Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія


клас 175 годин (5 години на тиждень, резерв 11 годин)Скачати 428.5 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації11.09.2018
Розмір428.5 Kb.
#49727
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6


11 клас

175 годин (5 години на тиждень, резерв 11 годин)

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

3

Вступ.

Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження. Значущі природничі відкриття в історії географічної науки.

Сучасні методи дослідження географії

Аеро- і космічні методи. Приклади аерокосмічних досліджень в географії. Графічні способи представлення даних. Математично-картографічне моделювання. Фоновий геохімічний моніторинг навколишнього середовища. Ландшафтно-геохімічний метод. Геоінформаційні системи та їх застосування. Комп‘ютерна картографія.Учень:

називає наукові і сучасні методи дослідження;

характеризує розвиток науки і технології;

наводить приклади природничих відкриттів у різних галузях географічних наук;

наводить приклади використання ГІС;

використовує комп‘ютерні карти
Практикум:

практична робота № 1. «Використання нових методів географічної науки для пошуку обробки і представлення географічної інформації».
РОЗДІЛ І. Загальні закономірності природи Землі – 34 год.

1

Тема 1. Фізична географія – наука про природу Землі.

Фізична географія як наука про природу Землі, сутність, структура, джерела інформації. Фізико-географічні дисципліни.
Учень:

називає фізико-географічні дисципліни;

користується джерелами географічних знань;

аналізує системну класифікацію наук;

5

Тема 2. Земля як планета

Земля у Всесвіті. Найважливіші географічні особливості Землі як планети.

Походження Землі, етапи її розвитку. Геологічна історія Землі. Геологічна хронологія. Походження і розвиток людини.

Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу. Годинні пояси. Система відліку часу. Календарі світу.

Земля як система. Поняття системи. Оболонки Землі як системи: літосфера, педосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера. Кругообіг речовини та енергії в системах Землі. Взаємозв‘язки систем Землі. Еколого-географічне і ресурсно-географічне вивчення природи.


Учень:

розкриває суть поняття «система»;

називає основні оболонки та основні етапи розвитку Землі;

характеризує геологічні та біологічні процеси на планеті;

аналізує походження і розвиток людини;

пояснює кругообіг речовин та енергії на планеті;

характеризує взаємозв’язки в різних системах Землі.


8

Тема 3. Літосфера і рельєф Землі

Внутрішня будова Землі. Температурний режим та агрегатний стан речовин Землі.

Літосферні плити їх структурні елементи. Гіпотеза дрейфу материків А.Вегенера. Рух літосферних плит. Тектоніка літосферних плит. Платформи і геосинкліналі. Форми рельєфу та корисні копалини.

Процеси в надрах та на поверхні Землі, їх наслідки. Ендогенні та екзогенні процеси. Вулканізм і його наслідки. Зниження і запобігання небезпеки. Землетруси та їх наслідки. Вимірювання сили землетрусів. Зниження і запобігання небезпеки. Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними.Властивості літосфери: ресурсні, геодинамічні, геохімічні, геофізичні, екологічні. Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини.Учень:

показує на карті лі­тосферні плити;

пояснює склад літосфери;

аналізує кругообіг гірських порід;

розкриває процес вулканізму та його наслідки;

наводить приклад впливу діяльності людини на літосферу;


3

Тема 4. Педосфера

Ґрунти як унікальна природна система, їх склад і властивості.

Вивітрювання: фізичне, хімічне. Ґрунтові профілі та процеси утворення ґрунту.

Типи ґрунтів. Зниження рівня родючості ґрунту (водна та вітрова ерозія, опустелювання). Ґрунт як ресурс. Охорона ґрунтів.Учень:

пояснює різні види вивітрювання;

розуміє процес утворення ґрунту;

аналізує рівень родючості ґрунту;

знає правила охорони ґрунтів; дає оцінку ґрунту як природному ресурсу.

4

Тема 5 . Атмосфера і клімати Землі

Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери.

Циклони і антициклони. Вплив суші і моря на загальну циркуляцію атмосфери. Вологість повітря і глобальний розподіл опадів.

Клімат та кліматотвірні чинники. Особливості формування кліматів Землі, їх типи. Зміни клімату в часі. Тропосфера – кухня погоди.

Вплив людини на склад атмосфери. Кислотні дощі. Смог. Озонові діри. Парниковий ефект. Забруднення атмосфери, моніторинг та міжнародні угоди.


Учень:

називає складові атмосфери;

пояснює утворення та дії циклонів та антициклонів; аналізує загальну циркуляцію атмосфери;

характеризує розподіл опадів на планеті;

пояснює утворення озонових дірок, появу кислотних дощів;

знає природу парникового ефекту; наводить приклади забруднення атмосфери.

6

Тема 6. Гідросфера та Світовий океан

Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на Землі.

Води суходолу. Річки. Водний режим і стік. Вплив клімату на стік. Повені та збитки від них. Русло та пов'язані з ним процеси. Заплава й алювіальні рівнини.

Ґрунтові води. Озера, льодовики, болота. Зниження рівня і забруднення ґрунтових вод. . Використання та охорона ґрунтових вод.

Світовий океан. Властивості морської води. Рух води в океанах. Солоність, температура і щільність. Коливання рівня моря. Ерозія берегів. Забруднення океану. Міжнародні угоди з використання Світового океану.


Учень:

пояснює розподіл води і кругообіг води на Землі;

характеризує водний режим;

знає будову річкової долини, режим стоку річки; розуміє роль ґрунтових вод в природі;

аналізує роль Світового океану в житті планети.


2

Тема 7. Біосфера

Кругообіг речовин у біосфері. Потік енергії в біосфері та її частинах. Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Основні екосистеми світу. Вплив діяльності людини на довкілля.Учень:

пояснює кругообіг речовин у біосфері; характеризує екосистеми;

знає основні екосистеми світу; аналізує вплив діяльності людини на довкілля.5

Тема 8. Географічна оболонка.

Етапи розвитку географічної оболонки, її складових і уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її вертикальна і горизонтальна диференціація. Циклічність і ритмічність процесів у географічній оболонці.

Територіальні комплекси, ландшафти. Вчення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт. Системність - основа їх вивчення. Природний ландшафт. Ландшафтний синтез зональних геосистем. Планетарні, регіональні, локальні геосистеми. Ландшафти, їх класифікація. Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості.


Учень:

пояснює загальні за­кономірності розвитку Землі;

називає різні природні ландшафти;

характеризує зміни у навколишньому середовищі; наводить приклад культурних і антропогенних ландшафтів


Практикум:

практична робота №2. «Побудова графіка залежності дальності видимого горизонту від висоти місця спостереження»;

практична робота №3. «Зіставлення карт тектонічного районування та розміщення найважливіших родовищ корисних копалин з метою виявлення взаємозв‘язків. Читання геологічних, тектонічних карт і карти корисних копалин»;

практична робота №4. «Визначення мінералів та гірських порід. Визначення основних скам'янілостей за зразками, муляжем або малюнками»

практична робота № 5. «Побудова і аналіз гіпсографічної кривої »;

робота № 6. «Нанести на контурну карту сейсмічних зон та діючих вулканів»;

практична робота № 7. «Опис ґрунтового профілю»;

практична робота№ 8. «Аналіз кліматичних та синоптичних карт»;

практична робота №9. «Складання картосхеми течій Світового океану»;

конференція № 10. «Міжнародне використання Світового океану»;

практична робота № 11. «Аналіз загальних географічних закономірностей, характеристика їх прояву в природі»;

практична робота № 12. «Складання географічних характеристик природних і антропогенних комплексів різного рангу»;

практична робота № 13. «Вивчення принципів і правил створення культурних ландшафтів».
РОЗДІЛ ІІ. Карта - мова географії – 20 год.

2

2

3


5


Тема 1. Історія ство­рення карт. Формування уяви людей про Землю та її зображення на картах. Карти первісних народів і карти античного часу. Картографія в епоху середньовіччя. Картографія нового часу.

Розвиток картографії в Україні. Перший атлас Ук­раїни. Перспективи розвитку картографії і топографії.Тема 2. Види географічних карт. Класифікація карт.

Види географічних карт: загальногеографічні, тематичні.

Класифікація карт за їхніми основними ознаками. Картографічні зображення Землі: профілі, рельєфні карти, атласи, глобуси, блок-діаграми. Кар­ти спеціального змісту: для спортсменів, ту­ристів, медичних працівників, карти-ілюстрації тощо.

Тема 3. Картографічні проекції. Види картографічних проекцій. Умовні проекції. Властивості карт. Вико­ристання карт у практичній діяльності людини.

Тема 4. Топографічні карти і прийоми роботи з ними.

Суть топографічної карт, її особливості, сфери застосування. Масштаб довжин і площ.

Географічні координати і об’єкти топогра­фічної карти. Визначення прямокутних координат точок за топографічною картою. Кути напрямів і зв‘язок між ними. Визначення кутів напрямів на топографічній карті. Опис місцевості за топографіч­ною картою.

Тема 5. Способи зображень на географічних картах.

Спосіб якісного фону, кількісного фону, ареалів, значків, крапковий, ізоліній, значків, локалізованих діаграм, лінійних знаків, знаків руху. Картодіаграми, картограми.

Розв’язування завдань за оглядовими за­гально­географічними і тематичними карта­ми. Складан­ня опису карт. Розв’язування завдань за соціаль­но-економічними картами. Рельєфні карти та прийоми роботи з ними.

Тема 6. Карти та інші картографічні твори. Географічні атласи, їх види. Картографічна інформація та читання географічних карт. Вплив комп’ютериза­ції на географію. Зародження геоінформатики, епоха «зрілості», етапи розвитку геоінформацій­ної системи.


Учень:

називає історичні ві­домості про створення карт;

користується різни­ми картами;

складає маршрути подорожі, карти уяв­ного об’єкта;

будує профіль за ма­теріалами топокарти;

уміє працювати з усіма видами карт;

розв’язує картогра­фічні завдання;

описує місцевість за картами;

складає опис карт;

порівнює різні види карт;

класифікує карти;

аналізує і порівнює картографічні проек­ції;

визначає масштаб карт;

оцінює роль карт у життєдіяльності лю­дини;

вміє розв’язувати за­дачі;

користується елек-тронними картами.
Електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди. Штучний інтелект географії.

Практикум:

практична робота № 14. «Аналіз карт побудованих у різних картографічних проекціях»;

робота математичної лабораторії № 15. «Розв’язуван­ня задач на визначення азиму­тів, координат, від­станей за топографічною кар­тою»;

практична робота № 16. «Побудова профілю між об’єктами за топографічною картою»;

практична робота №17. «Складання картосхеми з використанням різних способів картографічних зображень»;

практична робота №18. «Розробка легенди для тематичних карт своєї області (за вибором) з курсу соціально-економічної географії».

19. творча робота «Складання маршруту істори­ко-культурних об’єктів України або пам’яток при­роди за допомогою картографічних джерел»;практична робота № 20. «Робота з електронними картами»;
2

5РОЗДІЛ VІІІ. Географічна культура – 6 год

Тема 1. Світові цивілізації

Формування поняття «цивілізація». Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації. Систематика цивілізацій. Регіональні цивілізації. Сучасні цивілізаційні макрорегіони світу.


Тема 2. Світові культури

Зародження і становлення культури. Культура: зміст і функції поняття. Складові елементи культури. Географія культури.Практикум:

21. семінар на тему: «Калейдоскоп світових культур»;

22. написання есе на тему: «Географічна культура випускника».Учень:

розрізняє поняття «цивілізація», «культура»;
називає періоди форму­вання геогра­фічної культури;

характе­ризує головні напрямки теорії цивілізації;

готує доповіді для виступу;

складає план твор­чої роботи;

порівнює розвиток географічної культури за певний період;

добирає самостійно інформацію;готує есе;

бере участь у семінарах та конференціях.

РОЗДІЛ ІІІ. Соціально-економічна географія України - 22

2

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

Українська державна і національна територія України. Ет­ніч­ні землі. Формування сучасної української держави.

Політико-географічне положення України. Глобальне і регіональне положення України. Положення України на Євразійських геополітичних осях. Сусідське положення. Кор­дони. Адмі­ністративно-територіальний устрій, його харак­теристика. Київ – сто­лиця України.


Учень:

характеризує політи­ко-географічне поло­ження України;

називає розміри Укра­їни;

показує на карті дер­жави-сусіди;

пояснює вплив географічного положення на місце України в Євро­пі та світі;

називає адміністра­тив­но-територіальні одиниці України.


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів

Скачати 428.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка