Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівеньСторінка1/4
Дата конвертації04.01.2018
Розмір0.58 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИРУМУНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням румунською мовою

10 11 класи

Профільний рівень

Чернівці


2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з румунської літератури для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням румунською мовою розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392), з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462) та відповідно до основних положень «Концепції Нової української школи» (2016).

Літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов для виховання громадянина – патріота України, на основі формування екологічних, громадянських, здоров'язбережувальних, підприємницьких, фінансово – економічних компетенцій.

Основне призначення румунської літератури як предметної галузі шкільного навчання, засобами мистецтва слова формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на розвиток самосвідомості, спрямувати морально-естетичний потенціал, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки. Вивчення літератури спрявано на розвиток освіченої особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін та викликів, здатності ідентифікувати себе як важливу і відповідальну складову суспільства.Мета курсу: розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно знайомитись з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності, формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.

Завдання курсу:

виховання в учнів почуття національної свідомості;

сприяння підвищенню мотивації знань з румунської мови та літератури, вдосконалення теоретичних, практичних тем;

формування комунікативної, мовної, мовленнєвої, предметної, прагматичної, соціокультурної компетентностей учнів;

розкриття краси і багатства румунської мови, її функціональних образно-виражальних та емоційно – естетичних можливостей;

створення умов для практичного засвоєння учнями основних мовних та літературних понять, їх визначень, літературних норм;

формування в учнів умінь користуватися засобами румунської мови в різних мовленнєвих ситуаціях, відповідно до мети спілкування;

уміння адекватно використовувати досвід, набутий при вивченні румунської мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння державною мовою;

вироблення в учнів стійкої мотивації до вивчення румунської літератури, формування вміння інтерпретувати художній твір; виховання відчуття краси й виражальних можливостей слова;

формування гуманістичного світогляду духовного світу людини; її моральних і етичних норм, рис характеру;

виховання активного і свідомого читача, підвищення загальної читацької та мовленнєвої культури, розвиток творчих здібностей, бажання до написання творів;

формування ціннісних світоглядних уявлень і усвідомлення пріоритетності загальнолюдських культурних надбань;

вироблення в учнів стійкого уявлення про тематичне та жанрове розмаїття художньої літератури, про основні літературні роди та жанри (лірика, епос, драма), їх характерні особливості;

навчання способів пізнання суті літературного твору (виклад, аналіз, інтерпретація);

розвиток умінь зіставляти літературу та дійсність (вимисел і реальність);

формування комунікативної компетенції учнів у процесі розгляду чи аналізу літературного твору;

сприяння проникненню дитини в духовний світ літературних героїв;

удосконалення навиків виразного читання (декламування), розуміння і переказування прочитаного;

розвивати мислення і мовлення учнів;

формувати й розвивати в учнів такі загальнолюдські ціннісні орієнтири, як доброта, гуманізм, повага до батьків, старших людей, любов до рідного краю;

розвиток уміння сприймати твір як явище мистецтва.

Загально – педагогічні завдання:

формувати творчий потенціал;

розвивати логічне й образне мислення;

розширювати світогляд, набувати певного життєвого досвіду;

привчати до самовдосконалення;

збагачувати культуру мовлення.Напрямки:

розвиток мислення учнів;

вивчення мови через діалог завдяки зв’язкам з сім’єю та суспільством;

розширення кругозору знань та відкриття сутності краси;

постійний розвиток особистості;

розвиток екологічного ставлення до природи;

визначення свого життєвого шляху та вибору майбутньої професії;

відкриття позитивної концепції про світ та про себе;

виховання впевненості у досягненні успіху.

Пріоритетність програми:

застосування мови у всіх її формах: усній, письмовій, літературній, нормативній;

вдосконалення комунікативних умінь через самоконтроль, самоаналіз, використовуючи тлумачні, орфографічні, стилістичні словники;

відкриття оптимальних умов для вивчення мови та літератури – джерел пізнання та розвитку творчого потенціалу;

урахування індивідуальних, колективних та вікових особливостей розвитку;

вміння володіти мовою сприяє успіхам у шкільному, професійному житті, а у майбутньому – шлях до самореалізації у суспільстві.Принципи вивчення літератури:

літературний твір учні сприймають як особливий вид мистецтва – мистецтва Слова, що презентує феномен національної культури;

обсяг, зміст та жанрове розмаїття літературного матеріалу відповідають віковим особливостям і зацікавленням учнів, рівню їх суспільної та естетичної компетенції;

поглиблення теоретичних знань у процесі виконання практичних завдань;

розвиток аспектів комунікативної діяльності;

опанування різними видами мовленнєвої діяльності.

Курс «Румунська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів» спрямований на формування цілісного уявлення про літературу як важливу складову національної культури, яка впливає на підвищення загального рівня культури старшокласників, на розвиток їх творчого, інтелектуального потенціалу, вироблення здорового, повноцінного світогляду, у якому переважатимуть критерії толерантності і патріотизму.

Мета старшої школи – сформувати професійно зорієнтовану особистість, виховати покоління молоді, яке буде здатним робити особистісний духовно – світоглядний вибір і матиме необхідні знання, навички й компетентності для інтеграції в ринкове суспільство на різних рівнях для повноцінного утвердження себе в глобалізаційному світі, буде спроможним до навчання упродовж всього життя.

Провідним чинником розвитку такої особистості є формування в учнів здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію та застосовувати свої знання у реальних життєвих умовах під час розв’язку практичних завдань.

Головним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу на основі ключових компетентностей як результату навчання.

Розвиток літератур національних меншин є важливим фактором культурного взаємозбагачення і консолідації громадян України, сприяє розвитку громадського взаєморозуміння в умовах полікультурної ситуації в Україні.Засвоєння основ румунської літератури відкриває шлях до духовного багатства і культури спілкування у різних сферах життя та спрямоване на досягнення спільної мети базової загальної освіти і полягає в розвитку і соціалізації особистості учнів, формуванні національної свідомості, загальної культури. На уроках румунської літератури цілісність особистості реалізується в інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку.

Випускник старшої школи – це патріот України, який знає і поважає її історію, культуру вільно володіє держаною та рідною мовами, спілкується мінімум однією іноземною мовою, має здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно і доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Отже, ціль літературної освіти - засобами предмета допомогти учням в їх самопізнанні та особистому розвитку, життєвому самовизначенні, самоздійсненні, а також сформувати ключові компетентності, які потрібні учневі як суб’єкту навчально-виховного процесу.

Компетентнісний потенціал навчального предмету «Румунська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів» представлено у таблиці.


Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою ( і рідною, якщо вони не співпадають)


Уміння:

сприймати, розуміти, аналізувати інформацію на мові, яка вивчається;

уміти задавати і відповідати на питання;

висловлювати думки, вести діалог, дискусію;

використовувати різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне;

виступати з усними повідомленнями;

складати письмові висловлювання різних типів і стилів мовлення;

використовувати українознавчий компонент у різних видах мовленнєвої діяльності;

толерантно спілкуватись у полікультурному, поліетнічному суспільстві.

Ставлення:

розуміння необхідності вдосконалення своїх комунікативних умінь;

готовність використовувати мову як засіб пізнання та спілкування;

бажання популяризувати Україну, її досягнення;

готовність до міжкультурного діалогу.


Навчальні ресурси:

підручники, посібники; довідники;

тексти різних стилів;

проектна діяльність;

онлайн-курси; онлайн-бібліотеки.


2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

читати і розуміти зміст текстів іноземною мовою, за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі;

обговорювати прочитані мовою оригіналу та в перекладі румунські літературні твори;

зіставляти оригінальні тексти з перекладами рідною мовою з урахуванням рівня володіння іноземною мовою.


Ставлення:

готовність до толерантного міжнаціонального спілкування, міжкультурного діалогу;

усвідомлення необхідності вивчення декількох мов з метою розширення інформаційного поля; знайомства з різними культурами;
Навчальні ресурси:

тексти мовою оригіналу та їх переклади румунською мовою;

онлайн перекладачі;

підручники, посібники, словники.3

Математична компетентність

Уміння:

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схеми);

відокремлювати головну та другорядну інформацію;

оперувати абстрактними поняттями;

встановлювати причинно – наслідкові зв’язки;

на основі спостережень формулювати визначення;

складати плани до текстів;

працювати за алгоритмом, створювати власні алгоритми дій;

будувати гіпотези.
Ставлення:

прагнення висловлюватись логічно та послідовно;

чітко подавати інформацію;

усвідомлення залежності ефективності дій від постановки мети і чіткого планування.


Навчальні ресурси:

схеми, плани, алгоритми, тексти різних типів.4

Основні компетентності в природознавчих науках і технологіях

Уміння:

проводити пошукову діяльність;

аналізувати і оцінювати діяльність людини, її вплив на навколишній світ;

відшукувати причини явищ;

вибирати умови здійснення проекту;

задавати запитання до спостережуваних фактів;

описувати результати, формувати висновки;

критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі відображені в художньому тексті;

регулювати власну поведінку в довкіллі;

швидко і ефективно відшукувати потрібну інформацію;

представляти результати свого дослідження з використанням комп'ютерних засобів і технологій.
Ставлення:

інтерес до нових технологій, готовність до оволодіння ними;

усвідомлення важливості дослідницької діяльності для вирішення суспільно значущих завдань.
Навчальні ресурси:

Інтернет;

інформаційно-цифрові пристрої;

інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікативні)

різні джерела інформації: книги, підручники, довідники, карти, енциклопедії, каталоги, словники.


5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

діяти за алгоритмом, складати план тексту;

грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі;

використовувати нові інформаційно-цифрові засоби для ефективного отримання і передачі інформації;

знаходити потрібну інформацію в різних джерелах, як на паперових, так і на електронних носіях, різними мовами;

визначати ступінь достовірності інформації шляхом порівняння з інформацією з інших джерел і ставити її під сумнів;

ефективно використовувати отриману інформацію відповідно до поставлених цілей і завдань, сфери використання.
Ставлення:

інтерес до нових інформаційних технологій;

прагнення дотримуватися правил спілкування в сучасному інформаційному просторі;

критичне осмислення інформації, отриманої з різних джерел;

задоволення пізнавальних інтересів в сучасному інформаційному просторі.
Навчальні ресурси:

електронні презентації;

електронні бібліотеки, навчальні сайти;

різні інформаційно-цифрові пристрої;

телепередачі; навчальні фільми алгоритми, інструкції, плани і т. ін.);

записи в соціальних мережах і коментарі до них.6

Уміння навчатися протягом усього життя

Уміння:

адекватно оцінювати свої результати, вкладати свій внесок в роботу групи;

швидко адаптуватися до нових вимог і ситуацій;

планувати і організовувати власну навчальну діяльність;

визначати мету навчальної діяльності, способи її досягнення;

читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне тощо;

здійснювати рефлексію;

застосувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуацій спілкування;

користуватися різною довідковою літературою.
Ставлення:

прагнення до отримання нових знань протягом усього життя;

готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя;

розуміння ролі читання для власного зростання;

відповідальне ставлення до свого навчання.
Навчальні ресурси:

інструкції по самооцінюванню;

навчальні тренінги (в тому числі і онлайн тренінги, навчальні онлайн курси);

довідкова література;

бібліотеки, електронні мережеві бібліотеки.


7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

активно і ефективно працювати в команді, використовуючи принципи співробітництва; прогнозувати результати своєї діяльності;

представляти власні ідеї та ініціативи, доречно використовуючи мовні та немовні ресурси;

використовувати адекватні поставленим цілям і ситуації комунікативні стратегії.


Ставлення:

усвідомлення ролі комунікативних умінь в досягненні поставлених цілей;

готовність брати на себе відповідальність;

розуміння взаємозв'язку особистої активності, відповідальності та навчальної, професійної успішності.


Навчальні ресурси:

презентації, зразки реклами;

художні тексти, в яких представлені моделі ініціативної, активної життєвої позиції;

самопрезентація;

зразки реклами.


8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння:

аргументовано висловлювати власну громадянську позицію в суспільно – політичних питаннях;

критично аналізувати інформацію соціально-політичного характеру;

застосовувати комунікативні стратегії в демократичних процедурах;

знаходити ненасильницькі рішення в конфліктних ситуаціях;

відстоювати права особистості на захист своєї честі і гідності;

визначати своє місце і роль в навколишньому світі, сім'ї, державі.
Ставлення:

усвідомлення особистих інтересів в нерозривному зв'язку з інтересами суспільства;

прагнення до активної ролі в суспільстві, наполегливість і рішучість у досягненні цілей;

повага до закону і правових норм.


Навчальні ресурси:

проекти соціально-політичної спрямованості;

тексти різних видів і стилів, в яких обговорюються важливі соціально-політичні питання.


9

Обізнаність і здатність до самовираження в сфері культури

Уміння:

використовувати мову як засіб пізнання національної і світової культури, як засіб культурного самовираження;

дотримання норм мовного етикету;

оцінка творів мистецтва, враження від них;

читати твори літератури, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

аналізувати твори виражаючи власні ідеї, досвід і почуття, добираючи відповідні художні засоби.


Ставлення:

потреба в читанні як джерелі естетичного задоволення і емоційної рефлексії;

інтерес до творів мистецтва;

відкритість до міжкультурної комунікації.


Навчальні ресурси:

виставки, презентації, в тому числі і онлайн виставки;

твори різних видів і жанрів мистецтва;

проекти культурологічної та мистецтвознавчої спрямованості.10

Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.

Уміння:

враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини;

відповідально використовувати мовні виражальні засоби;

застосувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя;

сприймати і розуміти інформацію екологічної тематики, правильно її оцінювати і використовувати в конкретній ситуації;

оцінювати вплив своїх дій на навколишнє середовище;

дбайливо ставитися до природи - джерела життя;

дотримуватися правил здорового способу життя (особиста гігієна, режим дня, раціон харчування, фізичні вправи);

досягнення можливості кар’єрного зростання.
Ставлення:

толерантність до різних поглядів, здатність довіряти й викликати довіру, співчувати;

готовність управляти конфліктом;

прагнення до усвідомлення цілісності світу, його взаємозв'язків для розуміння перспектив розвитку суспільства;

готовність берегти природні ресурси для життя теперішнього і майбутнього поколінь;

ставлення до свого здоров'я як до значущої цінності.


Навчальні ресурси:

тексти, які містять моделі досягнення свободи особистості;

твори, які сприяють гармонізації психоемоційного стану;

навчальні тексти і завдання до них, презентації, онлайн-курси з екологічної тематики; здорового способу життя;

художні та публіцистичні твори (фрагменти творів), в яких розкривається тема «Природа і людина»).

Навчальна програма з румунської літератури укладена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, в ній враховано сучасні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень учнів старшої школи:

вироблення поглибленої мотивації до вивчення румунської літератури; формування духовного світу учнів, засвоєння загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

сприяння кращому читанню і розумінню прочитаного, розвитку мислення і мовлення учнів;

сприяння кращому розумінню театральних і телевізійних вистав, кінофільмів, за мотивами творів письменників;

використовувати інформацію з фахової літератури, Інтернету, часописів та інших джерел, вміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації;

удосконалення умінь і навичок жанрового і стилістичного розрізнення текстів;

розвиток в учнів таких людських якостей, як доброта, гуманізм, любов до навколишнього середовища, до рідного краю, бережливе ставлення до свого здоров’я, повага до батьків;

вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі;

спроможність постійно вчитися.Очікувані результати навчання - цілеспрямовано і стратегічно організуваний навчальний процес та контроль за ним.

Загальний результат програми з румунської літератури для:

учня – стати освіченою і талановитою особистістю, спроможною повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті;

учителя передбачається підвищення фахових вимог.

Навчальна програма «Румунська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів» поглиблює компетентнісну спрямованість навчання, що досягається шляхом:

зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь практичної діяльності, що забезпечує достатню кількість часу для формування предметних і загально-навчальних умінь;

розкриття потенціалу предмета для формування ключових компетентностей;

формулювання очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності термінами компетентнісного підходу: знаннєвий компонент – учень називає, формулює, записує, наводить приклади тощо; діяльнісний компонент – учень розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, застосовує тощо; ціннісна складова – учень усвідомлює, критично ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, висловлює судження тощо;

виокремлення в переліку очікуваних результатів навчання тих, які стосуються опанування організаційно-діяльнісними уміннями, як основою формування суб’єктності учня;

створення переліку умінь, якими повинен оволодіти учень певного класу, за рік навчання;

уведення наскрізних змістових тем (ліній).Програми враховує пізнавальний, виховний, компетентнісний потенціал предмету.

Румунська література є невід’ємним складником національної культури, показником високої духовної та цивілізаційної розвиненості в світовому контексті. Як мистецтво слова, вона є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ людини, формувати сильний характер, широкий світогляд, особисту культуру, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

Румунська література, як шкільний предмет, водночас, виконує кілька рівноцінних функцій, серед яких виділяються: естетична, пізнавальна і виховна. Це означає, що кожен запропонований твір не лише відображає певну історично – художню діяльність, а й засобами мистецтва слова виховує людину. Тому, особливий акцент робиться на тих художніх творах, які сприяють зародженню у свідомості та підсвідомості молодої людини якостей позитивної, життєствердної енергії. Адже, в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини – гуманіста, людини – патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я сучасної людини. Ці твори мають давати естетичне задоволення і моральне осердя (оптимізм, життєствердність, ідея подолання труднощів, воля до перемоги, досягнення мети, тощо).

Відповідно до Державного стандарту, при вивченні предмету «Румунська література» в старшій школі закладається естетико – літературна підготовленість, формування суспільно-ціннісних орієнтирів, спроможності вчитися надалі. Передбачається засвоєння певного кола усвідомлених літературних знань (змісту знань, авторів, окремих фактів біографії письменників тощо), уявлень, умінь і навичок оперувати ними у процесі читання творів та їх аналізу.

Змістом літературної освіти в старшій школі передбачається ознайомлення з творчістю талановитих, реалізованих, як творчі особистості, митців. Зокрема, тими високохудожніми текстами, які репрезентують різні етапи літературного процесу, культурно – літературні традиції, пропонується аналіз творів у контексті історико – літературного процесу, як і передбачено Державним стандартом. Це дає можливість у сучасній загальноосвітній школі активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити старшокласників близькими їхній свідомості художніми творами. Таким чином, виховні можливості курсу забезпечуються відомостями про румунську літературу, її розвиток, значення в житті людини і суспільства, бесідами про роль держаної мови у формуванні особистості. У процесі навчання учні мають набути вміння самостійно здобувати знання, працювати з навчальною літературою, різними видами текстів, словниками, довідниками, контролювати правильність і точність своєї діяльності. Формування завдань має нести проблемний характер спрямований на розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів, на розвиток творчих особистостей, формування стійкого переконання.

Художній твір - об'єкт вивчення літератури, його духовно-етична та естетична сутність.

Аналіз художнього твору має викликати в учнів усвідомлення спілкування з мистецтвом, а також збудувати патріотичні почуття, розвивати в учнів основні загально – людські цінності, морально – правові якості, відповідальності за власну долю та майбутнє держави.

Навчальна програма представлена ​​в таблиці, яка складається з двох частин. У лівій частині таблиці представлені очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, а в правій частині – зміст навчального матеріалу.

При плануванні навчальної діяльності, постановці цілей і завдань навчання вчитель співвідносить зміст навчання і його результати з завданням формування ключових компетентностей, які охарактеризовані в таблиці в пояснювальній записці.

У процесі навчання румунської літератури в загальноосвітніх навчальних закладах слід дотримуватись наскрізних тем: "Екологічна безпека та сталий розвиток", "Громадянська відповідальність", "Здоров'я і безпека", "Підприємливість та фінансова грамотність", що спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях, через використання міжпредметних зв'язків, інтеграцію навчального матеріалу та реалізацію виховного потенціалу уроку.

Навчальний матеріал програми «Румунська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів» розглядається в хронологічній послідовності і поділяється на окремі розділи. У кожному класі старшої школи навчання закінчується уроками присвяченими літературі рідного краю. До кожної теми, яка вивчається в 10 – 11 класах підібрано основні поняття з теорії літератури, які мають засвоїти учні, а також уміння та навички, котрі потрібно в них сформувати.

Запроваджуються спарені уроки, лекції зі складання опорних конспектів, проблемний виклад матеріалу, пошуково-дослідницькі методи, проектна робота, групова робота в класі, конференції, семінарські заняття, дискусії, захист рефератів і проектів.

Учні, працюючи з художнім текстом, аналізуючи літературно – мистецькі явища, висловлюють свої думки, розвивають навички самостійної роботи з додатковою літературою, творчу уяву, досвід емоційно-естетичного сприйняття та оцінки художнього твору. З метою розвитку естетичних смаків і загальної культури учні старшої школи більше залучаються до практичної позакласної роботи з підготовки та проведення літературно – мистецьких вечорів, читацьких конференцій, до захисту науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук, тощо.

Вивчення програмового матеріалу будується з урахуванням міжпредметних зв’язків та сприяє поглибленому розумінню мовних та літературних явищ, розширенню кругозору учнів, формуванню в них умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів. У навчальній програмі художні твори, які вивчаються, безпосередньо пов’язані з реальним життям учнів, спонукають ділитися своїми думками, висловлювати побажання, пропозиції, дискутувати.

Навчальна програма відображає цінності прав людини, підтримує соціальну згуртованість і міжкультурний діалог, має практичну спрямованість, заохочення учнів і включає всіх у таке навчальне середовище, у якому поважають права всіх учасників освітнього процесу, орієнтованого на загальнолюдські цінності, зокрема морально – етичні: гідність, чесність, справедливість; соціально – політичні: свобода, демократія, культурне різноманіття, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність за рідних.

Глибинність такого навчально-виховного процесу – запорука розвитку української держави.

Програма «Румунська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів» носить комплексний характер, охоплює цілі і зміст навчання, оцінювання, методики, педагогіки та психології.


Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019 -> natsmenshyny
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 1 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою профільний рівень 2017 пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка