Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка Демократизація суспільнихСкачати 149.5 Kb.
Дата конвертації10.11.2018
Розмір149.5 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів
ПРАВОЗНАВСТВО
10 клас

Рівень стандарту / Академічний рівень

Пояснювальна записка

Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними.

Усе це зумовлює особливу актуальність вивчення державно-правових явищ, які є одним із провідних за­собів впорядкування відносин у суспільстві, і саме цим зумовлене введення у систему загальноосвітньої підготовки курсу “Основи правознавства”.

Метою курсу є формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:

1) ознайомити учнів з основами теорії держави та права і на цій основі сформувати їхнє уявлення про державно-правові реа­лії України;

2) поглибити знання учнів про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;

3) поглибити знання учнів про соціальні норми, сформувати системне уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

4) сформувати системне уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

5) виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки;

6) виробити в учнів уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

7) формувати в учнів навички діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

8) сформувати в учнів уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

Практична потреба розв’язання означених проблем зумовлює актуальність програми курсу «Основи правознавства» та створення на її основі підручника, який сприятиме опануванню учнями понятійно-категоріальним апаратом, загальнотеоретичною основою для розуміння питань, що являють собою сучасні держава і право, якими є особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, роль та функції в організації суспільних відносин, їх національні особливості тощо.

Структура курсу та його зміст відповідають переліченим завданням.
Структура та орієнтовний розподіл навчального часу
З урахуванням змісту сучасної системи знань про державно-правові явища та особливостей організації навчального процесу курс “Основи правознавства” складається з чотирьох частин: ч. 1. Основи теорії держави; ч. 2. Основи теорії права та правовідносин; ч. 3. Основи публічного права України; ч. 4. Основи приватного права України. У першій та другій частині розкривається загальнотеоретична характеристика держави і права як соціальних явищ, а частини третя і четверта присвячені характеристиці української держави та її правової системи.Назва теми

Кількість

годин


Вступ

0,5Частина перша: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ


Тема 1. Історичний аспект виникнення держави та права

1,5

Тема 2. Загальна характеристика держави та державної влади

1

Тема 3. Державний лад

2

Тема 4. Особа, суспільство, держава

2

Повторювально-узагальнюючий урок

1

Всього

8


Частина друга: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН


Тема 1. Поняття і загальна характеристика права

1

Тема 2. Поняття і структура правової системи

1

Тема 3. Правовідносини

2

Тема 4. Правопорядок і правопорушення

2

Тема 5. Юридична відповідальність

1

Повторювально-узагальнюючий урок

1

Всього

8

Частина третя: ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


Тема 1. Конституційне право

1

Тема 2. Основні права, свободи і обов’язки громадян України

1

Тема 3. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

3

Тема 4. Фінансове право

1

Тема 5. Адміністративне право

1

Тема 6. Екологічне право

1

Тема 7. Кримінальне право

2

Повторювально-узагальнюючий урок

1

Всього

11


Частина четверта: ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


Тема 1. Цивільне право

3

Тема 2. Сімейне право. Житлове право

1

Тема 3. Земельне право

1

Тема 4. Трудове право

2

Повторювально-узагальнюючий урок


1

Всього

8

Загальна кількість годин

35

За навчальним планом загальна кількість годин на курс – 35, із розрахунку 1 година на тиждень.

Програма поділена на чотири частини відповідно до організації навчального процесу у школі протягом навчального року і визначає години на вивчення кожної теми, а також повторювально-узагальнюючі уроки (4 уроки на рік).

Запропонована кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною і може бути змінена й використана вчителем на власний розсуд.

Ліва колонка змісту навчальної програми містить перелік інформаційних питань, що мають бути опрацьовані учнями під час вивчення тем, а права колонка - державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: перелік основних знань, умінь та навичок, що мають бути сформовані в учнів як результат засвоєння кожної теми.

Зміст курсу є доступним для учнів 10 класу й розрахований на засвоєння його кожним учнем.

Основним завданням учителя при викладанні курсу є формування системного уявлення учнів про правові знання, надання їм практичної спрямованості та формування вміння використовувати їх у практичному житті.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ до “Основ правознавства” (0,5 год.)

Поняття, мета, завдання і структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти). Особливості роботи на уроках та підготовки до уроків вдома.


Учень (учениця):

дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру;

пояснює як працювати над матеріалом на уроках та вдома, як користуватись підручником та правовими актами;

висловлює власні очікування щодо вивчення курсу.


Частина перша: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

Тема 1. Історичний аспект виникнення держави ( 1,5 год.)Порівняльна характеристика понять “країна”, “суспільство”, “держава”.

Поняття і види суспільних відносин та особливості їх впорядкування у додержавний період.

Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави.

Історичні типи держави і права: поняття і загальна характеристика.

Учень (учениця):

пояснює зміст понять теми;

розповідає, що таке суспільні відносини, які є їх види, наводить приклади;

обґрунтовує необхідність організації суспільних відносин та розповідає, за допомогою яких засобів відбувалось їх впорядкування у додержавний період;

називає теорії виникнення держави та дає їх коротку характеристику; історичні типи держави і права та дає їх коротку характеристику.

Тема 2. Загальна характеристика держави та державної влади (1 год.)Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види.

Органи держави: поняття, ознаки, види.

Поняття і види влади. Особливості державної влади. Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.


Учень (учениця):

пояснює, що являє собою держава і називає основні її ознаки та функції;

дає визначення органу держави та називає їх види; державної влади та називає основні її ознаки; загальну характеристику завдань органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

пояснює, що таке влада та які є її види;

характеризує поняття ”органи держави” та ”органи державної влади”.

Тема 3. Державний лад (2 год.)Поняття і загальна характеристика державного ладу.

Види і загальна характеристика форм правління.

Політичні режими: поняття і види.

Форми територіального устрою держави: поняття і види.
Учень (учениця):

пояснює, що таке державний лад та які складові він включає;

дає визначення форми правління, політичного режиму і територіального устрою, пояснює, які є їх види, дає їм загальну характеристику і наводить приклади.

Тема 4. Особа, суспільство, держава (2 год.)Загальна характеристика понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”.

Особливості взаємовідносин особи і суспільства.

Особливості взаємовідносин особи і держави. Правовий статус особи. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення. Іноземці, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.

Особливості взаємовідносин суспільства і держави.

Поняття та ознаки правової і соціальної держави.


Учень (учениця):

аналізує поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”;

розкриває суть взаємовідносин особи і суспільства; зміст поняття ”правовий статус особи” та називає його види; суть взаємовідносин суспільства і держави;

пояснює особливості взаємовідносин особи і держави; які особи визнаються іноземцями, особами без громадянства та особами з подвійним громадянством;

дає визначення громадянства і пояснює способи його набуття і припинення; визначення правової і соціальної держави та називає їхні ознаки.Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)
Частина друга: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

Тема 1. Поняття і загальна характеристика права (1 год.)Соціальні норми: поняття, види. Поняття і ознаки права. Право і мораль.

Функції права.

Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти.

Принцип верховенства законів.

Систематизація правових актів: поняття і види.


Учень (учениця):

пояснює, що таке соціальні норми, називає їх види; поняття ”правові акти”, ”нормативні акти”, ”підзаконні акти”, ”декрети”, ”правові прецеденти”, ”правові звичаї”, ”нормативні договори”;

аналізує відмінності між правовими і морально-етичними нормами;

дає визначення функцій права і називає їх види; визначення джерел і форм права та називає їх основні види;

розкриває зміст принципу верховенства законів;

обґрунтовує необхідність систематизації правових актів та називає її види.

Тема 2. Поняття і структура правової системи (1 год.)Поняття системи права. Галузі права, правові інститути.

Правові норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм зі статтями правових актів.

Система права і система законодавства.

Види правових систем. Поняття міжнародного права.
Учень (учениця):

дає визначення системи права; визначення правової норми, називає її складові та пояснює їх зміст; загальну характеристику міжнародного права;

пояснює, що таке галузь права та правовий інститут;

аналізує співвідношення понять ”правова норма” і ”стаття правового акту”;

розкриває відмінності між поняттями ”система права” і ”система законодавства”;

називає види і основні риси правових систем.

Тема 3. Правовідносини (2 год.)Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин.

Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

Об’єкти правовідносин.

Зміст правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.


Учень (учениця):

дає визначення правовідносин, називає їх види; визначення юридичних фактів, проводить їх класифікацію та наводить приклади;

розкриває зміст поняття ”склад правовідносин”; поняття ”зміст правовідносин”;

аналізує співвідношення понять ”суб’єкти права” і ”суб’єкти правовідносин”;

пояснює зміст правосуб’єктності осіб, розкриває її особливості у фізичних і юридичних осіб; що таке об’єкти правовідносин.

Тема 4. Правопорядок і правопорушення (2 год.)Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.

Поняття правосвідомості.

Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень.


Учень (учениця):

пояснює: що таке суспільний порядок та чим він визначений; що таке правопорядок і законність; що таке правосвідомість;

дає визначення: дисципліни і пояснює яким чином вона забезпечується; законності і називає її гарантії;

правопорушення, називає їх види;наводить приклади правопорушень;

розкриває зміст поняття ”склад правопорушення”, характеризує його елементи.

Тема 5. Юридична відповідальність (1 год.)Поняття та види відповідальності. Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності; обставини, що її виключають.

Види юридичної відповідальності: поняття, загальна характеристика.

Учень (учениця):

пояснює, що таке відповідальність та які є її види та наводить приклади;

дає визначення юридичної відповідальності, називає її підстави та розкриває їх зміст;

називає обставини, що виключають юридичну відповідальність.


Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)

Частина третя: ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Конституційне право (1 год.)Загальна характеристика конституційного права.

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України.

Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України.

Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.Учень (учениця):

дає: визначення конституційного права, називає основні його інститути та джерела; загальну характеристику політичного режиму, форми правління і територіального устрою України;

аналізує передумови прийняття Конституції України та дає їх загальну характеристику;

характеризує основні етапи розвитку української державності, Конституцію України як Основний закон держави;

називає основні політико-правові акти, якими закріплювався суверенітет сучасної України.

Тема 2. Основні права, свободи і обов’язки громадян України (1 год.)Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення.

Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.

Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України.

Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття і види.
Учень (учениця):

дає визначення громадянства України, називає правові акти, якими регламентовані ці відносини, підстави набуття і припинення громадянства; загальну характеристику прав, свобод і обов’язків людини і громадянина;

пояснює поняття ”право” в об’єктивному і суб’єктивному значенні, гарантії та механізми захисту прав і свобод людини;

називає основні міжнародно-правові акти з прав людини;

характеризує права, свободи і обов’язки громадян України.

Тема 3. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні (3 год.)Загальні засади організації державної влади в Україні.

Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види.

Верховна Рада України.

Президент України.

Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Місцеве самоврядування в Україні.

Органи судової влади України.

Правоохоронні органи України.
Учень (учениця):

пояснює: загальні засади організації державної влади, визначені Конституцією України; конституційний статус Верховної Ради, її організаційну структуру та компетенцію; місце Президента України в системі державних органів та розкриває його повноваження;

характеризує референдум та вибори як форми безпосередньої демократії, місцеве самоврядування в Україні;

дає: визначення органів виконавчої влади, називає їх види; загальну характеристику Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади; загальну характеристику органів судової влади України;

називає види та завдання правоохоронних органів.

Тема 4. Фінансове право (1 год.)Загальна характеристика фінансового права.

Бюджетна система України.

Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. Види податків і зборів.

Відповідальність за порушення фінансового законодавства.
Учень (учениця):

дає визначення фінансового права, системи оподаткування, загальну характеристику податків і зборів;

називає основні інститути фінансового права та джерела, платників податків та їхні права і обов’язки;

пояснює, що таке бюджетна система України; розкриває особливості відповідальності за порушення фінансового законодавства.

Тема 5. Адміністративне право (1 год.)

Загальна характеристика адміністративного права.

Суб’єкти адміністративного права. Державна служба.

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.

Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
Учень (учениця):

дає визначення: адміністративного права, називає основні його інститути та джерела; адміністративного проступку та розкриває його склад;

розкриває особливості правового статусу суб’єктів адміністративного права; особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх;

пояснює, що таке державна служба, підстави адміністративної відповідальності, називає види адміністративних стягнень.

Тема 6. Екологічне право (1 год.)Загальна характеристика екологічного права.

Екологічні права і обов’язки громадян.

Використання природних ресурсів. Права і обов’язки власників природних ресурсів та природокористувачів.

Червона книга України.Учень (учениця):

дає: визначення екологічного права та називає його основні джерела; загальну характеристику Червоної книги України;

називає екологічні права і обов’язки громадян;

пояснює, що таке використання природних ресурсів, називає його види, хто є їх власниками, хто природокористувачами, називає їхні права і обов’язки.

Тема 7. Кримінальне право (2 год.)Загальна характеристика кримінального права.

Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині.

Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.

Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

Види кримінальних покарань.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Учень (учениця):

дає визначення кримінального права та називає його джерела; визначення співучасті у вчиненні злочину, називає співучасників;

пояснює: що таке злочин, розкриває його склад; що таке обставини, які пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідальність;

називає: види злочинів, наводить приклади; стадії скоєння злочину; ознаки і підстави кримінальної відповідальності, види кримінальних покарань;

розкриває особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)
Частина четверта: ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Цивільне право (3 год.)Загальна характеристика цивільного права.

Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб.

Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності. Власність неповнолітніх.

Способи захисту цивільних прав.

Поняття і значення строків позовної давності.

Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.

Поняття спадкового права. Порядок спадкування.

Підстави цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.Учень (учениця):

дає визначення: цивільного права, називає основні його інститути та джерела; права власності, розкриває його зміст,

називає види строків позовної давності, пояснює їх правове значення; види власності та підстави набуття і припинення права власності; загальну характеристику цивільних договорів; визначення і підстави цивільно-правової відповідальності;

пояснює особливості цивільної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, що таке правочини, називає їх види та умови дійсності;

розкриває особливості права власності неповнолітніх; зміст спадкового права, особливості спадкування за законом і заповітом;

пояснює порядок одержання спадщини, особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх;

називає способи захисту цивільних прав.


Тема 2. Сімейне право. Житлове право (1 год.)Загальна характеристика сімейного права.

Умови і порядок укладення та припинення шлюбу.

Особисті та майнові права і обов’язки подружжя, батьків і дітей.

Загальна характеристика житлового права.

Право громадян на житло: зміст і способи реалізації.

Договір житлового найму.
Учень (учениця):

дає визначення сімейного права;

розкриває умови і порядок укладення та припинення шлюбу, зміст особистих і майнових прав і обов’язків подружжя, батьків і дітей;

дає визначення житлового права;

розкриває зміст права громадян на житло та способи його реалізації;

характеризує договір житлового найму.

Тема 3. Земельне право (1 год.)Загальна характеристика земельного права.

Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.

Способи набуття та припинення права власності на землю.

Користування землею: поняття, суб’єкти, види.

Права і обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.


Учень (учениця):

дає визначення земельного права і називає основні його джерела;

називає види земель в Україні, форми та суб’єкти права власності на землю і наводить приклади;

пояснює способи набуття та припинення права власності на землю, передбачені законодавством України;

розкриває зміст поняття ”користування землею”, називає його суб’єктів та види;

перераховує права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

Тема 4. Трудове право (2 год.)Загальна характеристика трудового права.

Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення.

Особливості прийому на роботу неповнолітніх.

Припинення трудового договору: поняття, підстави.

Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.

Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника.

Відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, підстави, види.

Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і зняття.

Матеріальна відповідальність.


Учень (учениця):

дає визначення: і називає основні інститути та джерела трудового права; робочого часу та часу відпочинку, загальну характеристику їх видів; визначення дисциплінарної відповідальності;

характеризує трудовий договір, види і значення його строку, пояснює порядок його укладення та особливості прийому на роботу неповнолітніх;

розкриває зміст поняття ”припинення трудового договору”, називає його підстави;

пояснює, що таке трудова дисципліна і перераховує обов’язки працівників; особливості відповідальності за порушення трудового законодавства; особливості матеріальної відповідальності;

називає види дисциплінарних стягнень і пояснює порядок їх накладення і зняття.Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)

Особливості організації навчального процесу

при викладанні курсу

Особливостями організації навчально-виховного процесу при вивченні курсу «Основи правознавства» як шкільного предмету є насамперед висока активність кожного учня й обов’язкове використання у навчальному процесі:

– системного та аналітичного підходу до загальнотеоретичних положень, а також правових актів та окремих правових норм, історичних і сучасних суспільних та державно-правових явищ, правових ситуацій;

– традиційних та активних й інтерактивних методів, зокрема: тестування, дискусій, проектної діяльності в індивідуально-груповій формі;

– форм позаурочної діяльності: екскурсій, зустрічей, проведення соціологічних досліджень тощо.

Означені методи покликані забезпечувати не тільки оволодіння програмним матеріалом, а й сприяти формуванню в учнів навичок оперативно і чітко формулювати та обґрунтовувати власні думки з посиланням на відповідні норми права, давати належну правову оцінку конкретних вчинків, вміння орієнтуватися у правових актах та користуватися ними, використовувати набуті знання у практичному житті.Оцінка навчальних досягнень учнів

Об’єктом оцінювання в даному курсі є правові знання, а також загальна компетентність учня, вміння вести пошук і аналізувати правову інформацію та конкретні життєві ситуації, уміння чітко сформулювати та обґрунтувати власну думку, участь у дискусіях, комунікативні здібності та володіння практичними навичками, емоційно-ціннісне ставлення до державно-правових реалій.Загальними завданнями оцінювання є: визначення рівня навчальних досягнень учнів; стимулювання мотивації учнів до отримання знань; визначення рівня здібностей учнів; визначення потреби учнів у додатковому навчанні; виставлення оцінки (в балах).

Оцінювання процесу та результатів вивчення основ правознавства вимагає розробки та дотримання вчителем чітких, ясних і відомих учням критеріїв, відповідно до яких виставляється оцінка і використання при цьому таких методів, як: усне опитування, тестування, оцінка виконання творчих завдань та розв’язання правових ситуацій, оцінювання ”участі в діяльності”, самооцінювання, взаємооцінювання.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка