Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "музичне мистецтво"Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.25 Mb.
#84267
ТипПрограма

Порівняння програм з музичного мистецтва

 • ПРОГРАМА
 • для загальноосвітніх навчальних закладів
 • “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”
 • (5-8 класи)
 • МИСТЕЦТВО
 • ПРОГРАМА ДЛЯ 5 9 КЛАСІВ
 • Укладачі:
 • Фільц Б.М., Бєлова І. М., Букрєєва Г.Б., Демчишин М.С., Масол Л.М., Мільченко О.В., Павленко О.М.
 • Програму розробили:
 • Людмила Масол (керівник групи); Оксана Коваленко,
 • Галина Сотська, Галина Кузьменко, Жанна Марчук, Олена Константинова, Людмила Паньків,
 • Ірина Гринчук, Надія Новікова, Наталія Овіннікова

Мета

 • Метою загальної музичної освіти в основній школі є особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно-естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-практичної діяльності, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.
 • Метою навчання мистецтв в основній школі є виховання в учнів ціннісно-світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби в творчому самовираженні та естетичному самовдосконаленні.

Завдання

 • формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості (загальнокультурна компетенція);
 • опанування вокально-хоровими вміннями та навичками - здатності керуватися набутими музичними знаннями та вміннями у процесі самостійної діяльності та самоосвіти (предметна компетенція та компетенція особистісного самовдосконалення);
 • формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки (комунікативна компетенція);
 • формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять та відповідної термінології – пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва (інформаційна та навчально-пізнавальна компетенції);
 • виховання ціннісних орієнтацій у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості (ціннісно-сенсова компетенція);
 • розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини (загальнопредметна та загальнокультурна компетенції).
 • виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів, естетичних ідеалів;
 • формування системи художніх знань, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтв;
 • розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ;
 • стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до діалогу;
 • розвиток художніх здібностей, критичного мислення;
 • формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у соціокультурному житті.

Принципи програми

 • Програма ґрунтується на принципах:
 • 1) єдності національного та загальнолюдського аспектів змісту музичної освіти, що забезпечує орієнтацію навчального матеріалу на цінності української національної музичної культури та світову музичну класику;
 • 2) взаємодії компонентів соціального досвіду людини  емоційно-ціннісного ставлення, музичних знань, умінь і компетенцій, творчості, спілкування;
 • 3) неперервності і наступності завдань і змісту музичної освіти у початковій та основній школі;
 • 4) варіативності  націленості змісту програми на творчість учителя, його професійну компетентність, здатність самостійно застосовувати орієнтовний музичний матеріал і в разі необхідності змінювати його в межах запропонованої структури;
 • 5) поліхудожності, що реалізується через встановлення об’єктивно існуючих зв’язків між музикою та іншими видами мистецтв.
 • Навчання мистецтва ґрунтується на принципах:
 • наступності між початковою, основною і старшою школою;
 • поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів змісту освіти;
 • інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів;
 • креативності (пріоритет творчої самореалізації);
 • варіативності змісту, методів, технологій;
 • діалогічності, полікультурності.

Тематична структура

 • Клас
 • Кількість годин
 • 5 клас. Музика та інші види мистецтва
 • 35
 • Тема 1.Музика і мистецтво слова
 • 16
 • Тема 2.Музика і візуальні образи
 • 19
 • 6 клас. Музика і духовний світ людини
 • 35
 • Тема 1. Музика як мова почуттів
 • 16
 • Тема 2.Я і музика
 • 19
 • 7 клас. Палітра музичних образів
 • 35
 • Тема 1.Образний зміст музики
 • 16
 • Тема 2.Композиція музичного твору
 • 19
 • 35
 • Тема 1.Відлуння епох в музичному мистецтві
 • 16
 • Тема 2.Музика в діалозі з сучасністю
 • 19
 • Клас
 • Тема року
 • Теми
 • 5
 • Види музичного мистецтва
 • Музика як вид мистецтва
 • Народна музика
 • Професійна музика
 • Взаємодія музики з іншими видами мистецтва (образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)
 • 6
 • Жанри музичного мистецтва
 • Жанри камерно-вокальної музики
 • Жанри хорової музики
 • Жанри камерно-інструментальної музики
 •  
 • 7
 • Музика: діалог традицій і новаторства
 • Мистецтво в нашому житті
 • Новітні музичні явища

Державні вимоги

 • Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 •  
 • Учень спостерігає:
 • розпізнає:
 • порівнює:
 • характеризує:
 • наводить приклади:
 • виразно виконує:
 • дотримується правил:
 • імпровізує:
 • інтерпретує:
 • висловлює судження про:
 • виражає та обґрунтовує:
 • Державні вимоги  до рівня  загальноосвітньої 
 • підготовки учнів
 • Учень
 • знає і розуміє:
 • уміє:
 • застосовує:
 • музичні знання та вміння у власному житті

Державні вимоги

 • Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:
 • інтерпретувати зміст музичних творів, зокрема у їх взаємозв’язках з іншими видами мистецтва; передавати враження від музики вербальними, художніми засобами, засобами ритмопластики та театралізації;
 • виконувати пісні серед однолітків, у родині з рухами та ритмічним акомпанементом;
 • розуміти зв’язок музики з іншими видами мистецтва, застосовувати міжпредметні компетентності у процесі художньо-творчої діяльності;
 • висловлювати власні судження про музику та інші види мистецтва, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу музики, співпрацювати в малих і великих групах;
 • проявляти допитливість у процесі пізнання музики, використовувати різні друковані джерела інформації про музичне мистецтво у навчально-пізнавальній та соціокультурній діяльності

Зміст

 • Тема 1: Музика і мистецтво слова (16 год.)
 • Розкриття широкої палітри зв’язків музики з літературою через споріднені за характером образи. Порівняння музичних та літературних творів, які відображають різноманітні явища життя, зокрема, на прикладах вокальних (пісня, пісня-романс), хорових (кантата), та музично-сценічних (опера, балет, мюзикл) жанрів. Виконання народних та композиторських пісень, які розкривають основні завдання теми. Розвиток вокально-хорових навичок. Імпровізація простих мелодичних зворотів та ритмічного супроводу до пісень. Інтерпретація змісту прослуханих та виконаних музичних творів, вираження власного емоційно-естетичного ставлення до них. Виявлення специфіки образної мови музичного мистецтва у порівнянні з образною мовою літератури. Засвоєння основних музичних понять і термінів: вокаліз, кантата, мюзикл, лібрето, сценарій. Усвідомлення явища синтезу музичного та літературного мистецтв у театрі і кінематографі.
 • Орієнтовний матеріал для сприймання:
 • Варіативний матеріал для сприймання:
 • Орієнтовний матеріал для виконання:
 • Варіативний матеріал для виконання:
 • Узагальнення теми.
 • Зміст
 • Музика як вид мистецтва
 •  
 • Народна музика
 •  

Підручник

 • Масол Л. М. Музичне мистецтво : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 5 кл. / Л. М. Масол, Л. С. Аристова. – Харків: Сиция, 2013. – 160 с. : іл.

Підручник

Планування

 • ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
 • ЗМІСТУ УРОКІВ ЗА ПРОГРАМОЮ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
 • 5 КЛАС
 • МИСТЕЦТВО
 • ПРОГРАМА ДЛЯ 5 9 КЛАСІВ

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка