога в схоластиці.

 6. З’ясувати значення проблеми співвідношення віри та розуму для концепції християнського пізнання.

 7. Розкрити відмінність підходів патристики та схоластики до обґрунтування засад віри.


Запитання для самоперевірки


 1. Які засадничі принципи середньовічної філософії?

 2. Які проблеми є показовими та виразними для філософії Середньовіччя?

 3. В чому полягав суперечливий характер відношення апологетики до античної спадщини?

 4. Концепція особистості та часу в творі «Сповідь» Аврелія Августина?

 5. Докази буття Бога за Фомою Аквінським. Чому його вважають найвизначнішим представником схоластики?

 6. Номіналізм, реалізм та концептуалізм: яке відношення між цими підходами в межах пізньої схоластики?


Література:5-6,21-23,44-47,71,130-131,139,143,152,
ТЕМА 1.4. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

ТА НОВОГО ЧАСУ
Лекція. Філософія Відродження та Нового часу

План


 1. Характерні риси культури Ренесансу та їх вплив на формування філософського світорозуміння.

 2. Антропоцентризм та гуманізм в філософії

 3. Основні ідеї пантеїстичної натурфілософії: Парацельс, Б. Телезіо, Дж. Бруно та ін.

 4. Соціально-філософські ідеї в добу Відродження.

 5. Наукова революція XVI-XVII століття та зміна парадигм в філософії.

 6. Емпірична філософія (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Д. Локк, Дж. Берклі, Д. Ґ’юм).

 7. Раціоналізм в філософії (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Ляйбниць).


Завдання для самостійної роботи


 1. Соціокультурні передумови становлення філософії в епоху Відродження.

 2. Данте Аліг’єрі та Франческо Петрарка – речники ідеалів гуманізму в філософії та літературі.

 3. Проаналізуйте впливи реформації та контрреформації на філософську думку цього часу.

 4. Розкрийте взаємозв’язок між науковими відкриттями та філософськими ідеями в епоху Відродження.

 5. Охарактеризуйте ідею творчості та образ митця в гуманістичній філософії.

 6. Подайте загальну характеристику основних напрямків в філософії Нового часу.

 7. Філософія Просвітництва: вчення про природу, суспільство, людину та пізнання.


Запитання для самоперевірки


 1. Як можлива філософія в добу Відродження?

 2. Які ідеї є домінуючими на різних етапах ренесансної думки?

 3. В чому полягає специфіка гуманізму епохи Відродження?

 4. Чи є неоплатонізм основою філософії Ренесансу?

 5. Яку роль відіграла реформація в духовному житті XVI століття?

 6. В чому суть раціоналізму в філософії?

 7. Вчення Бекона про «ідоли розуму» та індуктивний метод пізнання.

 8. Що робить Декарта ключовою фігурую в новочасній філософії?

 9. Проблема субстанції в філософії Нового часу.

 10. В чому суть «скандалу в філософії», який вчинили Дж. Берклі та Д. Ґ’юм?

 11. Чим вирізняється філософія Просвітництва?

 12. Якими постають образи людини та суспільства в теоріях суспільного договору XVII-XVIII століття?


Література:2,6-7,13,20-24,36,46,56,58,60-63,72,74-76,78-79,100-102,109-110,120,123,131,160.
ТЕМА 1.5. НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
Лекція. Особливості німецької класичної філософії


 1. Соціально-історичні передумови та ідейні джерела “класичної німецької філософії ”.

 2. І.Кант – родоначальник німецької класичної філософії.

 3. Філософія Й. Фіхте та його проект науковчення.

 4. Філософська еволюція Ф. Шеллінга: від самопізнання до пізнання світу.

 5. Система абсолютного ідеалізму Геґеля.

 6. Антропологічна філософія Л. Фойєрбаха.


Семінарське заняття

Німецька класична філософія

План

 1. Особливості німецького «філософського духу».

 2. «Критичний ідеалізм» Канта: логіка розвитку ідей.

 3. Філософські погляди Й. Фіхте та Ф. Шеллінга.

 4. Г. Геґель про сутність філософії. Теорія абсолюту.


Завдання для самостійної роботи


 1. Розкрити характерні риси «класичної німецької філософії» (від Канта до Геґеля).

 2. Вказати на головний зміст «коперніканського перевороту» Канта в філософії.

 3. Охарактеризувати вплив трансцендентальної філософії Канта на його естетичні погляди.

 4. Проаналізувати вчення Й. Фіхте про продуктивну силу судження.

 5. «Філософія мистецтва» Шеллінга: загальна характеристика.

 6. Вплив діалектичної теорії Геґеля на формування естетичної теорії.


Запитання для самоперевірки


 1. Яке значення в своїй філософії Кант надає поняттям «річ сама по собі», «трансцендентне» та «трансцендентальне»?

 2. В чому виявився агностицизм Канта?

 3. Якою є суть категоричного імперативу Канта?

 4. Хто такий геній за Кантом?

 5. Суперечність між системою та методом в філософії Геґеля.

 6. Закони та категорії діалектики.

 7. Поняття «прекрасного » в філософії мистецтва Геґеля.

 8. Яким чином девіз «Ніщо людське не є мені чужим» виражає суть філософії Л. Фойєрбаха?


Література:2,6-7,20-24,31-32,36,48,57,65-67,69-70,91,94-96,103,130-131,142,155,159.
ТЕМА 1.6. СУЧАСНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
Лекція. Основні тенденції та напрями

в європейській філософії (XIXXX ст.)

План


 1. Критичне переосмислення принципів та традицій парадигми класичного філософії.

 2. Позитивізм та постпозитивізм.

 3. Антираціоналістичний виступ філософських напрямків (С. К’єркеґор, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, В. Дільтей, О. Шпенглер).

 4. Екзистенціалізм у філософії та літературі (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ґ. Марсель, Л. Шестов, М. Бердяєв).

 5. Психоаналіз З. Фройда та переосмислення ідей класичного психоаналізу.

 6. Герменевтика в XX столітті, її представники.

 7. Особливості філософії Постмодерну.Семінарське заняття

Основні тенденції сучасної філософської думки

План

 1. Ірраціоналізація філософії. «Філософія життя».

 2. Екзистенціалізм та проблема людини.

 3. Феноменологія та герменевтика в культурі XX ст.: співвідношення підходів в межах парадигми гуманітарного знання.

 4. Постмодернізм як явище культури та мислення. Основні ідеї.


Завдання для самостійної роботи


 1. Критика раціоналістично-натуралістичної програми Просвітництва в європейській філософії (XIX – XX ст.).

 2. С. К’єркеґор: відкриття екзистенції.

 3. Ірраціоналізм А. Шопенгауера.

 4. Основні ідеї твору “Народження трагедії з духу музики” Ф. Ніцше.

 5. Інтуїтивізм А. Берґсона.

 6. Проаналізувати вплив психоаналізу в релігії, культурі та мистецтві.

 7. Структуралізм: революційний переворот в існуючій парадигмі знання.

 8. Розкрити основні ідей феноменологічної естетики (Р. Інгарден, Н. Гарман, М. Дюфрен та ін.)

 9. Культурно-антропологічні дослідження К. Леві-Стросса.

 10. Охарактеризувати основні ідеї герменевтики.

 11. Визначити головну ідею «позитивної філософії».

 12. Розкрити суть лінгвістичного повороту в філософії.


Запитання для самоперевірки


 1. За що критикувала філософія життя класичну філософію?

 2. Які нові методи філософського дослідження пропонують представники ірраціоналістичної філософії?

 3. Що спільного та відмінного між позитивізмом та матеріалізмом?

 4. Вплив психоаналізу та науку та культуру XX століття. Мистецтвознавчі модифікації психоаналізу

 5. В чому полягає феноменологічне розуміння суті філософії, її специфіка?

 6. Кого і на якій підставі слід зараховувати до екзистенціалізму?

 7. Який внесок М. Гайдеґґера та Г.-Ґ. Ґадамера в розвиток герменевтики?

 8. Що слід розуміти під поняттям «філософський структуралізм»?


Література:2,7,12-13,20-23,36,40,53-54,59,73,80-84,89,92-93,104-108,113,115-117,121-122,126,128,131-133,136-138,145-151,156-158,161-162.
ТЕМА 1.7. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ
Лекція. Особливості української філософської думки

План


 1. Специфіка та характерні риси української філософії.

 2. Філософська думка Київської Русі.

 3. Філософія доби українського бароко. Творчість Г. Сковороди.

 4. Філософські погляди П. Юркевича.

 5. Філософія України в XX ст. Вчення В. Вернадського про ноосферу.

Завдання для самостійної роботи
 1. Джерела формування філософської думки Стародавньої Русі.

 2. Поняття філософії в києво-руській культурі.

 3. Вклад українських вчених в розробку гуманістичних ідей (Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський-Роксолан та ін.).

 4. Києво-Могилянська академія – тип вищої школи та перший центр професійної філософії в Україні.

 5. Визначити роль Кирило-Мефодіївського товариства в розробці філософії національної ідеї.

 6. Проаналізуйте основні положення історіософії М. Грушевського.


Запитання для самоперевірки


 1. Як вплинула християнізація Русі на зміну світоглядно-ціннісних орієнтирів русичів?

 2. В чому виявилась специфіка філософії «українського бароко»?

 3. Впливи романтизму та просвітництва в українській філософії.

 4. Які основні риси філософії радянської та пострадянської доби?


Література:23,33,50,64,88,127.
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
Варіант 1

1. Специфіка філософії як форми духовного осягнення світу.

2. Даосизм та конфуціанство: порівняльна характеристика.
Варіант 2

1. Основні функції філософії.

2. Досократичний період в античній філософії.
Варіант 3

1. Філософські погляди Платона та Аристотеля.

2. Філософія та світогляд. Філософія – «науковий світогляд»?
Варіант 4

1. Структура філософського знання.

2. Загальна характеристика давньоіндійської філософії.
Варіант 5

1. Філософські школи в добу еллінізму: стоїцизм, епікуреїзм, неоплатонізм, скептицизм.

2. Історичні типи світогляду.
Варіант 6

1. Філософія Сократа.

2. Раціоналістичний напрям в філософії (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Ляйбниць).
Варіант 7

1. Філософія та наука: порівняльний аналіз понять.

2. Теоцентризм середньовічної філософії.
Варіант 8

1. Емпірична філософія XVII ст.: основні проблеми та представники.

2. Філософська думка Стародавнього Китаю. Даосизм та конфуціанство.
Варіант 9

1. Апріоризм та агностицизм в філософії І. Канта.

2. Співвідношення понять філософія, релігія та мистецтво.
Варіант 10

1. Основні риси філософії доби Відродження. Антропоцентризм та гуманізм.

2. Філософська система Г. Геґеля.
Варіант 11

1. Філософія Будди. Поняття страждання.

2. Основні напрями критики класичної філософії в XIX-XX столітті.
Варіант 12

1. Філософські погляди П. Юркевича.

2. Проблема істини та пізнання мистецтва в герменевтиці.
Варіант 13

1. Поняття «структури» в філософії Постмодерну.

2. Основні риси ірраціоналистичної філософії.
Варіант 14

1. Філософія патристики та схоластики.

2. Філософські погляди Г. Сковороди.
Варіант 15

1. Поняття «філософії» в києво-руській культурі.2. Антропологічний принцип в філософії Л. Фойєрбаха.


МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В ОСНОВНИХ ЇЇ РОЗДІЛАХ
ТЕМА 2.1. ОНТОЛОГІЯ
Лекція. Філософія буття

План


 1. Онтологія як вчення про буття. Основні питання та поняття онтології.

 2. Категорія буття в історії філософії.

 3. Головні проблеми онтології.

 4. Онтологічні моделі світу.

 5. Проблема субстанції: дуалізм, монізм та плюралізм.

 6. Феномен людського буття.


Завдання для самостійної роботи


 1. Пояснити значення висловлювання Х. Ортега-і-Гассета про онтологію як “полювання за єдиним”.

 2. Розкрити співвідношення понять “буття”, “суще” та “існування”.

 3. Визначити особливості класичної та некласичної онтології.

 4. Охарактеризувати основні форми онтологічної суб’єктивності.

 5. Поняття розвитку. Основні моделі та закони розвитку.


Запитання для самоперевірки


 1. Як пов’язана онтологія з іншими розділами філософії?

 2. Яким чином співвідносяться поняття “буття”, “матерія”, “природа”, “реальність”, “всесвіт”?

 3. В чому полягає проблема детермінізму?

 4. Чи є матеріальна субстанція основою формоутворень в природі? Обґрунтуйте відповідь.


Література:1,3,10,13,25,29,32,34,38,138,151,
ТЕМА 2.2. ГНОСЕОЛОГІЯ
Лекція. Теорія пізнання

План


 1. Особливості філософського підходу до пізнання.

 2. Поняття та структура пізнавальної діяльності. Об’єкт та суб’єкт.

 3. Види пізнання. Концепції пізнання.

 4. Поняття істини в класичній та некласичній гносеології.

 5. Принципи діалектики як основа філософського пізнання.


Завдання для самостійної роботи


 1. Розкрити співвідношення гносеології та онтології.

 2. Охарактеризувати особливості природничо-наукового та гуманітарного знання.

 3. Діалектика чуттєвого та раціонального в пізнавальному процесі.

 4. Проаналізувати рівні та критерії об’єктивності наукового знання.

 5. Пізнання як відображення та творчість.


Запитання для самоперевірки


 1. Чи є відмінність між філософським і психологічним розумінням свідомості?

 2. Чому розрізняють чуттєве та раціональне в пізнанні?

 3. Що виступає критеріями пізнання?

 4. Як філософи відповідають на питання, що таке істина?

 5. Яка мета пізнання?


Література:1,3,5-6,9,15,17,25-27,38-41.
ТЕМА 2.3. ФІЛОСОФІЯ ЯК АКСІОЛОГІЯ
Лекція. Теорія цінностей

План


 1. Предмет аксіології. Поняття цінностей.

 2. Аксіологія та еволюція свідомості. Принцип ієрархії цінностей та проблема його втілення.

 3. Життя як єдність духовних та матеріальних цінностей. Рівні життя.

 4. Закономірний та ситуативний характер цінностей. Явні та приховані цінності.


Завдання для самостійної роботи


 1. Перегляд з позиції аксіології основ онтології та гносеології.

 2. “Благо – істина – добро ” як вищі цінності (платонівська традиція).

 3. Проаналізуйте наступні відношення: “потреба – інтерес - цінність” та “цінність – норма - ідеал”

 4. Порівняйте реальні та ідеальні цінності.

 5. Охарактеризуйте етичні та естетичні цінності.


Запитання для самоперевірки


 1. Чому лише в XX ст. з’являється вчення про цінності?

 2. Що таке ціннісний релятивізм?

 3. Чому і коли відбувається маніпулювання цінностями?


Література:3,14,23,25,28,37,59,84,131.
ТЕМА 2.4. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
Лекція. Філософське вчення про соціально-історичні засади культури

План


 1. Поняття та структура суспільства. Суспільство та спільнота.

 2. Основні підсистеми суспільства.

 3. Структура суспільної свідомості, її рівні та форми.

 4. Культура, її структура та соціальні функції. Культура і цивілізація.

 5. Історична свідомість як духовне явище.

 6. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема.


Завдання для самостійної роботи


 1. Розкрити суть поняття суспільної свідомості та її відмінність від масової.

 2. Визначити основні підходи до дослідження суспільства.

 3. Інформаційне суспільство та його проблеми.

 4. Вказати на сутність та основні завдання філософії історії.

 5. Проаналізувати взаємозв’язок понять “необхідність” та “свобода” в історичному процесі.


Запитання для самоперевірки


 1. Що характеризує суспільство як систему?

 2. Які існують підходи до визначення соціальної структури суспільства?

 3. Що таке “суспільний закон”?

 4. Що вивчає філософія історії?

 5. Які рушійні сили історичного процесу?

 6. На вашу думку, чи існує сенс та мета в історії?

 7. Чи існує прогрес в історії та які його критерії?


Література:3,4,6,12-13,17,24-25,30-31,40-43,163.
2.5. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ
Лекція. Філософське вчення про людину

План


 1. Місце та роль філософської антропології. Походження терміну.

 2. Людина як філософська проблема. Інтеграція знань про людину.

 3. Антропосоціогенез та його системний характер.

 4. Філософська оцінка понять “особистість”, “індивід”, “індивідуальність” та їх співвідношення з поняттям “людина ”.

 5. Проблема та поняття сенсу життя. Покликання людини.


Завдання для самостійної роботи


 1. Проаналізувати відмінності дуалістичного та моністичного підходів до визначення біологічно-соціальної природи людини.

 2. Розкрити роль мови у формуванні свідомості та предметно-практичної діяльності.

 3. Творчість як спосіб самореалізації особистості.

 4. Розкрити гуманістичний смисл творчості діяльності людини.


Запитання для самоперевірки


 1. Чим вирізняється філософський підхід до пізнання людини?

 2. Охарактеризуйте поняття філософської антропології.

 3. Що таке особистість з філософської точки зору?

 4. В чому цінність свободи?


Література:1,3,5-6,16-18,22,25,32,37-39,61,107.
2.6. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Лекція. Основні проблеми філософії освіти

План

 1. Предмет та основні поняття філософії освіти.

 2. Освіта та культура. Ступені освіти як етапи соціалізації особистості.

 3. Канон освіченої людини: історія та сучасність.

 4. Безперервність освіти. Поняття самоосвіти.


Завдання для самостійної роботи


 1. Розкрити зміст висловлювання В. Канке: “освіта – це відповідальність ”.

 2. Визначити внутрішню реальність освітнього процесу, його цінності та ідеологеми.

 3. Місія університету: європейський проект та українські реалії.


Запитання для самоперевірки


 1. В чому полягає суть та мета освіти?

 2. Чи можна тлумачити освіту як процес взаємопроникнення субкультур?

 3. Яким чином виявляється комунікативний характер освітнього процесу?

 4. Яке місце філософії в системі освіти?


Література:19,25,51.
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
Варіант 1

1. Предмет аксіології. Поняття цінностей.

2. Структура суспільної свідомості та її рівні.
Варіант 2

1. Людина як філософська проблема.

2. Історична свідомість як духовне явище.
Варіант 3

1. Онтологія: порівняльна характеристика класичного та некласичного підходів.

2. Діалектичний метод та його роль в філософському пізнанні.
Варіант 4

1. Категорія життя та її світоглядно-ціннісний зміст.

2. Проблема смислу історії та його критеріїв.
Варіант 5

1. Поняття антропосоціогенезу.

2. Особливості філософського аналізу проблем освіти.
Варіант 6

1. Основні завдання філософії історії.

2. Еволюція свідомості та її вплив на формування цінностей людини.
Варіант 7

1. Характеристика суб’єктно-об’єктного відношення в пізнанні.

2. Головні проблеми та моделі розвитку в онтології.
Варіант 8

1. Форми онтологічної суб’єктивності: загальна характеристика.

2. Особливості структурно-функціонального аналізу поняття “культура”.
Варіант 9

1. Роль та значення університету в освітньому процесі.

2. Поняття свободи в філософській антропології.
Варіант 10

1. Співвідношення понять “буття”, “суще” та “існування”.

2. Чуттєве та раціональне в пізнанні. Проблема істини.
Варіант 11

1. Суспільство як предмет філософського аналізу. Поняття та структура.

2. Платонівська традиція в аксіології: “благо – істина – краса ”.
Варіант 12

1. Реальні та ідеальні, естетичні та етичні цінності: порівняльний аналіз.

2. Огляд та характеристика основних концепцій пізнання.
Варіант 13

1. Проблема детермінізму та феномен людського буття.

2. Основні підходи до дослідження суспільства.
Варіант 14

1. Необхідність та свобода в історичному процесі: співвідношення понять.

2. Природничо-наукова та гуманітарна парадигми знання.
Варіант 15

1. Маніпулювання цінностями як проблема аксіології: причини на наслідки.2. Пізнання як творчість та відображення.


Каталог: literature
literature -> Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
literature -> Написання І оформлення письмових робіт з правових дисциплін
literature -> Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
literature -> Программа утверждена коллегией мо арк от 29. 10. 2003г. №5/5
literature -> Театральні професії Хореографія – вид сценічного мистецтва презентація до уроку Підготувала старший вчитель Хмельницької сзш №8 Шенькарук А. В
literature -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка