Програма для студентів заочників напряму підготовки "Психологія" Укладач: кандидат психологічних наук Буркало Н. ІСторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Змістовий модуль 3. «Пізнавальні психічні процеси»

Лекція 1. (2 год.). Тема 1. Місце відчуття в системі психічних процесів.

(2 год.)

Поняття про відчуття як психічний пізнавальний процес. Природа відчуттів. Фізіологічна основа відчуттів. Класифікація відчуттів. Властивості та закономірності відчуттів.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття про відчуття.

 2. Фізіологічні механізми відчуттів.

 3. Види відчуттів.

Завдання для самостійної роботи:

1. Яку роль відіграють відчуття в життєдіяльності людини?

2. Які проблеми рефлекторної природи відчуттів?

3. Що входить в структуру аналізатора?

4. Назвіть ознаки, за якими класифікуються відчуття?
Література:

1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. К., 1993.

2. Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977.

3. Запорожец В.А. Избранные психологические труды. М., 1996.

4. Линдсей Г., Норман Д. Переработка информации у человека: Введение в

психологию. – М., 1974.

5. Люблинская А.А. Очерки психического развития ребенка. М., 1995.

6. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. Київ – Вища школа, 1998 р.

7. Найссер Г. Познавательные процессы: ощущение, воприятие. – М., 1982.

8. Основи психології /за ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.,1995.

9. Психологічний словник /за ред. В.І. Войтка. – К.,1982.

10. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003 – 928 с.

11. Шостак В.И. Природа наших ощущений. – М., 1983.
Лекція 1. (2 год.). Тема 2. Роль сприймання у пізнавальній діяльності особистості. (2 год.)

Поняття про сприймання як психічний пізнавальний процес. Природа сприймання. Феноменологія сприймання. Властивості та закономірності сприймання. Умови людського сприймання. Розлади процесу сприймання.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття про сприймання.

 2. Закономірності сприйняття.

 3. Властивості сприйняття.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Яку роль відіграє сприймання в життєдіяльності людини?

 2. Назвіть ознаки, за якими класифікується сприймання?

 3. Назвіть властивості та закономірності сприймання.

 4. Що таке аперцепція?


Література:

1. Беккер Л.М. Психические процессы. – Л., 1961– Т I.

2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. К., 1993.

3. Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977.

4. Запорожец В.А. Избранные психологические труды. М., 1996.

5. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М.: Мысль, 1965.

6. Линдсей Г., Норман Д. Переработка информации у человека: Введение в психологию. – М., 1974.

7. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. –

М.: Наука, 1984. С. 131 – 189.

8. Люблинская А.А. Очерки психического развития ребенка. М., 1995.

9. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. Київ - Вища школа, 1998 р.

10. Найссер Г. Познание и реальность. – М., 1981.

11. Основи психології /за ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.,1995.

12. Основи психології. /за ред. П. Киричука, В. Роменця. К., 1995.

13. Психологія /за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999.

14. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003 –

928 с.
Лекція 1. (2 год.). Тема 2. Проблема уваги в психології. (2 год.)
Поняття про увагу. Природа уваги. Теорії уваги. Види уваги. Мимовільна, довільна та післядовільна увага. Властивості уваги. Обсяг уваги. Зосередженість та концентрація уваги. Розподіл уваги. Переключення уваги. Стійкість уваги.
Семінарське заняття 1 (2 год.)


 1. Поняття про увагу.

 2. Види уваги.

 3. Властивості уваги.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Дайте тлумачення поняттю уваги, як форми організації психічної діяльності людини.

 2. Чому увага вважається не самостійним психічним процесом, а необхідною умовою пізнавального психічного процесу?

 3. Який взаємозв’язок уваги та діяльності?

 4. Назвіть властивості уваги. Дайте їх характеристику.

Література:

1. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. – М.: МГУ, 1992.

2. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. – М., 1974.

3. Джелали А. Секреты Наполеона. Память. Внимание. Скорочтение. – Харьков, 1995.

4. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М.: Тривола, 1999.

5. Запорожец В.А. Избранные психологические труды. М., 1996.

6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Мысль, 1965.

7. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. С. 131 – 189.

8. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Київ - Вища школа, 1998 р.

9. Основи психології /за ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.,1995.Лекція 1. (2 год.). Тема 2. Пам’ять в системі психічних процесів. (2 год.)

Поняття про пам’ять. Теорії пам`яті. Види пам’яті. Мимовільна та довільна пам’ять. Процеси та закономірності пам’яті. Запам’ятовування, зберігання, забування та відтворення інформації. Індивідуальні особливості пам’яті.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття про пам’ять.

 2. Види пам’яті.

 3. Процеси та закономірності пам’яті.

 4. Індивідуальні особливості пам’яті.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Яке значення має пам`ять в процесі діяльності?

 2. Надайте характеристику процесам пам`яті?

 3. Назвіть ознаки, за якими класифікується пам`ять?

 4. Дайте характеристику видам пам`яті.


Література:

1. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб., 2001. – с.283.

2. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. – М.: МГУ,

1992.


3. Запорожец В.А. Избранные психологические труды. М., 1996.

4. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. Воронеж: Изд. Ин-та

практич. психологии, 1996.

5. Клацки Р. память человека. Структура и процессы / пер. с англ. М., 1978.

6. Лебедев А.Н. Память человека, ее механизмы и границы // Исследования

памяти /Под ред. Н.Н.Корж. М.: Наука, 1992.

7. Лезер Ф. Тренировка памяти. Москва, 1995, с.32

8. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Мысль, 1965.

9. М`ясоїд П.А. Загальна психологія. Київ, 1998, с.288

10. Основи психології. /за ред. П. Киричука, В. Роменця. К., 1995.

11. Психологія: Підручник / за ред. Ю.Л.Трофімова. К.: Либідь, 1999 – с.217

12. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М.: Просвещение, 1966.

13. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996.

14. Шадриков В.Д., Черемошкина Л.И. Мнемические способности: развитие

и диагностика. М. – 1990.

Лекція 1. (2 год.). Тема 2. Особливості мислення та мовлення. (2 год.)

Поняття про мислення і мовлення. Діяльність і спілкування як чинники розвитку мислення. Форми та види мислення. Розв`язання мисленнєвої задачі. Інтелектуальні особливості мислення.
Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття про мислення і мовлення.

 2. Форми та види мислення.

 3. Інтелектуальні особливості мислення.


Завдання для самостійної роботи:

 1. За якими характеристиками класифікуються види мислення?

 2. Назвіть ознаки, за якими відрізняється продуктивне мислення від репродуктивного?

 3. Дайте характеристику операціям мислення.

 4. Назвіть форми мислення.


Література:

1. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Изд. “Ин-т практической психологии”, 1996.

2. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. – М.: МГУ, 1992.

3. Дернер Д. Логика неудачи: стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 1997.

4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М.: Лантерна Вита, 1995.

5. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. М.: Прогресс, 1965. С 86-234.

6. Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. М.: Наука, 1985.

7. Запорожец В.А. Избранные психологические труды. М., 1996.

8. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М., 1988.

9. Когнитивная психология /под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. – М., 2002.

10. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Мысль, 1965.

11. Основи психології /за ред. П. Киричука, В. Роменця. К., 1995.


Лекція 1. (2 год.). Тема 2. Уява і творчість. (2 год.)

Поняття про уяву. Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси. Види і типи уяви. Уява і творчість. Прийоми уяви. Уява і фантазія. Розвиток уяви.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття про уяву.

 2. Види і типи уяви.

 3. Уява і творчість.

 4. Розвиток уяви.


Завдання для самостійної роботи:

З якими психічними пізнавальними процесами пов’язана уява?

Чим відрізняється уява від фантазії?

Назвіть особливості мрії як виду уяви.

Наведіть приклади вправ для розвитку уяви.
Література:

1. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте //Собр. соч. в 6 т. М. –1984, Т. 3.

2. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения //Вопросы психологии. – 1993 - № 2.

3. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. – М. – 1983.

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К. –1998.

5. Пономарев Л.А. Психология творчества. М., 1976.

6. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.

7. Український педагогічний словник. Київ.: Либідь, – 1997.

8. Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления. // Под ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Петухова В.В. М. – МГУ, 1981.
Типові завдання для модульної контрольної роботи № 3.


 1. Природа відчуттів.

 2. Класифікація відчуттів.

 3. Властивості та закономірності відчуттів.

 4. Поняття про сприймання.

 5. Властивості та закономірності сприймання.

 6. Природа уваги.

 7. Види уваги.

 8. Властивості уваги.

 9. Види пам’яті.

 10. Процеси та закономірності пам’яті.

 11. Індивідуальні особливості пам’яті.

 12. Поняття про мислення і мовлення.

 13. Види мислення.

 14. Види і типи уяви.

 15. Уява і творчість.

 16. Розвиток уяви.Змістовий модуль 4. «Емоційні та вольові психічні процеси»

Лекція 1. (2 год.). Тема 1. Психологія емоцій. (4 год.)

Емоції та почуття. Фізіологічні основи почуттів і емоцій. Загальна характеристика афективно-мотиваційної сфери особистості. Основні компоненти емоційного процесу. Функції емоцій. Теорії емоцій.Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Психологічні та фізіологічні особливості емоцій.

 2. Функції емоцій.

 3. Теорії емоцій.


Лекція 2. (2 год.). Тема 1. Психологія емоцій. (4 год.)

Класифікації емоцій. Роль почуттів у пізнавальній та практичній діяльності. Почуття і творчість. Соціальна обумовленість модальних почуттів. Основні емоційні стани та їх зовнішнє вираження. Емоційні особливості і властивості особистості.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Класифікації емоцій.

 2. Почуття і творчість.

 3. Характеристика окремих емоційних станів.

 4. Діагностика та корекція функціональних станів.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Які функції виконують почуття людини? В чому це проявляється?

 2. Назвіть властивості емоційних явищ.

 3. Чим відрізняється стрес від фрустрації?

 4. Наведіть приклади індивідуальних особливостей емоційних реакцій.


Література:

1. Бреслав Г. Психология эмоций. – М., 2004.

2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1976.

3. Додонов Б.И. В мире эмоций. – К., 1987.

4. Изард К. . Психология эмоций. – Спб.,2000

5. Кириленко Т.С. Психологія. Емоційна сфера особистості. – К., 2007.

6. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М., 1971.

7. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид.

друге, перероб та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

8. Основи психології /за ред. П. Киричука, В. Роменця. К., 1995.

9. Психологія: Підручник/ Під ред. Ю.Л.Трофімов – К.: Либідь, 2001.

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – 2-е изд. – СПб.: Питер,

2002 – 720 с.

11. Селье Г. Стресс без дистресса: Пер с англ. – Рига, 1992.


Лекція 1. (2 год.). Воля як психічний процес (4 год.)

Поняття про волю. Фізіологічні механізми волі. Теорії волі. Функції волі. Регулююча, стимулююча та затримуюча функція. Спонукальна функція. Вольове зусилля.


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Поняття про волю.

 2. Функції волі.

 3. Теорії волі.

 4. Вольове зусилля.


Лекція 2. (2 год.). Воля як психічний процес (4 год.)

Структура вольового акту. Боротьба мотивів. Проблема прийняття рішення. Інтелектуальні та емоційні моменти вольового акту. Вольові якості особистості. Позитивні та негативні вольові якості. Сила волі. Наполегливість. Нерішучість.Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Структура вольового акту.

 2. Інтелектуальні та емоційні моменти вольового акту.

 3. Позитивні та негативні вольові якості.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте основні теорії волі.

 2. Які виділяють основні функції волі

 3. Розкрийте структуру вольових дій.

 4. Значення вольових якостей особистості в професійному зрості.


Література:

1. Бех І. Від волі до особистості . К., 1998.

2. Иванников А.К. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.,

1991.


3. Ильин Е. Психология воли . – Спб, 2000.

4. Кириленко Т.С. Основи психології. Навчальний посібник – К., 1996.

5. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М., 1971.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид.

друге, перероб та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

7. Психологія: Підручник/ Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.;

за ред. Ю.Л.Трофімова. – 3-тє вид., стереотип.– К.: Либідь, 2001.

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – 2-е изд. – СПб.: Питер,

2002 – 720 с.

9. Селиванов В.И. Психология волевой активности. – Рязань, 1974.


Типові завдання для модульної контрольної роботи № 4.

 1. Психологічні особливості емоцій та почуттів.

 2. Фізіологічні основи почуттів і емоцій.

 3. Функції емоцій.

 4. Теорії емоцій.

 5. Класифікації емоцій.

 6. Почуття і творчість.

 7. Основні емоційні стани та їх зовнішнє вираження.

 8. Емоційні особливості і властивості особистості.

 9. Поняття про волю.

 10. Фізіологічні механізми волі.

 11. Теорії волі.

 12. Функції волі.

 13. Вольове зусилля.

 14. Структура вольового акту.

 15. Вольові якості особистості.


Теми рефератів

 1. Історія розвитку психології як науки.

 2. Основні напрями зарубіжної психології.

 3. Мозок та психіка.

 4. Стадії розвитку психіки.

 5. Особливості психічного відображення

 6. Галузі психологічної науки.

 7. Методи психології.

 8. Свідомість та самосвідомість.

 9. Свідомість, спілкування та мова.

 10. Свідомість та діяльність.

 11. Основні методологічні принципи психології.

 12. Особистість як продукт суспільно-історичного розвитку.

 13. Теорії особистості.

 14. Концепція З.Фройда та погляди його послідовників на особистість.

 15. Концепція особистості С.Л. Рубінштейна.

 16. Проблема особистості у вітчизняній психології.

 17. Стратегія розвитку власної особистості.

 18. Форми і методи самовиховання як фактор самовдосконалення особистості.

 19. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності.

 20. Теорії темпераменту.

 21. Зв’язок темпераменту з характером.

 22. Типове й нетипове в характері.

 23. Умови виховання характеру.

 24. Виховання та самовиховання характеру

 25. Зв’язок характеру з темпераментом.

 26. Типи обдарованості.

 27. Умови виховання здібностей.

 28. Психічні механізми таланта і мудрості.

 29. Здібності, обдарованість, талант

 30. Мотивація і розвиток здібностей.

 31. Природа та психологічна сутність мотивації.

 32. Проблема рухомих сил поведінки людини у психоаналітичних концепціях.

 33. Біхевіоризм та категорія мотиву.

 34. Проблема мотивів і мотивації поведінки в екзистенціально-гуманістичній школі.

 35. Дослідженню мотивів поведінки у соціально-психологічних концепціях (Г.Мерфі, Д.Черч, Ф.Олпорт та ін.).

 36. Мотиваційна концепція Д.М.Узнадзе.

 37. Проблема усвідомленості мотивів.

 38. Зарубіжні дослідження мотивації пізнавальної діяльності (Д.Берлайн, Дж.Аткінсон та ін.).

 39. Дослідження пізнавальної діяльності у вітчизняній психології (Б.Г.Ананьєв, П.І.Зінченко, Ю.Н.Кулюткін та ін.).

 40. Моделі мотивації досягнення.

 41. Установка як мотив поведінки.

 42. Потяги як мотиви.

 43. Проблема рушійних сил соціальної поведінки.

 44. Теорія когнітивного дисонансу Л.Фестінгера.

 45. Психологічна характеристика діяльності та поведінки.

 46. Формування навичок.

 47. Стереотипізація в діяльності.

 48. Засоби діяльності і процес їх засвоєння.

 49. Порівняльні характеристики поведінки тварин і людської діяльності.

 50. Види взаємозв’язку в спільній діяльності.

 51. Сумісність та соціально-психологічний клімат.

 52. Феномени емпатії, рефлексії та ідентифікації.

 53. Структура і динаміка конфлікту. Шляхи його подолання.

 54. Відчуття як активний процес пошуку та обробки інформації.

 55. Проблема порогів чутливості.

 56. Емоційне зображення сенсорного образу.

 57. Рецепторна концепція відчуття.

 58. Рефлекторна теорія відчуття.

 59. Розвиток сенсорної культури особистості..

 60. Проблема моделювання процесів сприймання.

 61. Розвиток чуттєвої сфери людини.

 62. Бінокулярні та монокулярні ознаки віддаленості та глибини сприймання.

 63. Увага та її значення в житті людини.

 64. Увага в процесі регуляції психічної діяльності.

 65. Когнітивні моделі уваги.

 66. Вікові та індивідуальні особливості уваги.

 67. Увага, її роль у провідній діяльності особистості.

 68. Виховання уважної людини.

 69. Функціональний підхід у дослідженні пам`яті.

 70. Моделі пам`яті в когнітивній психології.

 71. Моністична та множинна трактова пам`яті.

 72. Основні мнемічні процеси.

 73. Форми пам`яті.

 74. Виховання пам`яті.

 75. Індивідуальні особливості пам’яті.

 76. Проблема мисленнєвих стратегій.

 77. Види мислення та типи репрезентацій.

 78. Інтуїція в мисленні.

 79. Дедукція та індукція.

 80. Походження розумових дій та операцій.

 81. Проблема класифікації мислення.

 82. Стильові характеристики особистості.

 83. Мова та мовлення.

 84. Уява та творчість.

 85. Психологічний аналіз творчості.

 86. Види уяви та прийоми в сучасній технічній науці.

 87. Психологічні особливості спільної творчої діяльності.

 88. Психологічні аспекти мрії та фантазії.

 89. Розвиток уяви.

 90. Роль емоцій та волі в житті людини.

 91. Трьохвимірна теорія емоцій В. Вундта.

 92. Теорія диференційованих емоцій К. Ізарда.

 93. Периферична теорія В. Джемса і Г. Ланге.

 94. Інформаційна теорія емоцій П.В.Сімонова.

 95. Пристрасть як форма переживання почуттів.

 96. Теорії волі.

 97. Значення вольових якостей особистості в професійному зрості.

 98. Психологічні особливості вольових дій.

 99. Розвиток волі.

100.Структура вольового акту.
Запитання до іспиту з курсу Загальної психології

 1. Предмет та завдання психології.

 2. Класифікація психічних явищ.

 3. Механізми психіки.

 4. Історичні етапи становлення психологічних знань.

 5. Міфологічний етап розвитку психологічних знань.

 6. Філософський етап розвитку психологічних знань.

 7. Науковий етап розвитку психологічних знань.

 8. Основні стадії розвитку психіки у тварин.

 9. Стадія сенсорної психіки.

 10. Стадія перцептивної психіки.

 11. Стадія практичного інтелекту.

 12. Відмінність психіки людини від психіки тварин.

 13. Суспільно-історичний характер свідомості.

 14. Свідомість як вища форма розвитку психіки.

 15. Психологічний зміст самосвідомість.

 16. Психологічні особливості «Я-концепції особистості».

 17. Місце психології в системі наук.

 18. Основні напрями психології.

 19. Галузі психології.

 20. Принципи психології.

 21. Класифікація методів психології.

 22. Методи дослідження.

 23. Методи психологічного впливу.

 24. Спостереження та самоспостереження у психології.

 25. Експеримент як метод психологічного дослідження.

 26. Психодіагностичні методи в психологічному дослідженні.

 27. Математико-статистичні методи у психології.

 28. Поняття “індивід”, “особистість”, “індивідуальність” в психології.

 29. Склад і структура особистості.

 30. Теорії особистості в зарубіжній психології.

 31. Теорії особистості у вітчизняній психології.

 32. Фізіологічної основи динаміки психічної діяльності людини.

 33. Природа темпераменту.

 34. Властивості темпераменту.

 35. Типологічні властивості особистості і діяльність.

 36. Поняття про характер.

 37. Структура характеру.

 38. Соціально-психологічні характеристики особистості.

 39. Структура здібностей.

 40. Теорії здібностей.

 41. Види здібностей.

 42. Задатки та здібності в загальній структурі особистості.

 43. Мотиваційна активація особистості.

 44. Теорії мотивації.

 45. Ієрархія потреб.

 46. Мотивація та вищі функції особистості.

 47. Мотивація та емоції особистості.

 48. Поняття про діяльність.

 49. Структура діяльності.

 50. Види діяльності.

 51. Поняття про спілкування.

 52. Засоби спілкування.

 53. Функції та структура спілкування.

 54. Види спілкування.

 55. Поняття про відчуття.

 56. Фізіологічні механізми відчуттів.

 57. Класифікація відчуттів.

 58. Властивості та закономірності відчуттів.

 59. Поняття про сприймання.

 60. Властивості та закономірності сприймання.

 61. Поняття про увагу.

 62. Види уваги.

 63. Властивості уваги.

 64. Поняття про пам’ять.

 65. Види пам’яті.

 66. Процеси та закономірності пам’яті.

 67. Індивідуальні особливості пам’яті.

 68. Поняття про мислення і мовлення.

 69. Форми та види мислення.

 70. Поняття про уяву.

 71. Види і типи уяви.

 72. Уява і творчість.

 73. Психологічні та фізіологічні особливості емоцій.

 74. Функції емоцій.

 75. Теорії емоцій.

 76. Класифікації емоцій.

 77. Почуття і творчість.

 78. Характеристика окремих емоційних станів.

 79. Поняття про волю.

 80. Функції волі.

 81. Теорії волі.

 82. Вольові якості особистості.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка