Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 10-11 класи Профільний рівеньСторінка1/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.72 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням польською мовою
1011 класи

Профільний рівень

Львів 2017ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма з польської літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням польською мовою розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідно до основних положень «Концепції Нової української школи» .

Література як навчальна дисципліна, покликана на кращих зразках красного письменства сформувати особистість творчу, вільну, духовно багату, самостійно мислячу, із широким світоглядом, зі стійкими моральними принципами. Людину, котра любить і пишається здобутками рідної культури, але разом з тим шанує й опановує надбання інших народів, яка усвідомлює власну національну ідентичність й водночас приналежність до цивілізованого світу. Особистість, яка має активну громадянську позицію, відчуває потребу жити й працювати задля України.

Місія літератури як навчального предмету в школі полягає в одуховненні людини. Його треба розуміти як гуманізацію (виховання людяного в людині), естетизацію (плекання відчуття краси), етизацію (вироблення стійких етичних правил як законів поведінки в соціумі).

Отже, основні засади шкільної літературної освіти визначаються таким чином:

- виховання в учня здатності з високим рівнем адекватності сприймати художні тексти, тобто виховання його як читача з високим рівнем імпліцитності, дає йому, як майбутньому громадянину, ключ до надбань літератури, знайомство з якою багато в чому визначає рівень його інтелектуального та духовного розвитку;

- художньо-образне слово є найбільш ефективним педагогічним інструментом виховання вихованості, без якої неможлива гуманізація, етизація та естетизація свідомості майбутнього громадянина;

- рівень усного і письмового мовленнєвого розвитку, що здійснюється на педагогічно скерованому спілкуванні з художніми текстами;


  • рівень літературної освіченості є показником естетичного розвитку особистості; медіаосвіта, одним із основних завдань якої є виховання критичного підходу до медіатекстів («медіаекологія»), потреба в інтеграції медіаосвітніх дискурсів у літературну освіту.

Завдання польської літератури як навчального предмета – це засобами мистецтва слова формувати, збагачувати світогляд учня, позитивно впливати на розвиток самосвідомості, виховувати морально-етичні засади, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки. Вивчення літератури сприятиме формуванню освіченої особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал у навчанні, ініціативність у саморозвитку та самонавчанні в умовах сучасного світу, здатності ідентифікувати себе як важливу і відповідальну складову суспільства.

Мета навчального предмета: розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтирів, вироблення вміння самостійно вивчати художні твори, сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності, формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на пізнавальних та творчих знаннях і вміннях.

Завдання навчального предмета:

виховання в учнів почуття національної свідомості;

сприяння підвищенню мотивації знань з польської мови та літератури, вдосконалення теоретичних, практичних тем;

формування комунікативної, мовної, мовленнєвої, предметної, прагматичної, соціокультурної компетентностей учнів;

розкриття краси і багатства польської мови, її функціональних образно-виражальних та емоційно-естетичних можливостей;

створення умов для практичного засвоєння учнями основних мовних та літературних понять, їх визначень, літературних норм;

формування в учнів умінь користуватися засобами польської мови в різних мовленнєвих ситуаціях, відповідно до мети спілкування;

вироблення в учнів стійкої мотивації до вивчення польської літератури, формування вміння інтерпретувати художній твір; виховання відчуття краси й виражальних можливостей слова;

формування гуманістичного світогляду духовного світу людини; її моральних і етичних норм, рис характеру;

виховання активного і свідомого читача, підвищення загальної читацької та мовленнєвої культури, розвиток творчих здібностей, бажання до написання творів;

формування ціннісних світоглядних уявлень і усвідомлення пріоритетності загальнолюдських культурних надбань;

вироблення в учнів стійкого уявлення про тематичне та жанрове розмаїття художньої літератури, про основні літературні роди та жанри, їх характерні особливості;

навчання способів пізнання суті літературного твору;

розвиток умінь зіставляти літературу та дійсність (вимисел і реальність);

формування комунікативної компетенції учнів у процесі розгляду чи аналізу літературного твору;

сприяння відчувати духовний світ літературних героїв;

формувати й розвивати в учнів загальнолюдські ціннісні орієнтири;

розвиток уміння сприймати твір як явище мистецтва.Загально-педагогічні завдання:

розвивати творчий потенціал;

розвивати логічне й образне мислення;

розширювати світогляд, набувати певного життєвого досвіду;

привчати до самовдосконалення;

збагачувати культуру мовлення.Напрямки:

розвиток мислення учнів;

розширення кругозору знань та відкриття сутності краси;

постійний розвиток особистості;

розвиток шанобливого ставлення до природи;

визначення свого життєвого шляху та вибору майбутньої професії;

виховання впевненості у досягненні успіху.

Пріоритетність програми:

застосування мови у всіх її формах: усній, письмовій, літературній, нормативній;

вдосконалення комунікативних умінь (самоконтроль, самоаналіз, використання різноманітних джерел інформації);

урахування індивідуальних, колективних та вікових особливостей розвитку;

вміння володіти мовою сприяє успіхам у шкільному, професійному житті, а у майбутньому – шлях до самореалізації у суспільстві.

Принципи вивчення літератури:

літературний твір як особливий вид мистецтва, що презентує феномен національної культури;

обсяг, зміст та жанрове розмаїття літературного матеріалу відповідають віковим особливостям і зацікавленням учнів, рівню їх суспільної та естетичної компетенції;

поглиблення теоретичних знань у процесі виконання практичних завдань;

розвиток аспектів комунікативної діяльності;

опанування різними видами мовленнєвої діяльності.

Предмет «Польська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою для 10–11 класів» спрямований на формування цілісного уявлення про літературу як важливу складову національної культури, яка впливає на підвищення загального рівня культури старшокласників, на розвиток їх творчого, інтелектуального потенціалу, вироблення здорового, повноцінного світогляду, у якому переважатимуть критерії толерантності і патріотизму.

Мета старшої школи – сформувати професійно зорієнтовану особистість, виховати покоління молоді, яке буде здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір і матиме необхідні знання, навички й компетентності для реалізації в суспільстві на різних рівнях для повноцінного утвердження себе в глобалізаційному світі, буде спроможним до навчання упродовж всього життя.

Провідним чинником розвитку такої особистості є формування в учнів здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію та застосовувати свої знання у реальних життєвих умовах під час вирішення практичних завдань.

Головним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу на основі ключових компетентностей як результату навчання.

Розвиток літератур національних меншин є важливим фактором культурного взаємозбагачення і консолідації громадян України, сприяє розвитку громадського взаєморозуміння в умовах полікультурної ситуації в Україні.

Засвоєння основ літератури відкриває шлях до духовного багатства і культури спілкування у різних сферах життя та спрямоване на досягнення спільної мети базової загальної освіти і полягає в розвитку і соціалізації особистості учнів, формуванні національної свідомості, загальної культури. На уроках польської літератури цілісність особистості реалізується в інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку.

Випускник старшої школи – це патріот України, який знає і поважає її історію, культуру вільно володіє державною та рідною мовами, спілкується мінімум однією іноземною мовою, має здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно і доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Отже, ціль літературної освіти – засобами предмета допомогти учням в їх самопізнанні та особистому розвитку, життєвому самовизначенні, самоздійсненні, а також сформувати ключові компетентності, які потрібні учневі як суб’єкту навчально-виховного процесу.

Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі представлено у таблиці.Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою ( і рідною, якщо вони не співпадають)


Уміння:

сприймати, розуміти, аналізувати інформацію на мові, яка вивчається;

уміти задавати і відповідати на питання;

висловлювати думки, вести діалог, дискусію;

використовувати різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне;

виступати з усними повідомленнями;

складати письмові висловлювання різних типів і стилів мовлення;

використовувати українознавчий компонент у різних видах мовленнєвої діяльності;

толерантно спілкуватись у полікультурному, поліетнічному суспільстві.

Ставлення:

розуміння необхідності вдосконалення своїх комунікативних умінь;

готовність використовувати мову як засіб пізнання та спілкування;

бажання популяризувати Україну, її досягнення;

готовність до міжкультурного діалогу.


Навчальні ресурси:

підручники, посібники; довідники;

тексти різних стилів;

проектна діяльність;

онлайн-курси; онлайн-бібліотеки.


2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

читати і розуміти зміст текстів іноземною мовою, за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі;

обговорювати прочитані мовою оригіналу та в перекладі польські літературні твори;

зіставляти оригінальні тексти з перекладами рідною мовою з урахуванням рівня володіння іноземною мовою.


Ставлення:

готовність до толерантного міжнаціонального спілкування, міжкультурного діалогу;

усвідомлення необхідності вивчення декількох мов з метою розширення інформаційного поля; знайомства з різними культурами;
Навчальні ресурси:

тексти мовою оригіналу та їх переклади польською мовою;

онлайн перекладачі;

підручники, посібники, словники.3

Математична компетентність

Уміння:

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схеми);

відокремлювати головну та другорядну інформацію;

оперувати абстрактними поняттями;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

на основі спостережень формулювати визначення;

складати плани до текстів;

працювати за алгоритмом, створювати власні алгоритми дій;

будувати гіпотези.
Ставлення:

прагнення висловлюватись логічно та послідовно;

чітко подавати інформацію;

усвідомлення залежності ефективності дій від постановки мети і чіткого планування.


Навчальні ресурси:

схеми, плани, алгоритми, тексти різних типів.4

Основні компетентності в природознавчих науках і технологіях

Уміння:

проводити пошукову діяльність;

аналізувати і оцінювати діяльність людини, її вплив на навколишній світ;

відшукувати причини явищ;

вибирати умови здійснення проекту;

задавати запитання до спостережуваних фактів;

описувати результати, формувати висновки;

критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі відображені в художньому тексті;

регулювати власну поведінку в довкіллі;

швидко і ефективно відшукувати потрібну інформацію;

представляти результати свого дослідження з використанням комп'ютерних засобів і технологій.
Ставлення:

інтерес до нових технологій, готовність до оволодіння ними;

усвідомлення важливості дослідницької діяльності для вирішення суспільно значущих завдань.
Навчальні ресурси:

Інтернет;

інформаційно-цифрові пристрої;

інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікативні)

різні джерела інформації: книги, підручники, довідники, карти, енциклопедії, каталоги, словники.


5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

діяти за алгоритмом, складати план тексту;

грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі;

використовувати нові інформаційно-цифрові засоби для ефективного отримання і передачі інформації;

знаходити потрібну інформацію в різних джерелах, як на паперових, так і на електронних носіях, різними мовами;

визначати ступінь достовірності інформації шляхом порівняння з інформацією з інших джерел і ставити її під сумнів;

ефективно використовувати отриману інформацію відповідно до поставлених цілей і завдань, сфери використання.
Ставлення:

інтерес до нових інформаційних технологій;

прагнення дотримуватися правил спілкування в сучасному інформаційному просторі;

критичне осмислення інформації, отриманої з різних джерел;

задоволення пізнавальних інтересів в сучасному інформаційному просторі.
Навчальні ресурси:

електронні презентації;

електронні бібліотеки, навчальні сайти;

різні інформаційно-цифрові пристрої;

телепередачі; навчальні фільми алгоритми, інструкції, плани і т. ін.);

записи в соціальних мережах і коментарі до них.6

Уміння навчатися протягом усього життя

Уміння:

адекватно оцінювати свої результати, вкладати свій внесок в роботу групи;

швидко адаптуватися до нових вимог і ситуацій;

планувати і організовувати власну навчальну діяльність;

визначати мету навчальної діяльності, способи її досягнення;

читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне тощо;

здійснювати рефлексію;

застосувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуацій спілкування;

користуватися різною довідковою літературою.
Ставлення:

прагнення до отримання нових знань протягом усього життя;

готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя;

розуміння ролі читання для власного зростання;

відповідальне ставлення до свого навчання.
Навчальні ресурси:

інструкції по самооцінюванню;

навчальні тренінги (в тому числі і онлайн тренінги, навчальні онлайн курси);

довідкова література;

бібліотеки, електронні мережеві бібліотеки.


7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

активно і ефективно працювати в команді, використовуючи принципи співробітництва; прогнозувати результати своєї діяльності;

представляти власні ідеї та ініціативи, доречно використовуючи мовні та немовні ресурси;

використовувати адекватні поставленим цілям і ситуації комунікативні стратегії.


Ставлення:

усвідомлення ролі комунікативних умінь в досягненні поставлених цілей;

готовність брати на себе відповідальність;

розуміння взаємозв'язку особистої активності, відповідальності та навчальної, професійної успішності.


Навчальні ресурси:

презентації, зразки реклами;

художні тексти, в яких представлені моделі ініціативної, активної життєвої позиції;

самопрезентація;

зразки реклами.


8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння:

аргументовано висловлювати власну громадянську позицію в суспільно – політичних питаннях;

критично аналізувати інформацію соціально-політичного характеру;

застосовувати комунікативні стратегії в демократичних процедурах;

знаходити ненасильницькі рішення в конфліктних ситуаціях;

відстоювати права особистості на захист своєї честі і гідності;

визначати своє місце і роль в навколишньому світі, сім'ї, державі.
Ставлення:

усвідомлення особистих інтересів в нерозривному зв'язку з інтересами суспільства;

прагнення до активної ролі в суспільстві, наполегливість і рішучість у досягненні цілей;

повага до закону і правових норм.


Навчальні ресурси:

проекти соціально-політичної спрямованості;

тексти різних видів і стилів, в яких обговорюються важливі соціально-політичні питання.


9

Обізнаність і здатність до самовираження в сфері культури

Уміння:

використовувати мову як засіб пізнання національної і світової культури, як засіб культурного самовираження;

дотримання норм мовного етикету;

оцінка творів мистецтва, враження від них;

читати твори літератури, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

аналізувати твори виражаючи власні ідеї, досвід і почуття, добираючи відповідні художні засоби.


Ставлення:

потреба в читанні як джерелі естетичного задоволення і емоційної рефлексії;

інтерес до творів мистецтва;

відкритість до міжкультурної комунікації.


Навчальні ресурси:

виставки, презентації, в тому числі і онлайн виставки;

твори різних видів і жанрів мистецтва;

проекти культурологічної та мистецтвознавчої спрямованості.10

Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.

Уміння:

враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини;

відповідально використовувати мовні виражальні засоби;

застосувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя;

сприймати і розуміти інформацію екологічної тематики, правильно її оцінювати і використовувати в конкретній ситуації;

оцінювати вплив своїх дій на навколишнє середовище;

дбайливо ставитися до природи – джерела життя;

дотримуватися правил здорового способу життя (особиста гігієна, режим дня, раціон харчування, фізичні вправи);

досягнення можливості кар’єрного зростання.
Ставлення:

толерантність до різних поглядів, здатність довіряти й викликати довіру, співчувати;

готовність управляти конфліктом;

прагнення до усвідомлення цілісності світу, його взаємозв'язків для розуміння перспектив розвитку суспільства;

готовність берегти природні ресурси для життя теперішнього і майбутнього поколінь;

ставлення до свого здоров'я як до значущої цінності.


Навчальні ресурси:

тексти, які містять моделі досягнення свободи особистості;

твори, які сприяють гармонізації психоемоційного стану;

навчальні тексти і завдання до них, презентації, онлайн-курси з екологічної тематики; здорового способу життя;

художні та публіцистичні твори (фрагменти творів), в яких розкривається тема «Природа і людина»).


Навчальна програма з польської літератури укладена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, в ній враховано сучасні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень учнів старшої школи:

вироблення поглибленої мотивації до вивчення польської літератури; формування духовного світу учнів, засвоєння загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

сприяння кращому читанню і розумінню прочитаного, розвитку мислення і мовлення учнів;

сприяння кращому розумінню театральних і телевізійних вистав, кінофільмів, за мотивами творів письменників;

використовувати інформацію з фахової літератури, Інтернету, часописів та інших джерел, вміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації;

удосконалення умінь і навичок жанрового і стилістичного розрізнення текстів;

розвиток в учнів таких людських якостей, як доброта, гуманізм, любов до навколишнього середовища, до рідного краю, бережливе ставлення до свого здоров’я, повага до батьків;

вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі;

спроможність постійно вчитися.


Очікувані результати навчання - цілеспрямовано і стратегічно організований навчальний процес та контроль за ним.

Загальний результат програми з польської літератури для:

учня – стати освіченою і талановитою особистістю, спроможною повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті;

учителя передбачається підвищення фахових вимог.

Навчальна програма поглиблює компетентнісну спрямованість навчання, що досягається шляхом:

зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь практичної діяльності, що забезпечує достатню кількість часу для формування предметних і загально-навчальних умінь;

розкриття потенціалу предмета для формування ключових компетентностей;

формулювання очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності термінами компетентнісного підходу: знаннєвий компонент – учень називає, формулює, записує, наводить приклади тощо; діяльнісний компонент – учень розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, застосовує тощо; ціннісна складова – учень усвідомлює, критично ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, висловлює судження тощо;

виокремлення в переліку очікуваних результатів навчання тих, які стосуються опанування організаційно-діяльнісними уміннями, як основою формування суб’єктності учня;

створення переліку умінь, якими повинен оволодіти учень певного класу, за рік навчання;

уведення наскрізних змістових тем (ліній).Програма враховує пізнавальний, виховний, компетентнісний потенціал предмету.

Польська література є невід’ємним складником національної культури, показником високої духовної та цивілізаційної розвиненості в світовому контексті. Як мистецтво слова, вона є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ людини, формувати сильний характер, широкий світогляд, особисту культуру, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

Польська література, як шкільний предмет, водночас, виконує кілька рівноцінних функцій, серед яких виділяються: естетична, пізнавальна і виховна. Це означає, що кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню діяльність, а й засобами мистецтва слова виховує людину. Тому, особливий акцент робиться на тих художніх творах, які сприяють зародженню у свідомості та підсвідомості молодої людини якостей позитивної, життєствердної енергії. Адже, в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини – гуманіста, людини – патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я сучасної людини. Ці твори мають давати естетичне задоволення і моральне осердя (оптимізм, життєствердність, ідея подолання труднощів, воля до перемоги, досягнення мети, тощо).

Відповідно до Державного стандарту, при вивченні предмету «Польська література» в старшій школі закладається естетико-літературна підготовленість, формування суспільно-ціннісних орієнтирів, спроможності вчитися надалі. Передбачається засвоєння певного кола усвідомлених літературних знань (змісту знань, авторів, окремих фактів біографії письменників тощо), уявлень, умінь і навичок оперувати ними у процесі читання творів та їх аналізу.

Змістом літературної освіти в старшій школі передбачається ознайомлення з творчістю талановитих, реалізованих, як творчі особистості, митців. Зокрема, тими високохудожніми текстами, які репрезентують різні етапи літературного процесу, культурно- літературні традиції, пропонується аналіз творів у контексті історико-літературного процесу, як і передбачено Державним стандартом. Це дає можливість у сучасній загальноосвітній школі активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити старшокласників близькими їхній свідомості художніми творами. Таким чином, виховні можливості курсу забезпечуються відомостями про польську літературу, її розвиток, значення в житті людини і суспільства, бесідами про роль держаної мови у формуванні особистості.

У процесі навчання учні мають набути вміння самостійно здобувати знання, працювати з навчальною літературою, різними видами текстів, словниками, довідниками, контролювати правильність і точність своєї діяльності. Формування завдань має нести проблемний характер спрямований на розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів, на розвиток творчих особистостей, формування стійкого переконання.

Художній твір – об'єкт вивчення літератури, його духовно-етична та естетична сутність.

Аналіз художнього твору має викликати в учнів усвідомлення спілкування з мистецтвом, а також збудувати патріотичні почуття, розвивати в учнів основні загально-людські цінності, морально-правові якості, відповідальності за власну долю та майбутнє держави.

Навчальна програма представлена в таблиці, яка складається з двох частин. У лівій частині таблиці представлені очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, а в правій частині – зміст навчального матеріалу.

При плануванні навчальної діяльності, постановці цілей і завдань навчання вчитель співвідносить зміст навчання і його результати з завданням формування ключових компетентностей, які охарактеризовані в таблиці в пояснювальній записці.

У процесі навчання польської літератури в загальноосвітніх навчальних закладах слід дотримуватись наскрізних тем: "Екологічна безпека та сталий розвиток", "Громадянська відповідальність", "Здоров'я і безпека", "Підприємливість та фінансова грамотність", що спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях, через використання міжпредметних зв'язків, інтеграцію навчального матеріалу та реалізацію виховного потенціалу уроку.

Навчальний матеріал програми розглядається в хронологічній послідовності і поділяється на окремі розділи. До кожної теми, яка вивчається в 10-11 класах підібрано основні поняття з теорії літератури, які мають засвоїти учні, а також уміння та навички, котрі потрібно в них сформувати.

Запроваджуються спарені уроки, лекції зі складання опорних конспектів, проблемний виклад матеріалу, пошуково-дослідницькі методи, проектна робота, групова робота в класі, конференції, семінарські заняття, дискусії, захист рефератів і проектів.

Учні, працюючи з художнім текстом, аналізуючи літературно-мистецькі явища, висловлюють свої думки, розвивають навички самостійної роботи з додатковою літературою, творчу уяву, досвід емоційно-естетичного сприйняття та оцінки художнього твору.

З метою розвитку естетичних смаків і загальної культури учні старшої школи більше залучаються до практичної позакласної роботи з підготовки та проведення літературно-мистецьких вечорів, читацьких конференцій тощо.

Вивчення програмового матеріалу будується з урахуванням міжпредметних зв’язків та сприяє поглибленому розумінню мовних та літературних явищ, розширенню кругозору учнів, формуванню в них умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів. У навчальній програмі художні твори, які вивчаються, безпосередньо пов’язані з реальним життям учнів, спонукають ділитися своїми думками, висловлювати побажання, пропозиції, дискутувати.

Навчальна програма відображає цінності прав людини, підтримує соціальну згуртованість і міжкультурний діалог, має практичну спрямованість, заохочення учнів і включає всіх у таке навчальне середовище, у якому поважають права всіх учасників освітнього процесу, орієнтованого на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні: гідність, чесність, справедливість; соціально-політичні: свобода, демократія, полікультурність, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність за рідних.

Глибинність такого навчально-виховного процесу – запорука розвитку української держави.

Програма «Польська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою для 10-11 класів» носить комплексний характер, охоплює цілі і зміст навчання, оцінювання, методики, педагогіки та психології.


Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019 -> natsmenshyny
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 1 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою профільний рівень 2017 пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка