Програма для студентів заочників напряму підготовки "Психологія" Укладач: кандидат психологічних наук Буркало Н. ІСторінка2/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Лекція 1. (2 год.). Тема 3. Місце психології в системі наук (4 год.)

Місце психології в системі наук. Основні напрями психології: біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, когнітивна психологія, генетична психологія, гуманістична психологія, діяльнісний підхід.Семінарське заняття 1 (1 год.)

 1. Біхевіоризм.

 2. Гештальтпсихологія.

 3. Психоаналіз.

 4. Когнітивна психологія.

 5. Гуманістична психологія.


Лекція 2. (2 год.). Тема 3. Місце психології в системі наук (4 год.)

Галузі психології: теоретичні (загальна психологія, історія психології, експериментальна, соціальна, диференціальна психологія, психологія особистості та ін.), науково-прикладні (психологія праці, авіаційна психологія, економічна психологія, екологічна психологія, вікова психологія, медична психологія та ін.), практичні (психологічна служба сім’ї та соціального захисту населення, психологічна служба системи освіти та ін.)Семінарське заняття 2 (1 год.)

 1. Теоретичні галузі психології

 2. Науково-прикладні галузі психології

 3. Практичні галузі психології


Завдання для самостійної роботи:

 1. Назвіть науки, з якими у першу чергу, пов’язана психологія.

 2. Доведіть, що психологія займає вирішальне місце серед інших наук.

 3. Охарактеризуйте основні напрями психології.

 4. Які причини зумовили появу різних галузей психології?

 5. Назвіть галузі психології та охарактеризуйте специфіку завдань кожної з них.


Література:

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001.

 2. Варій М.Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2007.– 968 c.

 3. Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К., 2005 – С. 464.

 4. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. С. 131 – 189.

 5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. Друге, перероб та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Мясоїд П.А. Загальна психологія: К.: Вища шк., 2001. – 487 с.

 7. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986.

 8. Основи психології: Підручник / За заг. О.В. Киричука, В.А. Роменця. Вид 5, стереотип. – К., Либідь, 2002.

 9. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В,В, Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – 3 вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001.

 10. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.

 11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2002.


Лекція 1. (2 год.). Тема 4. Методи психології (4 год.)

Принципи психології. Класифікація методів психології. Методи дослідження та методи психологічного впливу. Метод спостереження. Види спостереження. Самоспостереження та інтроспекція.Семінарське заняття 1 (1 год.)

 1. Принципи психології.

 2. Класифікація методів психології.

 3. Методи дослідження.

 4. Методи психологічного впливу.


Лекція 2. (2 год.). Тема 4. Методи психології (4 год.)

Психологічний експеримент. Види психологічного експерименту. Психодіагностичні методи. Вимоги до психодіагностичних методик. Математико-статистичні методи у психології.Семінарське заняття 2 (1 год.)

 1. Спостереження та самоспостереження у психології.

 2. Експеримент як метод психологічного дослідження.

 3. Психодіагностичні методи в психологічному дослідженні.

 4. Математико-статистичні методи у психології.


Завдання для самостійної роботи:
1. Що таке метод?

2. Які методи психологічного впливу застосовуються у психології?

3. Яким чином класифікують методи психологічного дослідження?

4. Для чого застосовується порівняльний метод в психології?

5. Яке призначення лонгітюдного методу?

6. У чому полягають недоліки інтроспекції як методу пізнання психіки?

7. Яка основна відмінність психологічного експерименту та спостереження.

8. Яким чином можна класифікувати психодіагностичні методики?

9. Розкрийте специфіку використання математичних методів в психології.
Література:


 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001.

 2. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

 3. Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В.

Огороднійчук та ін. – К., 2005 – С. 464.

 1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: схеми, опорні конспекти, методичні матеріали. – К., 2002.

 2. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посібник. – Вид.

друге, перероб та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 1. Мясоїд П.А. Загальна психологія: К.: Вища шк., 2001. – 487 с.

 2. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. – Кн. 1-3. – М.: Просвещение: Владос, 1994-1998.

 3. Основи психології. /за ред. П. Киричука, В. Роменця. К., 1995.

 4. Психологія /за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999.

 5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М., 1999. – Т. I.


Типові завдання для модульної контрольної роботи № 1.

 1. Предмет та завдання психології.

 2. Класифікація психічних явищ.

 3. Історія становлення психологічних знань.

 4. Основні напрями психології.

 5. Еволюція психіки.

 6. Свідомість та самосвідомість.

 7. Місце психології в системі наук.

 8. Напрями психології.

 9. Галузі психології.

 10. Принципи психології.

 11. Методи психології.


Змістовий модуль 2 «Структура особистості та діяльність»
Лекція 1. (4 год.). Тема 1. Склад і структура особистості. Теорії особистості. (4 год.)

Поняття “індивід”, “особистість”, “індивідуальність” в психології. Склад і структура особистості. Теорії особистості в зарубіжній психології. Теорії особистості у вітчизняній психології.Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Класичний психоаналіз З. Фрейда.

 2. Індивідуальна психологія А. Адлера.

 3. Аналітична психологія К.-Г. Юнга.

 4. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма.

 5. Концепція особистості за К. Хорні.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Назвіть соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда.

 2. Надайте характеристику індивідних властивостей людини.

 3. Дайте характеристику спрямованості особистості.

 4. В чому проявляється проблема особистості у роботах зарубіжних психологів.

 5. Назвіть переваги та недоліки відомих вам теорій особистості вітчизняних психологів.

Література:

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М., 1991.

 2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.

 3. Бодалев А.А. Психология личности. – М., 1988.

 4. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: Конфлікт, гармонія. – К., 1989.

 5. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

 6. Зейгарник Б.В. Теориии личности в зарубежной психологи. – М., 1982.

 7. Костюк Г.С. Избранные психологические труды. – М., 1988.

 8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977.

 9. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание: Учебное пособие к спецкурсу “Основы психологии личности”. – Пермь., 1990.

 10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998.

 11. Основи психології за ред. Киричука О.В., Роменця В.А. – К., 1997.

 12. Фрейджер Р. Д., Фейдимен Личность.– СПб., 2004. – 608 с.

 13. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

 14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Санкт-Петербург, 1999.

 15. Хорни К. Женская психология: Пер. с англ. – СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1993. – 222 с.

 16. Юнг К.-Г. Аналитическая психология: ее теория и практика, тевистокские лекции ; Исследование процесса индивидуальности. –М. : Рефл-бук, 1998


Лекція 1. (2 год.). Тема 2. Типологічні особливості особистості. Темперамент. (2 год.)

Фізіологічної основи динаміки психічної діяльності людини. Природа темпераменту. Властивості темпераменту. Типологічні властивості особистості і діяльність.Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Природа темпераменту.

 2. Властивості темпераменту.

 3. Типологічні властивості особистості і діяльність.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Назвіть фізіологічну основу темпераменту.

 2. Дайте психологічну характеристику типів темпераменту.

 3. Проаналізуйте зв’язок властивостей темпераменту з іншими особливостями особистості.

 4. Дайте визначення поняттям: екстраверсія, інтроверсія, сенситивність, пластичність, ригідність.

 5. Яку роль відіграє темперамент у навчальній та професійній діяльності особистості?


Література:

 1. Выготский А.С. Динамика и структура личности подростка. Хрестоматия по пед. и возрастной психологии. – М.: МГУ, 1980.

 2. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: Учебное пособие. – Пятигорск, 1990.

 3. Голубева Э.А., Рождественская В. И. О психологических проявлениях свойств нервной системы // Вопр. психологии. – 1976. - № 5 – С. 37- 44.

 4. Грэй Д.А. Сила нервной системы, интроверсия – экстраверсия, условные рефлексы и реакция активации //Вопр. психологии. – 1968. - № 3. – С. 77 - 89.

 5. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента, М.: Просвещение, 1964.

 6. Механизмы деятельности мозга человека /Под ред. Н.П. Бехтеревой. – Л.: Наука, 1988. – Ч.1. Нейрофизиология человека. – С. 455 – 490.

 7. Небылицын В.Д. Избр. психол. тр. – М.: Педагогика, 1990.

 8. Небылицын Е.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М.: Наука, 1975.

 9. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных. – 7-е. изд. – М.: Медгиз, 1951.

 10. Павлов И.П. Мозг и психика: Избр. Психолог. тр. – Москва; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1996. – 320 с.

 11. Психология индивидуальных различий: Тексты /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

 12. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. – М.: Наука, 1979.

 13. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека //Вопр. психологии. – 1985. - № 1. – С. 19 – 32.

 14. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии: Пер. с пол. – М.: Прогресс, 1982.

 15. Теплов Б.М. Избр. труды в 2-х томах. Т. 2. – М.: Педагогика, 1985.


Лекція 1 (2 год.). Тема 3. Характер. Соціально-психологічні характеристики особистості. (2 год.)

Поняття про характер. Структура характеру. Соціально-психологічні характеристики особистості.Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Психологічна структура характеру.

 2. Умови виховання характеру.

 3. Основні типи акцентуацій характеру.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Дайте тлумачення поняттю “характер”.

 2. Назвіть психологічну структуру характеру.

 3. Дайте визначення біологічному і соціальному в структурі характеру.

 4. Назвіть основні типи акцентуацій характеру.

 5. Яким є механізм та умови формування характеру?


Література:

 1. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.

 2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.

 3. Бодалев А.А. Психология личности. М., 1988.

 4. Кон И.С. Открытие “Я”. М., 1978.

 5. Левитов Н.Д. Психология характера. Н., Просвещение, 1969.

 6. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание: Учебное пособие к спецкурсу. – Пермь: изд-во Пермск. ун-та, 1990.

 7. Ковалев А.Г. Психология личности. М., Просвещение, 1979.

 8. Петровский А.В. Быть личностью. М., 1990.

 9. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986.

 10. Психологічна наука, вчитель, учень /За ред. В.І. Войтка. Київ, 1979.

 11. Психология воспитания /Под ред. В.А. Петровского. М., 1995.

 12. Психология индивидуальных различий: Тексты /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

 13. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973.

 14. Рувинский Л.И., Соловьева А.Е., Психология самовоспитания. М., 1982.

 15. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983.

 16. Страхов И.В. Психология характера. Саратов, 1970.

 17. Чамата П.Р. Характер та його виховання у дітей. Київ, 1958.


Лекція 1 (2 год.). Тема 4. Задатки та здібності в структурі особистості.

(2 год.)

Структура здібностей. Теорії здібностей. Види здібностей. Задатки та здібності в загальній структурі особистості.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Структура здібностей.

 2. Види здібностей.

 3. Задатки та здібності в структурі особистості.

 4. Роль виховання і навчання у розвитку здібностей.


Завдання для самостійної роботи:

 1. В чому визначаються відмінності здібностей і задатків?

 2. Що саме виступає основою формування здібностей?

 3. Які здібності належать до загальних, які – до спеціальних? Який зв’язок між ними існує?

 4. Надайте характеристику рівням здібностей.

 5. Яким чином пов’язані здібності з іншими властивостями особистості?


Література:

 1. Анаьев Б.Г., Степанова Е.И. Развтие психофизиологических функций взрослых людей. М.: Педагогика, 1972.

 2. Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977.

 3. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М: Смысл, 1998.

 4. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. Психология, диагностика, педагогика. Киев, НИИ психологии, 1992.

 5. Диагностика способностей и личностных черт учащихся во время учебной деятельности /Под ред. В.Д.Шадрикова. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1994.

 6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. Спб: Питер,1999.

 7. Дружинин В.Н. Когнитивные способности. Структура. Диагностика. Развитие. М. – Спб: Per Se, Иматон, 2001.

 8. Мелхорн Г., Мелхорн Х. Гениями не рождаются. М.: Педагогіка, 1989.

 9. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание: Учебное пособие к спецкурсу. – Пермь: изд-во Пермск. ун-та, 1990.

 10. Одаренные дети /Под ред. Г.В.Бурменской, В.М.Слуцкого. М., 1991.

 11. Психология индивидуальных различий: Тексты /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.


Лекція 1 (2 год.). Тема 5. Потребнісно-мотиваційна характеристика особистості. (2 год.).

Мотиваційна активація особистості. Теорії мотивації. Ієрархія потреб. Мотивація та вищі функції особистості. Мотивація та емоції особистості.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Мотиваційна активація особистості.

 2. Ієрархія потреб.

 3. Мотивація та вищі функції особистості.

 4. Мотивація та емоції особистості.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрийте класифікацію потреб і їх зв’язок з мотивами.

 2. Надайте характеристику спрямованості особистості.

 3. Яким чином пов’язані мотиви і цілі діяльності?

 4. Розкрийте зв’язок мотивації з пізнавальними процесами.

 5. Яким чином пов’язана мотивація з емоційно-вольовою сферою діяльності?


Література:

 1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. – М., 1976.

 2. Васильєв И.А., Магомет-Зминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. – М., 1991.

 3. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека.. – М., 1990.

 4. Джидарьянг И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности // Теоретические проблемы психологии личности. - М., 1974. С. 145-169.

 5. Дусавицкий А.К. Мотивы учебной деятельности студентов. Х., 1987.

 6. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. – М., 1961. – С. 234-257.

 7. Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. – М., 1968.

 8. Ковалев Д.А. Мотивационная сфера личности как проявление совокупности общественных отношений // Психол. Журнал. – 1984. - № 4, Т. 5. – С. 3 – 14.

 9. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. – Перм, 1971.

 10. Москвичев В.Г. Проблемы мотивации в психологических исследованиях. – К., 1975.

 11. Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. – М., 1976. – С.14-36.

 12. Узнадзе Д.Н. Психология деятельности //Психологические исследования. – М., 1966. – С. 366-424.

 13. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.,1986. – Т. 1, 2.

 14. Экспериментальная психология // Под ред. П.Фресс, Ж.Пиаже. – М., 1975. – Вып. 5. – С. 16-35.


Лекція 1. (2 год.). Тема 6. Психологічний аналіз діяльності. (2 год.).

Поняття про діяльність. Структура діяльності. Види діяльності.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття про діяльність.

 2. Принципи теорії діяльності.

 3. Структура діяльності.

 4. Види діяльності.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Яку роль відіграє діяльність у розвитку суспільства?

 2. Назвіть основні компоненти діяльності.

 3. Назвіть характерні ознаки людської діяльності.

 4. Надайте характеристику структури діяльності.

 5. Назвіть види діяльності.


Література:

 1. Демин М.В. Природа деятельности. – М., 1984.

 2. Коноплин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. М.: Наука, 1980.

 3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат. 1977.

 4. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. Друге, перероб та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 5. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В,В, Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – 3 вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001.

 6. Основи психології: Підручник / За заг. О.В. Киричука, В.А. Роменця. Вид 5, стереотип. – К., Либідь, 2002.

 7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2002.

 8. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Ленинград, 1988.

 9. Толочек В.А. Индивидуальный стиль деятельности // Вопросы психологии. —1987 — № 4.

 10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Пер. с нем. М., 1968. Т. 1, 2.

 11. Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности. Системогенетический подход. Учебное пособие. Ярославль. ЯрГУ.: 1973.


Лекція 1. (4 год.). Тема 7. Психологія спілкування. (4 год.).

Поняття про спілкування. Засоби спілкування. Функції та структура спілкування. Види спілкування.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття спілкування в психології

 2. Засоби спілкування.

 3. Функції та структура спілкування.

 4. Види спілкування.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Розкрийте роль діяльності у спілкуванні.

 2. Розвиток спілкування в онтогенезі.

 3. Які фактори впливають на ефективність спілкування?

 4. Дайте визначення спілкування як комунікації та інтеракції

 5. Дайте характеристику основним засобам комунікації.


Література:

 1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник, 5-е изд., испр. и доп – М. , 2004. – 365 с.

 2. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1995.

 3. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія : підручник. – К., 1995. – С. 235–236, 238–239.

 4. Крыжановский Ф.И., Третьяков В.П. Грамматика общения. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

 5. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997.

 6. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М, 1986.

 7. Майерс Д. Социальная психология / перев. с англ. – СПб. : Питер, 2005. – 752 с.

 8. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підручник  – К., 2005. – 624 с.

 9. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К., 1990.

 10. Семиченко В.А. Психология общения. – К. 1997.

 11. Скотт Дж.Г. Конфликты и пути их преодоления. – Киев, 1991.


Типові завдання для модульної контрольної роботи № 2.

 1. Склад і структура особистості.

 2. Теорії особистості в зарубіжній психології.

 3. Теорії особистості у вітчизняній психології.

 4. Природа темпераменту.

 5. Властивості темпераменту.

 6. Соціально-психологічні характеристики особистості.

 7. Структура здібностей.

 8. Види здібностей.

 9. Задатки та здібності в загальній структурі особистості.

 10. Мотиваційна активація особистості.

 11. Ієрархія потреб.

 12. Поняття про діяльність.

 13. Види діяльності.

 14. Поняття про спілкування.

 15. Функції та структура спілкування.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка